Вправи-тест на тему "Біосфера" (Правильні твердження)

Про матеріал
Вправи-тести з теми "Біосфера. Географічна оболонка" складені для перевірки знань учнів з даної теми курсу географії 6 класу. З шести запропонованих тверджень потрібно вказати три правильні, що будуть відповіддю на запитання. Даний тип завдань можна використати на підсумкових уроках, контрольних роботах, позакласних тематичних заходах, вчитель зможе перетворити їх на окремі роздаткові картки.
Перегляд файлу

БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 

1.Укажіть правильні твердження, що стосуються біосфери.

 

 1. Біосфера – оболонка Землі, у якій мешкають живі організми.
 2. Уперше термін «біосфера»  (сфера життя) запропонував Карл Лінней.
 3. Учення про біосферу обґрунтував та розвинув у своїх працях Володимир Вернадський.
 4. Живі організми в біосфері поширені рівномірно.
 5. На суходолі склад біосфери від екватора до полюсів змінюється залежно від кліматичних умов.
 6. Найбагатший рослинний світ та тваринний світ у тропічних широтах.

 

 

2.Укажіть правильні твердження, що стосуються біосфери.

 

 1. Повністю заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі – літосфера.
 2. Нерівномірність розподілу живих організмів на земній поверхні в основному пояснюється нерівномірністю розподілу опадів.
 3. Тварини видихають вуглекислий газ, який в основному споживають рослини для процесу фотосинтезу.
 4. Живі організми, включаючись у безперервний кругообіг речовин і енергії, перебувають у постійному зв’язку з неживою природою.
 5. Вирішальне значення в перетворенні біосфери мала поява на Землі бактерій.
 6. Тварини харчуються готовими органічними речовинами, тому їх називають консументами, тобто споживачами.

 

 

3.Укажіть правильні твердження щодо впливу людини на біосферу.

 

 1. За останні 400 років назавжди зникли багато тварин, серед яких європейський ібіс, тур, тарпан.
 2. В Америку були завезені картопля, соняшник та кукурудза.
 3. Люди створили та продовжують розширювати лісопосадки, парки і лісопарки.
 4. Перетворення біосфери досягло таких масштабів, що перед людством постало питання про зближення найбільш типових (еталонних) її ділянок.
 5. У біосферних заповідниках ведеться постійний багатосторонній контроль за станом антропогенних комплексів.
 6. Найдорожчі види рослин і тварин занесені в «Червону книгу України».

 

 

4.Укажіть правильні твердження щодо біосфери.

 

 1. Термін «біосфера» увів у 1875 році в науковий обіг австрійський геолог Е. Зюсс.
 2. Царство рослин налічує приблизно 100-250 тисяч видів.
 3. Межи біосфери визначаються поширенням живих організмів.
 4. Органічна маса рослин створюється в основному за рахунок речовин, які надходять із ґрунту через кореневу систему.
 5. Рослини називають продуцентами, тобто виробниками.
 6. Газом «життя» називають вуглекислий газ.

 

 

5.Укажіть правильні твердження, що стосуються біосфери.

 

 1. Перші живі організми на Землі виникли приблизно 1,5 млрд років тому.
 2. Фотосинтез в біосфері неможливий без сонячної енергії.
 3. Гриби здатні створювати органічні речовини з неорганічних.
 4. Верхня межа біосфери не може проходити вище озонового шару.
 5. Перші живі організми на Землі з’явилися у глибоководних частинах праокеану.
 6. Давні морські організми почали виходити на суходіл приблизно 450 млн років тому.

 

 

6.Укажіть правильні твердження про ґрунти.

 

 1. У процесі утворення ґрунту відбувається накопичення торфу.
 2. Серед ґрунтових горизонтів розрізняють перегнійно-акумулятивний шар вимивання (ілювіальний), перехідний до материнської породи.
 3. Сукупність горизонтів ґрунту утворює його рельєф.
 4. Ґрунт складається із трьох частин – твердої, рідкої та газоподібної.
 5. Залежно від вмісту в ґрунті дрібних (глинистих) або дещо більших (піщаних) частинок ґрунти поділяються на прості та складні.
 6. Структуру ґрунтів визначає їх здатність розпадатися на грудочки різної форми й розміру.

 

 

7.Укажіть правильні твердження щодо ґрунтів.

 

 1. Грунт – верхній тонкий пухкий шар земної кори, якому властива родючість.
 2. Фундатором ґрунтознавства є видатний учений, професор В.В.Докучаєв.
 3. Найбільшою родючістю вирізняються сірі лісові ґрунти.
 4. Ґрунти на земній кулі закономірно змінюються з широтою – від екватора до полюсів, а в горах – з висотою – від підніжжя до вершини.
 5. У результаті господарської діяльності підвищується родючість ґрунтів.
 6. Назви ґрунтів зазвичай визначає їх вміст гумусу.

 

 

 

 

 

8.Укажіть правильні твердження щодо ґрунтів.

 

 1. Ґрунтознавство – наука, що вивчає ґрунти, їхнє походження розвиток, склад, властивості, закономірності поширення, формування, родючість, їхнє раціональне використання.
 2. Ґрунти утворюються з пухких гірських порід після появи на них рослинності.
 3. Грунт є результатом взаємодії літосфери, атмосфери та біосфери протягом тривалого часу.
 4. Під впливом сонячної енергії в ґрунті відбуваються фізичні, хімічні, біологічні процеси.
 5. Під хвойними лісами в умовах достатнього зволоження формуються каштанові ґрунти.
 6. Рельєф – основний чинник утворення ґрунтів.

 

 

9.Укажіть правильні твердження щодо географічної оболонки та її властивостей.

 

 1. Повністю до складу географічної оболонки входять гідросфера та атмосфера, частково – біосфера та літосфера.
 2. Точні межі географічної оболонки складно визначити через взаємопроникнення її частин.
 3. Завдяки перебуванню води в трьох агрегатних станах відбувається малий кругообіг у межах географічної оболонки.
 4. У географічній оболонці відбувається біологічний кругообіг.
 5. Річний ритм у географічній оболонці відбувається завдяки обертанню Землі навколо Сонця.
 6. Першоджерелом усіх процесів взаємодії оболонок є циркуляція атмосфери.

 

 

10.Укажіть правильні твердження щодо географічної оболонки та її властивостей.

 

 1. Оболонку, в межах якої відбуваються взаємопроникнення і взаємодія верхніх шарів літосфери, усієї гідросфери та нижніх шарів атмосфери, називають географічною оболонкою.
 2. Внутрішні та зовнішні сили Землі сприяють взаємодії складових географічної оболонки.
 3. Добовий ритм у географічній оболонці відбувається завдяки обертанню Землі навколо осі.
 4. Ритмічність – найважливіша географічна закономірність, заснована на тісному взаємозв’язку і взаємозалежності компонентів географічної оболонки.
 5. Зміна одного з компонентів у географічній оболонці неминуче спричинює зміну іншого компонента.
 6. Материк – найбільший природний комплекс Землі.

 

11.Укажіть правильні твердження, що стосуються природних комплексів.

 

 1. Широтна зональність зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широтах через кулястість Землі.
 2. Географічні пояси – найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів.
 3. Зональність розміщення природних комплексів на Землі залежить від рельєфу.
 4. «Обличчям» будь-якої природної зони є рослинний покрив.
 5. Карпати вищі за Альпи, тому в них буде більше висотних поясів.
 6. Південна частина України розташована в лісостеповій зоні.

 

 

12.Укажіть правильні твердження, що стосуються природних комплексів.

 

 1. Материки та океани є найбільшими зональними природними комплексами.
 2. Тропічні пустелі відрізняються від арктичних пустель рослинністю та тваринним світом.
 3. Природні зони – це великі частини географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом.
 4. Природний комплекс, змінений унаслідок господарської діяльності людини – антропогенний.
 5. Рельєф, як складову природного комплексу дуже легко знищити.
 6. Людині важливо знати закони природи та вміти прогнозувати будь-які зміни у ній унаслідок своєї господарської діяльності.

 

 

13.Укажіть правильні твердження щодо природних комплексів Землі.

 

 1. Головним порушником природної рівноваги є людина та її господарська діяльність.
 2. Прикладами більш дрібних природних комплексів можуть бути яр, озеро, річкова долина, ліс, болото, лука тощо.
 3. Тундра займає величезні простори на південь від лісової зони помірного поясу.
 4. Екваторіальні ліси є «легенями» нашої планети.
 5. Розв’язати екологічні проблеми людства можна зусиллями окремо взятих країн світу.
 6. Екологія – наука, яка вивчає стан навколишнього середовища.

 

 

14.Укажіть правильні твердження щодо опустелювання.

 

 1. Процес опустелювання спостерігається на всіх континентах Землі.
 2. Основна причина опустелювання – несприятливі природні явища.
 3. До опустелювання призводить інтенсивне випасання худоби.
 4. Внаслідок опустелювання погіршуються фізичні властивості ґрунтів, гине рослинність, засолюються ґрунтові води.
 5. До опустелювання призводить видобуток паливних корисних копалин.
 6. Особливо інтенсивно процес опустелювання відбувається в Африці (зона Сахель).

 

 

15.Укажіть правильні твердження щодо антропогенних комплексів.

 

 1. Антропогенними називаються природні комплекси, докорінно змінені людиною.
 2. Особливістю міських комплексів є незначне скорочення площ, зайнятих рослинністю.
 3. Антропогенні комплекси можуть бути оборотними й необоротними.
 4. Сільськогосподарські комплекси відрізняються від природних одно-манітністю внаслідок обробки монокультур.
 5. Комплекси, утворені внаслідок діяльності гірничодобувних підприємств, характеризуються зниженням родючості ґрунтів.
 6. Комплекси, сформовані в ході нафтовидобутку, які вирізняються утворенням кар’єрів і териконів.

 

 

16.Укажіть правильні твердження щодо природних комплексів.

 

 1. Між антропогенними й природними комплексами існує чітка межа, оскільки на Землі діють загальні закономірності.
 2. До опустелювання призводить масове випалювання торішньої сухої трави, особливо після періоду дощів.
 3. Існують природні комплекси, які характерні тільки для гір, наприклад, субальпійські та альпійські луки.
 4. У межах кожної природної зони виділяють підзони або провінції.
 5. Кругообіг води в природі забезпечує розвиток географічної оболонки.
 6. Ландшафтом називають однорідну за походженням територію з єдиним геологічним фундаментом та однотипним рельєфом, подібним кліматом, а також певним поєднанням морфологічних частин (урочищ, місцевостей).

 

 

17.Укажіть правильні твердження щодо природних комплексів.

 

 1. Гідросфера частково заселена до 6 км.
 2. Сахара – район Землі, де особливо активно відбувається опустелювання.
 3. Одним з головних процесів, що суттєво змінюють географічну оболонку є водна ерозія.
 4. Послідовність зміни висотних поясів у горах практично збігаються з послідовністю зміни природних зон на рівнинах.
 5. У широкому розумінні поняття «ландшафт» є синонімом природного територіального комплексу будь-якого рангу.
 6. Знищена рослинність і дуже розпушені ґрунти створюють умови для інтенсивного видування (дефляції) поверхневого шару Землі.

 

 

18.Укажіть правильні твердження, що стосуються використання природних багатств людиною.

 

 1. Усі природні ресурси є невичерпними.
 2. Природними ресурсами називають компоненти природи, які використовує людина в господарській діяльності.
 3. Перетворення навколишнього середовища людиною розпочалося в ХХ столітті.
 4. Потреба в охороні природного середовища виникла через загострення кліматичної проблеми на планеті.
 5. Одним із важливих напрямів, спрямованих на збереження довкілля, є створення природоохоронних територій.
 6. Основним завданням міжнародної природоохоронної організації «Грінпіс» є сприяння екологічному відродженню та привернення уваги людей та влади до збереження природи.

 

 

19.Укажіть правильні твердження, що стосуються використання природних багатств людиною.

 

 1. Зробити папір з макулатури на 75 % дешевше, ніж із деревини.
 2. Виплавка алюмінію з баночок для прохолодних напоїв вимагає тільки 5 % від загального об’єму енергії, необхідної для виготовлення тієї ж кількісті алюмінію з руди.
 3. До компонентів природного комплексу належить повітря атмосфери, води гідросфери, рельєф та гірські породи, а також міста, селища та інші забудови.
 4. Щосекунди наша планета отримує від Сонця близько 65 млрд кВт годин енергії.
 5. Китобійний промисел у світі заборонений у 30-х роках ХХ століття.
 6. Перший природоохоронний кодекс було розроблено в Англії.

 

 

20.Укажіть правильні твердження, що стосуються використання природних багатств людиною.

 

 1. В Україні щорічно накопичується близько 35 млн тонн твердих побутових відходів.
 2. У людей, крім навколишньої природи, існують інші джерела існування.
 3. Часто охорона одного чи кількох видів із Червоної книги дає вагомі результати.
 4. В. І. Вернадський порівняв діяльність людства з потужною геологічною силою.
 5. Майбутнє навколишнє середовище – це ваше майбутнє.
 6. З природи людством вже використані майже всі багатства.

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

 

Завдання 1    1 – 3 – 5 

Завдання 2    3 – 4 – 6 

Завдання 3    1 – 3 – 4 

Завдання 4    1 – 3 – 5 

Завдання 5    2 – 4 – 6 

Завдання 6    2 – 4 – 6 

Завдання 7    1 – 2 – 4

Завдання 8    1 – 3 – 4 

Завдання 9      2 – 4 – 5 

Завдання 10   1 – 2 – 3

Завдання 11   1 – 2 – 4 

Завдання 12   3 – 4 – 6 

Завдання 13   1 – 2 – 4 

Завдання 14   3 – 4 – 6 

Завдання 15   1 – 3 – 4 

Завдання 16   2 – 3 – 6 

Завдання 17   4 – 5 – 6 

Завдання 18   2 – 5 – 6 

Завдання 19   1 – 2 – 4 

Завдання 20   1 – 4 – 5  

 

docx
Додано
2 травня 2023
Переглядів
1607
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку