Впровадження компетентнісно-орієнтованих рухових завдань на уроках фізичної культури

Про матеріал
Концепцією виховання дітей у національній системі освіти затверджується: «Фізичне виховання утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла й духу, людини і природи-основа фізичного виховання»
Перегляд файлу

«Впровадження компетентнісно-орієнтованих рухових завдань на уроках фізичної культури».

Концепцією виховання дітей у національній системі освіти затверджується: «Фізичне виховання утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла й духу, людини і природи-основа фізичного виховання».[ 1,стр.8].

Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме  зі шкільної парти. Збільшення інформативної насиченості у суспільстві призводить до неадекватного збільшення навантаження на дітей і підлітків. Брак рухів у житті школярів, недостатній розвиток рухових функцій негативно позначаються на фізичному стані. Низька рухова активність погіршує функціональні можливості систем організму дитини, внаслідок чого виникає неадекватна реакція на навантаження, сповільнюється фізичний розвиток загалом. Найбільший відсоток відхилень у стані здоров’я учнів приходиться на опорно-руховий апарат (72%), серцево-судинну систему (68%), нервову систему (62%). [2, c.96], [3,c.12-14],[4,с.35-36]. Негативна динаміка показників проби Руф’є у дітей свідчить про неефективність процесу фізичного виховання [5,с.13-18], стресогенне фізичне навантаження, засилля системи фізичного виховання рудиментарною методикою навчання.

Відповідно до рекомендацій Європейського парламенту [6], та згідно з концепцією «Нова Українська школа» зазначено, «що школа має навчити дітей використовувати знання і вміння, отриманні в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій. Тому заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра. Важливо вчити школярів, як навчатися все життя, поєднувати нові знання зі старими, трансформувати цей освітній багаж у власну життєдіяльність на засадах активного свідомого існування в соціумі».

 [ 7, с.10].

Сучасними дослідженнями виокремлюються причини неефективного фізичного виховання в навчальних закладах різного типу: серед яких, порушення функціональної взаємодії між соціальною і педагогічною підсистемами; авторитарний підхід під час укладання програмно-нормативного забезпечення та його практичної реалізації; консерватизм системи педагогічного контролю; застарілі підходи під час забезпечення навчально-виховного процесу з орієнтацією на «середньостатистичну норму» та формування лише рухової сфери в розвитку дітей і підлітків різного віку.

На сьогодні для більшості дітей і підлітків шкільного віку урок фізичної культури – єдина форма фізкультурної активності. Практика свідчить, що традиційна, класична  методика уроку фізичної культури заснована на принципах маніпулювання та стресового фізичного навантаження та спрямована на досягнення певного рівня фізичної підготовленості не відповідає особливостям розвитку та життя дітей. Формування в учнів стійкої мотивації до збереження й зміцнення свого здоров’я, потреби фізичного розвитку й підготовки, використання різноманітних засобів для забезпечення здорового способу життя – визначальні напрями діяльності на уроках фізичної культури. Успішній їх реалізації сприяє впровадження в освітній процес компетентнісно-орієнтованих рухових завдань, виконуючи які, діти набувають самостійного досвіду рухової активності, що в подальшому знадобиться їм в житті. [9,с.50].

Нове покоління здобувачів освіти вимагає нових підходів до їхнього навчання від сучасних педагогів. Тенденції, які відбуваються зараз на науково-методичних теренах України свідчать про масивний пошук шляхів модифікації методики фізичного виховання, модернізації уроку фізичної культури. «Урок має стати яскравою подією в житті дитини через такі позиції: робота за інтересами здобувачів освіти; співпраця один з одним; заохочування дітей до активних дій. Слід спрямувати педагогічні зусилля з мозком школярів, на створення ситуацій для раціональної роботи кожного здобувача освіти зі своїм тілом, регулювання рухових дій у різних рухових моделях поведінки. Актуальною зоною педагогічної уваги мають стати фундаментальні рухові навички, життєво важливі рухові здібності, збагачення індивідуального рухового досвіду кожного здобувача освіти[10, с.96]. Удосконалити плани уроків, акцентуючи увагу на таких позиціях: педагогічні завдання на урок формулювати тільки з навчальної програми, моделювати компетентнісно-орієнтовані рухові завдання, диференційовані завдання здобувачам освіти різних типологічних груп, виокремити на уроці кардіо-тренування, як обов’язковий тренувальний компонент. Оцінка має відображати систему фізичного самовдосконалення кожного здобувача освіти.

Розвинути творчу, активну особистість, сформувати стійкий інтерес здобувачів освіти до занять фізичною культурою, в повному об’ємі розкрити потенційні можливості кожного. Виробити навички самостійного навчання, бажання самовдосконалюватись, створити умови для самореалізації і на основі цього забезпечити індивідуально достатній рівень психофізичного розвитку кожного здобувача освіти.

В теперішньому часі, необхідно працювати так, щоб дитина отримувала задоволення від навчання, щоб кожний здобувач освіти мав можливість займатися на уроці в своєму темпі, ритмі, амплітуді. Дитина повинна мати цілісне уявлення про свої можливості, та уміти їх реалізовувати. Систематичне виконання рухових завдань – важлива форма самовдосконалення здобувачів освіти, характерною особливістю якої є відсутність безпосередньої допомого, примусу, та контролю з боку вчителя».

У структурі уроку обов’язковими є чотири частини: адаптаційна, пошукова, тренувальна, підсумкова. На цих етапах педагог пропонує дітям різноманітні завдання, на яких дітям треба реалізувати свій руховий досвід, кооперуватися, вчитися виконувати різні соціальні ролі – як лідера, так і підлеглого[8,с.50].

Зазначені вище технології передбачають діяльність здобувачів освіти не лише як процес задоволення пізнавальних потреб, але й забезпечують саморозвиток особистості за напрямками:

 • самоствердження (свободу вибору);
 • самовизначення (спілкування на рівних вчитель-дитина, творчості, пошуку, виявлення своїх здібностей);
 • само актуалізація (досягнення особистісних цілей);
 • захищеність (колективна діяльність);
 • опанування здобувачами освіти різних прийомів і способів виконання рухів;
 • формування умінь орієнтуватися в просторі, в ситуаціях різної складності;
 • формування умінь організовувати рухову діяльність, лідирувати та уміти слухати лідера.

Спроможність виконувати рухові завдання дали змогу визначити чотири рівня успіху:

 • Високий рівень мають здобувачі освіти, які виявляють відповідальне ставлення до навичок самостійності, стійкий інтерес та високу пізнавальну активність у процесі уроку.
 • Достатній рівень виявляють діти з позитивним ставленням до самостійної діяльності, достатнім інтересом до пізнавальної активності в процесі уроку.
 • Середній рівень мають діти, які виявляють позитивно-пасивне ставлення до фізичного вдосконалення, стійкий інтерес тільки до тих завдань, які не вимагають зусиль як фізичних так і інтелектуальних.
 • Низький рівень виявляють діти з пасивним ставленням до виконання вправ самостійно, тому що відсутній інтерес до занять фізичною культурою. Вони також мають низький рівень пізнавальної активності.

 

Ми, вчителі фізичної культури ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого, прагнемо:

 1. Заохочувати дітей до використання нестандартних проблемних завдань.
 2. Спонукати їх мислити, розмірковувати, приймати рішення, брати на себе відповідальність за своє здоров’я.
 3. Виробити уміння і навички у здобувачів освіти щодо самореалізації. Показати дітям всю різноманітність використання обладнання та інвентарю.
 4. Навчити самостійно виконувати відомі фізичні вправи з метою розвитку фізичних якостей. Наприклад. Беремо за інвентар скакалку. За допомогою скакалки (яка є  доступною майже для кожного) ми можемо скласти комплекс вправ на розвиток швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, дивлячи на те, яке завдання поставлено в цьому завданні. Такі завдання мають входити і в систему домашніх завдань.
 5. Надавати допомогу дітям з низьким та середнім рівнем сформованості навичок самостійності, які не встигають за темпом роботи класу, бути з ними на рівних, використовувати завдання різної складності.
 6. Здобувачів освіти, які вже достатньо опанували технологію складання рухових завдань відмічати, хвалити, ускладнювати їх завдання.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ

 

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ РУХОВИХ ЗАВДАНЬ

 

 1. УМОВА

 

Формування інтересу у здобувачів освіти щодо компетентнісно-орієнтованих  рухових завдань на уроках фізичної культури

 

 

2 УМОВА

Формування ключових компетентностей здобувачів освіти щодо самореалізації

 

 

Система компетентнісно-орієнтованих рухових завдань щодо ключових компетентностей.

«Компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБИ успішно вирішувати життєві проблеми, провадати професійну і подальшу професійну діяльність».

Перелік компетентностей ґрунтується на «Рекомндаціях Європейського парламенту та ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» (18.12.2006)але не обмежуватимуться ними.[19с.8]

КЛЮЧОВІ КОМПЕТНЕНТНОСТІ

НАЗВА РУХОВОГО ЗАВДАННЯ

ОПИС РУХОВОГО ЗАВДАННЯ

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

 1. «Продовжуй та покажи»

Діти об`єднані в декілька груп. Вчитель починає речення якого-небудь завдання. Діти повинні продовжити та відтворити його.

 1. «Можна, чи ні»

Учитель називає певні дії, які можна (не можна) робити на уроці. Учні переміщуються до карток, на яких зазначені вірогідні відповіді («Згодні», «Не згодні», «Скоріше так, ніж ні», «Скоріше, ні, ніж так».

Спілкування іноземними мовами

«Об`єднання за ознаками»

Діти переміщуються обумовленим способом. За командою вчителя на іноземній мові та жестами  вони об`єднаються за ознаками. Наприклад: за кількістю, за кольором волосся, за роком народження, за статтю, за кольором футболки, шикуються від маленького до великого і навпаки тощо.

Математична компетентність

 1.  «Спритні перегони»

Діти об’єднані в дві команди. Між ними розташована межа, за яку не можна заступати. В одній групі в руках паперові м'ячі, в другій будь який дрібний інвентар («губки»). За командою «Кидай», учні починають перекидати свої предмети на іншу сторону впродовж 1хв. По закінчені раунду учні підраховують кількість предметів.

 1.  «Таблиця множення»

Діти рухаються в довільному темпі, виконуючи обумовлене завдання. Вчитель задає завдання щодо таблиці множення. Той, хто правильно відповідає, переходить до наступної вправи.

 1. «Роби-хватай - рахуй»

 

 

Діти об`єднані в пари. Вихідне положення – сід-ноги зігнувши в колінах, стопи торкаються одне одного. Між ними дрібні предмети та виконуються різні вправи. За командою вчителя «Хватай», діти беруть якомога більше предметів та рахують їх.

 1. «Фігурна ходьба та фігурний біг»

Діти об’єднанні в групи за станом здоров’я. Вони починають переміщуватися в колоні по одному. Направляючий називає ім’я наступного учня, називає геометричну фігуру. Дитина вибігає зі свого місця, займає місто направляючого і виконує маршрут заданої фігури, і так далі наступний.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 1.  «Створи фігуру».

Діти об’єднанні в мікро-групи. Модератор показує малюнок з геометричною фігурою. Учні за допомогою мотузки чи скакалки повині викласти цю фігуру на підлозі,а потім об’єднавшись виконати самотужки.

 1. «Конус догори конус донизу»

 

Розташувати  як мінімум 10 конусів випадковим чином чи в одну лінію між командами. Учасники об’єднанні в дві групи. Одна команда спробує перекинути конуси (команда вниз), в той час як інша команда спробує розташувати їх правою стороною вгору (команда вгору). Оскільки перекидати конуси легше і швидше, ніж встановлювати їх у вертикальному положенні, то, команда «вниз» виконує присідання з повного присіду при кожному перекиданні, в той час як команда «вгору» робить стрибки вгору, щоб захопити кожен конус і повернути в вертикальному положенні.

Інформаційно-цифрова компетентність

 1. «7хвилин»

Діти об`єднані в мікро-групи. В кожній групі гаджет з програмою «7 хвилин». Учні утворюють вправи за відео. Кожна вправа виконується впродовж 1 хв.

 1. «Домашнє завдання».

Учні обирають фізичну якість і об`єднаються за цією ознакою в команди. Лідер кожної команди складає комплекс рухових завдань на обрану якість за допомогою веб-ресурсів. На наступному уроці учні обмінюються картками і намагаються виконати ці рухові завдання.

 1. «Можна, заборона»

Діти об'єднані в коло. Вчитель пропонує згадати правила безпеки на уроці. Вчитель вводить 2 м'ячі (зелений -"можна", красний-"заборона"). Діти по черзі говорять правила і передають м'яч наступному.

 1. «Парна розминка»

Діти об’єднані в 2 концентровані кола. Вчитель обумовлює групу м'язів та в.п.,діти виконують в парах завдання. Через 2-4 хв  учасники внутрішнього кола переміщуються ліворуч на 1,2,3 учасника. Змінюється група м’яз, тощо.

 1. «Колове тренування»

Лідери отримують дорожню карту з маршрутом переходу "Сила-швидкість- гнучкість-витривалість-спритність" і розташовуються згідно маршруту. Дітям пропонується об'єднатися в групи за допомогою картинок. На кожній станції є планшет. Лідери відкривають відео, дивляться 1 завдання і виконують, потім дітям пропонується придумати та виконати завдання на групу, за допомогою інвентарю виконати завдання самотужки або в парі щодо відповідної якості. 

 1. «Уяви-склади-виконай»

Діти розташовані хаотично по майданчику. Вчитель пропонує уявити фізичну якість щодо геометричної фігури. Наприклад витривалість: діти утворюють коло і починають рухатися почергово (присідати і вставати), швидкість - діти перешиковуються в пряму, кладуть руки на плечі попередньому і виконують швидкій біг на місці, тощо.

Уміння вчитися впродовж життя

 1. «Фізкультурний диктант»

Діти вибирають, працювати з партнером чи самотужки. Вчитель пропонує дітям виконувати вправи за умов, коли:

* м’яч не літає і не падає, не котиться

* м’яч літає, однак не стрибає,

* м’яч літає, стрибає, однак не котиться;

*м’яч літає, стрибає, котиться, ви переміщуєтеся (м’яч можно замінити другим інвентарем). Діти обирають свою умову.

 1. «Колове тренування»

Діти об’єднанні в 3-4 групи.в кожній групі обирається «Лідер», який отримує картку с завданням-схемою, де пропонується перелік інвентарю та обумовлена «фізична якість». Учасники самі розташовують  інвентар, виконують завдання і записуть його до картки. Кожна вправа виконується 40-60 сек.

 1. «Навчаючись-вчусь»

Робота по картках. «З’єднай вправу та фізичну якість, яку ця вправа розвиває». Можно пропонувати учасникам виконувати ці вправи чи як теоретичні відомості для модераторів. І навпаки, «Вибери фізичну якість та виконай вправу».

Ініціативність і підприємливість

 1. «Різнобарвні пересуни».

Діти  працюють в парах. Партнер з пари стартує з протилежного боку. Один партнер замовляє власний спосіб пересування з повітряною кулькою,другий виконує вправу без кульки. Учасники виконують дію до середини майданчика і продовжують робити навпаки. За командою «Зміна» замовником стає другий партнер.

 1. «Обери сам…»

Діти розташовані в колі. Вчитель першим показує в.п. (наприклад, руки догори ноги нарізно) учні повторюють в.п., але вправу починають виконувати свою, По команді «Стоп» вчитель обирає наступного учня, у кого була сама оригінальніша вправа. Учень показує своє в.п., інші повторюють в.п., виконують свою вправу і так далі.

 1. «Точка опори-фізична якість».

Діти об’єднані в пари,або поодинці,чи в парах. Вчитель обумовлює кількість точок опори і фізичну якість. Учасники виконують завдання. Через деякий час вчитель делегує свої функції наступному учню.

 1. «Шикування або перехід за ранжиром»

Діти об'єднані в мікрогрупи. Вчитель пропонує шикуватися: "від маленького до великого", "по першій літері імені", "За кольором футболки", "за місяцем народження, тощо. Можна рахувати на англійській мові.

Соціальна та громадянська компетентності

«Таємничий м’яч».

Діти об’єднані в мікро-групи. Посередині майданчику знаходиться корзина з тенісними м’ячами. На них написана будь яка вправа та тривалість її виконання. Кожен учасник може доповнювати вправу своїм елементом. По закінчені часу, другий біжить до корзини і обирає наступний м’яч. І так далі, поки всі м’ячі не будуть використані. Використані м’ячі залишаються у командах.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 1. «Стрейчинг в концетричних колах».

Діти утворюють два концентричних кола. Повертаються обличчям один до одного. В руках папір формата А4. Виконується вправа з тим партнером, який стоїть навпроти у зовнішньому колі. (умова: при виконанні,не пом’яти папір). По завершенні першої вправи учні переміщують на 1 крок ліворуч. Функції вчителя делегуються якомусь учню, який обумовлює власний регламент рухової дії. І т.д.

 1. «Обери-покажи-виконай-навчи»

Дітям пропонуються оздоровчі технології. Кожен обирає, що йому подобається. Деякий час знайомиться з нею і презентує іншим на уроці.

Екологічна грамотність і здорове життя

 1. «Емоційне дзеркало».

Діти об`єднані в коло. Вчитель пропонує кожному з учасників по черзі відобразити свою емоцію на обличчі. Кожен наступний в групі повторює емоцію попереднього і додає свою. Останній повинен відобразити весь емоційний стан групи. «Тобі було цікаво, комфортно, корисно»?

 1. «З`єднай половинку»

Рухове завдання по принципу «Доміно» або «Лото». На карках намальовані видатні спортсмени, написані види спорту. Треба об`єднати їх. Надана фізична якість, треба знайти вправи, які її розвивають.

 

 

 

ВИСНОВКИ:

Впровадження компетентнісно-орієнтованих рухових завдань на уроках фізичної культури зазначенні в новизні і практичній значущості дидактичного матеріалу, спрямованого на активізацію пізнавальної діяльності учнів через використання творчих завдань, створенні проблемних ситуацій, різних видів самостійної роботи, індивідуалізації та диференціації навчального навантаження.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мачула Лілія Миколаївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 листопада 2022
Переглядів
892
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку