8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Якщо ми будемо навчати сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дітей завтра

Про матеріал
Якщо ми будемо навчати сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дітей завтра
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Виконала вчитель Воскодавського НВК Кондратюк Н.А. Моделювання структури уроку інформатики відповідно до сучасних вимог Якщо ми будемо навчати сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дітей завтра

Номер слайду 2

Мета : Розглянути основні вимоги та характерні ознаки сучасного уроку інформатики, типологію сучасних уроків, а також нові інтерактивні методи для застосування на уроках.

Номер слайду 3

В основі навчально-виховного процесу завжди був і поки залишається урок як форма передачі знань і контролю їхнього засвоєння. Існують старі добрі традиції проведення уроку, але сучасний урок не може далі бездоганно і невідступно додержуватись цих традицій, оскільки в умовах сучасного технічного прогресу і новітніх технологій не задовольняє запитів підростаючого покоління.

Номер слайду 4

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. У зв'язку з цим по-іншому визначається система методів навчання. В основу їх відбору і конструювання покладена структура відповідних компетенцій і функції, які вони виконують в освіті. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. Компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Компетентність — набута у процесі на­вчання інтегрована здатність учня, що складається зі знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Інакше кажучи, це здатність встановити та реалізу­вати зв'язок між «знаннями — вміннями та ситуацією. Ключові компетентності — це компетентності, які використовуються у повсякденному житті. Предметна (галузева) компетентність — набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань.

Номер слайду 5

Вимоги до уроку Загальнопедагогічні Дидактичні Психологічні Гігієнічні

Номер слайду 6

Тому головною метою школи стає формування ключових та предметних компетентностей. До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і тех­ніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприєм­ницька і здоров'язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна, естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, сус­пільствознавча, історична і здоров'язбережувальна компетентності.

Номер слайду 7

Структура уроку Організаційний момент Перевірка домашнього завдання Актуалізація опорних навчальних досягнень учнів, мотивація Оцінювання навчальних досягнень учнів Підсумки уроку, домашнє завдання Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів Вивчення нового матеріалу

Номер слайду 8

Чим урок інформатики відрізняється від інших навчальних предметів? 1. Комп'ютерний клас, де проводяться уроки, організований особливим чином: кожен учень має, з одного боку, індивідуальне робоче місце, а з іншого — доступ до загальних ресурсів; від­повіді біля дошки практикуються значно рідше, ніж на інших урока, проте частіше відповідають із місця; навіть візуальний контакт з однокласниками і вчителем будується трохи інакше Якщо Ви дивитеся на рік уперед, то сійте рис. Якщо Ви дивитеся на десять років уперед, то висаджуйте дерева. Якщо Ви дивитеся уперед на все життя, навчайте людину. Китайська приказка

Номер слайду 9

Учні можуть обирати завдання з перелік}', запропонованого учителем, з урахуванням індивідуальних можливостей Учитель оголошує і коментує завдання (зазвичай воно одне для всіх) Домашнє завдання Проводиться рефлексія Учитель з'ясовує, що учні запам'ятали на уроці Підсумки уроку Учні дають оцінку діяльності на уроці за її результатами (самооцінка, оцінка результатів діяльності однокласників), учитель консультує Учитель оцінює роботу учнів на уроці Оцінювання учнів Учні формулюють питання, що викликали труднощі, і здій­снюють корекцію самостійно; учитель консультує, радить, допомагає Учитель у процесі виконання учнями роботи та за її результатами здійснює корекцію Корекція Учні здійснюють контроль (самоконтроль, взаємоконтроль), учитель консультує Учитель здійснює контроль за виконанням учнями практичної роботи Контроль Учні здійснюють навчальні дії за складеним планом (групові, індивідуальні методи), учитель консультує Під керівництвом учителя учні виконують практичні завдання (зазвичай фронтальний метод організації діяльності) Практична діяльність учнів Учні планують, якими способами вони досягатимуть постав­леної мети (учитель допомагає, радить) Учитель повідомляє учням, яку роботу вони повинні виконати, щоб досягти мети Планування Формулюють самі учні, визначивши межі відомого та не­відомого (учитель підводить учнів до усвідомлення мети і завдань) Учитель формулює і повідомляє учням, чому вони повинні навчитися Повідомлення мети і завдань Формулюють тему самі учні (учитель підводить учнів до її усвідомлення) Учитель повідомляє учням тему уроку Оголошення теми уроку Урок сучасного типу Традиційний урок Етапи уроку

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Загальнопедагогічні вимоги до уроку: Приоритет особистості учня Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку) Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів Орієнтація на процес навчання Емоційно-актуальний фон навчання Педагогічний такт Пізнавальна самостійність учнів

Номер слайду 13

Дидактичні вимоги до уроку Раціональне використання часу Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання Використання активних методів навчання Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу Використання сценарних варіантів уроку

Номер слайду 14

Психологічні вимоги Урахування психологічних особливостей кожного учня Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій учителя та учнів Вимогливість і доброзичливість учителя до учнів Педагогічна етика і психологічний такт

Номер слайду 15

Гігієнічні вимоги Температурний режим Освітлення класного приміщення Провітрювання Відповідність шкільних меблів Чергування видів навчальної роботи Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Вчителю потрібно у своїй практичній роботі використовувати знання учнів з інших предметів для кращого розуміння матеріалу, що вивчається, розробляючи завдання так, щоб для їх виконання необхідно було комплексне застосування знань з ряду предметів.

Номер слайду 18

Сутність цієї вимоги максимально заохочувати на заняттях прагнення учнів знайти найкращі способи, підходи до розв'язування та використання деяких задач.

Номер слайду 19

Вчителю пропонується організувати роботу групи так, щоб до неї були залучені усі учні та був забезпечений індивідуальний підхід до кожного. Необхідно забезпечити умови для активності, ініціативи кожного учня, сумлінне відношення до будь-якого виду роботи.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

фізична активність учнів полягає в просторовому переміщенні, зміні способу дій партнерів із взаємодії, наприклад, у діловій або рольовій грі (учні можуть змінювати робоче місце, пересідати, робити презентацію біля дошки або перед аудиторією, працювати в малих групах, говорити, писати, слухати, робити малюнки тощо); соціальна активність учнів виявляється в тому, що вони ініціюють взаємодію один з одним, використовують різні прийоми й техніку обміну даними (ставлять запитання і відповідають на них, обмінюються думками, репліками, коментарями тощо); пізнавальна активність учнів виявляється в необхідності самостійно формулювати і ставити проблему, визначати способи її розв'язання, пропонувати рекомендації, приймати рішення. Активне навчання припускає внутрішньогрупову та міжгрупову активність учнів і спрямованість дій:

Номер слайду 22

Найпоширеніші типи «нетрадиційних» уроків з інформатики Уроки-КВК Уроки творчості Уроки-конкурси Уроки-аукціони Уроки-заліки Уроки-суди Інтегровані уроки Уроки-екскурсії

Номер слайду 23

Найпоширеніші види позакласної роботи з інформатики:  екскурсії диспути вікторини усні журнали інтелектуальні ігри

Номер слайду 24

Характерні ознаки активного навчання: активність (фізична, соціальна, пізнавальна); ініціатива (спрямованість дій); практичний досвід; зворотний зв'язок; розв'язання проблем; оволодіння навичками роботи у команді.

Номер слайду 25

Новітніми підходами до організації навчання у системі сучасної загальної середньої освіти є використання різноманітних інноваційних технологій. Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що забезпечують успіх у будь-якій діяльності. Отже, щоб розв’язати проблему перетворення учня з суб’єкта педагогічного впливу на суб’єкт навчання, необхідно використовувати творчі завдання, нестандартні уроки, дискусії, ігри тощо.

Номер слайду 26

Лекція — 5% засвоєння Читання – 10 % засвоєння Відео/аудіо матеріали — 20% засвоєння Демонстрація — 30% засвоєння Дискусійні групи — 50% засвоєння Практика через дію — 75% засвоєння Навчання інших і застосування отриманих знань відразу ж — 90% засвоєння «Піраміда навчання»

Номер слайду 27

Я пропоную: 1.Здійснювати зв’язок теорії і практики. 2.Розвивати творчі здібності учнів. 3.Виховувати позитивні якості особистості учня. 4.Впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні методи навчання.

Номер слайду 28

• Обговорює­мо домашнє завдання Роль «той, • який підводе ПІД­СУМОК» Роль — «психолог» Відстрочена відгадка Опиту-вання-під-сумок Е. Кінець уроку Творчість працює на майбутнє Ідеальне завдання Осо­бливе завдання Незвичайна звичайність Три рівні домашнього завдання Зав­дання масивом Д. Домашнє завдання Звичайна контрольна робота Вибірковий контроль Релейна контроль­на робота Бліц конт­рольна робота Факто­логічний диктант Ідеальне опитування Програ­моване опиту­вання Опиту­вання пошепки Опитування ланцюжком «Світ­лофор» Ґ. Контроль • Показова відповідь «Ні— Так» Гра у ви­падковість Ділова гра «НДЛ» (науково-дослідна лабораторія) Ділова гра «Точка зору» Ділова гра «Ком­петент­ність» Пере­хрестя тем Обговорю­ємо Д/3 Опиту вання-підсумок Власні при­клади Повторен­ня із роз­ширенням Повторення з контролем Власна опора Г. Повторення Спрощене опитування Взаємо- опиту- вання Усне про­грамоване опитування Тренувальна контрольна робота Ділова гра «НДЛ» (науково дослідна лабораторія) Ділова гра «Точка зору» Ділова гра «Ком- пе- тент- ність» «Ні—Так» Гра у ви­падковість Гра-тренінг НМШ (на­вчальний мозковий штурм) Прес-конференція «Лови помил­ку!» В. Закріплення, трену­вання, відпрацювання навичок Про­блем­ний діалог Ділова гра «НДЛ» (науково-дослідна лаборато­рія) Ділова гра «Точка зору» Театралізація Доповідь «Лови помил­ку!» Питання до тексту Прес-конференція Прак­тичність теорії Фантастич­на феєрія «Здивуй!» При­ваблива ціль Б. Пояснення нового матеріалу Об­гово­рюємо до­машнє завдан­ня Театралі­зація Гра у ви­падковість НМШ (фрон­тально, з усім класом) Взаємо- опиту- вання Іде­альне опиту­вання Щадне опитування «Світлофор» Фантас­тична феєрія Здивуй! Відстроче­на відгадка «Ні — так» Інтелек­туальна роз­минка А. Початок уроку 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 \^ Функціональний \^ блок Етапи уроку

Номер слайду 29

ТЕСТ “Хто ти?” З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

Номер слайду 30

Результат: Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат) Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник) Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло) Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник) Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг)

Номер слайду 31

Без вивчення інформатики неможливе формування сучасного світогляду, розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві, техніці. Від рівня й якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність подальшого продовження освіти. Це, в свою чергу, вимагає відповідного сучасного рівня методичної підготовки вчителів інформатики.

ppt
Додано
17 квітня 2019
Переглядів
321
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку