10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

11 клас. Економіка. Урок "Інфляція"

Про матеріал

Розробка уроку для учнів 11 класу з економіки. До конспекту подано всі роздаткові та ілюстративні матеріали. Всі практичні завдання подано з розв'язками

Перегляд файлу

Тема: Загальний рівень цін та інфляція. Причини інфляції. Вимірювання інфляції

Мета: познайомити учнів з терміном «інфляція», розібратися в причинах інфляції, навчитися вимірювати рівень інфляції, розвивати логічне та абстрактне мислення, вдосконалювати навички аналізувати та синтезувати, показати зв’язок економічних знань з життям.

Обладнання: 2 однакових пакети з цукерками;

                        «1 купон» та «2 купони» - по кількості учнів в класі;

                        картинки, що показують інфляцію;

                        написи «ІНФЛЯЦІЯ», «ПОВЗУЧА», «ПОМІРНА», «ГАЛОПУЮЧА»,

                       «ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація знань

 • Що таке безробіття?
 • Хто вважається безробітним?
 • Яке економічне явище є постійним супутником безробіття?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

3.1. Гра «Аукціон» (див. додаток А)

3.2. Види інфляції за темпами:

 •  повзучу, що характеризується прискореним зростанням маси грошей в обороті без

помітного підвищення чи з незначним зростанням цін - до 5% на рік;

 •  помірну, відкриту, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі зростання

цін, що коливається в межах 5-10% на рік. Така інфляція стає відчутною для економічних суб'єктів, і вони починають вживати адаптаційні заходи. Найбільше це вдається підприємствам монополізованих секторів економіки, особливо «природним монополістам».  Зайняті тут підприємці  починають прискорено підвищувати ціни на свої товари у відповідь на зростання попиту, їх покупці починають нести додаткові витрати, а тому підвищують ціни на свої товари. Поступово інфляція поширюється на всі сектори економіки, порушуючи рівновагу всього ринку;

 •  галопуюча інфляція, коли зростання цін до 100% на рік. Для цього виду інфляції

характерне стрибкоподібне, вкрай нерівномірне зростання цін, яке важко передбачити і яке не піддається регулюванню. Від такої інфляції важко захиститися, і вплив її на економіку різко

негативний.

 •  гіперінфляція, що характеризується надзвичайно високими темпами зростання цін –

більш як 100% на рік. На цій стадії гроші починають втрачати свої функції, купюри низьких номіналів та розмінна монета зникають з обігу, падає роль грошей в економіці, поширюється бартер. Порушується кредитний механізм, посилюються стихійні процеси в економіці тощо.

3.3. Робота з картинками (Додаток Б)

3.4. Робота з підручником с.112 (Радіонова І.Ф. «Економіка»)

3.5.  Способи вимірювання інфляції

Рівень інфляції показує, як змінилися ціни в економіці, і вимірюється за допомогою індексів цін (індексу споживчих цін, дефлятора ВВП тощо) як різниця між значенням цього індексу за певний період (у відсотках) та 100 %:

 = Iцін –100 % *100%.

 Темп інфляції показує, як змінилася сама інфляція за певний період (прискорилась чи сповільнилась), і визначається за формулою:

ІЦ індекс цін= Р відповідного кошика аналізованого року/Р ринкового кошика базового року

ТІ = ІСЦа – ІСЦб/ ІСЦб

Задача.

 Припустимо, що споживчий кошик учня 10 класу складається з таких товарів:

Товар

К-ть одн. товару на місяць

Ціна за одиницю товару у вересні, грн

Ціна за одиницю товару у жовтні, грн

Зошит

10 шт.

0,50

0,70

Ручка

3 шт.

1,15

1,25

Піца

45 шт.

1,20

1,20

Молоко

6 літрів

0,80

1,00

Квиток на автобус

46 шт.

0,50

0,50

Визначить: 1) Вартість споживчого кошика у вересні та жовтні.

                     2) ІСЦ у жовтні порівняно  з вереснем;

                     3) Темпи інфляції за цей період.

 1. Обчислимо вартість споживчого кошика у вересні та жовтні:

0,50 * 10 + 1,15 * 3 + 1,20 * 45 + 0,80 * 6 + 0,50 * 46 = 93,75 грн. – вересень;

0,70 * 10 +  1,25 * 3 + 1,20 * 45 + 1,00 * 6 + 0,50 * 46 = 90,25 грн – жовтень.

2) Обчислимо ІСЦ у жовтні порівняно з вереснем: 93,75/90,25=1,039;

3) Визначимо ТІ за період жовтень – вересень: (1,039 - 1) * 100% = 3,9%

Фізкультхвилинка (закрити очі і «написати» носом слово інфляція)

3.6. Причини інфляції

За чинниками виділяють:

- інфляцію витрат (пропозиції) - спричинюється тиском на ціни з боку зростання виробничих витрат. Це передусім зростання заробітної плати, витрат на енергетичні й сировинні ресурси, а також падіння продуктивності праці, посилення монополізації виробництва і ринку

- інфляцію попиту - характеризується надмірним зростанням товарного попиту порівняно з пропозицією, якщо при цьому не відбувається підвищення пропозиції, зростання попиту компенсується підвищенням цін, а отже, зростає і рівень інфляції. У зв'язку з тим, що визначальним чинником цієї інфляції є зростання пропозиції грошей, її ще називають монетарною інфляцією. Йдеться передусім про надто велику грошову емісію, що призводить до перевищення попиту на гроші порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг. За цих умов виникає економічна ситуація, що характеризується дефіцитом товарів та послуг. Це явище було притаманне адміністративній економіці колишніх соціалістичних країн, населення яких протягом десятків років терпіло тотальний товарний дефіцит. За умов ринкової економіки "інфляція попиту" відбувається за екстремальних умов, а саме: за умов воєн та соціальних революцій, природних катаклізмів. Як стверджує видатний економіст XX ст. Джон Мейнард Кейнс, основоположник теорії "інфляції попиту", цей вид інфляції розвивається тоді, коли сукупний попит перевищує межі максимального використання виробничих потужностей. А така ситуація в "зрілій" ринковій економіці може виникнути лише за надзвичайних обставин. Головною проблемою нормально функціонуючої економіки, навпаки, є проблема збуту виготовленої продукції.

Зовнішні причини такі:

- зростання цін на світових ринках;

- скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі;

- від'ємне значення зовнішньоторговельного балансу;

- посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків між державами, що супроводжується загостренням конкуренції на світових ринках капіталів.

Внутрішні причини такі:

– деформація економіки;

– монопольне становище великих виробників та їх диктат цін на ринках;

– монополія профспілок на ринку праці та можливість їх впливу на рівень оплати праці;

– непомірно високі податки або процентні ставки за кредит;

– порушення пропорцій відтворення між виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією.

3.7. Наслідки інфляції

Наслідки інфляції:

 • знецінення грошових заощаджень населення;
 • зниження реальних доходів населення;
 • породжуються інфляційний податок населення;
 • знижується реальна процентна ставка;
 • знижується мотивація до праці.

 

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Тести.

 1. Інфляція це…

а) різке підвищення цін;

б) підвищення цін на всі види товарів і послуг;

в) знецінення грошей, внаслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, суми цін товарів.

 1. Інфляція, яка існувала в Україні в І половині 90 – х років називалась…

а) помірна;                                  б) гіперінфляція;

в) галопуюча;                             г) супер гіперінфляція.

 1. Однією з головних причин високого рівня інфляції в Україні у 1992 – 1994 рр було:

а) відсутність власної національної валюти;

б) нічим не забезпечена емісія грошей;

в) розрив господарських звязків між колишніми союзними республіками.

 1. З початку 90 – х років минулого століття в нашій країні відбувається натуралізація обміну. Це явище  стало наслідком:

а) бажання виробників ухилитися від податків;

б) повзучої інфляції;

в) гіперінфляції;

г) нестабільності національної валюти.

 1. Підвищення номінальної заробітної плати не буде супроводжуватися інфляцією витрат у випадку, коли:

а) виробництво товарів першої необхідності зростатиме швидше, ніж номінальна заробітна плата;

б) коли держава законодавчо регулює ціни на стратегічні товари;

в) продуктивність праці зростатиме швидше ніж номінальна заробітна плата;

г) номінальна заробітна плата буде зростати швидше, ніж продуктивність праці.

 1. Одним із негативних наслідків інфляції буде:

а) зникнення стимулів до продуктивної праці;

б) збільшення товарності економіки;

в) скорочення дефіциту держбюджету;

г) стимулювання імпорту.

 Так чи ні

Проставити «+», «-»

Картка 1.

 1.               Інфляція при якій ціни піднімаються в сотні разів називається  гіперінфляція (+)
 2.               Підвищення заробітної плати без підвищення продуктивності праці спричиняє інфляцію попиту. (+)
 3.               При інфляції підвищуються реальні доходи населення . (-)
 4.               Помірна інфляція – ціни зростають на 100% . (-)
 5.               Інфляція існує окремо від безробіття. (-)
 6.               Джон Мейнард Кейнс - основоположник теорії "інфляції попиту". (+)

 

Д/з с.110-118. задачи 3,4


Література

 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – С. 9 – 15.

2. Жирченко Н.В. Інфляція як макроекономічне явище // Економіка в школах України. -  2007. -   №4(29). – С. 7 – 11.

3. Лелека С.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки // Економіка в школах України. -  2006. -   №4(17) – С. 8 – 11.

4. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе. Методологические разработки и практика проведения. – Москва: Дашков и К, 2002. – 359 с.

 

Інтернет-джерела

http://pidruchniki.ws/16720308/finansi/vidi_inflyatsiyi_naslidki

http://spynet.ru/blog/pics/14916.html


ДОДАТОК А

ГРА – АУКЦІОН

 1. Мета: визначити, чи можна позбавитися соціальних проблем, надрукувавши та

роздавши додаткову кількість грошей усім жителям країни; розвивати критичне мислення.

МАТЕРІАЛ: два однакових пакети з цукерками

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

 1.             Учням пропонується перший пакет із цукерками і пояснюється, що продається пакет на аукціоні. Єдиною прийнятною валютою аукціону будуть грошові купони, і учням видається по банкноті номіналом у один купон. Збираємо банкноти і пакет віддаємо переможцю. (Ціна пакета з ласощами буде більша за один купон, якщо учні об’єднаються, щоб купити пакет)
 2. Пишемо на дошці остаточну аукціонну ціну та кількість ласощів у пакеті.
 3. Показуємо другий пакет і повідомляємо учням, що у ньому міститься така ж кількість таких самих ласощів.
 4. Оголошуємо другий аукціон. Роздаємо учням по банкноті номіналом в три купони. Проводимо аукціон.
 5. Пишемо на дошці ціну виграшу та кількість ласощів у пакеті під аналогічною інформацією першого аукціону.
 6. Обговорення:  - скільки ласощів можна було купити під час першого аукціону?

          (Один пакет,  в якому було 10 цукерок)

 •                 під час другого аукціону? (Один пакет, в якому було 10 цукерок.
 •                 чому ціна зросла на другому аукціоні? (Учні мали більше грошей)
 •                 чи збільшилась кількість ласощів від того, що ціна в другому турі збільшилася? (Ні, кількість цукерок не збільшилася. Збільшилася лише кількість грошей)
 •                 що сталося, коли кількість товарів та послуг лишилась такою ж, а кількість грошей збільшилась? (Зросла ціна)
 •                 просто надрукувавши додаткову кількість грошей або залучивши додаткові кошти в економіку, ви не зможете гарантувати збільшення виробництва та споживання товарів і послуг. Коли грошова маса в країні збільшується значно швидше, аніж обсяг виробництва товарів і послуг, це спричиняє ІНФЛЯЦІЮ.


ДОДАТОК Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криза в Зимбабве почалася в 2000 році (президент забрав землі в білих і віддав чорним, відразу весь аграрний сектор занепав).

Інфляція склала 231 міліона % в рік.

Безробіття - 80%, третина населення залишило країну

Хлопчик-жебрак отримує в грудні дрібні гроші. Купюри по 200 000 зімбабвійских доларів.

Маленький міліонер. Одна така купюра - близько 10 центів.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лютому жебракам дають вже пачки 200-тисячних купюр.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чоловік іде в супермаркет. Березень.

Курс  25 000 000 зімбабвійских за один американський долар.


 


Чоловік прийшов до ресторану…

 

 


Зімбабве - єдина країна в світі, де найкрупніша купюра - 50 000, а рулон найдешевшого туалетного паперу коштує 100 000.  Якщо узяти 100 000 і поміняти їх на найдрібніші купюри, по 5 зімбабвійських доларів, то ви отримаєте 20 000 купюр. В середньому в рулоні туалетного паперу - 72 шматки. Виходить, що в Зімбабве використовувати гроші замість туалетного паперу в 278 разів вигідніше, ніж купувати на них цей самий папір.


1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН

 

1 КУПОН


 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 

3 КУПОНИ

 


 

 


ПІ учня ____________________________________________________________

Тести.

 1. Інфляція це…

а) різке підвищення цін;

б) підвищення цін на всі види товарів і послуг;

в) знецінення грошей, внаслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, суми цін товарів.

 1. Інфляція, яка існувала в Україні в І половині 90 – х років називалась…

а) помірна;                                  б) гіперінфляція;

в) галопуюча;                             г) супер гіперінфляція.

 1. Однією з головних причин високого рівня інфляції в Україні у 1992 – 1994 рр було:

а) відсутність власної національної валюти;

б) нічим не забезпечена емісія грошей;

в) розрив господарських звязків між колишніми союзними республіками.

 1. З початку 90 – х років минулого століття в нашій країні відбувається натуралізація обміну. Це явище  стало наслідком:

а) бажання виробників ухилитися від податків;

б) повзучої інфляції;

в) гіперінфляції;

г) нестабільності національної валюти.

 1. Підвищення номінальної заробітної плати не буде супроводжуватися інфляцією витрат у випадку, коли:

а) виробництво товарів першої необхідності зростатиме швидше, ніж номінальна заробітна плата;

б) коли держава законодавчо регулює ціни на стратегічні товари;

в) продуктивність праці зростатиме швидше ніж номінальна заробітна плата;

г) номінальна заробітна плата буде зростати швидше, ніж продуктивність праці.

 1. Одним із негативних наслідків інфляції буде:

а) зникнення стимулів до продуктивної праці;

б) збільшення товарності економіки;

в) скорочення дефіциту держбюджету;

г) стимулювання імпорту.

 

 Так чи ні

Проставити «+», «-»

 1.                Інфляція при якій ціни піднімаються в сотні разів називається  гіперінфляція
 2.                Підвищення заробітної плати без підвищення продуктивності праці спричиняє інфляцію попиту.
 3.                При інфляції підвищуються реальні доходи населення .
 4.            Помірна інфляція – ціни зростають на 100% .
 5.            Інфляція існує окремо від безробіття.
 6.            Джон Мейнард Кейнс - основоположник теорії "інфляції попиту".

  

 

ІНФЛЯЦІЯ

 

 

 

 


 

 

 

 

ПОВЗУЧА

до 5%


ПОМІРНА

до 10%

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛОПУЮЧА

до 100%


 

 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ

більше 100%

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гаврюшенко Роман
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2388
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку