Календарно-тематичне планування з економіки (11 клас)

Про матеріал

Календарне планування з економіки для 11 класу за програмою для загальноосвітніх закладів (рівень стандарту, академічний рівень). Програма курсу розрахована на 35 годин.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№ ур. з поч. навч. року

№ уроку в темі

Тема уроку

Міжпредметні звязки

Дата прове-

дення

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1. Основи економічного життя суспільства

1.1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ.

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як головна проблема еко­номіки.

Роль економічної науки в житті окремої людини й суспільства. Суб'єкти економічних відносин. Об'єкти економічних відносин.

 

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, хист до підприємницької ді­яльності, інформація. Власність на виробничі ресурси. Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. Особливості сучасних технологій.

 

Економічна ефективність: зміст і оцінювання.

Доходи економічних суб'єктів. Розподіл, обмін і споживання як взаємопов'язані процеси. Економічний кругообіг.

 

1.2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

Споживач як головний суб'єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст і класифікація.

 

Споживчі блага та їх структура.

Корисність споживчого блага і способи її оцінювання. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача. Практична робота № 1 «Структура споживання родин з різним рівнем доходів».

 

Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник. Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

Математика, географія

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Контрольна робота №1

2. Ринкова економіка

2.1. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

 

Ринкове розв'язання питань «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти?». Принцип «прихованої руки» ринку та сутність ринкового саморегулюван­ня. Зміст і ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової еко­номіки.

 

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту.

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни. Крива індивіду­альної пропозиції.

Нецінові чинники попиту та пропозиції.

 

Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення. Практична робота № 2 «Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуван­ням функцій попиту та пропозиції за ціною».

 

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу накопичення.

Види грошей. Сучасні електронні гроші.

Грошова маса та її показники. Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей і курс національної валюти.

 

2.2. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

 

Особливості ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Закон фор­мування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці.

Роль уряду та профспілок в організації ринку праці.

 

Особливості ринку землі. Попит і пропозиція землі. Земельна рента. Ці­на землі та причини її диференціації. Роль держави в організації ринку землі.

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

1

2

3

4

5

6

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Особливості ринку капіталів (кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини відмінностей у відсоткових ставках. Роль банків в організації ринку капіталів.

 

Особливості ринку інформації. Попит і пропозиція інформації. Ціна інформації. Доход власника інформаційних ресурсів. Роль Інтернету в за­безпеченні руху інформації, його можливості й обмеження.

 

Контрольна робота №2

 

2.3. Підприємницька діяльність

 

Функції підприємця та складові підприємницької діяльності. Доход і ри­зик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансо­ве. Мале та велике підприємництво. Фермерство як особливий вид під­приємницької діяльності. Приватне, колективне та державне підприємства. Переваги й обмеження різних форм підприємств. Практична робота № 3 «Визначення особистого хисту до підприємни­цтва».

 

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця. Структура витрат. Способи максимізації прибутку. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. Практична робота № 4 «Оцінювання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"».

 

Зв'язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-кредитними установами. Управління підприємством. Бізнес-план підприємця.

 

3. Національна економіка як ціле

3.1. Загальні результати національного виробництва

 

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (при­родні), фінансові ресурси та технології

Математика

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 


1

2

3

4

5

6

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Сектори національної економіки: домашні господарства, підприємниць­кий, державний, зовнішній. Сукупні доходи й сукупні витрати: структура та взаємозв'язки.

 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — показник результатів національ­ного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний дохід (ВНД). Реальний та номінальний ВВП. Використання ВВП для міжнародних порівнянь. Практична робота № 5 «Аналіз змін ВВП України для оцінювання загаль­ного стану економіки».

 

Контрольна робота № 3

 

3.2. Економічні коливання, безробіття та інфляція

 

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Інди­катори (показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів

 

Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки

 

Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. Причини інфляції. Наслідки нерегульованої інфляції для національної економіки.

 

3.3. Державне регулювання економіки

 

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання еконо­міки. Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабіль­ність цін, конкурентоспроможність національної економіки.

 

Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та дер­жавний бюджет. Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень і видатків

Математика

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Інструменти грошового регулювання: емісія грошей, режими формуван­ня валютного курсу.

Інструменти регулювання в соціальній сфері: перерозподіл доходів, со­ціальні пільги, грошові допомоги, гарантії для громадян. Суспільні блага: ознаки й необхідність державного регулювання грошо­вого обсягу.

Підтримка конкуренції й антимонопольне регулювання

4. Світова економіка

4.1. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

Сучасне світове господарство: головні ознаки. Групи країн, що формують світове господарство. Міжнародні економічні відносини

 

Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс країни.

Міжнародні торговельні організації. Переваги членства в СОТ. Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з метою ви­значення основних статей експорту та імпорту і головних торговельних партнерів»

 

Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валют­ного регулювання. Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система у XXI ст. СДР та євро. Валютні курси й умови зовнішньої торгівлі. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування.

Діяльність міжнародних фінансово-кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни

4.2. Переваги та загрози глобалізації

Зміст глобалізації та її головні причини. Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань і сучасних технологій. Проблеми, що вимагають спільного (глобального) розв'язання: ви­черпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

 

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. Головні загрози глобалізації: утрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій. Способи протидії загрозам глобалізації.

 

Контрольна робота №4

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, 1 клас, Планування
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
1286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку