«Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу»

Про матеріал
«Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу» Виклад основного матеріалу Рестораннийбізнес є однією з найбільшзначущихскладових в індустріїгостинності. Водночас, рестораннийбізнес, з одного боку, є одним іззасобіввисоколіквідноговикористаннякапіталу, а з іншого - середовищемізвисокимступенемконкурентності. У всьомуцивілізованомусвітівін є одним ізнайбільшрозповсюдженихвидів малого бізнесу і зазвичайусізаклади та підприємстваповиннімативисокийрівеньконкурентоспроможності.
Перегляд файлу

План-конспект уроку

Тема: «Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу»

Мета:

Навчальна: формування знань про будову автоматизованих систем, їх призначення, конструктивних особливостей комбінування, організацію робочого місця, правила внутрішнього розпорядку.
Виховна: охайність, культуру праці, любов до знань.
Розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторове, технічне та економічне мислення. 
Дидактичні засоби: презентація, наочні матеріали

Обладнання: комп’ютери.
Тип уроку: засіоєння нових знань.


Виклад основного матеріалу

 Рестораннийбізнес є однією з найбільшзначущихскладових в індустріїгостинності. Водночас, рестораннийбізнес, з одного боку, є одним іззасобіввисоколіквідноговикористаннякапіталу, а з іншого - середовищемізвисокимступенемконкурентності. У всьомуцивілізованомусвітівін є одним ізнайбільшрозповсюдженихвидів малого бізнесу і зазвичайусізаклади та підприємстваповиннімативисокийрівеньконкурентоспроможності. 

Успішний ресторан – цезлагоджениймеханізм, якийпропонуєсвоїмспоживачамвисокийрівеньсервісу і оперативну роботу персоналу [1] . 


В умовахконкуренціїпідприємства ресторанного бізнесувимагаютьсучаснихметодівуправління, якібазуються, в першу чергу, на впровадженні та використанніавтоматизованих систем управління. 

В даний час на ринку комп'ютерних систем є універсальніаналітичніпрограми і спеціальні, щовикористовуються в окремихгалузяхекономіки. Більшістькористувачіввіддаютьперевагууніверсальнимкомп'ютернимзасобамунаслідокїхдостатньолегкоїадаптації до особливостейуправлінськихфункцій в різних закладах ресторанного бізнесу. 

Сучасніпідприємствавимагаютьнайновішихметодівуправління. Ухваленняуправлінськихрішень в умовахпостійнозмінного, динамічногосередовищавимагає не тількианалізу, оцінки і прогнозуваннявнутрішньогорозвиткупідприємства, але і забезпеченнявідповідностіміжзовнішніммікросередовищем, зовнішніммакросередовищем і результатами фінансово-господарськоїдіяльностіпідприємства, що, у свою чергу, висуваєвисоківимоги до інформаційного та іншихвидівзабезпеченняуправлінняпідприємством [2]. 

Проведений нами аналіззасвідчив, що в ресторанному бізнесінайбільш широкого застосуваннянабулитакісистемиавтоматизаціїдіяльностіпідприємств ресторанного бізнесу як: «1С:Підприємство. Ресторан», «Парус-Ресторан», АС «РЕСТАРТ».

Програмний комплекс "1С: Підприємство 8. Ресторан"

Картинки по запросу "1С: Підприємство

Система "1С: Підприємство 8. Ресторан" призначена для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу, а саме, таких, як : ресторанів, кафе, барів, їдалень, підрозділівхарчуванняготельно-рестораннихкомплексів, розважальнихцентрівтощо. Особливостями є можливість проведення попереднього налаштування системи та її адміністрування на рівні бек-офісної системи, простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном, самостійна робота без бек-офісу, велика кількість аналітичних звітів, причому більшість з них можна формувати без посередньо з сенсорного екрану POS - терміналу. 

Картинки по запросу "1С: Підприємство

Як платформа використовується "1С: Підприємство 8", щодозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему підспецифічні потреби будь-якогопідприємства, незалежновідйогомасштабу, типу і концепції. Рішенняможевикористовуватися як в одиноких, так і мережевихпідприємствах [3] . 

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати такі робочі місця : 
- офіціанта (рис.1.); 
- касира (рис.2.); 
- бармена; 
- буфетника; 
- хостеси; 
- адміністратора.

Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів
Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»

Рис.1. Автоматизоване робоче місце офіціанта. Карта залів 

Рис. 2. Автоматизованероботемісцекасира в режимі «фаст-фуд»

Для більшоїкількостіробочихмісцьрекомендуєтьсявстановленнясистеми в клієнт-серверному варіанті з використаннямпопулярної і надійної СУБД MS SQL Server, що дає можливість вживання стандартних засобів адміністрування і налаштування, а так само забезпечити легкість в обслуговуванні системи. 

Програмний продукт спроектований таким чином, щоб забезпечити стійкість роботи кассового вузла і максимальну швидкість обслуговування відвідувачів, підтримується мережевий режим роботи з устаткуванням в межах однієї бази даних.

Програмний комплекс "Парус-Ресторан"

"Парус-Ресторан" призначений для автоматизаціїзакладів ресторанного бізнесу (ресторанів, кафе, барів, клубів). У цьому программному продукті можна знайти усе найнеобхідніше – відповної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складськогообліку [4] . 

В результатівпровадженняпрограмного комплексу "Парус-ресторан" заклад отримує наступні переваги:

- підвищується якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів; 
- забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування клієнтів (рис.3); 
- покращується узгодженість і контроль над роботою персоналу; 
- здійснюється інтеграція з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК; 
- ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів; 
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації. 

Адміністратор має можливість виконувати усі дії в системі, які передбачені для офіціантів і касирів (рис.4.).

Прийом замовлення офіціантом
Рис. 3. Прийомзамовленняофіціантом 

Меню адміністратора 
Рис. 4. Меню адміністратора

Крім того, він маєможливість здійснювати управління змінами, реєструвати в системі заміну столу або офіціанта, який обслуговує клієнта, робити розділення і об’єднання замовлень клієнтів, а також видаляти з системи замовлення або позиції замовлень з реєстрацією причин видалення. Можливе застосування дисконтно-депозитної системи в ресторані за допомогою клубних карток клієнтів.

Програмний комплекс АС «Рестарт»

Цей комплекс розроблений компанією "1С-Рарус" і призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Як платформа використовується MS Windows і формат бази даних MS SQL, що дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу. Рішення може використовуватися як на невеликих підприємствах, так і у великих мережах, розважальних і готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продаж.
  За допомогою програмного продукту можна автоматизувати робочі місця: 
- касира; 
- офіціанта; 
- бармена; 
- буфетника; 
- адміністратора (рис.5).

Замовлення адміністратора
Рис.5. Замовленняадміністратора

Функціональні особливості, загальні особливості програмного продукту: 

- швидка установка рішення; 
- простий і зрозумілийінтерфейс, призначений для роботи з сенсорнимекраном; 
- декількаваріантівінтерфейсу; 
- АРМ менеджера у виглядіокремогозастосування (рис.6); 
- не високівимоги до характеристик POS- устаткування; 
- програмний продукт можевикористовуватися як самостійно, так і спільно з обліковимирішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С: Общепит 8" ,"1С-Рарус: Громадськехарчування, ред.6".

Автоматизоване робоче місце менеджера
Рис.6. Автоматизоване робочемісце менеджера

Порівняльна характеристика програмних комплексів наведена в табл..1

Таблиця 1

Порівняльна характеристика програмних комплексів

Назвапрограмного продукту

Призначення

Завдання

Коментарі

"1С: Підприємство 8. Ресторан"

Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу.
Дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему підспецифічні потреби будь-якогопідприємства, незалежновідйого масштабу, типу і концепції.

- облік продаж;
- підвищенняякості і швидкостіобслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшенняпомилок при роботі з гостями (людський фактор);
- централізованеуправління меню і прейскурантом;
- підвищеннялояльностівідвідувачів;
- підвищенняаналітичноїзвітності.

Можевикористовуватися як самостійно так і спільно з обліковимивирішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінатхарчування" або "1С: Громадськехарчування 8".

"Парус-Ресторан"

Призначений для автоматизаціїзакладів ресторанного бізнесувідповноїавтоматизаціїбізнес-процесів по обслуговуваннюклієнтів до веденняфінансово-господарського, податкового і складськогообліку, працює як самостійний модуль (фронт офіс + бек офіс )

- забезпеченняшвидкоїобробкизамовлень і обслуговуванняклієнтів;
- покращенняузгодженості і контролю над роботою персоналу;
- здійсненняінтеграції з сучаснимустаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- облікрухуматеріальнихцінностей і рухутоварів;
- скорочуютьсятимчасовівитрати на пошук і аналізінформації.

Можевикористовуватися як самостійно, так і спільно з обліковимирішеннями «Парус-Бухгалтер і я», «Парус-Торг і вля і склад», «Парус-Зар о б і тна плата», «Парус - Персонал»
та «Парус-Отель»

АС "РЕСТАРТ"

Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах.
Дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімаєусіобмеження на кількістьавтоматизованихробочихмісць контактного персоналу

- облікпродажів;
- підвищенняякості і швидкостіобслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшенняпомилок при роботі з гостями (людськийчинник);
- централізованеуправління меню і прейскурантом;
- підвищеннялояльностівідвідувачів;
- отриманняаналітичноїзвітності.;
- відмовостійкість

Можевикористовуватися як самостійно, так і спільно з обліковимирішеннями "1С-Рарус : Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С-Рарус :Громадськехарчування, ред.6".

У зв’язку з активним розвитком ресторанного господарства, з підвищеннямконкуренції, інтерес до автоматизаціїуправлінняпостійнозростає. Розвиток ресторану є неможливим без впровадженнясучаснихавтоматизованих систем управління, якідозволяютьпокращуватиякістьобслуговуваннявідвідувачів, контролюватидіяльністьпідприємства в цілому, щоденноаналізуватифінансовузвітністьтощо. 

Проведений аналіз засвідчив, що системи передбачають автоматизацію облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві або одну функції: автоматизації процессу обслуговування у залі за допомогою модуля “фронт-офіс”, автоматизаціїобліку та контролю за допомогою “бек-офісу”. Перший модуль відповідає за діяльність залу та прийом гостей, другий – слідкує за рухомпродукції. Використання у підприємстві одного з модулів є недостатньоефективним.

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузмінська О.Г.)
Додано
7 лютого 2020
Переглядів
728
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку