12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Бази даних та їх види. Основні поняття. Класифікація БД. Види СУБД. MS Access .

Про матеріал

Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про все, що її оточує. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася у письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання її зберігання та обробки. Нагадаю, що інформація для обробки називається даними. Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації у комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Постійна зміна параметрів суспільних явищ, вдосконалення технологій зумовлює значне збільшення обсягів використовуваних даних. Для впорядкування їх об'єднують в певні групи за класифікаційними ознаками, зокрема, тематикою, сферою застосування тощо. Це можуть бути архіви, описи майна і матеріалів, бухгалтерські документи, особисті справи відділів кадрів, кримінальні справи на злочинців тощо. І всюди для користування інформацією необхідні засоби для її систематизації і швидкого пошуку.

Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко завдяки тому, що дані у каталозі або у газеті мають структуру, або, інакше, структуровані.

Всі книги описані однаково: автор, назва, видавництво, рік видання тощо. Всі оголошення з продажу розміщені по рубриках і також мають визначену структуру: короткий опис товару, ціна, телефон.

Ви вже опрацьовували інформацію у таких середовищах як MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати, як інформацію об'єднати згідно певних критеріїв та як працювати з такою інформацією.

Перегляд файлу

Урок №10          .2018р.

Вчитель : Колесник В.В.

ТЕМА:  Бази даних та їх види. Основні поняття. Класифікація БД. Види СУБД.  MS Access .

Мета: 

 • навчальна: сформувати поняття: моделі даних; бази даних; систем керування базами даних; таблиця; конструктор; поле; пояснити: етапи роботи з базами даних; розглянути: види систем керування базами даних; призначення й можливості систем керування базами даних;
 • розвиваюча: формувати навички проектувати базу даних, реалізовувати спроектовану модель у вигляді об’єктів; розвивати вміння працювати з програмами та чітко й лаконічно висловлювати думки; логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна: виховувати захоплення інформатикою як наукою прогресивною, цікавою, необхідною для навчання та роботи в сучасному інформаційному суспільстві. уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК, культуру навчальної праці, бережливе ставлення до майна.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання та наочність: підручник, дошка, комп'ютери

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: модель даних, база даних, система керування базами даних, таблиця, поле, запис,

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап (2 хв)

Учитель. Доброго всім дня! Учні, на сьогоднішньому уроці я пропоную працювати під таким девізом:

«Нові знання – нові можливості»

Надіюся на співпрацю і гарний кінцевий результат.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Вчитель. Думкою повернемось на попередні уроки і повторимо вивчений матеріал.

 1. Що таке інформація;
 2. Форми і способи подання інформації;
 3. Інформаційні процеси.  

Вчитель. Отже, інформація завжди відігравала в житті людини дуже важливу роль. Будь-яка людська діяльність – це процес збирання, перетворення інформації, прийняття на її основі рішень та їх виконання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (3 хв)

Учитель. Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про все, що її оточує. До появи обчислювальної техніки вся інформація зберігалася у письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання її зберігання та обробки. Нагадаю, що інформація для обробки називається даними. Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації у комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Постійна зміна параметрів суспільних явищ, вдосконалення технологій зумовлює значне збільшення обсягів використовуваних даних. Для впорядкування їх об'єднують в певні групи за класифікаційними ознаками, зокрема, тематикою, сферою застосування тощо. Це можуть бути архіви, описи майна і матеріалів, бухгалтерські документи, особисті справи відділів кадрів, кримінальні справи на злочинців тощо. І всюди для користування інформацією необхідні засоби для її систематизації і швидкого пошуку.

Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко завдяки тому, що дані у каталозі або у газеті мають структуру, або, інакше, структуровані.

Всі книги описані однаково: автор, назва, видавництво, рік видання тощо. Всі оголошення з продажу розміщені по рубриках і також мають визначену структуру: короткий опис товару, ціна, телефон.

Ви вже опрацьовували інформацію у таких середовищах як MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати, як інформацію об'єднати згідно певних критеріїв  та як працювати з такою інформацією.

ІІІ. Оголошення теми і мети. Отож, тема нашого уроку «Поняття про бази даних та їх види. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.»

Ми ознайомимося з поняттям БД та її видами, таблиці, запису, поля та навчимося створювати таблиці в БД.

Ви є за крок до самостійного життя і набуті знання сьогодні обов’язково зможете використати в майбутньому.

Відкрийте, будь ласка, ваші зошити і запишіть тему «Поняття про бази даних та їх види. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.»

ІV. Вивчення нового матеріалу (15 хв)

Учитель.

Перш за все, нам треба вивчити загальну термінологію.

Основний термін «база даних» почали використовувати у 60-х роках ХХ століття. Існує кілька означень цього поняття:

База даних (БД) — це систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

Головне завдання БД — гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином, БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи керування нею.

Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

База даних є досить складним за своєю структурою об’єктом, тому перед створенням вона заздалегідь проектується – створюється модель бази даних.

Якщо зберігання й оброблення даних відбувається за допомогою комп'ютера, то для цього нам потрібні певні програмні засоби — системи керування базами даних.

Система керування базами даних (СКБД) — це програмні засоби для створення, введення і використання БД. Усі наявні системи відповідають, як правило, таким вимогам:

 • можливість маніпулювати даними;
 • можливість пошуку і формування запитів;
 • забезпечення цілісності (узгодженості) даних;
 • забезпечення захисту і таємності.

Існує кілька послідовних етапів розроблення бази даних, кожен з яких використовує певну модель даних. На практиці ми застосовуємо різні моделі. Фізичні моделі дають змогу вивчати закони фізики (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); математичні - призначені для опису будь-яких процесів і явищ; економічні - відображають закони економічного розвитку. Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що містить способи опису даних і маніпулювання ними.

Модель данихце система правил, згідно з якими створюють структуру даних, здійснюють доступ до даних та змінюють їх.

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних:

 • реляційна;
 • ієрархічна;
 • мережна.

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану послідовно: один елемент вважається головним, інші йому підпорядковуються ;

(Iєрархічна база даних має істотну відмінність від решти: для довільного зв'язку один елемент вважають головним (його називають безпосереднім предком, батьком), інший — підлеглим (його називають безпосереднім нащадком, сином). Об'єкт може не мати жодного нащадка або мати їх кілька, але має не більше одного предка. Об'єкти, що мають спільного предка, називають близнюками.)

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;

Мережева модель відрізняється від ієрар­хічної відсутністю підпорядкування у зв'язку при збереженні базових понять: вузол, рівень, зв’язок, Інакше кажучи, у мережевій моделі зв’язок вільний між елементами різних рівнів.

Реляційна модель БД — побудована на взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

Ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД Access, яка належить до складу пакету Місrosoft Оffiсе. База даних СКБД Access є реляційною базою даних, яка складається із взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

Таблиця – це двовимірні таблиці, які використовуються для збереження даних у реляційних базах даних. Дані зберігаються в записах, які складаються з окремих полів. Кожна таблиця містить дані про сутності певного типу.

Створити таблицю БД Access можна за допомогою двох способів:

 •                 за допомогою майстра
 •                 режим конструктора

Працювати з таблицями можна в режимі таблиці та в режимі конструктора.

Поле БД - це стовпець у таблиці даних, властивість (атрибут) певного поняття предметної області.

Для кожного поля задається тип даних, які можуть знаходитися в ньому. Запису в таблиці відрізняються значеннями своїх полів.

Запис БД - це рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної області.

При розробці БД Access загальні етапи роботи такі:

 1.     визначення таблиць, що повинна містити БД;
 2.     конкретизація полів таблиці;
 3.     визначення полів, які будуть ключовими;
 4.     визначення зв’язків між таблицями;
 5.     завантаження даних і створення інших об’єктів БД;
 6.     аналіз ефективності БД засобами Access.

Властивості полів.

Поля характеризуються властивостями, які визначають спосіб збереження і відображення даних. Властивості поля автоматично переносяться на інші об’єкти бази даних, які використовують цю таблицю – форми, звіти, запити. В cписку “Властивості поля” вікна “Таблиця” вказані наступні властивості:

 •         “Розмір поля”. Вказує розміри текстових полів визначеною кількістю символів; обмежує числові поля визначеним інтервалом значень.
 •         “Формат поля”. Задає визначений формат відображення дат і чисел.
 •         “Число десяткових знаків”. Встановлює число знаків після коми в полях типу Числовий і  Грошовий.
 •         “Маска введення. Встановлює (тільки для полів типа Текстовий і Мемо) символи форматування, такі, наприклад, як “-” в полях номерів телефонів, для їх автоматичного заповнення під час введення даних.
 •         “Підпис поля”. Напис, який використовується в формах і звітах замість імені поля.
 •         “Значення за замовчуванням. Задає первинне значення, яке автоматично заноситься в новий запис.
 •         Умова на значення. Обмежує введення даних значеннями, які відповідають раніше заданим умовам.
 •         “Обов’язкове поле”. Встановлюється для даних, які повинні бути введені обов’язково.
 •         Пусті рядки. Дозволяє полям типу “Текстовий” і “Мемо” мати строку нульової довжини (“”). По замовчення Access не зберігає такі рядки.
 •         Індексоване поле”. Встановлює додатковий індекс, який заснований на вказаному полі. Індекси допомагають Access знаходити потрібні значення. Автоматично створюються і підтримується індекс для полів основного ключа. Якщо необхідно часто проводити пошук або сортування по деяким полям, то можна значно збільшити швидкість пошуку завдяки цій властивості поля. Індекси можна встановлювати полям всіх типів, крім приєднаних та “вбудованих” об’єктів OLE, Memo і логічного типу. Список всіх можливостей індексування поля знаходиться в рядку даної властивості.

В Access передбачені наступні основні типи даних:

 •         Числовий. Будь-який тип чисел. Використовуються при проведенні розрахунків.
 •         Текстовий. Текст або числа, не потребуючі проведенні розрахунків (максимальна кількість символів 255).
 •         Поле МЕМО. Довгий текст або комбінація тексту і чисел (до 65535 символів/64 Кбайт).
 •         Дата/Час. Дата і час відносно рокам з 100 по 9999 включно (8 байтів).
 •         Грошовий. Грошові значення і числові дані, які використовуються в математичних розрахунках з точністю до 15 знаків в цілої  і до 4 знаків після десяткової коми.
 •         Лічильник. Унікальні послідовно зростаючі на 1 або випадкові числа, які автоматично вводяться Access при додаванні кожного нового запису в таблицю. Значення полів типа лічильник обновляти не можна.
 •                   Логічний. Поля вміщають одне із двох логічних значень в 1 біт (True/False, Так/Ні).
 •          Поле об’єкта OLE. Об’єкт (наприклад, таблиця Microsoft Excel, документ  Microsoft Word, малюнок або інші дані) зв’язаній або “вбудований” в таблицю Microsoft Access (до 1 Гбайт).
 •          Майстер підстановок. Створюється поле, в якому пропонують вибір значень із списку, або з поля зі списком, де зберігаються набір констант або значення з іншої таблиці.

При створенні поля Access автоматично запропонує зробити його текстовим. Але за допомогою списку (переліку) можна змінити тип поля.

V. Застосування знань, умінь та навичок (20 хв)

Робота за ком’ютером

Вчитель. Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм (вчитель нагадує: пальцями в монітор не тикаємо, сидимо рівненько, дотримуємося безпечної для зору відстані від монітору до очей)

Кожен з Вас отримає картку з завданням, яке потрібно виконати і зберегти у власній папці. Також на картці є запитання, на які Ви будете відповідати.

Кожен витягне картку з словом, яке допоможе Вам при отриманні оцінки за виконане завдання.

(Роздаю картки з завданням).

Учні витягують картки, на яких слова: «Довіра», «Екзаменатор», «Товариш», «Вибір».

Учням пропонуємо спроектувати структуру бази даних з метою автоматизувати роботу Магазину.

 1.              Завантажити СУБД Microsoft Office Access 2013. Створити нову базу даних з ім’ям Товар та зберегти її у власну папку.
 2.              Створити таблицю з такою структурою:

Таблиця Товари:

Назва поля

Тип поля

Опис вмісту поля

Властивості поля

КодТовару

Лічильник

 

ключове поле

ТоварнаГрупа

Текстовый

Назва товарної групи

розмір поля – 50

НазваТовару

Текстовый

 

розмір поля – 50

 1.                   За допомогою створених форм заповнити таблицю наступним змістом:

Таблиця Товари:

КодТовару

ТоварнаГрупа

НазваТовару

1

молочна продукція

молоко, 2,6%

2

молочна продукція

йогурт з наповнювачем, 3%

3

молочна продукція

морозиво "Ріжок"

4

крупи

гречка

5

макаронні вироби

спагетті, 0,5 кг

6

чай

зелений особливий

7

чай

чорний фасований

8

крупи

рис довгозернистий

9

макаронні вироби

лапша, 1 кг

10

макаронні вироби

спагетті, 850 г

Виконати вправу «Незакінчені речення»:

 1. Систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм – це … (база даних)
 2. Двовимірні таблиці, які використовуються для збереження даних у реляційних базах даних називаються … (таблицями).
 1. Стовпець у таблиці даних, властивість (атрибут) певного поняття предметної області – це … (поле БД)
 2. Рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної області – це (запис БД)

Закінчуємо роботу. Отож, подивіться на картки з словом. Підніміть руку, в кого слово «Довіра», вам пощастило найбільше, я довіряю Вам, думаю, що ви виконали свою роботу і зможете без вагань відповісти на запитання.

Підніміть руки, в кого картка з словом «Екзаменатор» і картка з словом «Товариш», «Екзаменатор» перевіряє у «Товариша» роботу і виставляєте оцінки.

І нарешті, в кого «Вибір» ви відповідаєте і здаєте роботу мені.

VI. Домашнє завдання (1 хв)

Вчитель. Отже, сьогодні ми ознайомилися з новим розділом інформатики «Бази даних». Ви вже знаєте, що означає цей термін, а також вам тепер знайоме і таке поняття як СКБД. Тож на наступних уроках ми продовжимо детальніше знайомитися з типами БД та основними об’єктами, що присутні в СКБД, тому вам потрібно запам’ятати та закріпити вже вивчений матеріал, щоб без прогалин засвоювати наступний.

1.Опрацювати п. 3.1, 3.2 підручника

2. Самостійно спробувати створити БД Школа, в якій передбачити 2 таблиці Учні та Вчителі.

 

VII. Підбиття підсумків уроку (3 хв)

Вчитель.

Оголошую свої оцінки і учні оголошують свої, хто був «Екзаменатором».

Пропоную з’ясувати, як же ви засвоїли матеріалу року. З цією метою проведем «МОЗКОВИЙ ШТУРМ».

Увага! «МОЗКОВИЙ ШТУРМ»:

1. БД – це …

2. СКБД – це …

3. Назвіть типи БД

4. Найпоширенішою БД є …

5. Назвіть функції СКБД

6. Яка СКБД входить до пакету Microsoft Office?

7. Для чого потрібні СКБД?

VІII. Рефлексія (2 хв)

Вчитель. Увага! А зараз працює вільний мікрофон.

(Вправа «Мікрофон»).

 •                   Що нового ви сьогодні дізналися на уроці?
 •                   Чого навчилися?
 •                   Що сподобалось на уроці, а що ні?
 •                   Чи виникали труднощі?
 •                   Які отримані навички будуть корисними в подальшій роботі?


 

Додаткове завдання:

Таблиця Клієнти:

Назва поля

Тип поля

Опис вмісту поля

Властивості поля

КодКлієнта

Лічильник

 

ключове поле

НазваКлієнта

Текстовий

 

розмір поля – 20

Розрахунковий рахунок

Числовий

 

 

Представник

Текстовий

ПІП представника

розмір поля – 50

АдресаКлієнта

Текстовий

 

 

Телефон

Текстовий

 

розмір поля – 15

 

Таблиця Клієнти:

Код

Клієнта

Назва

Клієнта

Розрахунковий рахунок

Представник

АдресаКлієнта

Телефон

1

Форум

1256952321

Криворучко Микола Павлович

м. Бровари, вул. Короленка, 60

7-23-51

2

ПРОДУКТ

1325623541

Сидоренко Іван Борисович

м. Житомир, вул. Шевченка, 13

20-42-03

3

Мегамаркет

1235623124

Петров Олександр Іванович

м. Київ, вул. Бориспільська, 2

536-52-63

4

ТОРБА

1245632563

Петухов Станіслав Олексійович

м. Чернігів, вул. Хлібна, 23

30-10-10

5

Міщенко

1235623214

Міщенко Олексій Сергійович

м. Ніжин, вул. Гоголя, 25

9-25-45

6

Ласунка

1236252141

Кривошапко Сергій Сергійович

м. Бориспіль, вул. Декабристів, 123

56-23-14

7

Чайна країна

1231231521

Мартиненко Олег Іванович

м. Вишневе, вул. Пітерська, 67

23-52-66

8

ФОРА

1214125241

Кожух Валерій Іванович

м. Обухів, вул. Київська, 12б

85-96-52

9

Сервис-продукт

1321212131

Похитайло Павло Іванович

м. Бровари, вул. Черняхівського, 1

5-62-36

10

Три товстуни

1112252325

Товстенко Петро Петрович

м. Черкаси, вул. Княжизька, 56

41-23-25

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузмінська О.Г.)
Додано
10 грудня 2018
Переглядів
11010
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку