Бесіди із трудового законодавства для учнів 9-11 класів

Про матеріал
Бесіди із трудового законодавства для учнів 11 класу. Бесіда 1 «Право на працю в Україні» Під час якої учнів ознайомлено з основними поняттями трудового права та трудового законодавства та їх джерелами. Бесіда 2 «Правові засади охорони праці неповнолітніх» Бесіда 3 «Підліток на ринку праці»
Перегляд файлу

 

Бесіди із трудового законодавства.

 

Информационный портал Труд-Эксперт.Управление


 

 

Бесіда 1 «Право на працю в Україні»

Під час якої учнів ознайомлено з основними поняттями трудового права та трудового законодавства та їх джерелами.

 Більшу частину життя людини займає трудова діяльність. І від того, наскільки ви правильно підготуєтесь до неї, забезпечите себе необхідними знаннями і навичками, залежатиме ваш життєвий шлях. Стаття 45 Конституції України проголошує право на працю. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Основними документами у трудовому прав є Кодекс законів про працю. Поряд з КЗпПУ діють також інші закони України. Це Закон України «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки».
 

 

 

 

 

Бесіда 2 «Правові засади охорони праці неповнолітніх»

Особливості застосування праці неповнолітніх врегульовано главою XІII «Праця молоді» КЗпП, ст. 11 Закону України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами. Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. ПАМЯТКА! Вам ще не виповнилось 18 років, а Ви працюєте або хочете працювати? Ці поради будуть Вам корисним при працевлаштуванні. Працевлаштування неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України про працю обов’язково здійснюється на підставі письмового трудового договору лише після попереднього медичного огляду. • З якого віку можуть працювати діти? Вік, з якого допускається прийняття на роботу – 16 років. Якщо Вам 15 років – на роботу можна влаштуватися лише, як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює. Робота повинна виконуватись ТІЛЬКИ у вільний від навчання час. Якщо Вам не виповнилось 16 років і при прийнятті на роботу від Вас не вимагають дозволу батьків на працевлаштування – така праця є незаконною і Ваші права не захищатимуться. • Скільки годин мають працювати діти? Згідно з чинним законодавством України про працю тривалість робочого часу для неповнолітніх є скороченою. Робочий час не повинен перевищувати: - 36 годин на тиждень, якщо Вам від 16 до 18 років; - 24 години на тиждень, якщо Вам від 15 до 16 років. У такому режимі Ви маєте право працювати під час канікул. Якщо Ви працюєте протягом навчального року у вільний від навчання час, Ваш робочий день не повинен перевищувати: - 18 годин на тиждень, якщо Вам від 16 до 18 років; - 12 годин на тиждень, якщо Вам від 15 до 16 років: - 24 години на тиждень для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул. • Чи мають діти, які працюють, право на відпустку? Діти, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. У перший рік роботи відпустка може бути надана через 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, в організації. • Чи мають право діти на додаткову відпустку з навчальною метою? Діти, які працюють і продовжують навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки, які надаються їм для складання іспитів. Яку роботу не може виконувати неповнолітній? Використання праці дітей на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні – заборонено законодавством України. • Ви працюєте і стосовно Вас порушується законодавство про працю. До кого звернутись за допомогою? Згідно з чинним законодавством служби у справах дітей мають право перевіряти умови роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх форм власності, у разі надходження нарікань від неповнолітніх та їх батьків на адміністрацію підприємств. Чим обмежене звільнення працівників, молодших 18 років? Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи адміністрації допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей. Батьки, а також службові особи мають право вимагати звільнення неповнолітнього, якщо продовження роботи загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда 3 «Підліток на ринку праці»

Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Необхідно відзначити, що держава особливо піклується про неповнолітніх, які починають трудовий шлях. Памятка! Які документи потрібно пред’явити наймачеві при влаштуванні на роботу? При працевлаштуванні слід подати такі документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; трудову книжку, якщо це не перше місце праці; довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; заяву про прийняття на роботу на ім’я керівника підприємства. У деяких випадках роботодавець має право вимагати від працівника, крім вищезазначених, додаткові документи, такі як диплом або інший документ про освіту і професійну підготовку. Крім цього, згідно зі ст. 17 Закону України від 14.10.92 р. №2694-XII «Про охорону праці» та ст. 21 Закону України від 06.04.2000 р. №1645-III «Про захист населення від інфекційних захворювань» працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, особи віком до 21 року, а також працівники професій та виробництв, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних захворювань, повинні проходити обов’язкові попередні медичні огляди до прийняття на роботу. На що працівник повинен звернути першочергову увагу при працевлаштуванні? При влаштуванні на роботу першочергово увагу слід звернути на дотримання роботодавцем правил прийняття на роботу: прийняття заяви від працівника, укладення трудового договору, видання наказу про призначення на посаду, ознайомлення працівника під підпис із посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами безпеки на робочому місці (інструктаж або навчання на небезпечних роботах). На яких підставах наймач може відмовити у влаштуванні на роботу? Відповідно до ст. 22 Кодексу законів про працю України (КЗпП) забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу працівників залежно від їхньої статі, раси, національності, мови, соціального походження, майнового стану, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань. Однак підприємство не обмежене у виборі працівників для заміщення вакантних посад залежно від рівня їхньої освіти, стажу роботи, ділових якостей, репутації тощо. У цьому випадку не є дискримінацією при прийнятті на роботу встановлення прямих або непрямих переваг, пов’язаних із діловими якостями та професійними навичками працівника, а також переваги, які визначаються властивими для певної категорії працівників (посади) вимогами. Які обов’язки роботодавців? Основні обов’язки роботодавця щодо працівника передбаченоу Кодексі законів про працю: забезпечення працівника обладнаним робочим місцем; навчання працівника правил охорони праці на робочому місці; своєчасна та регулярна виплата працівникові заробітної плати. Які обов’язки працівників? Обов’язки працівника передбачені його посадовою інструкцією. Також працівник зобов’язаний дотримуватися правил внутрішньої трудової дисципліни, правил безпеки на робочому місці. З цими документами він повинен бути ознайомлений під підпис. Які права работодавців? Основні права роботодавців: право на залучення найманої праці (найму працівника); право на зміни в організації виробництва і праці, у т. ч. реорганізації або ліквідації підприємства і відповідно скорочення або звільнення працівників; право на звільнення працівника у випадках, передбачених законодавством; право на укладення колективного договору з представником працівників на підприємстві (профспілкою); право на створення або вступ до організації роботодавців; право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої підприємству працівником. Які права працівників? Основні права працівників: право на працю, право на гідну винагороду за працю, право на створення та участь у професійних спілках, право на дозвіл колективного трудового спору (страйк), право на відпочинок (у т. ч. на щорічну оплачувану відпустку), збереження робочого місця у випадках, передбачених законами про соціальне страхування, право на відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної здоров’ю працівника і втратою його працездатності внаслідок неправильної організації праці на підприємстві або робочому місці. 

docx
Додано
30 липня
Переглядів
47
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку