13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Бібліотечний урок "Довідкова література" ( 6 клас)

Про матеріал

Метою бібліотечного уроку є дати учням загальні відомості про довідкову літературу та навчити користуватися словниками, довідниками та енциклопедіями. До­помогти дітям проникнути у світ нового і цікаво­го, прищепити любов, навички та інтерес до чи­тання довідкової літератури.

Перегляд файлу

Бібліотечний урок: Довідкова література  (для учнів 6 класу)

Мета: Дати учням загальні відомості про довідкову літературу та навчити користуватися словниками, довідниками та енциклопедіями. До­помогти дітям проникнути у світ нового і цікаво­го, прищепити любов, навички та інтерес до чи­тання довідкової літератури.

Обладнання: Книжкова виставка «Мовні скар­би української мови», словники, довідники, ен­циклопедії, мультимедійна презентація.

 

    І. Організаційний момент

 

Бібліотекар. Читаючи книгу, газету, журнал, слухаючи радіо чи дивлячись телевізор, спілкую­чись, ви, напевне, зустрічали слова, вирази, зна­чення яких вам незрозумілі. Що ж ви робите в та­ких випадках? Звичайно, запитуєте батьків, вчи­телів, друзів, але корисніше і цікавіше самому знайти потрібну інформацію. А її ви отримаєте, коли звернетеся до довідкової літератури.

Тож запрошую вас на розмову про літера­туру довідкову. А допомагати мені сьо­годні будуть юні ерудити 8 класу, які підібрали цікавий матеріал.

 

Слайд 3. Довідкові видання — це видання, які допомагають нам про щось довідатися, уточнити якесь поняття, перекласти слово з однієї мови на іншу.

 

Бібліотекар. Які є довідкові видання? Давайте відгадувати загадки.

 

Слайд 4.

Я тобі відкрию світ —

Тільки вивчи алфавіт.

Помічник, не витівник,

Мудрий вчитель твій... (словник).

 

 

Не день, не два, не один вік

Нам чесно служить... (довідник).

 

 

          В тому сила вся моя, 
Що я — ... (енциклопедія).                           
 

Бібліотекар. Пригадаємо, яке ж значення мають ці слова? (На поличці знаходять значення слів)
 

II. Повідомлення теми і мети.

 

Бібліотекар. Отож мова сьогодні піде про довідкову літературу.

Прошу звернути увагу на виставку книг, яка має назву «Довідково-інформаційний фонд». На перший погляд може здатися, що тут стоять ті самі книги, що є загалом у бібліотеці. Але це враження помилкове. Бо саме тут зібрані й упорядковані книги, які за змістовними озна­ками призначені для швидкого і якісного за­доволення інформаційних потреб читачів.

Різні за тематикою і цільовим призначен­ням ці книги є обов'язковою частиною бібліотечного фонду. Отже, до довідкової літератури слід віднести:             

1. словники; 

2. довідники;

3. енциклопедії.

Високо цінував словникові видання відо­мий український поет Максим Тадейович Рильський. В його поетичній скарбниці є прекрасний вірш «Мова». У цьому вірші як прекрасна порада для нас звучать такі слова:

 

Слайд 5.Не бійся заглядати у словник:

Це пишний сад, а не сумне провалля.

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

 

III. Пояснення матеріалу.

 

Бібліотекар. Спочатку ми завітаємо в гості до словників.

 

Слайд 6.

Словником я звуся,

В море слів із вами йду,

Говорить, писать навчу я,

В світ широкий поведу.

 

 Словник - це довідкова книга, яка містить зібрання слів розташованих у певному поряд­ку (переважно в алфавітному чи тематичному).

У нашій країні словники «незрозумілих слів» з'явилися ще в часи Київської Русі, в ХІІІ ст. Спочат­ку всі відомості розміщувалися без будь-якої послідов­ності, а вже з XVIст. слова стали розташовувати за алфавітом, їх почали називати «азбуковниками».

Щоб відшукати незрозуміле слово, знаходять сторінку з літерою, з якої починається слово, а за літерою вже і потрібне слово.

 

Бібліотекар. Слайд 7 -8 .  Словники поділяться на:

• енциклопедичні;

• філологічні;

• загальномовні;

• спеціальні (тематичні).

 Енциклопедичні словники поясню­ють не слова самі по собі, а означені ними понят­тя. Наприклад: яблуко - соковитий багатосім'яний плід, який не розкривається.

 

Бібліотекар. Філологічні словники у свою чер­гу поділяються на:

• орфографічні;

• словник антонімів;

• словник синонімів;

• іншомовних слів;

• словник епітетів тощо.

 

 Орфографічні - містять відомості, як правильно писати те чи інше слово.

Словник антонімів — допоможе підібрати про­тилежне за значенням слово.

Словник синонімів - містить слова схожі за значенням.

Словник іншомовних слів — вміщує слова, за­позичені з інших мов.

Словник епітетів — без нього не обійтися, ко­ли пишеш твір.

 

Бібліотекар.Давайте підберемо епітети до сло­ва «очі»: добрі, лагідні, теплі... Спробуйте про­довжити цей ряд. Якщо зазирнете до словника - не повірите власним очам: там міститься понад 400 епітетів до цього слова.

 

      Серед      загальномовних найбільш   розповсюджені   двомовні   пере­кладні  словники:   російсько-англійсь­кий,   українсько-французький,   французько-український та інші. Спеціальні або тематичні - кожен такий словник, як правило, присвячений одній темі або одній галузі знань (промистецтво,   про  тварин  та  інші).   Спеціальні словники (тематичні) називають ще універсаль­ними. (Демонстрація  словників).

 

 

Буває, що слово відоме давно,

А знає не кожен, що значить воно —

 І тут у пригоді стає визначник

Скарбів наших мовних

Тлумачний словник.

Д. Білоус

Бібліотекар. Чи користувалися ви вже словни­ками? Я тримаю в руках читанку за 3 клас. При­гадайте таке оповідання «Привчайтесь працювати із словниками!».

Отже, із словниками, бачу, ви товаришуєте вже давно. То ж скажіть мені, які словники є у ваших підручниках із рідної мови, української та за­рубіжної літератури?

(Робота з підручниками).

Давайте познайомимося із «Пам'яткою учня-читача». (Роздати пам'ятки).

 

Пам'ятка учня-читача

 

І. Якщо вам потрібно дізнатися:

   як правильно писати те чи інше слово, тоді звертайтеся до орфографічного словника;

  як правильно вимовляти, наголошува­ти слова - до орфоепічного;

• походження слова - до етимологічного;

• значення слова, його стилістичне вико­ристання і граматичне оформлення до тлумачного словника.

ІІ. Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи, такі як затемнення, повінь, землетрус, чи про видатних діячів культу­ри, науки, спорту, про географічні відкрит­тя, історичні події - звертайтеся до енцикло­педичних словників.

 ІІІ. Для того щоб отримати допомогу від словника, потрібно вміти ним правильно користуватися.

У словниках усі слова зібрані за алфавітом, а у довідниках - за окремими темами. Словникова стаття починається із заголовка. У філологічних словниках заголовок завжди має наголос.

IV. У словниках-довідниках завжди зібрані знання, нагромаджені багатьма поколіннями. Звертайтеся до них, читайте їх як художню кни­гу, вони завжди і в усьому допоможуть вам.

 

Бібліотекар. Слайд 9 -10  А зараз завітаємо в гості до енциклопедій.

 

Я велика й дуже мудра –

Все на світі знаю.

Дарувати людям розум

Над усе бажаю.

Енциклопедія - слово грецького походження, означає «навчання по всьому колу знань». Тлума­чення цього слова постійно змінювалося:

• в античному суспільстві він означав 7 вільних мистецтв;

• в Західній Європі - «збірник різноманітного змісту»; потім під енциклопедією почали ро­зуміти «класифікацію знань», а поступово термін набув сучасного значення, як наукове ви­дання, яке повідомляє найбільш суттєві відо­мості з усіх галузей знань, або з однієї якої-небудь галузі.

• в Стародавньому Китаї в ХП-Х столітті до на­шої ери вже створювали енциклопедії;

 

• в Європі в XVIIIст. з'явилася «Енцикло­педія», автором якої був відомий письменник, філософ Д. Дідро. Він залучив до створення своєї «Енциклопедії» багатьох письменників і вчених Франції - Вольтера, Руссо, Монтеск'є. Про них ви дізнаєтеся з уроків історії та зарубіжної літерату­ри у 8-9 класах.

• у 1890 році у Петербурзі вийшов «Енциклопе­дичний словник Блокгауза і Ефрона», який налічував 62 томи та ще й 4 додаткові томи. Тут було зібрано статті з усіх галузей світу. Цей слов­ник був високо оцінений як довідкове видання і в наш час теж має велике значення.

Нині виходять із друку сотні назв літератури енциклопедичного характеру.

 

Бібліотекар. Енциклопедії є:

• універсальні,

• національні,

• галузеві,

• регіональні.

 

Слайд 11. Універсальні енциклопедії містять знання з усіх галузей знань та практичної діяльності.

Найбільша енциклопедія має 66 томів.

Галузеві енциклопедії містять знання з окре­мих галузей («Медична енциклопедія», «Дитяча енциклопедія» ).

Національні енциклопедії - універсальні науково-довідникові видання (УРЕ -17 томів).

Регіональні енциклопедії - енциклопедії окре­мого регіону, області, міста.

 

Бібліотекар. Давайте завітаємо в гості й до довідників.

 

 

 

Слайд 12

Ви про мене, діти, чули,

Я - розумний довідник.

Довідки про все я маю

І порядок поважаю,

А статті зручно шукать.

Вони ж за абеткою стоять.

 

 Довідники - видання, які містять короткі відомості, а їх мета — забезпечити читача відомостями з того чи іншого предмета.

Як правило, довідники - невеликі за змістом ви­дання, здебільшого використовуються в навчаль­них процесах учнями, студентами, вчителями.

 

Бібліотекар. Довідники є

• енциклопедичні;

• тематичні.

Енциклопедичні довідники - найбільші за обсягом.

Тематичні довідники:

•наукові (укр. мови);

• побутові (телефонний, довідник фотог­рафій тощо); 
також є календар-довідник.                             

 

IV. Закріплення. Практична робота.

На карточках дано завдання. Потрібно за допо­могою довідкової літератури, знайти значення або визначення слів.

 

V. Підсумок уроку.

 

Бібліотекар. Хочу звернути вашу увагу на вис­тавку «Мовні скарбниці рідної мови». Погляньте, яке розмаїття довідкової літератури чекає на вас сьогодні. Особливої уваги заслуговують довідни­ки, випущені видавництвом «Освіта» в різні часи. Пам'ятайте, що довідкова література може ви­пускатися комерційними видавництвами, а вони, в першу чергу, дбають про прибуток, а не якість.
Тому в них дуже часто можна зустріти помилки.

 На закінчення хочу розповісти вам давню леген­ду. Якось до мудреця привели людину, щоб той визначив рівень її культури, розвитку. Але не­знайомець на запитання мудреця відповідав мовчанням. І мудрець вигукнув: «Скажи хоча одне слово - і я скажу, хто ти!» Мовлення - дзеркало нашого розуму, душі. «Заговори, щоб я тебе побачив». Чи можливо це на­справді? Поясніть. (Відповіді учнів).
 

VI. Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення, корис­туючись матеріалами довідкової літератури.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Третяк Любов
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 липня 2018
Переглядів
1547
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку