Цикл уроків з програмування на мові Visual Basic. 3 частина. Розгалуження

Про матеріал

Цикл уроків з програмування на мові Visual Basic. 3 частина. Розгалуження. Включає в себе такі уроки: Логічні вирази та логічні операції. Таблиці істинності. Розв'язування завдань на складання логічних виразів та логічних операцій . Оператор розгалуження.Розв'язування задач на використання оператора розгалуження .Практична робота « Побудова алгоритмів з послідовним розгалуженням». Лабораторна робота « Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляд і проектів». Вкладені алгоритми. Команда вибору. Розв'язування задач на використання оператора вибору . Практична робота « Побудова алгоритмів вкладеним розгалуженням та оператором вибору». Розв'язування задач на використання операторів розгалуження та вибору.Лабораторна робота « Реалізація алгоритмів з вкладеним розгалуженням та оператором вибору у вигляді проектів».

Перегляд файлу

Тема:  Логічні вирази та логічні операції. Таблиці істинності.

Мета: навчаюча: вивчити прості та складені  логічні вирази, логічні операції: not, and, or, навчити застосовувати логічні операції при розв’язуванні завдань з курсу інформатики,  розвиваюча:  розвивати алгоритмічне і логічне мислення, уважність,  виховна: виховувати вміння приймати рішення.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Виступає учень з  випереджальним завданням.

                                             Історія виникнення математичної логіки

Вивченням логічних форм мислення займались ще в 6-5 століттях до н.е. Мислителі Давнього Світу розроблювали деякі питання структури пізнавального процесу і мовних граматичних форм. В Давній Греції питаннями логіки вперше став займатися філософ-матеріаліст Демокрит (близько 540-480 до н. е. ) З перших кроків свого виникнення логіка формувалась як складова частина філософського знання.

Родоначальником науки логіки по праву вважається давньогрецький мислитель Аристотель( 384-322 до н.е.) Він всебічно досліджував основні для науки логіки питання; систематизував форми мислення-поняття, судження, умовивід; сформулював логічні закони - закон тотожності, протиріччя, виключеного третього; вивів логічні правила дедуктивного умовиводу доказу. Йому належать 6 логічних трактатів, які об'єднані під загальною назвою "Органон" .

Аристотель ( 384-322 до н.е.)

АрістотельАристотель вперше в історії античної філософії зайнявся спеціальним вивченням внутрішньої структури людського мислення і намагався вивести логічні форми з реального змісту думки. Закони і правила логіки, за його думкою, не випадкові, а беруть об'єктивні витоки у відносинах предметного світу. Логіку він розглядав як науку про утвердження хибних суджень, які спотворюють дійсне положення речей. У всіх своїх логічних дослідженнях Аристотель відстоював інтереси науки від ідеалістичних спотворень.

В Середні Віки, коли філософію перетворили в служницю теології, логіка Аристотеля була відірвана від об'єктивної основи і підпорядкована інтересам богослов'я. Проте логічні дослідження, що відстоювали матеріалістичне пізнання, продовжувались.

Успіхи дослідного природознавства 16-17 століть характеризувались насамперед розвитком математики і механіки земних і небесних тіл. Обмеженість наукового пізнання того часу привела до встановлення метафізичного погляду на природу, як на завмерлу і незмінну систему. Метафізичний спосіб мислення пізніше відчувся на розумінні предмету формування логіки. Її законам надали абсолютного характеру, тобто розповсюдили їх дію не тільки на мислення, а й на зовнішній об'єктивний світ. Наріжним принципом метафізики було оголошено формально логічний закон протиставлення. Недопустимість логічного протиставлення в нашому мисленні пояснювалась як доказ відсутності реальних протиставлень самій дійсності. Всі явища природи представлялись рівносильними всередині себе. Метафізика спотворювала предмет та характер законів формальної логіки.

Проти абсолютизації законів логіки виступив з ідеалістичних позицій німецький філософ І. Кант. Звичайну логіку він трактував занадто формалістично, в повній незалежності від змісту думки. Кант висунув інший тип логіки, в якій логічні форми розглядаються як апріорні властивості розуму, що обумовлюють можливість загального і необхідного знання явищ.

Зважену критику кантівського апріоризму дав Георг Фрідріх Гегель (1770-1831) . В цей же час він критично відносився до формальної логіки. Своє відношення до формальної логіки він будував виходячи з об'єктивно-ідеалістичного положення про рівносильність законів мислення і буття. Закони логіки, за думкою Гегеля, мають загальний характер, розповсюджуючись на всі форми дійсності.

З кінця минулого століття формальна логіка зробила великий крок вперед. Виникла математична логіка, широко використовуючи метод математичної формалізації і спеціальний апарат символів до певного кола логічних операцій. Формалізація і абстракціювання від конкретного змісту висловлювань дали змогу вирішити ряд важких логічних задач в області математики і знайшли використання в роботі ЕОМ, теорії програмування.

Проте математична логіка не осягнула всіх проблем логіки мислення. За формальною логікою залишаються пізнавальні форми і важлива методична роль як науки про закони і форми правильної думки, що веде до утвердження істини.

ІІІ.Новий матеріал.

Крім арифметичних виразів в математиці і інформатиці зустрічаються логічні вирази.

Логічними виразами називаються такі вирази, в результаті обчислення яких одержуються логічні значення типу true або false   („так” або „ні”). Вони призначені для запису  різноманітних умов. Логічні вирази бувають прості і складені.

Простий логічний вираз – це два арифметичні вирази, з’єднані знаком порівняння.

Складені логічні вирази – це вирази, утворені з простих логічних виразів за допомогою логічних операцій not, and, or. Прості логічні вирази у складених логічних виразах записуються в дужках.

Приклад1. Прості логічні вирази: х=0, у=2.

x>2, Відповідь: false;  x<y,  Відповідь: true; y=2,  Відповідь: true; x+y>0, Відповідь: true.

Складені логічні вирази:

(х>2)or(x<y),  Відповідь: true; (y=2) and (x+y>0), Відповідь: true.

б)Позначимо два прості логічні вирази  як А і В.

Побудуємо таблицю значень складених логічних виразів.

А

not A

A

B

A and B

A

B

A or B

true

false

false

false

false

true

true

true

false

true

true

false

false

false

false

false

 

 

false

true

false

false

true

true

 

 

true

true

true

true

false

true

 

Приклад 2. not (5>7) – true.

Приклад 3. Оцінка не 2: not (mark=2) або mark<>2

Приклад 4. 0<x<3 (x>0) and (x<3)

Приклад 5. x<0; x>5   (x<0) or (x>5)

Приклад 6. літні місяці року: (month=6) or (month-7) or (month=8)

в)Найвищий пріоритет має 1) операція not

                                             2) and

                                             3)  or.

Операції одного пріоритету виконуються по черзі зліва направо.

(x=0) 2or (x>1) 1and (x<3).

Послідовність виконання логічних операцій можна змінити за допомогою дужок.

(x=5) 3or not2 ((x<0) 1and (x<=2))

IV. Розв’язування вправ:

1) Запишіть нерівності, які відповідають логічним виразам:

а) (x>2) and (x<=20)           (Відповідь: 2<x≤20)

б) (x<-2) or (x>15)              (Відповідь: x<-2; x>15)

в) (x>=5) and (x<25)           (Відповідь: 5≤ x<25)

г) (x>3) and not (x>5)          ( Відповідь: 3<x≤5)

2) Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х;у)

а) у другій чверті                      (Відповідь:( x<0) and (y>0) )

б) на координатних осях          (Відповідь:( x=0) or (y=0) )

в) у другій або третій чверті     (Відповідь: x<0)

Розв’яжемо декілька вправ із застосуванням логічних операцій.

Збірник вправ та задач з програмування Караванової на стр. 21 Розглянемо вправи № 81, 82, 83.

№ 1.

Поставити у відповідність виразам, що розташовані зліва, вирази, що розташовані справа:

№ 2.

Обчислити значення логічних виразів:

 1.          x < y при x = -2.5, y = 0.1;
 2.          a and not (b = c) при a = false, b = false, c = true;
 3.          not(a  and b) or b = a  при  a = true, b = false;
 4.          (not a and (x<y)) or (x < 0)  при  x = -0.1, y = 0.7, a = true.

№ 3.

Записати наведені нижче висловлювання у вигляді логічних виразів:

 1.          значення х належить інтервалу (0,1);
 2.          значення х не належить інтервалу (0,1);
 3.          значення х належить відрізку [- 1, 0] або відрізку [2, 5];
 4.          точка М(х,у) лежить у другій чверті координатної площини;
 5.          точка М(х,у) лежить всередині або на межі одиничного круга з центром у початку координат;
 6.          точка М(х,у) не лежить на одиничному колі з центром у початку координат

V. Підсумок уроку. 

Сьогодні на уроці ми ознайомилися з новим для вас розділом математичної науки – математичною логікою, та навчилися  користуватися логічними операціями. Застосувавши комп’ютер, ми спробували вивчення даної теми зробити більш сучасним та цікавим і показати, що наука, заснована багато століть тому не втратила своєї актуальності, важливості і широти застосування і в наш час. Здобуті сьогодні навички знадобляться нам на протязі практично всіх наступних розділів теми „Основи програмування”

VI. Домашнє завдання. Опрацювати конспект, написати логічний вираз до такої задачі « Умова існування трикутника з даними сторонами А, В, С.

Тема: Розв'язування завдань на складання логічних виразів та логічних операцій.

Мета: навчаюча: набути практичних навиків по складанню простих та складених  логічних виразів, логічних операцій: not, and, or, навчити застосовувати логічні операції при розв’язуванні завдань з курсу інформатики , розвиваюча:  розвивати алгоритмічне і логічне мислення, уважність, виховна: виховувати вміння приймати рішення.

ХІД РОБОТИ:

І. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи

ІІ. Актуалізація знань.

Гра « Мозковий штурм»- перевірка теоретичних знань .

1.Що таке простий логічний вираз?

2. Які є операції порівнювання між величинами?

3. Що таке складений логічний вираз?

4. Як є логічні операції?

5. Дайте означення логічної операції NOT.

6. Дайте означення логічної операції AND.

7. Дайте означення логічної операції OR.

8. Який пріорітет існує між логічними операціями?

9. Як можна змінити приорітет?

ІІІ. Закріплення вмінь, знань з теми.

Розв’язування завдань на складання логічних виразів та логічних операцій.

Всі разом:

Скласти логічні вирази, використовуючи логічні операції до таких завдань.

 1. Хоча б одне з чисел Х, У,Z – від’ємне.
 2. Ціле число А кратне 5 або 7.
 3. Число Х належить  [-2,5]  або [7.10]
 4. Число Х належить  зовні [-1,1]  або [2,3]
 5. Тільки одне з чисел Х або У менше 20.
 6. Трикутник з кутами А, В, С – прямокутний.
 7. Друга цифра у натуральному чотиризначному числі є 2.
 8. Площа круга радіуса R більша за площу квадрата зі стороною А.
 9. Ціле число Х кратне 2  та не кратне 3.
 10. Ціле число Х ділиться на 3 та закінчується цифрою 7.
 11. Натуральне число Х закінчується цифрою 2 або 3.

Самостійне розв’язування завдань на оцінку по варіантам.

Варіант 1

 1.   Трикутник зі сторонами А, В, С – рівносторонній.
 2.   Тільки одне з чисел Х,У кратне 5.
 3.   Хоча б одна з цифр цілого трьохзначного числа є 3.
 4.   Кожне з чисел Х,У, С – від’ємне.
 5.   Число Х не належить [-1,10]
 6.   З трьох чисел А,В,С найбільше В.

Варіант 2.

 1.   Трикутник зі сторонами А, В, С – рівбедрений.
 2.  З двох чисел А та В одне – парне, друге – непарне.
 3.  Хоча б дві цифри цілого трьохзначного числа  збігаються.
 4.  Всі числа Х,У, С – додатні.
 5. Невірно,що число Х  належить [0,5]
 6. З трьох чисел А,В,С найменше А.

Варіант 3.

 1. Трикутник з кутами А, В, С – гострокутний.
 2. Тільки одне з чисел  А та В - додатнє.
 3.  Натуральне чотиризначне число починається та закінчується однаковими цифрами.
 4. Кожне з чисел Х,У – непарне.
 5. Число Х  не належить [8,12].
 6. З трьох чисел А,В,С найбільше В. а найменше А.

ІV. Підсумок уроку.

Рефлексія.

V. Домашнє завдання.

1) повторити матеріал.

2) скласти завдання  до простих логічних виразів та складних, використовуючи знайомі операції

( 4 вирази), відповіді записати окремо.

 

 

 

 

 

Тема: Оператор розгалуження.

Мета: освітня – познайомити учнів з командою розгалуження, навчити учнів складати програми з використанням цього оператора, розвиваюча - розвивати в учнів навички по складанню  проектів , розвивати пам'ять, увагу, мислення, виховна - виховувати в учнів інтерес до предмету, дбайливе ставлення до навчальної техніки.

ХІД РОБОТИ:

І. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи/

ІІ. Актуалізація знань.

Метод « Шкала думок»- перевірка теоретичних знань .

1.Що таке алгоритм?

2. Чи програма, написана на одній з мов програмування є алгоритмом?

3. Які бувають структури алгоритмів?

4. Згадайте алгоритм з розгалуженням.

5.Як він працює?

6. Наведіть приклади розгалуження.

ІІІ. Новий матеріал.

Розгалуження – це алгоритмічна конструкція, де спочатку перевіряється деяка умова, а залежно від її істинності чи хибності виконується та або інша серія команд

Ми вивчатимемо такі різновиди розгалужень : повне, неповне, вибору.

Загальний вибір  повної команди розгалуження такий:

IF логічний вираз THEN

      серія команд 1  

ELSE

     серія команд 2

END IF

Дія команди: якщо значення логічного виразу істинне, то виконується серія команд 1, якщо – хибне – серія команд 2.

Загальний вибір  неповної команди розгалуження такий:

IF логічний вираз THEN

     серія команд 1

 END IF

Серія команд відокремлюється одна від одної символом :

Дія команди: якщо значення логічного виразу істинне, то виконується серія команд 1.

ІV. Складання програм та робота на комп’ютері.

Задача 1.

З’ясувати , чи є дане число А парне.

Private Sub Command1_Click()

Dim x As Single

x = InputBox(" Введіть х")

If x Mod 2 = 0 Then

Text1 = " Число парне"

Else

Text1 = " Число непарне"

End If

End Sub

Задача 2.

Увести будь-яке значеннях й обчислити значення складеної функції у, яка задана формулою

У =

Програмний код

Private Sub Command1_Click()

Dim x As Single

Dim y As Single

x = InputBox(" Введіть х")

If x > 0 Then

y = x + 3

Else

y = x - 5

End If

End Sub

Задача 3.( самостійно)

Введіть 2  числа. Знайдіть різницю між квадратом більшого і кубом меншого з двох чисел.

ІV. Підсумок уроку.

Рефлексія.

V. Домашнє завдання.

1) опрацювати конспект

2) скласти проект « Розбірлива принцеса».

У передпокої у принцеси - довга черга наречених.  Принцесі подобаються тільки блакитноокі маленького росту. Втомившись приймати женихів і відбирати з них відповідних, принцеса замість себе поставила комп'ютер, написавши для нього програму, яка говорить ВИ мені підійде тим, у кого колір очей блакитний  ізростання менше 140 см. Решті - програма говорить ДО ПОБАЧЕННЯ.

Dim Tsvet As String                   'Колір’

Dim Rost As Integer:                  'Зріст’

Private Sub Command1_Click()

 Tsvet = InputBox("Який у Вас колір очей?")

 Rost = InputBox("Введіть Ваш рост в сантиметрах")

 If  Tsvet = "Голубой" And Rost < 140   Then Print  И МЕНІ ПІДІЙДЕТЕ"    Else Print "ДО ПОБАЧЕННЯ"

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування задач на використання оператора розгалуження .

 

Мета: освітня –навчити учнів складати програми з використанням оператора розгалуження, використовуючи різні логічні вирази, розвиваюча - розвивати в учнів навички по складанню  проектів ,  розвивати пам'ять, увагу, мислення, виховна - виховувати в учнів інтерес до предмету, дбайливе ставлення до навчальної техніки.

ХІД РОБОТИ:

І. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи.

ІІ. Актуалізація знань.

Гра « Знайди помилку» - повторення теорії з теми « Оператор розгалуження»

Перевірка домашнього завдання – здача проектів

ІІІ. Розв’язування задач на використання оператора розгалуження .

Інколи буває в складних програмах необхідно перейти в певний рядок програми, обминаючи інші.

Для цього в VB існує команда безумовного  переходу : GoTo позначка.

  Дія команди: відбувається перехід до певного рядка.

Позначка – це число або слово, які записані на початку рядка, після позначки обов’язкова Наприклад: GoTo 50 або GoTo Perehid

 Може бути IF логічний вираз THEN  GoTo позначка – команда умовного переходу.

Складання програм:

1. Дано дійсні числа x, y. Обчислити Z = x-y, якщо x <y, -x +1 в іншому випадку
2. Дано три дійсних числа. Піднести до квадрату ті з них, значення яких від’ємні.
3.  Дано число X. Перевірити чи є X квадратом парного числа.
4. Проект « КРАЇНИ»

Надати туристові довідку про назву столиці та кількість населення конкретної країни з переліку: Угорищина, Італія, Греція, Туреччина, Єгипет, Непал, Бельгія.

 

  ІV. Введення програм та робота на комп’ютері.

V. Підсумок уроку.

Метод « Уявний мікрофон»

V. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект

Скласти програму: Вводиться вік людини. Вивести чи має право людина голосувати (голосувати починають з 18 років), якщо не має, то вивести, скільки років йому треба почекати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:  Практична робота « Побудова алгоритмів з послідовним розгалуженням»

Мета: навчаюча: набути практичних навиків по створенню програм з розгалуженням в VB,   розвиваюча: формувати в учнів  алгоритмічне і логічне мислення, розвивати уміння  планувати  свою  діяльність, виховна: виховувати самостійність,  відповідальність за виконувану роботу.    

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  Актуалізація знань

Підготовка робочих місць, привітання учнів.

Гра « Знайди помилку» - повторення вивченого матеріалу за допомогою гри.

ІІ. Практична робота.

Повторення правил з т/б.

Робота на комп’ютері.

  1. Запустіть систему програмування Microsoft Visual Basic,  вибравши тип проекту Standard EXE.

  2.  Виконайте одне з завдань.

ЗАВДАННЯ

1. Введіть назву місяця. Якщо місяць "травень", то вивести "Весна прийшла!". У будь-якому  випадку вивести "Я люблю весну!".
2. Вводяться оцінки за контрольні роботи з фізики та математики.  Виведіть на  екран  фрази: "молодець", якщо їх сума дорівнює або більше 9, в іншому випадку виведіть"підтягнися".
3. Скласти програму введення значення температури повітря T і видачі тексту "Гарна погода", якщо T> 10  і "Погана погода" в інших випадках.
ІІІ. Підсумок уроку.

 Перевірка практичної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

ІV. Домашнє завдання. Повторити конспект. Виконати інше завдання з практичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лабораторна робота « Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням   у вигляд і  проектів»

Мета: навчаюча: набути практичних навиків по створенню програм з розгалуженням в VB,   розвиваюча: формувати в учнів  алгоритмічне і логічне мислення, розвивати уміння планувати  свою діяльність, виховна: виховувати самостійність,  відповідальність за виконувану роботу.  

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  Актуалізація знань

Підготовка робочих місць, привітання учнів.

Бліц-опитування  - повторення вивченого матеріалу за допомогою гри.

ІІ. Лабораторна  робота.

Повторення правил з т/б – гра « Сходинки».

Робота на комп’ютері.

   1. Запустіть систему програмування Microsoft Visual Basic,  вибравши тип проекту Standard EXE.

2.  Виконайте одне з завдань.

До 7 балів: Уведіть число. Виведіть повідомлення: число додатнє, від’ємне, дорівнює 0.

Від 8 до 11 балів:

Дано трикутник з сторонами а, в, с. Перевірте: чи виконується умова існування трикутника, чи трикутник прямокутний.

ІІІ. Підсумок уроку.

 Перевірка практичної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

ІV. Домашнє завдання.

 1. Повторити конспект.
 2. Зробити проект . Задано прохідний бал. Запрошуються оцінки абітурієнта на іспитах і повідомляється про результат прийому до інституту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   Вкладені алгоритми

Мета уроку: навчити учнів складати алгоритми з використанням вкладеної команди розгалуження та записувати їх мовою програмування, розвивати логічне та абстрактне мислення на прикладах конкретних задач, виховувати інформаційну культуру та правильність запису програмного коду.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Гра « Коло думок»

Викладач креслить посередині дошки коло, у центрі якого записує завдання: Розгалуження в нашому житті. Учні, кожен окремо на своєму аркуші, за 1хв записують свій варіант відповіді, підходять один за одним до дошки і пишуть свою відповідь. Вправа пожвавлює атмосферу в класі, сприяє взаємозбагаченню знань учнів із цього питання.

Наприклад: Якщо день робочий, то йдемо до школи, інакше будемо відпочивати.  Якщо батьки гроші дадуть, то йдемо на дискотеку, інакше будемо дивитися телевізор. 

Таких прикладів ми можемо привести багато зі звичайного життя і наук. 

Приміром, математика:Якщо у рівностороннього чотирикутника кути прямі, тоназовем його квадратом, інакшеназвемо його ромбом. Фізика: Якщо удар пружний, то маса тіла зберігається, інакше масса змінюється.
Давайте зараз визначимо, що ж таке розгалуження?
Розгалуження - ця така форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови відбувається або одна, або інша послідовність дій.

ІІІ. Новий матеріал.

Умовний оператор If....ElseIf... Else....End If

Така конструкція використовується для більш складних розгалужень:

 

If Логічний_вираз 1 Then
    Група_операторів 1
ElseIf Логічний_вираз 2 Then
    Група_операторів 2
...
Else
    Група_операторів 3
End If

 

Це слід читати наступним чином. Якщо (If) перша умова (Логічний_вираз 1) істинна, тоді (Then) виконуються оператори (Група_операторів1); інакше якщо (ElseIf) друга умова (Логічний_вираз 2) істинна, тоді (Then) виконуються оператори (Група_операторів2) .... інкаше (Else) викононуються оператори (Група_операторів3). Останній випадок означає, що жодна з поданих умов не є істинною.
Почнемо складати програми з вкладеним розгалуженням з простійшої програми.

Завдання 1.
Скласти програму, яка пропонує Івану-Царевичу вибрати правильний напрямок шляху.

У Івана-Царевича є три варіанти подальшого шляху: • направо, • наліво, • вперед.

Підказка: Змінні – текстові, вікно InputBox  « Куди ти прямуєш?». Вводимо відповідь, яку присвоюємо змінній p .
If p = 'направо' then   ('Коня втратиш ");
If p = 'наліво' then ('Голову складеш');
If p = 'прямо' then ('Наречену знайдеш').

Завдання 2.

Написати програму для обчислення квадратного рівняння.

Схема розв’язування: 

 

Картинка 0 из 231. Описати змінні.
2. Ввести вихідні дані.
3. Обчислити дискримінант.
4. Перевірити умова D 0.
5. Якщо істина - перевірити умова D = 0, якщо неправда - вивести відповідь, що коренів немає. Кінець алгоритму.
Dim a, b, c As Single, x1, x2 As Single

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = Val(Text3.Text)

d = b ^ 2 - 4 * a * c

Text4.Text = d

If d > 0 Then

x1 = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)

x2 = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)

Text5.Text = x1

Text6.Text = x2

Else

If d = 0 Then

x1 = (-b) / (2 * a)

x2 = x1

Text5.Text = x1

Text6.Text = x2

Else

Text5.Text = "Рішень нема"

Text6.Text = " Рішень нема "

End If

End If

End Sub

Тестові приклади:

1. 2x2 + 3x – 5 = 0.
2. 3x2 – 27 = 0.
3. x2 + 2x = 0. 
4. 21x2 – 5x + 1 = 0.
5. 5a2 – 26a – 24 = 0.
6. 3x2 – 13x + 14 = 0.
7. 4x2 – 28x + 49 = 0.
8. 3x2 – 21x + 36 = 0.
9. 2x2 – 3 – x = 0.
10. x2 + 36 = 0.

 

 1. 3x2 + 5x – 2 = 0.
  2. 9 – 6x + x2 = 0.
  3. 3x2 – 24x + 45 = 0.
  4. 2a2 + 3a + 1 = 0.
  5. 6 – 2x2 = 0.
  6. 2x2 – 5x + 3 = 0.
  7. 25 – 100x2 = 0.
  8. 3x – x2 = 0.
  9. 12 + 3x2 + 2x = 0.
  10. 5x2 – 26x + 5 = 0.

 

Завдання 3.

Написати програму для обчислення.

                   x+2   , если x<10

            y=   IxI  , если 10<=x<=20

                  x/2   , если 20<x<30

                 2x    , если x>=30

 

                            IxI+2   , если  x<3

                  y=    x*x -3  , если  x=3

                          x+10    , если  3<x<10

 1. , если  10<=x

ІV. Робота на комп'ютері. Введення і тестування прогам.

V. Підсумок уроку.

Метод « Уявний мікрофон»

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати конспект

  2.  Скласти програму: Дано рівняння ах + b = 0. Знайти рішення цього рівняння  або повідомити, що рішення не існує.  

Підказка:
1) Вводимо коефіцієнти a і b.
2) Якщо a = 0, то Якщо b = 0 , то виводимо рішення: х - будь-яке число. Інакше виводимо : коренів немає. Інакше виводимо : x =- b / a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Команда вибору

Мета: навчальна : познайомити учнів з використанням команди множинного вибору CASE, навчити застосовувати команду для розв'язування задач, розвиваюча - розвивати логічне мислення, виховна:  виховувати творчий підхід до праці.

Хід уроку:

І.Організаційний момент.  Мотивація навчальної діяльності учнів
Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи

Гра  « Згадай»- повторення теорії по розгалуженню

Досить часто при складанні програм необхідно зробити вибір з досить великої кількості варіантів. Команду IF в даному випадку використовувати не раціонально. І тут на допомогу до програмістів приходить команда множинного вибору CASE.

II. Оголошення теми і очікуваних результатів
Після цього уроку учні зможуть:
• Розповісти про можливості команди множинного вибору CASE;
• Пояснити правила запису значень в цій команді;
• Пояснити різницю між командою IF і CASE

III. Пояснення нового матеріалу - презентація. Під час пояснення супроводжувати показ слайдів . Призначення команди вибору;
• Використання перелічуваних типів даних;
• Інтервали значень;
• Комбіновані значення в команді вибору CASE;
• Обмеження використання команди CASE;
• Приклади програм.
Загальний вигляд:

Select Сase вираз

Case набір значень 1

         Серія команд 1

Case набір значень 2

         Серія команд 2

….

Case Else

        Серія команд

End Select

Дія команди: якщо значення виразу збігається з деяким значенням з набору, то використовується серія команд, записана під цим набором, інакше виконується серія, зазначена після службових слів Case Else.

Частини команди Case Else серія команд може і не бути.

Набори значень можна задавати декількома способами:

1. Case 4,5,6,7    ‘список цілих значень від 4 до 7

2. Case 4 To 7  ‘ дійсні значення від 4до 7

3. Case Is > 0 ‘ значення,більші від 0

4. Case «А»  To «Z»  «А», “B”, …”Z”

Задача 1 :

Ввести номер місяця року. Вивести назву пори року.

Dim k As String

Dim p As String

Private Sub Command1_Click()

k = InputBox("Введіть номер місяця")

Select Case k

  Case 1, 2, 12

   p = "зима"

    Case 3, 4, 5

   p = "весна"

    Case 6, 7, 8

   p = "літо"

    Case 9, 10, 11

   p = "осінь"

   End Select

   Text1 = p

End Sub

IV. Робота на комп’ютері.

Слабкі учні ввводятьготову задачу, а сильні створюють самостійно нову ( на оцінку)

Задача 2

Квитки до театру залежать від ряду. Нехай рядів 16.

Вартість 1 квитка:   60 грн, якщо ряд 1,2,3

                                  40 грн, якщо ряд 4-10

   30 грн, якщо ряд 11-15

   20 грн, якщо ряд 16

Скільки коштуватимуть n квитків у ряді зномером k.

V. Підсумки уроку. Обговорення пройденого матеріалу

VI.  Домашнє завдання: вивчити конспект

                                          Задача: складіть програму-меню, друкування розкладу уроків у

                                                          вашому  класі  в певний день тижня в залежності від

                                                          дня, який ввів  ористувач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування задач на використання оператора вибору .

Мета: освітня –навчити учнів складати програми з використанням оператора вибору, використовуючи різні логічні вирази, розвиваюча - розвивати в учнів навички по складанню  проектів , розвивати пам'ять, увагу, мислення, виховна - виховувати в учнів інтерес до предмету, дбайливе ставлення до навчальної техніки.

ХІД РОБОТИ:

І. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи

ІІ. Актуалізація знань.

Інформаційний диктант - повторення теорії з теми « Оператор вибору»

Перевірка домашнього завдання – здача проектів

ІІІ. Розв’язування задач на використання оператора вибору .

Складання програм:

Задача 1.

Скласти програму, яка за визначенням віку, що вводиться з клавіатури, дає певну характеристику про вік людини, за такою таблицею:
Менше ніж 15 років – дитячий
15-30 – молодий
30-45 – середній
45-60 – зрілий
Більше ніж 60 – похилий

Задача 2.

Скласти програму, що дозволяє отримати словесний опис шкільних оцінок
(1-3 - погано, 4,- незадовільно,  5-6 - задовільно, 7-9 - добре, 10-12- відмінно).
Задача 3.

Скласти програму, яка обчислює за номером місяця - цілого числа від 1 до 12 - кількість днів у місяці.
  ІV. Введення програм та робота на комп’ютері.

V. Підсумок уроку.

Метод « Уявний мікрофон»

V. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект

Скласти програму:  Складіть діалогову програму "Розпорядок дня", за допомогою якої можна дізнатися, що заплановано на заданий годину дня.
 

Тема: Практична робота « Побудова алгоритмів вкладеним розгалуженням та оператором вибору»

Мета: навчитися використовувати теоретичний матеріал на практиці, перевірити вміння створювати програму для розв’язання поставленої задачі та отримувати результат на комп’ютері в програмному середовищі, розвивати логічне мислення, виховувати бережливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  Актуалізація знань

Підготовка робочих місць, привітання учнів.

Складання інтелект-карти з теми - повторення вивченого матеріалу.

ІІ. Практична робота.

Повторення правил з т/б.

Робота на комп’ютері.

   1. Запустіть систему програмування Microsoft Visual Basic,  вибравши тип проекту Standard EXE.

    2.  Виконайте одне з завдань.

ЗАВДАННЯ :

На 6-8 балів:

1. Напишіть програму, яка обчислює за номером дня тижня - цілого числа від 1 до 7 - назва відповідного дня: понеділок, вівторок і т.д.
2. Напишіть програму, яка обчислює за номером кварталу - цілого числа від 1 до 4 - назви відповідних місяців в ньому ( січень, лютий,березень – І квартал).

На 9-10 балів:

1.  Групу дітей, що приїхала в табір відпочинку, розподіляють по загонах за принципом:

 з 6 до 7 років - 5 загін,
з 7 до 9 років - 4 загін,
з 9 до 11 років - 3 загін,
з 11 до 13 років - 2 загін,
з 13 до 15 років (включно) - 1 загін.

Складіть програму, яка дозволила б кожному приїжджаючому самому визначити свій загін. 

Визначити варіант, коли людині більше 15, та менше 6 років.

2. Безпечні дози роботи за комп’ютером для дітей орієнтовно такі:

6-8 років – 20хв.

9-10 років – 30 хв

12-15 років – 60 хв,

16- 17 років – 90 хв.

Комп’ютер  запитує вік та час, уже проведений за ПК, і повідомляє , скільки хвилин залишилося сидіти.

 На 11-12 балів:

 Скласти програму, яка після введеного з клавіатури числа ( в діапазоні від 1до 99) , яке означає грошову одиницю, дописує слово « Копійка» в правильній формі.  Наприклад : 5 копійок, 41 копійка і т.д..

ІІІ. Підсумок уроку.

 Перевірка практичної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

ІV. Домашнє завдання. Повторити конспект.

                                           Скласти свою власну програму з командою вибору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та вибору.

Мета: навчальна:  повторення і  закріплення знань  з теми розгалуження та вибору мовою об'єктно-орієнтованого програмування; застосування навичок проектування на формі; виховна:  стимулювання  пізнавального інтересу учнів до даної теми; виховання в учнів самостійності, відповідальності; розвиваюча: розвиток логічного  мислення;  розвиток розумової діяльності, пам'яті.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.  Актуалізація знань

Підготовка робочих місць, привітання учнів.

Бліц-опитування з теорії

ІІ. Розв’язування задач.

 Задача 1. Ввести 3 числа, підрахувати кількість від’ємних.

Задача  2. Задано прохідний бал. Запрошуються оцінки абітурієнта на іспитах, і повідомляється про результат прийому до інституту.

Задача 3. Скласти програму для визначення відповідного віку кандидатури для  вступу в шлюб, використовуючи  таке міркування: вік дівчини дорівнює половині віку чоловіка плюс 7, вік чоловіка визначається відповідно як подвоєний вік дівчини мінус 14.

   Задача 4.

Дано дійсне число x. Обчислити Y:
                              IxI +2, якщо x <3
                  y =       x * x -3, якщо x = 3
                               x +10, якщо 3 <x <10
                               6, якщо 10 <= x
Задача 5.   Музичний диск коштує X грн. N коп. У вас -  A грн. B коп. Хватить вам грошей на покупку диска? В програмі виконати  вивід фраз "ДА" чиІ". У випадку нестачі визначте, скільки грошей необхідно додати.

ІІІ. Робота на комп’ютері.

      Повторення правил з т/б.

      Робота на комп’ютері. Створення програм по готовим проектам.

ІV.   Підсумок уроку.

 Перевірка практичної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

V. Домашнє завдання.    Повторити конспект.

                                   Скласти свою власну програму з вкладеною командою

                                   розгалуження.

Тема: Лабораторна робота « Реалізація алгоритмів з вкладеним 

           розгалуженням  та оператором вибору у вигляді проектів»

Мета: навчаюча: набути практичних навиків по створенню програм з вкладеним розгалуженням та оператором вибору  в VB,   розвиваюча:   розвиток вміння  пов'язувати вивчення  нового  матеріалу з уже відомими фактами, виховна:  виховання  самостійності, критичності і відповідальності за  виконувану роботу.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.  Актуалізація знань

Підготовка робочих місць, привітання учнів.

Інформаційний диктант - повторення вивченого матеріалу.

ІІ. Практична робота.

Повторення правил з т/б.

Робота на комп’ютері.

   1. Запустіть систему програмування Microsoft Visual Basic,  вибравши тип проекту Standard EXE.

    2.  Виконайте одне з завдань.

ЗАВДАННЯ :

На  6-8 балів:

1. Написати програму, яка за вводиться числа від 1 до 11 (номером класу) видає відповідне повідомлення "Привіт, k-класник". Наприклад, якщо k = 1, "Привіт, першокласник"; при k = 4: "Привіт, четверокласник".

    2.  Прийом на роботу йде на конкурсній основі. Умови прийому вимагають не менше 20 років робочого стажу та вік не більше 42 років. Визначте, чи буде людина прийнята на роботу.
 На 9-10 балів:

  1. Вводяться координати точки на площині x, y. Визначити, якій чверті належить точка або вона належить на осях..

2.  У школу танців приймаються юнаки та дівчата, які мають зріст не нижче 168 см. і не вище 178 см. Їх вага повинна співвідноситися із зростанням за формулою: значення ваги менше ніж значення зростання мінус 115. Визначте, чи буде вступник прийнятий в школу.
На 11-12 балів:

Скласти алгоритм та програму нарахування зарплати згідно з наступним правилом:

 якщо стаж роботи співробітника 0- 5 років; то зарплата 130 у.о.,

при стажі роботи від 5 до 15 років - 180 у.о.,

при стажі понад 15 років зарплата підвищується з кожним роком на 10 у.о.
ІІІ. Підсумок уроку.

 Перевірка практичної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

ІV. Домашнє завдання.

Повторити конспект.

 

 

doc
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
2275
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку