Цикл уроків з програмування на мові Visual Basic. 6 частина. Рядки

Про матеріал

Цикл уроків з програмування на мові Visual Basic. 6 частина. Рядки. Включає в себе розробку уроків з таких тем: Рядкові величини. Рядкові величини. Функції для роботи з рядками. Практична робота « Робота з рядками». Лабораторна робота « Реалізація класичних алгоритмів для роботи з рядками у вигляді проектів».

Перегляд файлу

ТЕМА: Рядкові величини.

Мета: навчальна - познайомити учнів з поняттям рядків в Visual Basic  та типовими задачами опрацювання текстів,  розвиваюча -  формувати алгоритмічний стиль мислення, розвивати логічне мислення, , виховна- підтримувати інтерес до предмету, бережливість.
                                                                   ХІД УРОКУ:

 

 1.    Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи.

2.  Актуалізація опорних знань.

Мозковий штурм:
1.  Назвіть команду присвоювання.

 1.                Які види циклів ви знаєте?
 2.                Який вид циклів використовуєте найчастіше?
 3.                Які типи даних ви знаєте?
 4.                Де описуються всі дані?
 5.                Що таке масив?
 6.                Як визначити розмір масиву?
 7.                Як знайти необхідний елемент масиву?
 8.                Чи можуть елементи масиву бути різних типів?

Комп’ютер не лише розв’язує задачі, де даними є числа. Розглянемо дані, значення яких є тексти   ( рядки). Рядкові змінні дуже важливі. Без них, наприклад, неможлива "розмова" з комп'ютером. Та і взагалі, значна частина інформації, з якою працює комп'ютер, текстова (тобто рядкова).

3. Новий матеріал.    Міні- лекція.

- Як записують текстові дані?

Текстові дані записують в лапках . Наприклад: « Високий замок», « Романець В.» тощо. Текст нульової довжини записують так: « »

Опис змінних рядкового типу

Змінні рядкового типу можна оголошувати за допомогою ключового слова As:

 Dim а As String 
або  використовуючи  метод  суфіксів  типів  даних: Dim А$
Рядки є набори символів. Нумерація символів у рядку  починається з 1 (а не з 0, яку масивах). Символи, які беруться в лапки, сприймаються Visual Basic як рядкові значення.

Приклад  Присвоєння значень рядковим змінним:

А$ = "31 грудня" 
    B$ = "75"

Майже всі рядки, які ми будемо використовувати в програмах, належать до так званих рядків змінної довжини. Вони можуть містити до 2 млрд. символів. Коли інформація зберігається в такій змінній, її розмір змінюється відповідно до довжини рядкового значення (1 байт на кожний символ).
Рядки фіксованої довжини - це рядки постійного розміру (до 64000 символів), незалежно від того, яка інформація їм присвою­ється. Якщо рядковій змінній присвоєно вираз, довжина якого ме­нша оголошеної довжини змінної, місце, яке залишилося, запов­нюється символами пробілу. Якщо вираз довший за змінну, зберігається тільки та кількість символів, яка відповідає довжині змінної, а інші символи відкидаються.

Для задання змінній фіксованої довжини використовується оператор такого вигляду:

Dim А As String * strlength

Щоб створити рядок довжиною 10 символів, її треба оголосити таким чином:

Dim А As String * 10

  Дії з текстовими даними.

Над текстовими даними визначена операція додавання. Символ операції + або &.

Наприклад : t1=”3”, t2=”4” , то t1+t2  дає  34”

                     t1=”Новий, t2=”рік, то t1+t2  дає  Новийрік

Пропуск між словами можна зробити так: s = t1+” “ + t2 або перед словом «рік» поставити пропуск « рік».

Текстові дані можна порівнювати для побудови логічних виразів. Операції порівняння: =, < >, < ,<=, >, >=.

Два тексти порівнюють зліва направо до перших різних символів. Більшим вважається той символ, який в алфавіті розташований далі.

Наприклад: «7»< «9», «А1» <«А2», «АB» > «АA» , « Галя» < « Роман» - істинні логічні вирази,     « А» >«В» « В» = « Б» « ЗОШ 13»> « ЗОШ 35» - хибні вирази.

Текстові функції.

Перетворення типів

Пригадаємо вже знайому нам ситуацію: значення для числової змінної А користувач вводить до текстового поля Text1. Властивість Text текстового поля має тип String, тому для присвоєння введеного значення числовій змінній ми перетворювали текст у число за до­помогою функції Val():
А = Val (Text1.Text)
Числовий результат, який одержано в програмі, присвоюється текстовому полю за допомогою зворотного перетворення числа в текст за допомогою функції Str():
Text1.Text = Str(A)
Функції Str() і Val() називають функціями перетворення.
Функції перетворення перетворюють значення одного  типу даних в значення іншого.

Робота з рядками

1. Конкатенація рядків

Конкатенація двох рядків - це їх об'єднання в один за допомогою символа &. Символ & може об'єднувати як змінні, так і константи рядкового типу. Можна виконувати конкатенацію декількох рядків, наприклад, якщо між словами треба додати пробіл.

Приклад

 Об'єднання двох рядків, які введені в текстові поля Text1 і Text2.

А$ = Text1.Text & " " & Text2.Text 
Text3.Text = A$

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b As String

a = Text1.Text

b = Text2.Text

Text3.Text = a & " " & b

End Sub

2. Визначення довжини рядка

Функція Len() повертає число символів, з яких утворено рядок. Синтаксис функції:

K = Len(strS)

 1.    К - змінна цілого типу для збереження значення, яке повер­тає функція;
 2.    Len - ім'я самої функції;
 3.    StrS- рядок, довжину якого потрібно визначити.

Приклад

К = Len(A$)
Text3.Text = Str(K)

Private Sub Command1_Click()

Dim a As String

Dim k As Integer

a = Text1.Text

Text3.Text = Len(a)

End Sub

3 .Одержання підрядка за допомогою функції Mid()

Функція Mid( S, І, N) повертає N символів рядку S, починаючи з і-го символу.


Синтаксис функції

Приклад програм­ного коду

Результат

Res = Mid(S, I, N)
Res - рядок для зберігання
результату
S - вихідний рядок
I - початкова позиція підрядка
в рядку StrS 
N - кількість символів в підрядку StrRes

А$ ="Visual Basic"

В$ =Mid (А$, 5, 6)

В$ ="аl Bas"

Значення, яке задає початкову позицію, повинно бути не менше 1. Якщо не указана кількість символів, які повертаються, функція Mid() поверне залишок вихідного рядку, починаючи з заданої початкової позиції і до кінця.

Приклад

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b As String

a = Text1.Text

Text3.Text = Mid(a, 4, 3)

End Sub

4. Заміна символів усередині рядка

Функція Replace() виконує пошук та заміну шуканого підрядка в даному рядку. Якщо ви знайомі з пошуком та заміною симво­лів у текстовому редакторі, то вам легко уявити, як працює ця фун­кція. Синтаксис функції:
strRes = Replace (strS, strFind, strIns)

 1.                StrRes - рядок, який повертається функцією;
 2.                StrS - вихідний рядок;
 3.                 StrFind - рядок, який шукає функція у вихідному рядку;
 4.                StrIns - рядок, який заміняє рядок StrFind.
  Якщо StrIns = "" (порожній рядок), то функція Replace просто вилучить знайдені підрядки.

Приклад  Заміна символів усередині рядка.

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b, c, d As String

a = Text1.Text

b = Text2.Text

c = Text3.Text

d = Replace(a, b, c)

Text4.Text = d

End Sub

5. Пошук символів у рядку за допомогою функції InStr()

Функція InStr(strS, StrFind) шукає входження підрядка strFind у рядку StrS і повертає номер першого символу підрядка strFind у рядку StrS.

Синтаксис функції

Приклад програм­ного коду

Резуль тат

lRes = InStr( StrS, StrFind)
lRes - позиція першого входження підрядка StrFind в рядок strS 
StrS - рядок, в якому здійснюється пошук 
StrFind - шуканий підрядок .

А$ = "Visual Basic" 
К = InStr(A$, "Bas") 
А$ ="123.45" 
Т = InStr(A$, ".")

К = 8 
Т= 4

Якщо рядок StrFind відсутній у даному рядку, результат функції дорівнює 0.

Приклад

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b As String

a = Text1.Text

b = Text2.Text

Text4.Text = InStr(a, b)

End Sub

6. Усікання рядків за допомогою функцій Left() i Right()

Усікання рядка означає «відкидання» його частини з метою одержання більш короткого рядка. Функція Left(S,n) залишає від рядка StrS n перших символів, а кінець рядка відкидає.
Функція Right (S, n) навпаки, видаляє символи на початку рядка S, і залишає n правих символів.


Синтаксис функцій

Приклад програмного коду

Результат

StrRes = Left(strS, N) 
 StrRes = Right (strS, N)
StrRes - рядок для зберігання резуль­тату
StrS - рядок, який обрізається
N - кількість символів, які зали­шаються від рядка StrS

 

N = 6
А$ = "Visual Basic" 
В$ = Left(A$, N)

B$ = "Visual"

N = 5
А$ = "Visual Basic" 
В$ = Right (A$, N)

B$ = "Basic"

Приклад

1.Private Sub Command1_Click()

Dim a As String

a = Text1.Text

Text2.Text = Left(a,4)

End Sub

 

2.  Private Sub Command1_Click()

Dim a As String

a = Text1.Text

Text2.Text = Right(a, 4)

End Sub

7. Функції, які працюють з таблицею кодів ASCII

Chr(n) –  да є символ із таблиці кодів ASCII

Asc(b) – дає номер символу в таблиці ASCII

Приклад

Chr(74)  J

Asc(“J”) 74

4. Робота на комп’ютері.

Введення програм.

5. Підсумок.

Рефлексія

6. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Рядкові величини. Функції для роботи з рядками.

Мета: навчальна - навчити використовувати набуті знання на практиці,  розвиваюча - розвивати  алгоритмічне і логічне мислення, виховна - отримувати результат своєї роботи.

                                                            ХІД УРОКУ:

 1. Організаційний момент.

Відмічаються відсутні, готуються місця до роботи.

2.  Актуалізація опорних знань.

Гра « Ти- мені, я – тобі»

Учні задають питання один одному з теми « Рядки»

 1. Новий матеріал.   
 1.    Задача 1. 

   Користувач вводить число від 33 до 128, а комп’ютер виводить відповідну літеру.

Private Sub Command1_Click()

Dim n As Integer

n = InputBox("Введіть номер символу від 33 до 128")

If n > 33 And n < 128 Then

Print n, Chr(n)

End If

End Sub

 1.                Задача 2

Підрахуємо кількість букв в реченні

Private Sub Command1_Click()

Dim s, b, k As String

s = Text1.Text

b = Text2.Text

n = Len(s)

Sum = 0

For i = 1 To n

If Mid(s, i, 1) = b Then

Sum = Sum + 1

End If

Next i

Print Sum

End Sub

 

 1.                Задача 3.

      Криптографія – наука про способи перетворення інформації (шифрування) з метою її захисту. Розшифрування інформації називається криптоаналізом. Різні способи  захисту інформації використовують в наші дні в банківській справі, де через комп‘ютерні мережі пересилають контракти, документи.

     Приклад. Скласти програму для кодування тексту за таким правилом: вилучити з тексту пропуски, коми, крапки, а всі решта символів продублювати.

Private Sub Command1_Click()

s = Text1.Text

b = " "

For i = 1 To Len(s)

c = Mid(s, i, 1)

If c <> "," And c <> "." And c <> " " Then

b = b + c + c

End If

Next i

 Text2.Text = b

End Sub

 1.                Задача 4.

Паліндроми - це слова або пропозиції, які однаково читаються в обохнеправленая (зліва направо і справа наліво), якщо не враховувати розділові знаки. Відомими паліндромом є: шабаш, топот, комок.

Private Sub Command1_Click()

Dim a As Long, b As String, c As Integer

b = InputBox("вв слово")

c = 0

For i = 1 To Len(b)

If Mid(b, i, 1) <> Mid(b, Len(b) - i + 1, 1) Then c = 1

Next i

If c = 0 Then Print "паліндром" Else Print "не паліндром"

End Sub

4. Робота на комп’ютері.

Введення програм.

 

5. Підсумок.

Рефлексія

6. Домашнє завдання.

Опрацювати конспект

Завдання для самостійного розв’язку.

1. Модифікуйте програму,  щоб вона підраховувала кількість букв в реченні.

2. Введіть Прізвище, ім’я, по-батькові в текстове поле. Виведіть  на окремі    Label   прізвище, ім’я та по-батькові.

3. Напишіть програму, яка шифрує заданий текст, а також  дешифрує його.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Практична робота « Робота з рядками»

Мета: навчальна - закріпити пройдений матеріал по створенню проектів з використанням рядків, розвиваюча - розвивати навички самостійно створювати проекти, виховна - виховувати дисциплінованість, відповідальність, інтерес до програмування на Visual Basic.

                                                                                   ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент.

Підготовка місць до роботи, перевірка відсутніх.

II. АОЗ.

 1.          Перевірка домашнього завдання ( 2 учні)
 2.       Бліцопитування інших.
  - З яких частин складається проект? (Форма з об'єктами і програмний код)
  - Що таке об'єкти на формі? (Об'єкти - це елементи інтерфейсу. Для створення об'єктів існують шаблони, кожен з них має свої властивості.);
  - Що таке програмний код? (. Для кожної події користувач може вибрати різні способи реагування на цю подію якогось елементу управління. Наприклад, при подію-клацанні мишкою можуть відбуватися різні дії. Визначення дії, яке повинно відбутися при певному подію з якимось елементом управління, записується в вигляді програмного коду.);
  - Як написати програмний код для якогось об'єкта на формі? (2 рази клацнути на цьому об'єкті. Відкриється вікно програмного коду).
 •       Як переглянути рядкову величину посимвольно? ( За допомогою циклу від першого символа до останнього – довжина рядка)ї
 •       З якого номера починається нумерація символів в рядках ? ( з 1)
 •       Яка функція використовується для порівнювання символа рядка з якимсь іншим? ( функція mid)
 •       Яка функція використовується для відкидання сиволів справа ? ( Left)
 •       Яка функція використовується для відкидання сиволів зліва ? ( Right)

ІІІ. Практична робота.

Повторення правил з т/б.

Робота на комп’ютері.

Варіант 1

1. Опишіть змінну А для збереження прізвища учня в програмі.                               (1 бал)

2. Довжина рядка знаходиться за допомогою функції

  а) Len(a)                    б) Mid(a,i,1)              в) Str(a)              г) Val(a)                           (1 бал)

3. Дан рядок b= « прогульщик». Написати , що буде результатом дії таких функцій:

    а) b(6)+b(5)+b(10)

    б) len(b)

    в) left ( b,6)

    г) instr ( b,”гул”)

   д) mid ( b,2,3)                                                                                                          (по 1,5 бали)

4. Яка команда використовується для перегляду всього рядка від першого символу до останнього?                                                                                                                    (2,5 бали) 

Відповіді до 3: лук, 10, прогул, 4, гул

Варіант 2

1. Опишіть змінну С для збереження посади робітника в програмі.                        (1 бал)

2. Для знаходження входження  рядка  b в рядок a використовують функцію:

  а) replase(a,b)                    б) Mid(a,b,1)              в) Instr(a,b)              г) Left(a,b)            (1 бал)

3. Дан рядок a= « випускник». Написати , що буде результатом дії таких функцій:

    а) a(5)+a(4)+a(3)

    б) len(a)

    в) left ( a,6)

    г) instr ( a,”пуск”)

   д) mid ( a,3,4)                                                                                                            (по 1,5 бали)

4. Яка команда використовується для перегляду всього рядка від першого символу до останнього?                                                                                                                     (2,5 бали) 

Відповіді до 3: суп, 9, випуск, 3, пуск.

Варіант 3

1. Опишіть змінну D для збереження адреси учня в програмі.                                 (1 бал)

2. Лічба символів в рядкових змінних починається з

  а) 0                    б) 1              в) « »              г) i                                                             (1 бал) 

3. Дан рядок c= « телевізор». Написати , що буде результатом дії таких функцій:

    а) с(7)+с(2)+с(5)

    б) len(с)

    в) rigth ( c,3)

    г) instr ( c,”е”)

   д) mid ( с,3,3)                                                                                                           (по 1,5 бали)

4. Яка команда використовується для перегляду всього рядка від першого символу до останнього?                                                                                                                     (2,5 бали) 

Відповіді до 3: зев, 9, зор, 2, лев

 

Варіант  4

1. Опишіть змінну В для збереження відомості про сімейний стан працівника в програмі.    (1 бал)

2. Відкидання частини рядка а  відбувається за допомогою функції:

  а) Len(a)                    б) Mid(a,i,1)              в) Rigth (a,i)              г) Instr (a,b)                 (1 бал)

3. Дан рядок d= « інформатика». Написати , що буде результатом дії таких функцій:

    а) d(2)+d(4)+d(5)+d(7)

    б) len(d)

    в) left ( d,4)

    г) instr ( d,”а”)

   д) mid ( d,3,5)                                                                                                          (по 1,5 бали)

4. Яка команда використовується для перегляду всього рядка від першого символу до останнього?                                                                                                                  (2,5 бали) 

Відповіді до 3:, норма, 11, інфо,7, форма

ІІІ. Підсумок.

Гра « Ти- мені, я - тобі». Розбір незрозумілих завдань.

IV. Домашнє завдання.

   Опрацювати конспект, створити рядковий калькулятор

 з відомими функціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лабораторна робота « Реалізація класичних алгоритмів для роботи з рядками у вигляді проектів»

Мета:  навчаюча: набуття практичних навиків по створенню програм з рядками в VB,   розвиваюча:   розвиток вміння пов'язувати вивчення нового матеріалу з уже відомими фактами, виховна:  виховання самостійності, критичності і відповідальності за  виконувану роботу.

                                                                                   ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент.

Підготовка місць до роботи, перевірка відсутніх.

II. АОЗ.

Гра « Закінчи речення». Перевірка теоретичних знань.

ІІІ. Лабораторна робота.

Повторення правил з т/б.

Робота на комп’ютері.

   1. Запустіть систему програмування Microsoft Visual Basic,  вибравши тип проекту Standard EXE.

    2.  Виконайте одне з завдань.

ЗАВДАННЯ :

                                                                       На достатній рівень

 1.          Є певний текст. Визначити, які символи зустрічаються в ньому частіше «а» чи «о». Якщо якийсь з символів відсутній, то повідомити про це.
 2.          Замінити в тексті словосполучення «кл» на « см». Якщо словосполучення відсутнє, то повідомити про це.
 3.          Замінити слово « Олена» в тексті на « Ольга». Якщо слово відсутнє, то повідомити про це.
 4.          Є певний текст. Підрахувати кількість подвоєнь в тексті.

 

                                                                       На високий рівень

 1.          Є певний текст. Підрахувати скільки слів у реченні закінчується буквою «я».
 2.          З даного речення викинути всі букви «н», а букви « к» замінити на « л».
 3.          Є певний текст. Підрахувати скільки слів у реченні починається з букви «с».
 4.          В даному реченні перед кожною буквою « к» поставити «!».

ІV. Підсумок уроку.

 Перевірка лабораторної роботи, виставлення оцінок, підведення підсумків.

 

V. Домашнє завдання.

Повторити конспект.

  Скласти  програму свого рівня іншого варіанту.

 

 

 

 

doc
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
1481
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку