Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

Про матеріал
Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота. Розроблено в чотирьох варіантах з різними рівнями складності.
Перегляд файлу

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

 

Варіант І 

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) К, О, С;  б) S, Cu, Cl;  в) B, P, I;  г) Si, Ag, He.

2. Виберіть визначення терміну “атом”:

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. Вкажіть хімічне явище:

а) плавлення свічки;  б) гасіння соди оцтом;  в) випаровування води

4. Реакціями сполучення є:

1) C + O2 = CO2  2) 2HgO = 2Hg + O2  3) Fe + S = FeS  4) 2NH3 = N2 + 3H2

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;  г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІ:

а) Na, Al;  б) Mg, F;  в) O, Ca;  г) Ba, N.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Ca +HI → H2 + CaI2

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: I2O7.

9. Яку масу кухонної солі і води треба взяти, щоб добути 50 г 5% розчину соди?

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: .. O ..

11. У розчин масою 200 г з масовою часткою солі 10 % додали ще 200 г води. Скільки становить масова частка солі в новому розчині?

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. В оксиді Феруму масова частка Оксигену становить 27,59 %. Виведіть формулу оксиду.

 


Варіант ІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) Na, О, Si;  б) S, Cа, N;  в) Be, O, I;  г) K, Ag, Cu.

2. Виберіть визначення терміну “молекула”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) частинка, що має позитивний або негативний заряд

3. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;  б) скисання молока;  в) розділення повітря на кисень і азот.

4. Вкажіть рівняння реакції сполучення — горіння простої речовини:

а) CaO + H2O = Ca(OH)2 б) 4Li + O2 = 2Li2O в) 2CO + O2 = 2CO2  г) 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Na, Са;  б) В, F;  в) O, С;  г) B, Al.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Mg + N2 → Mg3N2

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: N2O.

9. Обчисліть масову частку солі у  розчині, якщо  у 250г води   розчинили у 25г кухонної солі.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: Na..O..

11. Яку масу солі треба додати до розчину масою 220 г з масовою часткою солі 30 %, щоби збільшити масову частку солі в 3 рази?

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Масова частка Калію в його сполуці з Фосфором становить 79,05 %. Виведіть формулу сполуки.


Варіант ІІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) Са, О, С;  б) S, Cu, N;  в) B, Si, F;  г) S, Au, H.

2. Виберіть визначення терміну “хімічний елемент”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) вид атомів з певним зарядом ядра

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;  б) іржавіння заліза;  в) розділення повітря на кисень і азот.

4. Вкажіть рівняння реакції горіння складної речовини:

а) MgO +H2SO4 = MgSO4 + H2O   б) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 в) C + O2 = CO2   г) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність І:

а) Na, С;  б) О, F;  в) К, Н;  г) Bе, Li.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Fe2O3 + H2 → Fe + H2O

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: Li2O.

9. Обчисліть масу цукру, що міститься у 85 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 20 %.

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: .. O..

11. У розчин масою 100 г з масовою часткою солі 3 % додали ще 200 г води. Скільки становить масова частка солі в новому розчині?

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. До складу речовини входять 40 масових часток Купруму, 20 масових часток Сульфуру, 40 масових часток Оксигену. Яка формула цієї речовини?

 


Варіант ІV

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) H, О, S;  б) Si, C, Na;  в) He, P, K;  г) Li, Mg, Ca.

2. Виберіть визначення терміну “відносна атомна маса”

а) відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону

б) 1/12 абсолютної маси атому Карбону

в) відношення абсолютної маси атому до 1/16 частини абсолютної маси атому Оксигену

3. Вкажіть хімічне явище:

а) почорніння цукру при нагріванні; б) утворення мильних бульбашок;  в) плавлення скла.

4. Реакцією розкладу є:

а) S + O2 = SO2 б) 2Ag2O = 4Ag + O2  в) 2K + S = K2S г) 2O3 = 3O2 

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Fe, Сr;  б) О, С;  в) Al, B;  г) Bе, B.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Na +H2O → NaOH + H2

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: MnO2.

9. Яку масу кухонної солі і води треба взяти, щоб добути 50 г 5% розчину соди?

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: ..O..

11. Яку масу солі треба додати до розчину масою 46 г з масовою часткою солі 2 %, щоб збільшити масову частку солі у 2 рази?

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Вивести формулу сполуки, у якій міститься 11,1 % Гідрогену і 88,9 % Оксигену.

Варіант V

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) К, О, С;  б) S, Cu, Cl;  в) B, P, I;  г) Si, Ag, He.

2. Виберіть визначення терміну “атом”:

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. Вкажіть хімічне явище:

а) плавлення свічки;  б) гасіння соди оцтом;  в) випаровування води

4. Реакціями сполучення є:

а)  C + O2 = CO2 б) 2HgO = 2Hg + O2 в) Fe + S = FeS г)2NH3 = N2 + 3H2

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;  г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІ:

а) Na, Al;  б) Mg, F;  в) O, Ca;  г) Ba, N.

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти:

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: MnO3.

9. Яку масу кухонної солі і води треба взяти, щоб добути 200 г 15% розчину?

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: .. O..

11. У розчин масою 200 г з масовою часткою солі 7 % додали ще 100 г води. Скільки становить масова частка солі в новому розчині?

ІV. Рівень (3 б.)

12. До складу речовини входять Силіцій (46,67%) і Оксиген (53,33%). Яка формула речовини?

 

 

Варіант VI

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) Na, О, Si;  б) S, Cа, N;  в) Be, O, I;  г) K, Ag, Cu.

2. Виберіть визначення терміну “молекула”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) частинка, що має позитивний або негативний заряд

3. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;  б) скисання молока;  в) розділення повітря на кисень і азот.

4. Вкажіть рівняння реакції сполучення — горіння простої речовини:

а) CaO + H2O = Ca(OH)2 б) 4Li + O2 = 2Li2O в) 2CO + O2 = 2CO2 г) 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Na, Са;  б) В, F;  в) O, С;  г) B, Al.

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Li2O + H2O → LiOH

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: Al2O3.

9. Яка маса натрій хлориду NaCl міститься у 320 г розчину з масовою часткою цієї солі 16 %?

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: Ca..O..

11. Яку масу солі треба додати до розчину масою 110 г з масовою часткою солі 15 %, щоби збільшити масову частку солі в 3 рази?

ІV. Рівень (3 б.)

12. До складу речовини входять Купрум (66,6%) і Сульфур (33,4%). Яка формула цієї речовини?


Варіант VII

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) Са, О, С;  б) S, Cu, N;  в) B, Si, F;  г) S, Au, H.

2. Виберіть визначення терміну “хімічний елемент”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) вид атомів з певним зарядом ядра

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. Вкажіть хімічне явище:

а) замерзання води;  б) іржавіння заліза;  в) розділення повітря на кисень і азот.

4. Вкажіть рівняння реакції горіння складної речовини:

а) MgO +H2SO4 = MgSO4 + H2O  б) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 в) C + O2 = CO2  г) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність І:

а) Na, С;  б) О, F;  в) К, Н;  г) Bе, Li.

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: HCl +O2 → H2O + Cl2

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: SO3.

9. Яку масу кухонної солі і води треба взяти, щоб добути 200 г 15% розчину?

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулу, обчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: Al..O..

11. У розчин масою 300 г з масовою часткою солі 10 % додали ще 100 г води. Скільки становить масова частка солі в новому розчині?

ІV. Рівень (3 б.)

12. До складу речовини входять Гідроген (5,88%), і Сульфур (94,12%). Знайдіть формулу речовини.

 

 

Варіант VIII

І рівень (по 0,5 б.)

У наведених тестових завданнях одна правильна відповідь.

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) H, О, S;  б) Si, C, Na;  в) He, P, K;  г) Li, Mg, Ca.

2. Виберіть визначення терміну “відносна атомна маса”

а) відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону

б) 1/12 абсолютної маси атому Карбону

в) відношення абсолютної маси атому до 1/16 частини абсолютної маси атому Оксигену

3. Вкажіть хімічне явище:

а) почорніння цукру при нагріванні; б) утворення мильних бульбашок;  в) плавлення скла.

4. Реакцією розкладу є:

а) S + O2 = SO2 б) 2Ag2O = 4Ag + O2  в) 2K + S = K2S г) 2O3 = 3O2 

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Fe, Сr;  б) О, С;  в) Al, B;  г) Bе, B.

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Розставте коефіціенти: Al + HCl → AlCl3 + H2

8. Розставте валентності елементів у сполуках та запишіть назву оксиду: S2O5.

9. Обчисліть масову частку речовини у  розчині,якщо 10г кухонної солі  розчинили у 160г води.

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формулуобчисліть відносну молекулярну масу й масові частки всіх елементів: Li.. O ..

11. Яку масу солі треба додати до розчину масою 92 г з масовою часткою солі 4 %, щоби збільшити масову частку солі у 2 рази?

ІV. Рівень (3 б.)

12. До складу речовини входять Магній (20%), Сульфур (6,6%) і Оксиген (53,4%). Знайдіть формулу речовини.

docx
Додано
10 листопада 2019
Переглядів
4999
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку