Ділова гра для педагогів «Пріоритет – фізичне здоров’я дітей»

Про матеріал
Мета: підвищити рівень професійної компетенції вихователів щодо збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного вихо¬вання; поглибити знання про основні засоби та умови фізичного вихо¬вання дітей у ДНЗ, які в поєднанні з гуманізацією освітнього процесу, створенням належного розвивального (предметно-ігрового, природного й соціального) середовища сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплинного світу, її адаптації до мінливих умов життя. Кількісний та якісний склад: працюють дві мікро-групи по 7-8 чоловік. Час розгортання гри: 40-50 хв. План 1. Вступне слово 2. Традиції фізичного виховання в Україні. 3. Засоби фізичного виховання в ЗДО. 4. Завдання фізичного виховання . 5. Оздоровча робота в ЗДО та заняття з фізкультури. . --Рухова активність дітей у повсякденному житті Ігрові вправи, спрямовані на набуття педагогами знань, умінь, навичок. 5. Рекомендації. І. Вступна частина Тема нашої гри «Пріоритет – фізичне здоров’я дітей» Що ж таке фізичне здоров’я . Щоб жити, ми потребуємо їжі, води, мусимо рухатися, відпочивати і доглядати за своїм тілом. Інакше ризикуємо мати серйозні проблеми з фізичним здоров’ям, яке є основою психологічної рівноваги і високої якості нашого життя. «Стовпи», що підтримують наше фізичне здоров'я та є основними чинниками впливу на нього, — це рухова активність, раціональне харчування, особиста гігієна, сон і відпочинок. Турбота про фізичне здоров'я дитини дошкільного віку завжди була й залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи. Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. . Життєздатність дитини в ДНЗ визначається високим темпом, жор¬сткою унормованістю, дією великої кількості стресів, орієнтацією на змагання як обов'язковий складник сучасного життя, шумністю оточення, неможливістю дитини усамітнитися, повсякчасними оцінками її навчальних досягнень. Це зумовлює надмірну мобілізацію ресурсів, високу емоційну напругу, пов'язану з прагненням дітей відповідати вимогам дорослих. Так, виникає ризик не тільки соматичних, а й психічних порушень, виникнення дратівливості, як хвороби особистісного зростання, прояву депресії, різних фобій, відчуття власної неповноцінності. У переважної більшості дошкільників спостерігається дефіцит руху, вони недо-статньо загартовані, характеризуються низькою витривалістю. І над¬звичайно відповідальний період для становлення організму, психіки дітей відбувається в ускладнених умовах. Наприкінці дошкільного віку стійкі нервові розлади фіксуються приблизно в кожної п'ятої, а функціональні — у кожної третьої дитини. Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі – Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєвокомпетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо. Завдання та зміст фізичного виховання в ДНЗ визначаються вимо¬гами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними про¬грамами. Вони спрямовані на охорону й зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил організму, підвищення його працездатності, своєчасне формування в малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя. Завдання педагогам: визначити поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя» (порівняти їх із визначенням ВООЗ). Варіанти відповіді: І. Здоров'я — це стан повного фізичного, ду¬ховного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад. 2. Здоровий спосіб життя — це такий спосіб життя, який зберігає й поліпшує здоров'я. ІІ. Традиції фізичного виховання в Україні Ведучий. Народна педагогіка ставить піклування про здоров'я та фізичний розвиток дітей на перше місце. З цього, власне, й починається виховання дитини в сім'ї. Одразу ж після появи немовляти на світ батьки вважають своїм першим і головним обов'язком піклуватися про його здоров'я. Велике значення нормального фізичного розвитку зумовлювалось цілком реальними життєвими потребами. У трудовій діяльності людини завжди постає чимало проблем, для подолання яких потрібні чималі фізичні зусилля. Сила й витривалість, стійкість і спритність у народі високо цінуються. Ці риси батьки прагнули виховати в дітей. Крім того, народ давно збагнув, що фізичне виховання нерозривно пов'язане з іншими сторонами формування особистості. У народі, з покоління в покоління передаються казки, легенди, думи, оповідання про людей, наділених надзвичайною фізичною силою — богатирів: Іллю Муромця, Кирила Кожум'яку, Добриню Микитича, Микулу Селяниновича, Івася Коновченка (Удовиченка), Федька Ганджу Андибера, Котигорошка. Велич богатирів у тому, що їхня надзвичайна фізична сила поєднується з моральною довершеністю. Усі вони завжди на перше місце ставлять громадські справи, борються зі злом, відстоюючи інтереси народу. Тому й народ їм завжди глибоко симпатизує. Значення фізичного виховання в народній педагогіці зумовлюється тим вагомим вкладом, який воно вносить у зміцнення молодого покоління, його фізичний розвиток, збільшення тривалості життя, формування в молоді найважливіших морально-вольових якостей. У підході до фізичного виховання дітей родинна етнопедагогіка спи¬ралася на раціональне ядро народної медицини, в основу якої покладений нагромаджений упродовж віків досвід, відкриті народом ефективні засоби і прийоми лікування, які передавалися з покоління в покоління. В українському фольклорі знаходимо чимало приказок, прислів'їв про здоров'я та фізичний розвиток. Ігрова вправа «Закінчіть прислів'я про здоров'я» 1. У здоровому тілі... (здоровий дух, здорова душа). 2. Здоров'я маємо — не дбаємо,... (а втративши — плачемо). 3. Весела думка —... (половина здоров'я). 4. Без здоров'я ... (нема щастя). 5. Без здоров'я ніщо ... (людині немиле). 6. Бережи одяг, доки новий, ... (а здоров'я — доки молодий). 7. Усе можна купити, а ... (здоров'я — ні). 8. Здоров'я дитини — ... (багатство родини). 9. Було б здоров'я, а ... (все інше буде). 10. Здоров'я — ... (найдорожчий скарб). III. Засоби фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі Ефективність фізичного виховання в ДНЗ забезпечується комплекс¬ним застосуванням традиційних засобів фізичного виховання. 1. Завдання педагогам: подумати й назвати засоби фізичного вихо¬вання. Засоби: гігієнічні фактори, природні сили природи, фізичні вправи. Крім того, на фізичне виховання дітей впливають руху, що входять у різні види діяльності (праця, ліплення, малювання, конструювання, гра на музичних інструментах, процеси одягання, вмивання та ін.) Засоби фізичного виховання в ДНЗ Природні фактори: • сонце; • повітря; • вода. Гігієнічні вимоги: • гігієна одягу; • відповідність одягу сезону; • гігієна приміщення (достатність світла, чисте повітря, комфортна температура). Режим дня: • повноцінний сон (денний, нічний); • прогулянки; • гармонійне чергування навантаження та відпочинку. Харчування: • дотримання режиму харчування; • кількісний і якісний розподіл їжі; • дотримання умов прийому їжі, правил поведінки під час прийому. Фізичні вправи: • шикування; • перешикування; • загально-розвивальні вправи; •; рухливі ігри; • вправи спортивного характеру; • масаж; • піший перехід. ІV. Завдання фізичного виховання 2. Завдання педагогам: подумати й назвати завдання фізичного вихо¬вання. У фізичному розвитку дітей треба об’єднати зусилля педагогів і сім’ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво-важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності. Реалізація даної мети вирішується розв’язанням комплексу наступних завдань: ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ: 1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей. 2. Формувати правильну поставу і розвивати всі групи м’язів. 3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. 4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку. ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ: 1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров’я. 2. Опанування різновидів життєво необхідних рухів – ходьби, бігу, стрибків, лазіння. 3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортивних вправ та ігор з елементами спорту. 4. Формування культурно-гігієнічних навичок. 5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ. ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ: 1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо). 2. Підвищувати рівень довільності дій дітей. 3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів. 4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності. 5. Виховувати любов до спорту. 6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру. V.Оздоровча робота в ДНЗ та заняття з фізкультури. В чому ж полягає організація заняття з фізкультури у дитячому садку? Сама обов’язкова складова в організації життя дітей ДНЗ це - ранкова гімнастика. Вона розвиває поглиблене дихання, обміну речовин, посиленню кровообігу, розвитку м’язів, розгальмуванню нервової системи після нічного сну та викликає позитивні емоції. Головна вимога до ранкової гімнастики - проведення її на свіжому повітрі в літній період та у добре провітрених приміщеннях – взимку. Для тренування організму до змінних кліматичних умов навколишнього середовища. Одяг під час виконання гімнастики повинен бути легким. Підбирати вправи до комплексу треба з урахуванням стану здоров’я, можливостей та індивідуальних особливостей дітей певного віку, Вправи повинні бути доступні до виконання та прості, також слід включати ходьбу, біг, стрибки та інші різноманітні вправи для різних груп м’язів. Ранкова гімнастика для кожної вікової групи має свою тривалість.: для дітей раннього віку – чотири – п’ять хвилин, для молодшого дошкільного віку – шість – дев’ять хвилин, для дітей старшого віку – вісім – дванадцять хвилин. Комплекси ранкової гімнастики діти повинні вивчати в заняття з фізкультури, через кожні два тижня з ускладненням на другому. Протягом учбового року комплекси періодично повторюються зі збільшенням навантаження за рахунок інтенсивності виконання та урізноманітнення вправ. Гімнастика після денного сну проводиться через деякий час після підйому дітей, виконувати її можна у спальній, музичному залі або у групових кімнатах. Ця гімнастика повинна включати загально розвивальні вправи на різні групи м’язів зі зміною вихідних положень та вправи для правильного формування стопи та постави. Тривалість такої гімнастики від шести до дев’яти хвилин в залежності від віку дітей. Динамічні перерви (фізкультурні паузи) проводяться в перервах між заняттями та малорухливими видами діяльності для зняття втоми у дітей, при цьому виконуються нескладні рухливі вправи, їх тривалість п’ять – десять хвилин. Хвилинки фізкультури – проводяться під час занять короткотривалими комплексами фізичних вправ, які дають можливість зменшити втому дітей і відновити у них працездатність для подальших занять. До комплексів хвилинок фізкультури входять три – чотири вправи, які повторюються по чотири – шість разів. Їхня тривалість одна – дві хвилини. Гартувальні процедури – це система заходів які спрямовані на підвищення опірності дитячого організму, розвитку швидко та без шкоди для здоров’я пристосовуватись до несприятливих умов навколишнього середовища. У ДНЗ проводяться два види гартувальних заходів: спеціальні та повсякденні. До спеціальних належать повітряні та сонячні ванни, водні процедури ( обтирання тіла – вологе та сухе, обливання), сон з відкритими вікнами. До повсякденних же процедур належать: температурний режим, застосування аерації, миття рук, обличчя в холодній воді, полоскання горла тощо. Також проводяться інші гартувальні процедури (ходьба босоніж по глині, вологому піску, камінцях, росяній траві) та лікувальні профілактичні ( ароматерапія, фітотерапія, масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні процедури), які додаються до системи оздоровлення за згодою батьків та за призначенням лікаря з обов’язковим урахуванням індивідуальних показників кожної дитини. Рухова активність дітей у повсякденному житті Педагоги ДНЗ повинні спонукати дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулювати їхню активність, та завжди схвалювати прояви самостійності, вольових зусиль. Важливо при цьому враховувати руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності та природні можливості. Обсяг рухової активності у межах активного режиму становить до трьох годин для дітей раннього віку, три – чотири години для дітей молодшого дошкільного віку та чотири – п’ять годин для дітей старшого віку. Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо. Тривалість фізичних вправ на прогулянках становить: для дітей раннього віку двадцять – тридцять п’ять хвилин, молодшого віку – тридцять п’ять - сорок п’ять хвилин, дітей старшого віку – сорок п’ять - шістдесят хвилин. Знижувати рухову активність потрібно наприкінці прогулянки (за десять – п'ятнадцять хвилин) до її закінчення, для забезпечення спокійного переходу до іншого режиму. Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх треба враховувати такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання. Як завжди до різних форм роботи (свят, занять, походів, розваг тощо) включаються рухливі ігри після попереднього їх розучування. Проводять її щодня в усіх вікових групах – одну - дві гри, під час ранкового прийому дітей, дві – три гри - на прогулянках та одна дві гри - увечері . Всього на протязі дня проводять п’ять - сім рухливих ігор, а влітку – сім – вісім. Протягом дня слід змінювати види рухливих ігор: ігри змагального типу, сюжетні та безсюжетні, спортивні ігри: (футбол, баскетбол, городки, настільний теніс, бадмінтон,хокей ) та різноманітні спортивні вправи: ( катання на санчатах та ковзанах, ізда на велосипеді, ходьба на лижах). Забавних ігор: (кільцекид, серсо, кеглі) тощо. Навчання елементів усіх цих спортивних ігор та вправ здійснюється на планових заняттях з фізичної культури, а закріплюється – на прогулянках. Проведення фізичних вправ на прогулянках це оди із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів). В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи. Також проводяться походи з дітьми за межідитячого закладу, (починаючи з молодшого дошкільного віку). Вихователі ретельно готуються до їх проведення: та продумують маршрут руху, спосіб пересування, вивчати місця зупинок та відпочинку, враховуючи при цьому природні умови ( наявність гірок, струмочків, повалених дерев тощо) До місця призначення діти зазвичай ідуть вільно, групуючись за своїм бажанням; шикування парами потрібно тільки при переходах доріг, вулиць. Тривалість походу в один бік як правило встановлюється таким чином: для дітей четвертого року життя п'ятнадцять – двадцять хвилин, п’ятого – двадцять – двадцять п’ять хвилин, шостого року життя – двадцять п’ять – тридцять хвилин. Під час походів для дітей пропонують вправи з основних рухів, рухливі ігри в яких використовують дрібні фізкультурні знаряддя, та природні умови, а також проводяться спостереження в природі та навколишньому оточенні, короткі розповіді про екологію та краєзнавство, бесіди, дидактичні ігри тощо. Також проводяться прогулянки та екскурсії, вони посідають окреме місце в освітньому процесі, як форми знайомства дітей з соціальним, природним та предметним довкіллям, тому підміняти ними походи за межі дошкільного закладу не рекомендується. Основною метою дитячого туризму в умовах ДНЗ є оздоровлення, оптимізація рухового режиму, запобігання гіподинамії та вдосконалення рухових навичок. Фізкультурні свята як правило, проводяться 2-3 рази на рік, починаючи з молодшого віку, тривалість таких заходів становить - сорок п’ятдесят хвилин для дітей молодшого віку, п’ятдесят – шістдесят хвилин для дітей старшого віку. Такі свята організовують в будь-який час в фізкультурній чи музичній залі, на дитячому майданчику тощо. Якщо ж свято проводиться у приміщенні, треба подбати про здійснення в цей день прогулянки на відкритому повітрі. Найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Дуже важливо не перетворювати його на видовище для дорослих і не відлучати від участі дітей, які з певних причин пропустили підготовку до нього, а також невпевнених та малоактивних дітей. За час підготовки до фізкультурного свята потрібно розробити сценарій, оформити місце проведення, підготувати атрибутику, музичний супровід, костюми, нагороди, призи тощо. В сценарію особлива увага приділяється цікавим сюрпризним моментам, показовим номерам, підбиттю підсумків, врученню подарунків і призів, а також церемонії урочистого відкриття та закриття свята. Готувати дітей до свята необхідно заздалегідь, впродовж усього освітнього процесу (під час заняття з фізкультури, ранкової гімнастики, на музичних, самостійної рухової діяльності, ігор, індивідуальної роботи тощо). Неприпустимо проводити масові репетиції повного ходу свята. Фізкультурні розваги починають проводитися із раннього віку (третій вік життя) один – два рази на місяць, як правило у другій половині дня. Тривалість таких заходів теж ділиться по віковим групам: п’ятнадцять – двадцять хвилин для дітей раннього віку, двадцять – тридцять п’ять хвилин – молодшого та тридцять п’ять – сорок хвилин – для дітей старшого віку. Місцем їхнього проведення обирається музична або фізкультурна зала, фізкультурний або ігровий майданчик, групова кімната, паркова або лісова галявина, берег водоймища. В розвазі обов’язковим є участь кожної дитини. Для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, та емоційних навантажень, проводиться раціональне чергування ігор з різним навантаженням, масових – з іграми підгруп, колективних, індивідуальних (атракціони, конкурси). Для дітей старшого віку у фізкультурних розвагах можуть переважати конкурси, естафети, вправи та ігри спортивного характеру. Організовуються дні здоров’я. Приблизно один раз на місяць, починаючи з дітей третього року життя. Вони насичені різноманітними формами: лікувально – профілактичні та гартувальні процедури, фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, заняття з фізкультури, дитячий туризм та самостійна рухова діяльність. Проводяться вони як правило на свіжому повітрі. У дні здоровя освітня робота пов’язується з темами зорового способу життя та власне здоров’я (читання художньої літератури, бесіди, трудова, ігрова, пізнавальна там самостійна художня діяльності). Програма дня здоров’я передбачає заходи націлені як для всього дошкільного закладу так і на кожну вікову групу окремо. Також організовуються тижні фізкультури, програма яких розрахована на декілька днів та проводиться з розрахунком на декілька днів. Самостійна рухова діяльність проводиться з дітьми кожного дня під час ранкового прийому дітей, денної і вечірньої прогулянок. Вона може проводитися як на майданчику так і у приміщенні. При організації самостійної рухової діяльності, враховують фізичний розвиток, індивідуальні особливості, та функціональні можливості кожної дитини. Неодмінні умови для проведення це попередня систематична робота з дітьми, мета якої – формування необхідного рухового досвіду, врахування рівня обізнаності про техніку виконання рухів, ігор, формування у неї необхідного рухового досвіду рівня фізичної підготовки та взаємодії між учасниками заходу. Індивідуальна робота з фіз. виховання проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей. Заняття Заняття розглядають як цілеспрямовану та унікальну форму організованої навчально – пізнавальної діяльності з фізкультури та подальшого формування основ здорового способу життя. Як правило вони дають змогу систематичного та послідовного закріплювання та удосконалення рухових вмінь та навичок, розвивають фізичні якості, дають дітям соціальні знання та прищеплюють потребу в повсякденних заняттях фізкультурою, оптимізують рухову діяльність. Проведення організованого навчання у формі заняття з фізкультури, починається з третього року життя. Тривалість таких занять складають: п'ятнадцять – двадцять хвилин - для дітей раннього віку, двадцять – тридцять хвилин - молодшого та тридцять – сорок хвилин - для дітей старшого віку. Заняття діляться на частини: вступна, підготовча, основна та заключна. Тривалість їх проведення не постійна, вона змінюється залежно від освітніх завдань та умов проведення занять. Обов’язковими умовами для проведення таких занять є провітрювання приміщень, вологе прибирання зали, завчасна підготовка фізкультурного інвентарю та обладнання. Вони мають бути естетично оформленими, приваблюваними, безпечними у використанні та відповідати віку дітей за розмірами, вагою тощо. Взуття та одяг дітей повинні добиратися з урахуванням пори року та місця проведення занять. За показниками освітнього завдання, співвідношення нового і знайомого програмного матеріалу заняття з фізкультури поділяються на: - мішані (надання нового рухового матеріалу та закріплення раніше набутих навичок; співвідношення нового та знайомого матеріалу складає три до одного або чотири до оного); - заняття націлені на закріплення та удосконалення рухових вмінь і навичок, тренувальні (проводяться у разі потреби в кінці місяця або кварталу, півріччя для перевірки рівня сформованості рухових умінь та навичок , спеціальних знань, розвитку фізичних якостей). За методикою проведення і за змістом рухові завдання розрізняють: и - інтегровані, або комплексні, мішані (включають загально розвивальні, стройові вправи, рухливі ігри та інші фізичні вправи; проводяться в комплексі з використанням практичних, словесних, наочних методів і прийомів навчання в залежності від віку дітей); - сюжетні (як правило, будуються за типовою структурою, але у формі «рухової розповіді», де всі завдання пов’язані одним спільним сюжетом і виконуються цікавими ігровими ситуаціями, імітаціями тощо); - ігрові (всі завдання розв’язуються тільки з допомогою ігор, в кількості три п’ять: спочатку проводяться одна – дві гри малої та середньої рухливості, потім одна – дві гри великої рухливості, та на закінчення – одна малорухлива гра; ігри добираються таким чином, щоб за руховим змістом вони відповідали всім структурним частинам типового заняття; проводяться для закріплення набутих рухових навичок або з контрольною метою); - домінантні: (ігри, акцентовані для реалізації певних освітніх завдань, застосування певних засобів фізичного розвитку. Наприклад: заняття на оволодіння елементами спортивної гри чи вправи, на розвиток швидкісно – силових якостей або заняття з використанням певного виду фізкультурного інвентарю та обладнання тощо). Фізкультурні заняття проводяться щоденно: - двічі на тиждень у відведений для цього період часу на майданчику або в фізкультурній залі (в залежності від погоди у весняно - літній час) - в інші дні проводиться по два заняття з фізичними вправами на свіжому повітрі під час прогулянок (при сприятливій погоді в усі пори року) та один раз на тиждень, для організації елементарного дитячого туризму, проводиться похід за межі ДНЗ ( за відповідних природних умов) Заняття на свіжому повітрі проводиться вихователем групи або інструктором з фізичної культури з допомогою вихователя. До іх проведення можливо залучати музичного керівника та помічника вихователя. Ці заняття мають таку ж тривалість як і заняття у залі, проте якщо вони проводяться на оволодіння елементами спортивних ігор чи вправ -тривалість можливо дещо збільшити (до п’яти хвилин). Так як ці заняття проводяться у період прогулянок, то їх треба організовувати під кінець заходу, щоб не допустити переохолодження організму після фізичних навантажень; у теплу погоду такі заняття розпочинають через десять п'ятнадцять хвилин після виходу на майданчик, після адаптування організму до нових умов. Особливу увагу педагогів та медичного персоналу потрібно звернути на забезпечення оптимальних загальних навантажень на дітей . Оптимальне поєднання всіх навантажень дозволяє забезпечити високу працездатність дитячого організму і не викликає його перевтоми. За помірної втоми активізуються відновлювальні процеси в організмі, пожвавлюється темп та поліпшуються показники фізичного розвитку. Вихователі мають стежити за зовнішніми ознаками реакції дітей на загальні навантаження: колір обличчя, шкіри, спітнілість чола, щічок, спини, спосіб і ритмічність дихання ( через рот або ніс, наявність задишки), стан постанови, якість виконання вправ, дисципліна, рівень інтересу та уваги дитини, млявість чи надмірна рухливість. Основний показник реакції організму на навантаження це частота пульсу З регулюванням навантажень пов’язані загальна та моторна щільність фізичних занять. Загальна щільність заняття – це є відношення педагогічно – виправданого відрізку часу до часу всього заняття Моторна щільність розглядається як відношення певного відрізку часу, проведеному дітьми у русі, до загальної тривалості заняття. Визначається методом індивідуального хронометражу, має такі вікові норми: для дітей четвертого року життя – п’ятдесят п’ять – шістдесят п’ять відсотків, п’ятого року життя – шістдесят – сімдесят відсотків, шостого року життя – шістдесят п’ять – сімдесят п’ять відсотків, для сьомого року – сімдесят – вісімдесят відсотків. Показники можуть коливатися в означених межах та залежать від ряду чинників: типу занять, складності рухів, ступеня їх засвоєння, рівня загальної підготовки та організованості дітей та ін Робота ДНЗ в цілому спрямовується на підтримку, збереження і розвиток здорового способу життя дітей, правильної його мотивації . З огляду на це, дітей ознайомлюють з поняттям про гігієну діяльності, гігієну тіла, зовнішності, основні органи, а також про статеву індетифікацію та розвиток організму. При цьому треба дотримуватися принципів послідовності, систематизації та індивідуального підходу. Ця важлива робота проводиться в процесі всього часу перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. І як показує досвід, заняття з фізкультури займає важливе місце у всьому виховному процесі дитячого закладу. VІ .Ігрові вправи, спрямовані на набуття педагогами знань, умінь, навичок Ігрова вправа «Доповніть» Варіант А 1. Щоденний обсяг рухової активності дітей третього року життя становить... (З—4 год). 2. Тривалість фізкультурного заняття для дітей третього року жит¬тя... (15—20хв). 3. Прогулянки-походи проводяться, починаючи з ... (II молодшої групи). 4. Протягом дня з дітьми організовують ... (5—8) рухливих ігор. 5. День здоров'я проводять ... (раз на місяць). Варіант Б 1. Щоденний обсяг рухової активності дітей старшого віку стано¬вить ... (4—5 год). 2. Тривалість фізкультурного заняття для дітей старшого віку ... (ЗО—35 хв). 3. Рухливі ігри з дітьми розучуються на ... (прогулянках). 4. Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з ... (І молодшої групи). 5. Дні здоров'я проводяться починаючи з ... (молодшої групи). Ігрова вправа «Фізкультурне заняття» 1. Фізкультурне заняття — це ... а) форма активізації рухової активності; б) форма навчання основних рухів. 2. У першій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (під¬готовча), вирішуються такі завдання: а) підготовка дітей до великого фізичного навантаження; б) формування правильної постави; в) підтримка гарного настрою дітей. 3. У другій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (основ¬на), розв'язуються такі завдання: а) формування рухових навичок; б) організація дитячого колективу. 4. У третій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (при¬кінцева), вирішуються такі завдання: а) зміцнення слабких м'язів; б) зниження навантаження; в) вдосконалення рухових навичок. 5. Фізичне навантаження — це ... а) збудження нервової системи; б) позитивні емоції; в) дія вправ на організм. 6. Моторна щільність заняття — це ... а) співвідношення часу, витраченого дитиною на виконання рухів, до загальної тривалості заняття; б) співвідношення часу, витраченого дітьми на рух, плюс педагогічно виправданий час, до загальної тривалості заняття. 7. Фронтальний спосіб організації дітей — це ... а) виконання однієї і тієї самої вправи чотирма дітьми водночас; б) виконання різних вправ підгрупами дітей; в) виконання рухів усіма дітьми водночас. 8. Визначте тривалість заняття для кожної групи: а) І молодша група; б) II молодша група; в) середня група; г) старша група. 6. Рекомендації вихователям: 1.Продовжувати роботу з реалізації завдань фізичного виховання дітей, керуючись вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами. 2. Всебічно сприяти оптимізації рухового режиму за умов комп¬лексного використання всіх засобів фізичного виховання в різних організаційних формах. 3. Сприяти залученню дітей до занять фізичними вправами в сім'ї через проведення агітаційної, консультативної роботи з батьками. 4. Усю роботу з фізичного виховання здійснювати з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку й підготовленості дітей. 5 В умовах дитсадка вихователі можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців. Практика показала ефективність оздоровчих технологій терапевтичного спрямування: арт-терапії, піскової терапії, ігрової та казкотерапії, сміхотерапії, музичної терапії, кольоротерапії тощо..
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Пріоритет – фізичне здоров’я дітей» Ділова гра для вихователів Підготувала вихователь Обізна В.І.

Номер слайду 2

підвищити рівень професійної компетенції вихователів щодо збереження та зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного вихо­вання; поглибити знання про основні засоби та умови фізичного вихо­вання дітей у ЗДО. Мета гри:

Номер слайду 3

Фізичне здоров’я. Здорове харчування

Номер слайду 4

Турбота про фізичне здоров'я дитини дошкільного віку - один із пріоритетів педагогічної роботи.

Номер слайду 5

Закон України «Про дошкільну освіту» ( п.1 ст.4) Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» Листи МОН України- від 10.08.2021р.№ 1/9- 406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 н.р»- від 09.08.2021р №1/9-484 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 н.р»Нормативно-правові документи дошкільної галузі:

Номер слайду 6

від 16.03.2021р №1/9-148 « Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»Наказ МОН України від 20.04.2015 №446ї Лист від 05.06.2018 № 747 КВНЗ Харківської академії неперервної освіти «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти області за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» - Базовий компонент дошкільної освіти (оновлений). - Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти 2021) - Державна базова програма: «Я у світі» Освітня програма : «Впевнений старт», рекомендовано МОН України ( Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017) Нормативно-правові документи дошкільної галузі

Номер слайду 7

це стан повного фізичного, ду­ховного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.  Завдання та зміст фізичного виховання. Завдання педагогам. Визначити поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя» Здоров’я -Здоровий спосіб життя -.  це такий спосіб життя, який зберігає й поліпшує здоров'я.

Номер слайду 8

Здоров'я … Традиції фізичного виховання в УкраїніІгрова вправа : «Закінчіть прислів'я про здоров'я»У здоровому тілі... здоровий дух, здорова душа. Здоров'я маємо — не дбаємо,... а втративши — плачемо. Весела думка —... половина здоров'я. Без здоров'я ... нема щастя. Без здоров'я ніщо… людині немиле. Бережи одяг, доки новий, ... а здоров'я — доки молодий. Здоров'я дитини — ... багатство родини Було б здоров'я, а ... все інше буде-- найдорожчий скарб

Номер слайду 9

Засоби фізичного виховання в дошкільному навчальному закладіЗавдання педагогам: подумати й назвати засоби фізичного вихо­вання. Природні фактори • сонце; • повітря; • вода. Гігієнічні вимоги• гігієна одягу;• відповідність одягу сезону;• гігієна приміщення Режим дня• повноцінний сон (денний, нічний);• прогулянки;• гармонійне чергування навантаження та відпочинку. Харчування• дотримання режиму харчування;• кількісний і якісний розподіл їжі;• дотримання умов прийому їжі, правил поведінки під час прийому. Фізичні вправи• шикування; перешикування;• загально-розвивальні вправи;•рухливі ігри;• вправи спортивного характеру;• масаж;• піший перехід.

Номер слайду 10

Завдання фізичного виховання. Завдання педагогам: подумати й назвати завдання фізичного вихо­вання. ОЗДОРОВЧІВИХОВНІ ОСВІТНІ rrrr

Номер слайду 11

Ранкова гімнастика. Гімнастика після денного сну Динамічні перерви (фізкультурні паузи) Хвилинки фізкультури Гартувальні процедури Оздоровча робота в ДНЗ та заняття з фізкультури.

Номер слайду 12

нки. Рухова активність дітей у повсякденному житті

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

5. Дні здоров'я проводяться починаючи з  Ігрова вправа «Доповніть»1. Щоденний обсяг рухової активності дітей третього року життя становить... (З—4 год).2. Тривалість фізкультурного заняття для дітей третього року жит­тя... (15—20хв).3. Прогулянки-походи проводяться, починаючи з ... II молодшої групи).4. Протягом дня з дітьми організовують ... (5—8) рухливих ігор.5. День здоров'я проводять ... (раз на місяць).6. Щоденний обсяг рухової активності дітей старшого віку стано­вить ..(4—5 год). 7. Тривалість фізкультурного заняття для дітей старшого віку ... (ЗО—35 хв).8. Рухливі ігри з дітьми розучуються на ... прогулянках. 9. Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з ... (І молодшої групи).... (молодшої групи).

Номер слайду 16

1. Фізкультурне заняття — це ...а) форма активізації рухової активності;б) форма навчання основних рухів.2. У першій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (під­готовча), вирішуються такі завдання:а) підготовка дітей до великого фізичного навантаження;б) формування правильної постави;в) підтримка гарного настрою дітей.3. У другій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (основ­на), розв'язуються такі завдання:а) формування рухових навичок;б) організація дитячого колективу.4. У третій частині фізкультурного заняття, яка має назву... (при­кінцева), вирішуються такі завдання:а) зміцнення слабких м'язів;б) зниження навантаження;в) вдосконалення рухових навичок.Ігрова вправа «Фізкультурне заняття»

Номер слайду 17

5. Фізичне навантаження — це ...а) збудження нервової системи;б) позитивні емоції;в) дія вправ на організм.6. Моторна щільність заняття — це ...а) співвідношення часу, витраченого дитиною на виконання рухів, до загальної тривалості заняття;б) співвідношення часу, витраченого дітьми на рух, плюс педагогічно виправданий час, до загальної тривалості заняття.7. Фронтальний спосіб організації дітей — це ...а) виконання однієї і тієї самої вправи чотирма дітьми водночас;б) виконання різних вправ підгрупами дітей;в) виконання рухів усіма дітьми водночас.8. Визначте тривалість заняття для кожної групи:а) І молодша група;б) II молодша група;в) середня група;г) старша група.Ігрова вправа «Фізкультурне заняття»

Номер слайду 18

1. Продовжувати роботу з реалізації завдань фізичного виховання дітей, керуючись вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами.2. Всебічно сприяти оптимізації рухового режиму за умов комп­лексного використання всіх засобів фізичного виховання в різних організаційних формах.3. Сприяти залученню дітей до занять фізичними вправами в сім'ї через проведення агітаційної, консультативної роботи з батьками.4. Усю роботу з фізичного виховання здійснювати з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку й підготовленості дітей.5 В умовах дитсадка вихователі можуть впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців. Практика показала ефективність оздоровчих технологій терапевтичного спрямування: арт-терапії, піскової терапії, ігрової та казкотерапії, сміхотерапії, музичної терапії, кольоротерапії тощо.. Рекомендації вихователям:

Номер слайду 19

Дякую за увагу!

pptx
Додано
23 лютого 2022
Переглядів
783
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку