Доповідь "Використання тестових технологій контролю знань студентів при вивченні курсу "Медична хімія""

Про матеріал
Даний матеріал розглядає основні переваги використання тестового контролю при перевірці знань.
Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров’я

Комунальний заклад

«Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

Методична доповідь

на тему: «Використання тестових технологій контролю знань студентів при вивченні курсу "Медична хімія"»

 

 

 

 

Викладач: Воробйов А.О.

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії викладачів науково-природничої підготовки.

Голова циклової комісії

_________ В.В. Піскунова

Протокол №___ від _______ 2018р.                      

 

 

 

 

м. Берислав 2018.

Європейський освітній простір вимагає від вищих навчальних закладів постійного забезпечення якості освіти [6]. Впровадження тестових методів контролю у навчальний процес сприяє процесам реформування вищої медичної освіти, її демократизації, виконанню заходів МОЗ України щодо боротьби з проявами зловживань та корупції [2].

Основна мета навчального процесу – передача знань і умінь від викладача до студента, а засобами досягнення цієї мети є, по-перше, регулярна робота студента протягом всього семестру і, по-друге, систематичний контроль, отриманих ним, знань. Виходячи з цієї передумови, стає очевидною важливість і актуальність дослідження методів обліку і контролю знань студентів у процесі навчання у вищій школі.

Контроль результатів навчання – важлива частина навчального процесу. Його завдання полягає в тому, щоб визначити, якою мірою досягнуті цілі навчання. Контроль результатів виконує всі три функції, притаманні процесу навчання в цілому, і має чітко виражене освітнє, виховне і розвиваюче значення [1]. Навчальне значення його виражено в тому, що дозволяє студентові коригувати свої знання та вміння. Виховне значення контролю велике. Постійна перевірка привчає студентів систематично працювати, звітувати перед одногрупниками про якість набутих знань і вмінь. У студентів виробляється почуття відповідальності, прагнення досягти кращих результатів. Контроль виховує цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість, вміння долати труднощі, тобто сприяє формуванню моральних якостей особистості. Систематичний контроль сприяє розвитку самостійності, формуванню навичок самоконтролю. Головна вимога до контролю – його систематичність.

Звичайно, вся діяльність викладача вищого навчального закладу має бути спрямована на гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів і оволодіння ними необхідним комплексом знань, умінь, навичок. Удосконаленням ефективності контролю, під час якого виявляють якість засвоєння знань, вимірюють її величину, присвоюють оцінку, – це головна умова підвищення якості навчально-виховного процесу, а значить і підготовка висококваліфікованого і конкурентоспроможного медичного працівника [3].

Оцінка знань студента, отриманих ним з тієї чи іншої навчальної дисципліни, не тільки підводить підсумок його успішності, але найчастіше визначає і його здатність до подальшого навчання чи самостійної діяльності, тобто значним чином впливає на долю людини. Тому немає сумнівів у тому, що така оцінка має бути максимально об’єктивною, запорукою чого, зазвичай, служать досвід та інтуїція екзаменатора.

Насправді ж не тільки між різними дисциплінами, але і в межах однієї – між різними викладачами не існує уніфікованого підходу до вимог на іспиті, оскільки досі не знайдені або не вибрані кількісні параметри, навіть, для проведення науково обґрунтованої межі між незадовільною і задовільною оцінками. Тому до контролю висуваються певні вимоги, а саме: він має бути з яскраво вираженою освітньою, розвиваючою, професійно і особистісно зорієнтованою спрямованістю, адже завдяки контролю встановлюється зворотний зв’язок на занятті. На думку переважної більшості викладачів, таким вимогам у повній мірі відповідає тестовий контроль.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні тестовий контроль інтенсивно розвивається і поширюється, а використання тестових технологій посідає особливе місце у розробці та впровадженні у навчальний процес нових підходів до оцінювання досягнень студентів і виявлення рівня знань. У свою чергу тестування має позитивні і негативні сторони.

Позитивні сторони:

а) об’єктивність оцінки (незалежно від симпатій і антипатій викладача);

б) можливість істотно знизити напруженість між викладачем і студентом, а також значною мірою зняти емоційне (стресове) навантаження на викладача;

в) швидкість контролю знань студентів (одночасно тестується вся група);

г) широке охоплення матеріалу, оскільки включаються питання з усієї пройденої теми;

д) неможливість користуватися шпаргалкою;

е) необхідність для студентів запам’ятовувати не тільки тему в цілому, але й багато деталей, які при звичайній підготовці не були сприйняті увагою.

Негативні сторони:

а) формальність. Іноді буває важко сформулювати питання, що вимагають роздумів;

б) залежність тестового контролю від загальної системи оцінки, тобто якщо за тестовий контроль студенти отримують невелику кількість балів, то вони менше до нього готуються;

в) відсутність безпосереднього контакту між викладачем і студентом [4].

Таким чином, кожен викладач може зробити висновок про прийнятність або неприйнятність цього методу оцінювання. Дисципліна “Медична хімія” базується на вивченні шкільного курсу хімії, біофізики, медичної біології та інтегрується з цими дисциплінами. Засвоєння даної дисципліни закладає основи вивчення студентами фізіології, фармакології та токсикології, гігієнічних дисциплін. У процесі вивчення медичної хімії студенти стикаються з певними труднощами, оскільки дисципліна вимагає певної бази знань зі шкільного курсу хімії, яка не у всіх однакова. Тому, з боку викладачів, вимагається особлива увага до виявлення прогалин у знаннях студентів та контролю засвоєного матеріалу. Поточний контроль – найголовніший зі всіх перевірок. Його мета – регулярно керувати діяльністю студентів та її коректувати. Він дозволяє мати безперервну інформацію про хід і якість засвоєння навчального матеріалу, оперативно вносити зміни до навчання. Поточна перевірка – не стільки інспекція, скільки навчання, оскільки вона пов’язана із закріпленням, повторенням і аналізом навчального матеріалу. Поточний контроль повинен проводитися регулярно, що, у свою чергу, підвищить якість вивчення студентами розділів дисципліни [8].

Використання тестів на заняттях з медичної хімії займає чільне місце в процесі впровадження нових освітніх технологій. У процесі проведення тестового контролю з даної дисципліни використовуються тестові завдання з варіантами відповідей за принципом “множинності вибору”. В якості правильної відповіді найчастіше вказується один із запропонованих варіантів. Зрозуміло, що чим більше пропонується різних відповідей, тим менша ймовірність “вгадування” правильної відповіді. Найбільш ефективно включати питання з 4-5-ма відповідями. Однак недоліком такого типу завдань є те, що студент під час тестування, на відміну від усного або письмового контролю, не має достатньо часу для глибокого аналізу теми. А для того щоб студенту-медику розвиватися, дуже важливо вміти самостійно формулювати власну думку. Цих недоліків частково можна уникнути, якщо використовувати тести різного вибору: альтернативного чи множинного, тести на розрізнення, ґрунтування, систематизацію та класифікацію елементів [7].

Для виявлення кінцевих результатів навчання з окремої дисципліни необхідний підсумковий контроль. Підсумковий контроль – інтегруючий контроль, за його результатами судять про загальні досягнення студентів.

Тож при виборі методу контролю знань необхідно врахувати як переваги, так і недоліки того чи іншого методу. Дисципліни, які вивчають студенти вищих медичних навчальних закладів, закладають важливу базу функціональних знань майбутніх фахівців. Ці знання настільки складні і багатогранні, що оцінити їх якимось одним способом – неможливо. Тому тестовий контроль це, безперечно, один із сучасних і оптимальних методів контролю знань, проте не можна зосереджуватися лише на ньому, слід користуватися різними методами оцінки знань і умінь студентів – усними і письмовими відповідями, спостереженням і оцінкою виконуваної лабораторної роботи на заняттях. Тобто необхідно оцінювати знання і уміння

не лише за допомогою тестів, а й у комплексі з іншими методами, що має створити атмосферу для постійної, систематичної, наполегливої роботи студентів.

Висновки. Розвиток і удосконалення форм і методів контролю якості викладання і навчальних досягнень студентів є важливою умовою підвищення якості підготовки фахівців. Навчальний процес, як складна багатогранна система, здійснюється тільки при надійній діагностиці рівня знань студентів у вигляді зворотного зв’язку – через контроль за ходом і результатами навчального процесу. Саме такий зворотний зв’язок здатні забезпечити тести. Тестування, як один із методів контролю, є зручним, надійним, оперативним і об’єктивним. Але є певні недоліки, через які тестування не можна застосовувати як єдиний та ідеальний метод об’єктивного діагностування знань і вмінь. У навчальному процесі тестування обов’язково має поєднуватися з іншими формами і методами контролю.

 

 

Література

1. Аванесов В. С. Методологическое и теоретическое обоснование тестового педагогического контроля : дис. на соискание учёной степени доктора пед. наук / В. С. Аванесов. – С.Пб. : Госуниверситет, 1994. – С. 205–214.

2. Кадрова політика у галузі охорони здоров’я та рух вищої медичної освіти України до європейського освітнього простору / М. В. Банчук, О. П. Волосовець, І. І. Фещенко [та ін.] // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 6–14.

3. Кордон Ю. В. Тестовий контроль як один з методів перевірки знань, умінь студентів у вищих медичних навчальних закладах / Ю. В. Кордон, Г. С. Керницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : ХІ міжн. наук. прак. конф., 14–16 трав. 2012 р. – Київ-Вінниця, 2012. – С. 255–258.

4. Контроль знаний студентов / Н. Павлов [и др.] // Выс- шее образование в России. – 2000. – № 1.– С. 116–122.

5. Семестрові комплексні тестові іспити – надійний критерій оцінки знань студентів / І. Р. Мисула, В. П. Марценюк, К. О. Пашко, О. О. Стаханська // Медична освіта. – 2010. – № 1. – С. 16–37.

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти). – К. : Вид-во “Ленвіт”, 2006. – С. 11–18.

7. Тестування як основа кредитно-модульного контролю / С. М. Геряк, І. В. Корда, Н. І. Багній [та ін.] // Медична освіта. – 2010. – № 1. – С. 77–79.

8. Унгурян Л. М. Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі / Л. М. Унгурян, М. С. Образенко // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 20–22.

doc
Додав(-ла)
Воробьев Артем
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
9 червня 2019
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку