9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Екологічний турнір «Ерудити»

Про матеріал
Виховний захід для учнів 8-9 класів спрямований на привернення уваги учнів до проблеми сміття; розиток екологічного мислення; виховання бережливого ставлення до природи та навколишнього середовища.
Перегляд файлу

Екологічний турнір «Ерудити»

Підготувала:

Олена Глущенко

 

Мета: привернути увагу учнів до проблеми сміття; роз­вивати екологічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи та навколишнього середовища.

Форма проведення: екологічний турнір.

Вік учасників: учні середнього шкільного віку.

Обладнання: дошка, ватман з зображенням земної кулі, стікери (двох кольорів), таблички з літерами (два комплекти),

 

Хід гри:

І Вступне слово

Ведучий. Добрий день, дорогі друзі. Я вітаю всіх, хто зібрався в цьому залі. Наш екологічний турнір при­свячений не лише природі, а й одній з найбільш акту­альних тем сьогодення – забруд­ненню планети Земля.

Сьогоднішнє населення Землі – суспільство суперспоживачів. Підраховано: на кожного з нас протягом року витрачається 20 т сировини, щоправда, більша його частина – 97% – іде. у сміття.

Сміття поступово перетво­рюється на монстра цивілізації. При теперішньому становищі еко­номіки і культури побуту люди ще довго приречені жити серед цих рукотворних монументів своєї безтурботності. Питання «Куди діти сміття?» стає все актуальні­шим. І ми спробуємо сьогодні дати відповідь на нього.

ІІ Основна частина

(На магнітній дошці намальо­вана земна куля, на ній прикріпле­но невеликі смужки паперу – «сміття» – двох кольорів, що відповідають двом командам. Команда за кожну правильну відповідь от­римує свою смужку, а земна куля «очищається від сміття».)

Тур І. «Що ми викидаємо?»

Умови туру: команди отримують таблички-вказівки з буквами А, Б, В. На кожне запитання ведучий дає три варіанти відповідей. За сигналом ведучого команди піднімають відповідну табличку. (За правильну відповідь 1 бал)

Рекомендований перелік запитань:

1. Більшу частину сміття, що забруднює Землю, становить:

а) пластмаса;     б) скло;       в) метал.

2. Рекордсменами за кількістю побутових відходів є мешканці:

а) Москви;                

б) Лондона;     

в) Нью-Йорка*.

3. Яка галузь промисловості у Франції вважається найактивні­шою і прибутковою:

а) виробництво пакувальних матеріалів;

б) переробка сміття*;

в) виробництво автомобілів?

4. Перед початком утилізації відходів їх необхідно:

а) розсортувати*;

б) зібрати в одному місці;

в) подрібнити.

5.Для того, щоб переробити пластмасу, її необхідно:

а) компостувати;

б) спалити при певних умовах*;

в) переплавити.

6. Першочергове завдання під час вибору місця звалища:

а) захист поверхні землі і ґрун­тових вод*;

б) огородження місця звалища;

в) укомплектування певною технікою.

7. Поява несанкціонованих звалищ тягне за собою:

а) забруднення ґрунту;

б) спотворення ландшафту;

в) зміну кліматичних умов (тем­пература, вологість)*.

8. Шкідливі викиди впли­вають:

а) тільки на місця, де з'явило­ся забруднення;

б) на близькі регіони;

в) навіть на території, що віддалені від місць, де виникало за­бруднення*.

9. Найстрашніший «додаток» до води:

а) побутове сміття;

б) пестициди*;

в) мінеральні добрива.

10. Яку країну називають «смітником Європи»:

а) Британію*;

б) Росію;

в) Польщу?

11. Більше половини загальної кількості сміття в країнах Євро­пейського економічного співтова­риства припадає на:

а) важку промисловість;

б) легку промисловість;

в) сільське господарство*.

12. Найефективніший шлях боротьби із все більшою кількістю відходів, які потрапляють у навко­лишнє середовище:

а) їх захоронення;

б) розробка правових ме­ханізмів регулювання процесу;

в) рециркуляція (повторне вико­ристання)*.

13. Надходження в середовище шкідливих речовин, які призводять до порушення функціонування екологічних систем, називають:

а) забрудненням*;

б) екологічною кризою;

в) інтродукцією.

14. Гарбологія – це:

а) наука про дім, місцеперебу­вання;

б) наука, яка вивчає ґрунти;

в) сміттєзнавство*.

15. Пляшка чи банка з пласт­маси, залишена в лісі, пролежить без змін:

а) 10 років;

б) 50 років;

в) 100 років і більше*.

16. Викинутий папір «з'їдять» невидимки-мікроби за:

а) 1–2 роки*;       б) 2–5 років; в) 20 і більше років.

Тур II. «Вустами дитини»

Умови туру: у цьому турі діти ознайомлять­ся з найбільш поширеними типа­ми відходів, можливістю їх вто­ринного використання. Ведучий читає дитячі вислови про відходи (на кожний вид підготовлено 5 фраз). Команди повинні якомо­га швидше здогадатися, що маєть­ся на увазі. Переможе та, яка пер­шою правильно назве відходи. Якщо команда дає неправильну відповідь, з подальшої боротьби в цьому турі вибуває. (За правильну відповідь 5 балів)

 

Дитячі вислови

* * *

1. Я маю дуже багато іграшок, виготовлених з неї.

2. Вона буває різнокольоровою і її дуже легко зламати.

3. Предмети, виготовлені з неї, легкі.

4. Якщо її підпалити, то з'я­виться багато чорного диму, який має неприємний запах.

5. Її не можна викидати, тому що вона сама по собі не розкла­дається.

(Пластмаса.)

  * * *

1. Його винайшли китайці.

2. У нас його виготовляють з дерева.

3. Він легко горить.

4. З нього виходить дуже бага­то сміття.

5. На ньому звичайно малю­ють чи пишуть.

(Папір.)

  * * *

1. Його виробляють з піску.

2. Найчастіше воно прозоре.

3. Коли падає, розбивається.

4. Якщо його нагріти, воно тяг­неться, як тісто.

5. Якщо його кинути у лісі, воно може викликати пожежу.

( Скло.)

  * * *

1. Це те, чого багато в місті, але мало в селі.

2. Особливо, де велика кіль­кість заводів та фабрик.

3. Від цього люди хворіють, нервуються, голосно кричать і цього буває ще більше.

4. Його роблять різні прибори та машини.

5. Спричиняє забруднення по­вітря та навколишнього середови­ща, а в деяких випадках — має наркотичну дію.

(Шум.)

  * * *

1. Виникає, коли щось стає старим або ламається.

2. Його можна побачити і в місті, і в селі, і навіть біля шляхів.

3. Це можна здати та отрима­ти гроші.

4. З нього можуть зробити щось нове.

5. Інколи буває кольоровим, за нього теж можна отримати гроші.

(Металолом.)

* * *

1. Завжди чорного кольору.

2. її багато в містах, особливо де є заводи та фабрики.

3. Це дуже шкідливо.

4. У людини спричиняє хворо­би, а одяг стає брудним.

5. Її багато після спалювання чогось.

( Сажа.)

 

Тур ІII. «Аукціон»

Умови туру: під час туру «Аукціон» діти проявляють свої загальні знання. Учасникам зачитуються запитання, на які вони повинні дати відповідь. Перемагає та команда, знання якої кращі.(За правильну відповідь 1 бал)

Рекомендований перелік запитань:

1. Як називають ліси нашої пла­нети? (Легенями Землі)

2. Назвіть сучасні екологічні проблеми. (Озонові діри, парнико­вий ефект, засміченість, кислотні дощі, забрудненість води та атмо­сфери тощо)

3. Який газ є екологічно чистим паливом майбутнього? (Водень)

4. Як називається штучна тра­в'яна покрівля? (Газоном)

5. Сукупність тварин, що істо­рично склалася і населяє певну те­риторію. (Фауна)

6. Територія, у межах якої тим­часово перебувають під охороною певні види тварин і рослин. (За­казник)

7. Процес поглинання рослинами вуглекислого газу і виділення кисню. (Фотосинтез)

8. Пристосування організмів до нових умов існування. (Акліматизація)

9. Наука про сезонні зміни в житті рослин. (Фенологія)

10. Продукт живлення зелених рослин. (Кисень)

11. Процес надходження поживних речовин в організм з навколишнього середовища. (Живлення)

12. Повітряна оболонка Землі. (Атмосфера)

Тур ІV. «Чорна скринька»

Умови туру: учасники мають можливість проявити своє кмітливість та різносторонній розвиток. Команди повинні за описом відгадати те, що сховане у «чорній скриньці». (За правильну відповідь 5 балів)

Перелік завдань:

1. Її батьківщина – Африка, а точніше – Ефіопія. У Європу її завезли турки. Хоча   зараз    її   асо­ціюють   переважно  з  двома  краї­нами  Південної Америки. За од­нією з легенд людство зобов'яза­не її використанню спостережли­вому пастуху, який помітив, що кози, споживши її, почували себе краще, були більш жваві і не втомлювалися. За іншою версією, честь відкриття належить настоятелю одного монастиря, який да­вав споживати її своїм «братам», щоб вони не засинали під час дов­гих нічних богослужінь. Про що йдеться?

Відповідь. Про каву, найпопулярніший тонізуючий напій люд­ства. Хоча вона походить з Аф­рики, набула широкої популяр­ності в країнах Сходу, проте за­раз її вирощують у Бразилії та Колумбії.

2. Багато хто вважає її най­кращою у своїй категорії не лише через виняткову красу та витон­ченість, а й за здатність захища­ти себе. Вона походить із Персії. Вже в епоху Парфянського цар­ства були відомі майже всі її ко­льорові різновиди. Вона зіграла видатну роль у середньовічній історії Англії. За кольором її різновидів було названо най тривалішу в історії Британії грома­дянську війну за корону Англії, її, як правило, дарують коханій людині.

Відповідь. Йдеться про троян­ду, улюблену для багатьох на­родів декоративну рослину, яка має шипи. Відома в культурі з часів персидського царства, звідки і потрапила в Європу (че­рез Грецію і Рим). Війну в Англії за престол країни було названо війною червоної та білої троянд за кольором цих рослин на гер­бах  Йорків  та  Ланкастерів. У  ба­гатьох  країнах  червоні  троянди – символ кохання.

3. Цю рослину вперше знай­шли іспанські конкістадори в Перу. В XVI столітті при королів­ських дворах Європи вважалося особливим шармом прикрашати її скромними білими, рожевими чи фіолетовими квітами зачіски при­дворних дам. У Франції її поши­ренням займався дворянин, який, вирощуючи її, поставив на полі варту, якій було дано наказ не чіпати злодіїв. Довгий час люди відмов­лялися її вирощувати, вважаючи отруйною.    Вони замість підземної частини  вживали плоди. Особливо активно протистояло цьому духов­енство, що називало її «яблуком диявола». Про що йдеться?

Відповідь. Про картоплю.

4. Вони не брали участі у Другій світовій війні, проте втра­ти американської армії від їх діяльності становили, за різними оцінками, від 5 до 10 тисяч уби­тими (переважно це були військові моряки). Вважається, що японсь­ка армія втратила не менше. В американській інструкції для жертв корабельної катастрофи дається така їх характеристика: вони «тупі», неповороткі, по­вільні, їх легко можна відлякати ударами весла по воді. Загалом важко вигадати більш непридат­ну та шкідливу інструкцію. Хто вони?

Відповідь. Йдеться про акул (білих, блакитних, мако та ін.), котрі здатні вбивати людей, і в часи війни дуже багато військових моряків з підбитих кораблів гину­ло в їхніх пащах.

 

 

Тур V. Конкурс «Анаграми»

Умови туру: з переплутаних літер гравці мають зібрати певні терміни з теми «Охорона природи». За правильну відповідь – 1 бал. На ви­конання завдання – 1 хв, але якщо команда не в змозі скласти це слово, то надається підказка і додаткові 30 с. Але тоді команда отримує лише 0,5 бала.

Завдання:

Для команди 1

П, І, Н, Д, К, И, З, О, В, А.

Підказка: природоохоронна територія.

Відповідь. Заповідник.

Для команди 2

О, Д, Д, Е, А, К, Р, Р, П, Н.

Підказка: природоохоронна територія.

Відповідь. Дендропарк.

Тур VІ. «Чи правда це?»

Умови туру:   команди повинні проявити кмітливість, відповівши правильно на запитання. (За правильну відповідь 1 бал)

1. Чи правда, що великі че­репахи плачуть? (Так. На березі черепахи справді пускають сльо­зи. Можливо, так вони позбавля­ються піщинок, що потрапляють їм в очі.)

2. Чи правда, що блакитні тро­янди ростуть тільки в Китаї? (Не­правда. Блакитних троянд, як і чорних, у природі не існує.)

3. Чи правда, що краби підіймаються до поверхні на дель­фінах? (Ні. Краби спливають за допомогою своїх ніг.)

4. Чи правда, що зелена кар­топля настільки отруйна, що може вбити людину? (Так. Зелена кар­топля містить велику кількість сильної отрути, так званих со­ланінів, які особливо небезпечні для дітей. Ці отруйні речовини не руй­нуються навіть під час варіння.)

5. Чи правда, що кінчик меча у меч-риби отруєний смертонос­ним миш'яком? (Ні. Меч-риба аб­солютно нешкідлива, а миш’як – це мінерал, що добувають із землі.)

6. Чи правда, що пожираючи своїх жертв, крокодили плачуть? (Ні. Крокодили, які живуть у со­лоній воді, часто плачуть на березі, але при цьому вони просто позбав­ляються зайвої солі, а не ридають від каяття.)

7. Чи правда, що змії можуть здійснювати стрибки у висоту до метра? (Так. Гадюка, яка водить­ся в Центральній Америці, може підстрибнути на висоту до метра, нападаючи на свою жертву.)

Тур VІІ. «Екологічна листівка»

Умови туру: Команди повинні намалювати екологічну листівку під назвою «Не брудни криниці, бо схочеш водиці». На виконання роботи – 10 хв. (За правильну відповідь 5 балів)

ІІІ Заключна частина

Ведучий. Екологічний турнір закінчуєть­ся. Бережімо нашу Землю! Всю­ди, на кожному кроці, всі разом і кожний окремо! Адже завтрашній день Землі буде таким, яким ми його зробимо сьогодні.

 

docx
Додав(-ла)
Глущенко Олена
Додано
22 жовтня 2019
Переглядів
286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку