25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія»

Про матеріал
Електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» створений у вигляді web-сайту, на сторінках якого розміщені гіперпосилання на дидактичні матеріали в електронному вигляді: теоретичні відомості з предмету, презентації до уроку, демонстраційні відеоролики, завдання для проведення практичних робіт, матеріали для поточного та підсумкового контролю знань. Матеріали посібника призначені для використання на різних етапах уроку, а також для організації самостійного вивчення учнями навчального матеріалу. У вступній частині роботи автор надає теоретичні відомості з методики створення та використання електронних навчальних посібників у навчально-виховному процесі. Посібник стане в нагоді викладачам та майстрам виробничого навчання під час проведення уроків за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу», організації позакласної роботи та при самостійному опрацюванні учнями навчального матеріалу.
Перегляд файлуРозглянуто методичною радою ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (протокол № 4 від 19.04.2016).

 

Автор-упорядник:  

Маландій Є.В., викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»

 

 

Рецензенти:

Гречаніченко Т.М., заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»

                Матяш    Л.М.,    методист    ДНЗ    «Сумський    хіміко-технологічний    центр

професійно-технічної освіти»

 

 

 

Маландій Є.В.

Електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» (за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу») / Є.В.Маландій. – Суми: ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»,

2016. – 24 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» створений у вигляді web-сайту, на сторінках якого розміщені гіперпосилання на дидактичні матеріали в електронному вигляді: теоретичні відомості з предмета, презентації до уроку, демонстраційні відеоролики, завдання для проведення практичних робіт, матеріали для поточного та підсумкового контролю знань. Матеріали посібника призначені для використання на різних етапах уроку,  а також для організації самостійного вивчення учнями навчального матеріалу. 

Посібник стане в нагоді викладачам та майстрам виробничого навчання під час проведення уроків за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу», організації позакласної роботи та при самостійному опрацюванні учнями навчального матеріалу.

 

ЗМІСТ.

 

ВСТУП

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ                       5 НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

ІІ. ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ               7

ІІІ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ          9

ВИСНОВКИ                                                                                                   12

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                13

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ПРЕДМЕТА                    14 «СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ» (ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ)

 

Вступ.

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи освіти є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність, ефективність освіти. Рівень дидактичних можливостей сучасних інформаційних технологій та комп’ютеризації навчальних закладів свідчать про наявність об’єктивних умов для широкого застосування комп’ютерних дидактичних засобів у навчанні. Одним із шляхів досягнення мети удосконалення навчально-виховного процесу є підготовка електронних підручників. Значення використання в освіті електронних підручників зростає за рахунок активного втілення інформаційних технологій, які допомагають ширше передати матеріал з використанням засобів мультимедіа, зберігати великий обсяг інформації, тому використання електронних підручників дає змогу суттєво вплинути на результативність проведення занять, підвищити зацікавленість до навчання та сприйняття учнями матеріалу, що вивчається.

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач. Ще однією з переваг програмних засобів навчання є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним навчальним середовищем. Використання електронних засобів навчального призначення дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї, що особливо важливо для навчання висококваліфікованого спеціаліста ХХІ століття.

Тому упровадження сучасних інформаційних технологій на уроках теоретичної підготовки в ПТНЗ стає однією з найактуальніших проблем сучасної професійної освіти.

 

І. Загальна характеристика електронних навчальних засобів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроці професійнотеоретичної підготовки дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній дисципліні.  Електронні навчальні засоби дають можливість кожному учню незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості. 

В той же час, електронні навчальні засоби повинні  відповідати наступним вимогам:

      структурованість;  

      зручність в обігу;

      наочність викладеного матеріалу.

Серед всього різноманіття найбільш універсальними електронними навчальними засобами є електронні підручники, розробка яких дає цілу низку переваг над іншими комп’ютерними освітніми засобами. Перша перевага – це можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні) способи подання інформації, у вигляді навчальних програм, що використовують, у тому числі, засоби анімації. Друга – можливість включати інтерактивні засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і для самоперевірки. І третя, зважаючи на  сьогоднішній складний стан з підручниками, електронну версію легко «скинути» на диск або флешку і користуватися ним на домашньому комп'ютері. Якщо при цьому підручник викласти на сервер, то до нього може бути забезпечений необмежений доступ. Учні починають одержувати задоволення від самого процесу навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів. Цьому сприяє і той факт, що при застосуванні інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови комп'ютеру на час передані окремі функції викладача. А комп'ютер може виступити в ролі терплячого педагога-репетитора, що здатний показати помилку і дати правильну відповідь, і повторювати завдання знову і знову, не виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.

Спробуємо дати відповідь на запитання, що ж таке «електронний підручник» і чим він відрізняється від звичайного паперового підручника? Зокрема, бажано відповісти і на питання, а чи взагалі потрібно використовувати комп'ютер на      заняттях     з спецдисциплін і створювати відповідні електронні

підручники чи, можливо, краще обійтися добре відомим звичайним друкованим виданням?

На сьогоднішній день не існує не тільки єдиного підходу до класифікації електронних засобів навчального призначення, а й визначеності з  термінологією в цій сфері. Так, різні автори дають різні назви деяким видам електронних засобів навчального призначення, а також пропонують означення деяких з цих термінів [1, 5]. Деякі автори розглядають електронні підручники як комплекс друкованої і електронної книги, взаємодоповнюючий один одного. Можна дати визначення, що електронний підручник – «… це навчальна програма комплексного призначення, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного процесу навчання, надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну навчальну діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову функцію, математичне і імітаційне моделювання з комп’ютерною візуалізацією і сервісні функції за умови інтерактивного зворотного зв’язку» [5]. 

Електронні підручники стають не додатковим, а провідним засобом на багатьох етапах навчального процесу, звільняючи викладача від механічної репродуктивної роботи, дозволяють змінити процес викладання з урахуванням досягнень певної галузі, надаючи йому нові можливості для творчого пошуку змісту, методів, засобів роботи зі учнями. 

Підручник, як електронний так і друкарський, мають загальні ознаки, а саме: 

1)                 навчальний матеріал викладається з певної галузі знань; 

2)                 цей матеріал викладений на сучасному рівні досягнень науки і культури; 

3)                 матеріал в підручниках викладається систематично, тобто є цілим завершеним твором, що складається з багатьох елементів, що мають смислові відношення і зв’язки між собою, які забезпечують цілісність підручника. 

Електронні підручники мають істотні відмінності від паперових через можливості сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій. В електронних підручниках подання навчального матеріалу, його структурних компонентів мають суттєво відрізнятися від традиційних підручників, причому зміст матеріалу має доповнювати традиційний друкований підручник, а не повністю його дублювати [2]. 

Електронний підручник покликаний не замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях, тез та опорних схем, використання інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу [3, 4]. 

Оосновні риси його структурної організації: 

Ø використання можливостей мультимедіа; 

Ø інтерактивність та мультімедійність; 

Ø швидкий зворотний зв’язок; 

Ø швидкий пошук необхідної інформації; 

Ø можливість організованого доступу зі сторінок електронного підручника до необхідних інформаційних ресурсів Інтернету; 

Ø наявність ілюстративних прикладів та моделей; 

Ø супровід текстового матеріалу аудіо- та відеоінформацією;  Ø організація різнорівневого контролю навчальних досягнень учнів; Ø багаторівневість викладу навчального матеріалу. 

ІІ. Дидактичні функції електронних підручників.

Розглянемо основні дидактичні функції електронних підручників та особливості їх реалізації [4]: 

а) інформаційна: забезпечення розширеного і поглибленого опанування предметної галузі за рахунок легкого та швидкого доступу до потрібних фрагментів інформації; 

б) самоосвітня: формування бажання та вміння самостійно отримувати знання, будувати власну траєкторію навчання; стимулювання навчально-пізнавальної мотивації; створення умов для формування активної позиції  в навчанні; стимулювання навчально-пізнавальної активності; 

в)       розвивально-виховна:   створення   умов для стимулювання пізнавального інтересу, для формування пізнавальної активності; стимулювання бажання поглибити       знання,       покращити результати навчання, завдяки забезпеченню       індивідуальної     допомоги,

рекомендацій 

за результатами тестування; 

г) систематизуюча: надання можливості отримання як загального уявлення про зміст та структуру навчального матеріалу, так і про взаємозв’язок його окремих фрагментів; надання можливості встановити внутрішньо- і міжпредметні зв’язки матеріалу, що вивчається; 

д) закріплююча: створення умов для усвідомлення і глибокого засвоєння матеріалу завдяки наявності системи зв’язків; створення умов для якісного опрацьовування навчального матеріалу на динамічних моделях [7]; 

е) трансформаційна, розвивально-вихована: емоційно-виразне ілюстрування теоретичного матеріалу, що забезпечує вплив на емоційно-вольову сферу того, хто навчається, сприяє формуванню мотивації пізнання; формування навичок самоосвіти; орієнтація на розвиток логічного, аналітичного, конструктивного мислення; стимулювання розумової діяльності; формування творчих навичок учня; 

ж) корекційна та контролююча: забезпечення контролю за навчально-

пізнавальною діяльністю учнів при виконанні тренувальних задач; результатів виконання тестів; 

з) прогностична, зворотного зв’язку: накопичення статистичної інформації про

хід навчального процесу; 

і) інтегруюча та координуюча: інтегрування знань з різних джерел.

 

ІІІ. Переваги та недоліки електронних підручників.

Виходячи з аналізу структури комп’ютерного підручника та його дидактичних функції, можна виділити його основні особливості, які формують переваги використання в навчальному процесі. Кожен друкарський підручник розрахований на певний початковий рівень підготовки учнів і передбачає кінцевий рівень навчання, а електронний підручник може містити матеріал декількох рівнів складності. 

У електронному підручнику наочність викладу матеріалу вища, ніж у друкарському. Він містить не тільки текстову й графічну інформацію, а й звукові- та відеофрагменти, що дозволяє індивідуалізувати навчання і, на відміну від звичайного (друкованого) підручника, наділений інтерактивними можливостями. 

Основна перевага електронного підручника в порівнянні з друкованим підручником – це можливість інтерактивної взаємодії між користувачем і компонентами підручника. 

Інтерактивність ЕНП полягає у представленні інформації у формі, яка сприяє діалогу учня та комп’ютера. Використання принципу інтерактивності дозволяє учням прямо включитися у тему, залучити їх до активної роботи, спрямувати на самостійне оволодіння знаннями з предметів, надавати необхідну інформацію за запитами [6]. 

Електронний навчальний засіб побудований за багаторівневим принципом і передбачає розгляд навчального матеріалу за рівнями, тобто використовується диференційований підхід, відкривається можливість кожному з учнів навчатись за обраним рівнем. 

Ще одна перевага електронного підручника полягає у забезпеченні зворотного зв’язку з учнем. Цей зв’язок досягається завдяки інтерактивному характеру взаємодії учня із середовищем комп’ютерного підручника і наявності автоматичної системи діагностики знань. Для учня це створює умови для ефективного самонавчання, самоконтролю, сприяє підвищенню його пізнавальної активності та мотивації. 

В електронному підручнику обов’язковим елементом є пошукова система, за допомогою якої стає можливим аналіз змісту книги, пошук необхідних відомостей за ключовими словами, система гіперпосилань по елементах підручника, що забезпечує практично миттєве знаходження потрібного фрагменту тексту, а також гіперпосилання на інші електронні підручники, довідники та необхідні інформаційні ресурси Інтернету [9].

 Доступність ЕНЗ вища, ніж у друкарських. Електронні підручники є відкритими системами, тобто їх можна доповнювати, змінювати, модифікувати, а матеріал підручника доступний для копіювання та виведення на друк. 

Електронні підручники можуть використовуватися в усіх видах навчальної діяльності

1.   При викладенні теоретичного матеріалу: 

      демонстрація графічних зображень;  

      перегляд анімаційних та відео фрагментів; 

      мультимедійна презентація; 

      можливість вибору попереднього матеріалу та повторення необхідного для засвоєння. 

2.   При практичному відпрацюванні [6]: 

      послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; 

      здобуття довідкової інформації (робота з довідковою системою, інформаційно-пошуковою системою, базою даних); 

      лабораторні практикуми надають можливість зробити лабораторну або практичну роботу декілька разів для повного розуміння та надбання навичок застосування теоретичних знань; 

      використання проміжних тестів може бути значно збільшене та спрощене, а їх перевірка становиться легкою; 

      використання «моментальних» тестів для засвоєння понять, інших невеликих за обсягом теоретичних матеріалів. 

3.   Для контролю знань: 

      значне спрощення процесу, контроль за тестуванням повністю переданий комп’ютерові; 

      автоматичний збір та аналіз результатів про успішність учнів; 

      статистичний збір інформації про результати контрольних тестів дозволяють вести моніторинг успішності та якості навчання учнів. 

4.   При самостійній роботі: 

      всі мультимедійні властивості електронних підручників сприяють найбільш цікавій та продуктивній роботі; 

      можливість необмеженого повторення складних для засвоєння частин; 

      можливість необмеженого проходження навчальних тестів та лабораторних робіт до повного засвоєння навчального матеріалу; 

      можливість проходження контрольних тестів навіть при неможливості відвідування навчального закладу (дистанційно). 

Разом з тим, існують і недоліки у використанні електронних підручників. Більшість програмних засобів передбачають подання матеріалу у вигляді тексту, що дублює друковані засоби навчання, однак сприйняття тексту з екрану менш зручне та ефективне, ніж читання книги. 

Форми контролю, які реалізуються з використанням ІКТ, зменшують час живого спілкування, це може призвести до збіднення словникового запасу, згортання соціальних контактів, скорочення практики соціальної взаємодії і спілкування, індивідуалізм [2]. 

Також до недоліків існуючих у цей час електронних підручників можна віднести: необхідність наявності комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням, великий рівень трудовитрат при їх створенні. 

Однак, незважаючи на всі вище описані проблеми застосування електронних підручників як ефективного засобу підвищення якості освіти на заняттях безперечна. Аналіз структурної організації, дидактичних функцій, переваг застосування та особливостей електронних підручників дозволяють зробити висновок про те, що вони є ефективним засобом навчання, впливають на особистісний розвиток учня, його якісну підготовку, спрівають підвищенню рівня зацікавленості учнів. 

Використання ЕНП у навчальному процесі забезпечує [8]: 

      розвиток творчого, інтуїтивного мислення; 

      естетичне виховання за рахунок використання можливостей графіки, мультимедіа; 

      розвиток комунікативних здібностей; 

      формування умінь приймати оптимальне рішення; 

      формування інформаційної компетентності і інформаційної культури. 

Електронні підручники не тільки сприяють навчанню учнів, що само по собі значимо, але і відкривають перед учнями можливості використання інформаційних технологій. 

 

Висновки.

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяють об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях професійно-теоретичної підготовки.

Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання. 

Серед цілей уроку, разом з навчальною, пріоритетними є формування етичної, комунікативної та інформаційної компетентностей учнів. Розробка та впровадження електронних дидактичних засобів навчання якнайбільш сприяє цьому. Тому, оптимальним є варіант, коли в педагога не лише є багато таких засобів, а і сам він буде вільно володіти методикою їх створення та використання в навчальновиховному процесі.

 

 

Список використаної літератури

1.     Вембер В. П. Навчально-методичні вимоги до електронного під- ручника / В. П. Вембер // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – № 4 (11). – С. 50–56. 

2.     Вембер В. П. Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (інформатика) / Вембер В. П. ; НПУ ім. М. П.

Драгоманова. – К., 2008. – 20 с. 

3.     Вембер В. П. Роль та місце електронного підручника в навчально- методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої школи / В. П. Вембер // Актуальні проблеми психології : збірник науко- вих праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – Т. VIII, Вип. 6. – К., 2009. – С. 43–51. 

4.     Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника : дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук :

13.00.09 – теорія навчання / Гризун Людмила Едуардівна ; Хар- ківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Ха- рків, 2001. – 210 с. 

5.     Зайнутдинова Л. Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин) / Л. Х. Зайнутдинова. – Астрахань: ЦНТЭП, 1999. – 364 с.

6.     Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. – Київ: Атіка, 2009. – 684 с.

7.     Гриценко В. И. Дистанційне навчання: теорія і практика / Гриценко В.И., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич Е.В. – Киев: Наукова думка, 2004. – 375 с.

8.     Жук Ю. О., Шишкіна М. П. Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання // Нові технології навчання. – 2000. – Вип.25. – С.44-49. 9. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 97–99.

10. http://www.ukrmap.com.ua/articles/zastosuvannya  

11. https://stboinf.wordpress.com    

12. http://confesp.fl.kpi.ua/node  

13. https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронні_навчальні_видання  

 

РЕЦЕНЗІЯ

на електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» 

(за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу») викладача професійно-теоретичної підготовки Маландій Є.В.

 

Одним із напрямків вдосконалення навчально-методичного забезпечення уроків теоретичного та виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах є самостійне створення педагогічними працівниками наочних навчальних посібників, що дає змогу не лише вдосконалити навчальний процес, а й надати педагогу можливість для випробування власних ідей, напрацювань, проектів. Застосувавши при цьому сучасні інформаційно-комунікаційні технології (Інтернет, програмне забезпечення комп’ютера, проектор і т.д.), викладач розширює спектр створюваних матеріалів, поєднавши між собою різні види інформаційного середовища (текст, зображення, звук, відео). З їх допомогою не тільки повідомляє фактичну інформацію, забезпечену ілюстративним матеріалом, а й наочно демонструє ті чи інші процеси, які неможливо показати при використанні стандартних методів навчання. Крім того, електронний посібник дає більше можливостей для організації самостійної роботи учнів, допускає адаптацію відповідно до їх потреб, рівня підготовки та інтелектуальних можливостей.

Доробок містить теоретичні відомості з методики створення та впровадження сучасних електронних засобів навчання. У роботі подана загальна характеристика електронних підручників, описані їх дидактичні функції, показані основні вимоги та можливі проблеми, що виникають під час їх використанні на різних етапах навчальної діяльності. Практична частина роботи містить технічний паспорт електронного навчального посібника з предмета «Спеціальна технологія»

(за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу»), в якому вказуються технічні характеристики посібника, надаються приклади та структура розміщення дидактичних матеріалів (фрагменти робочого зошита, презентації, відеоролики тощо), надано методичні рекомендації щодо використання посібника на різних етапах навчально-виховного процесу.

Матеріали посібника можуть бути використані викладачами та майстрами виробничого навчання під час підготовки та проведення уроків за професією

«Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу».

 

 

                Заступник директора                                                           Т.М.Гречаніченко

З        навчально-методичної          роботи РЕЦЕНЗІЯ

на електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» 

(за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу») викладача професійно-теоретичної підготовки Маландій Є.В.

 

Не секрет, що однією із важливих складових успішного навчання є використання в роботі педагога якісних навчальних посібників. Але на відміну від загальноосвітньої школи, де постійно видається велика кількість нової літератури, створюються дидактичні матеріали, сучасні електронні засоби навчання тощо, професійно-технічна освіта зіткнулась із проблемою недостатньої інформативності та унаочнення процесу навчання, що, у свою чергу, значно знижує результативність навчального процесу, його педагогічну ефективність. Тому самостійне створення дидактичних засобів є досить актуальним напрямком діяльності  педагога професійно-технічного навчального закладу.

  Електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» створений у вигляді web-сайту, на сторінках якого розміщені гіперпосилання на дидактичні матеріали в електронному вигляді: теоретичні відомості з предмету, презентації до уроку, демонстраційні відеоролики, завдання для проведення практичних робіт, матеріали для поточного та підсумкового контролю знань. Матеріали посібника призначені для використання на різних етапах уроку,  а також для організації самостійного вивчення учнями навчального матеріалу.  У вступній частині роботи автор надає теоретичні відомості з методики створення та використання електронних навчальних посібників у навчально-виховному процесі.  

Посібник стане в нагоді викладачам та майстрам виробничого навчання під час проведення уроків за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу», організації позакласної роботи та при самостійному опрацюванні учнями навчального матеріалу.  

 

 

Методист ДНЗ «Сумський      Л.М.Матяш  хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»  

 

ВІДГУК

про електронний навчальний посібник з предмета «Спеціальна технологія» 

(за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу») викладача професійно-теоретичної підготовки Маландій Є.В.

 

Впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний стає однією з найактуальніших проблем сучасної професійно-технічної освіти. Основною перевагою використання електронних засобів навчання саме в професійній освіті є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів. Ще однією з переваг електронних програмних засобів є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним навчальним середовищем. Використання електронних засобів навчального призначення дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї, що особливо важливо для навчання висококваліфікованого спеціаліста ХХІ століття.

 Творчий доробок складається з двох частин. У теоретичній частині дано визначення електронних навчальних посібників, їх характеристик та дидактичних функцій, проаналізовано переваги та недоліки використання на різних етапах навчальної діяльності.  Практична частина містить технічний паспорт навчального посібника, в якому описані структура та види розміщених матеріалів, технічні характеристики посібника, надані короткі методичні рекомендації щодо використання посібника на уроках теоретичного навчання.  Електронний навчальний посібник містить різні види електронних дидактичних матеріалів (теоретична інформація, презентації, демонстраційне відео, інструкції до лабораторних робіт, завдання для підсумкового контролю), що  сприяє цілісному, осмисленому і глибокому розумінню учнями навчального матеріалу, самостійному здобуванню знань і продуктивному їх застосуванню у різних навчальних та виробничих ситуаціях. У комплексі пропонується використовувати робочий зошит, зміст якого доповнює і поглиблює матеріал електронного посібника.

Посібник може бути використаний під час проведення уроків теоретичного на виробничого навчання за професією «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу» і стане у нагоді викладачам та майстрам виробничого навчання, які прагнуть вдосконалення знань, умінь і навичок учнів.   

 

Методист О.В.Темченко  навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській областіСТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ

 

ІНТЕРФЕЙС ВИРОБУ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

             

                               

             

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

Тема «Електронна мікроскопія»

 

 

 

 

Тема «Хімічний посуд»

 

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ВІДЕОРОЛИКИ

          

             Тема «Методи фарбування»                       Тема «Приготування препаратів»

       

 

 

 

Тема «Будова мікроскопу»

 

 

ОПИС ВИРОБУ

Електронний навчальний посібник створений у вигляді web-сайту, кожна сторінка якого відповідає уроку предмету «Спеціальна технологія» (професія «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу (ІІІ розряд)»). На web-сторінках розміщені гіперпосилання на дидактичні матеріали в електронному вигляді: 

Ø теоретичні відомості з предмету;

Ø презентації до уроку;

Ø демонстраційні відеоролики;

Ø роздаткові матеріали на друкованій основі;

Ø завдання для проведення практичних робіт;

Ø матеріали для поточного та підсумкового контролю знань;

Ø додаткові теоретичні матеріали (електронний та звичайний підручники за темою).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована програма для роботи з комплексом  – браузер Opera Програма формування матеріалів комплексу    – Конструктор

електронних підручників

Програма створення презентацій                                   – MS Power Point 2003

Кількість web-сторінок                                                   – 52

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ

Електронний дидактичний комплекс призначений для використання викладачами професійно-теоретичної підготовки за професією «Спеціальна технологія» (професія «Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу (ІІІ розряд)») при підготовці та проведення уроків. Крім того, подані дидактичні матеріали також можна використовувати під час проведення уроків виробничого навчання.

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Загальні рекомендації:

Ø комплексно використовувати ті засоби наочності, які давали б  найбільший ефект;

Ø активно залучати учнів до самостійної роботи із засобами наочності;

Ø застосовувати наочність на всіх етапах навчального процесу;

Ø демонструвати засоби наочності послідовно по мірі подання матеріалу;

Ø постійно забезпечувати оновлення змісту матеріалів і естетичність їх оформлення.

 

1.   Вивчення нового матеріалу.

Особливістю цього етапу на уроках теоретичного навчання для операторів комп’ютерного набору є те, що демонстраційної наочності дуже багато, але учні не мають змогу перенести її у свої конспекти (наприклад, вони не можуть перемалювати у зошит елементи вікна програм, кнопки тощо). Цю проблему можна вирішити, використавши підручники або роздаткові матеріали. Щоб активізувати роботу учнів можна використати опорні конспекти, які містять теоретичний матеріал, але в той же час передбачають різні види діяльності учнів: заповнення схем та таблиць, вставка пропущених слів, описання виконуваних дій тощо. 

2.   Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Викладач може виконувати демонстрацію навчального матеріалу на екрані. При цьому учні, спираючись на матеріал з конспектів, підручників чи інших джерел, повинні самостійно прокоментувати продемонстровані дії чи зображення. Наприклад, на екрані показане вікно програми з пронумерованими елементами, а учні по черзі повинні назвати та описати відповідний елемент.

 

3.   Перевірка знань учнів.

Засоби комп’ютера дозволяють при фронтальній перевірці вивести на екран завдання, картки, окремі запитання чи інші засоби контролю. Традиційні засоби навчання використовують на цьому етапі як джерела повторення теоретичного матеріалу. 

 

4.   Лабораторно-практична робота.

Під час виконання практичних робіт використовуються так звані інструкційно-технологічні картки, згідно яких учні повинні самостійно виконати завдання. Для керування практичним діями учнів можна використовувати не лише вказівки викладача, а й відеоролики, які учні мають змогу переглядати у себе на комп’ютері. Також можна використати і зворотній порядок роботи з засобами навчання. Тобто спочатку учні виконують практичні операції, а потім записують послідовність їх виконання у зошит.

 

5.   Самостійне вивчення навчального матеріалу.

І ще один спосіб спільного використання традиційних та комп’ютерних засобів навчання – це самостійне вивчення учнями навчального матеріалу. При цьому учні мають змогу вільно завантажити даний комплекс на свої комп’ютери або навіть мобільні телефони і переглядати навчальний матеріал у позаурочний час. 

pdf
Додано
4 березня 2019
Переглядів
618
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку