From the History of the USA - З історії США

Про матеріал
Найвидатніший епізод історії США — це утворення самої держави. Зростаюча незалежність і економічна сила колоній турбувала Великобританію. Колонії розглядалися як джерело сировини і ринок збуту для Англії, і тільки для неї.
Перегляд файлу

From the History of the USA - З історії США

An episode from the History of the USA - Епізод з історії США

The most prominent episode from the history of the USA is the formation of the state itself.

The growing independence and economic strength of colonies disturbed Great Britain.

The colonies were viewed as a source of raw materials and a market for England alone.

After the Seven Years’ War (1756—1763) the British Government increased its pressure on the colonies and put all possible obstacles in the way of their independent industrial development and trade.

It imposed new taxes and duties, which affected the interests of the colonists.

As a result in Philadelphia in 1774 merchants, ship-owners, lawyers and others revolted and decided to stop trade with Britain and boycott the British goods.

A prologue to the War for Independence in the North America was the “Boston tea-party” (1773), as it was called.

The British Government granted the East India Company the right of tax-free export of tea to the colonies.

It caused indignation among the colonists, and especially the merchants involved in the sale of tea.

In December 1773 a group of members of the organization called the “Sons of Liberty” boarded the British ships in the port of Boston and dumped the whole cargo of tea into the harbour.

Soon after that the port was closed, all kinds of public gatherings were prohibited.

All these measures further sharpened the conflict between Great Britain and the colonies.

The War for Independence of the American colonies began with a battle of colonists against British troops in April 1775 at Concord and at Lensington not far from Boston.

On July 4, 1776, the Continental Congress declared the united colonies to be independent of Great Britain.

The new state was called the United States of America and the 4th of July became its national holiday.

The Congress adopted the Declaration of Independence proclaiming the equality of all people.

Thomas Jefferson, a follower of the British philosophers, was the author of the Declaration.

The battle at Saratoga (1777), when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long, hard War for Independence.

The Americans were supported by France.

In 1783 Britain finally and formally recognized American independence.

George Washington was elected the first president of the new republic.

Later on his name was given to the capital which was built in the federal District of Columbia.

Найвидатніший епізод історії США  — це утворення самої держави.

Зростаюча незалежність і економічна сила колоній турбувала Великобританію.

Колонії розглядалися як джерело сировини і ринок збуту для Англії, і тільки для неї.

Після Семирічної війни (1756—1763) британський уряд посилив свій тиск на колонії і ставив всілякі перешкоди на шляху їх незалежного промислового розвитку і торгівлі.

Він встановлював нові податки

й обов’язки, що торкалися інтересів

колоністів.

У результаті в 1774 році у Філадельфії купці, власники судів, адвокати й інші повстали і вирішили припинити торгівлю з Британією і бойкотувати британські товари.

Прологом до Війни за незалежність у Північній Америці стало так зване «бостонське чаювання» (1773).

Британський уряд надав право Східно-Індійській компанії на безмитний експорт чаю в колонії.

Це викликало обурення серед колоністів, і особливо серед купців, що займалися продажем чаю.

У грудні 1773 року група з організації, званої «Сини Волі», піднялася на борт британських кораблів у порту Бостон і спустила у гавань весь вантаж чаю.

Незабаром після цього порт був закритий, усі види суспільних зборів заборонені.

Усі ці заходи ще більше загострили конфлікт між Великобританією і колоніями.

Війна за незалежність американських колоній почалася з битви колоністів проти британських військ у квітні 1775 року поблизу Конкорду і Ленсингтону неподалік від Бостона.

4 липня 1776 року Континентальний Конгрес оголосив незалежність з’єднаних колоній від Великобританії.

Нова держава одержала назву Сполучені Штати Америки, і день 4 липня став національним святом.

Конгрес прийняв Декларацію незалежності, що проголошує рівність усіх людей.

Томас Джефферсон, послідовник британських філософів, був автором Декларації.

Битва під Саратоге (1777), коли американці змусили велику британську армію капітулювати, стала поворотним моментом у тривалій і важкій війні за незалежність.

У цій війні американців підтримувала Франція.

У 1783 році Британія остаточно

і формально визнала американську

незалежність.

Джордж Вашингтон був обраний першим президентом нової республіки.

Пізніше його ім’ям була названа столиця, побудована у федеральному окрузі Колумбія.

Questions:

1. What is the most prominent episode from the history of the USA?

2. What was a prologue to the War of Independence?

3. When did the War of Independence begin?

4. When did the Continental Congress declare the united colonies to be independent of Great Britain?