Географічний диктант на тему " Біосфера. Географічна оболонка"

Про матеріал
Географічні диктанти – оптимальне рішення для багаторазового повторення і засвоєння нових понять та географічної номенклатури, бо не потребують багато часу. Їх можна застосовувати не тільки для фронтального, а й для індивідуального опитування. Учитель при потребі легко зможе на основі цих диктантів виготовити картки з незаповненими місцями для ключів, а їх вже при виконанні завдання мають записати учні, або індивідуально, або працюючи в групах.
Перегляд файлу

ГЕОГРАФІЧНІ ДИКТАНТИ

 

ТЕМА «БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА»

 

Диктант № 1.

 

Запитання

Ключ

І варіант

ІІ варіант

1

Система заходів, спрямованих на збереження та поліпшення ґрунтів з метою підвищення їхньої родючості.

2

11

2

Сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі.

5

8

3

Великі частини географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом.

3

10

4

На початку ХІХ століття термін «біосфера» запропонував …

11

2

5

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів.

9

4

6

Органічна частина, перегній, що утворюється внаслідок процесу розкладу й окислення решток рослин і тварин під впливом мікроорганізмів.

1

12

7

Складний процес, що поєднує в собі процес створення рослинної продукції, процес пере-творення її на тваринну продукцію й процес руй-нування рослинної і тваринної продукції мікро-організмами.

7

6

8

Види рослин чи тварин, які збереглися з минулих геологічних часів і подекуди ще трапляються на певних територіях.

12

1

9

Ґрунти, що формуються за сталого вмісту великої кількості солі.

8

5

10

Рослина або тварина, поширена лише на невеликій території, в певній місцевості.

4

9

11

Надмірне зволоження за умов значної кількості опадів та постійно високих температур.

6

7

12

Наука про закономірності поширення й розподілу рослин і тварин на земній кулі.

10

3

 

Варіанти відповідей

 

І В

Відповідь

ІІ В

І В

Відповідь

ІІ В

1

Гумус

12

7

Біологічний кругообіг речовин

6

2

Меліорація

11

8

Солончаки

5

3

Природні зони

10

9

Широтна зональність

4

4

Ендемік

9

10

Біогеографія

3

5

Рослинний світ

8

11

Жан Батіст Ламарк

2

6

Вологі екваторіальні ліси

7

12

Релікти

1

Диктант № 2.

 

Запитання

Ключ

І варіант

ІІ варіант

1

Один з основних типів рослинності, що складається із сукупності деревних, чагар-никових і трав’янистих рослин.

12

1

2

Найважливіша географічна закономірність, заснована на тісному взаємозв’язку і взаємо-залежності

4

9

3

Історично складена сукупність видів рослин, що населяють певну територію або населяли її в минулі геологічні часи.

8

5

4

Форма співжиття організмів різних видів, що забезпечує їм взаємну вигоду.

10

3

5

Ґрунти під хвойними та мішаними лісами.

9

4

6

Рослини, що пристосувалися до життя на дуже засолених ґрунтах.

7

6

7

Однією з головних сил, що змінюють географічну оболонку, сьогодні є …

6

7

8

Зміна вологого і сухого періодів (сезонів) за високих температур, переважає трав’яниста рослинність, велика кількість травоїдних тварин і хижаків.

3

10

9

Руйнування структури ґрунтів, змивання родючого шару водою, розвіювання вітром …

11

2

10

Оболонка Землі, у якій мешкають живі організми.

1

12

11

Наука, що вивчає ґрунти, їхнє поширення, розвиток, склад, властивості, закономірності поширення, формування, родючість, їхнє раціональне використання.

5

8

12

Учення про біосферу обґрунтував та розвинув у своїх працях …

2

11

 

 

Варіанти відповідей

 

І В

Відповідь

ІІ В

І В

Відповідь

ІІ В

1

Біосфера

12

7

Галофіти

6

2

В. І. Вернадський

11

8

Фауна

5

3

Савани

10

9

Підзолисті

4

4

Цілісність

9

10

Симбіоз

3

5

Ґрунтознавство

8

11

Ерозія ґрунтів

2

6

Діяльність людини

7

12

Ліс

1

 

Диктант № 3.

 

Запитання

Ключ

І варіант

ІІ варіант

1

Сукупність ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості.

4

9

2

Потужність географічної оболонки від її нижньої межі (у надрах літосфери) до верхньої (в атмосфері) не перевищує …

11

2

3

Цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літо-сфери, усю гідросферу й біосферу.

2

11

4

Наука про взаємовідносини людини, тварин, рослин і мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем.

8

5

5

Верхній тонкий пухкий шар земної кори, якому властива родючість.

6

7

6

Рослини (переважно лишайники і водорості), здатні рости на скелях і кам’янистих осипах.

3

10

7

Бідність життя обумовлена високими тем-пературами вдень й низькими вночі за дуже малої кількості опадів.

5

8

8

Періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі.

12

1

9

Закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна для гірської місцевості.

7

6

10

Ліс на родючих ґрунтах, в якому переважає дуб з супутніми широколистими породами – кленом, липою, ясенем, грабом.

1

12

11

Акліматизація, відновлення на конкретній території з якихось причин зниклих чи знищених місцевих видів рослин або тварин.

10

3

12

Наука про рослинні угруповання, їхній склад, будову, історію розвитку, розподіл по території, взаємозв’язки між собою і з навколишнім середовищем.

9

4

 

Варіанти відповідей

 

І В

Відповідь

ІІ В

І В

Відповідь

ІІ В

1

Діброва

12

7

Висотна поясність

6

2

Географічна оболонка

11

8

Екологія

5

3

Петрофіти

10

9

Геоботаніка

4

4

Ґрунтовий покрив

9

10

Реакліматизація

3

5

Пустелі

8

11

55 км

2

6

Грунт

7

12

Ритмічність

1

Диктант № 4.

 

  Запитання

Ключ

І варіант

ІІ варіант

1

Наука про деревні рослини.

3

10

2

Великий масив густого важкопрохідного лісу.

1

12

3

Фундатором ґрунтознавства є …

8

5

4

Рослини, пристосовані до життя в посушливих умовах (степ, пустеля).

11

2

5

Грунти під вологими екваторіальними лісами.

4

9

6

Історично складена сукупність видів рослин, що населяють певну територію або населяли її в минулі геологічні часи.

6

7

7

Виражені сезони, вологи недостатньо для росту дерев, розвинена трав’яниста рослин-ність, багато гризунів, родючі ґрунти.

10

3

8

Проблеми, що виникають у зв’язку з втручанням людини в природні процеси і призводять до порушення рівноваги природ-них комплексів.

2

11

9

Морські тварини, які активно рухаються у воді.

7

6

10

Назви ґрунтів зазвичай визначає їх …

12

1

11

У результаті господарської діяльності родючість ґрунтів …

5

8

12

Першоджерелом усіх природних процесів взаємодії оболонок Землі є …

9

4

 

 

 

Варіанти відповідей

 

І В

Відповідь

ІІ В

І В

Відповідь

ІІ В

1

Пуща

12

7

Нектон

6

2

Екологічні проблеми

11

8

Докучаєв

5

3

Дендрологія

10

9

Енергія Сонця

4

4

Червоно-жовті

9

10

Степи

3

5

Знижується

8

11

Ксерофіти

2

6

Флора

7

12

Колір

1

 

 

 

 

 

 

 

Диктант № 5.

 

Запитання

Ключ

І варіант

ІІ варіант

1

Сполучення компонентів природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему.

9

4

2

Сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості.

1

12

3

Здатність грунту забезпечувати рослини елементами мінерального живлення та водою.

3

10

4

Пристосування рослин і тварин до нових умов існування.

5

8

5

Сукупність організмів, органічно-мінеральні й органічні продукти, які створили, відмираючи організми (каміння, вугілля, торф, гумус) і речовини, що утворилися в результаті взаємодії живих організмів і неживої природи (гази, що входять до складу атмосфери, осадові породи, вода).

4

9

6

Список рідкісних та тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин та рослин.

10

3

7

Надмірне зволоження, дуже холодні зими та коротке літо, поширені карликові дерева.

2

11

8

Своєрідні природні зони, що закономірно змінюються в горах з висотою.

11

2

9

Організми, які живуть на дні моря.

7

6

10

Землі, які використовують для одержання сільськогосподарської продукції (рілля, сінокоси, пасовища тощо).

12

1

11

Найбільшою родючістю вирізняються …

6

7

12

Найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів.

8

5

 

Варіанти відповідей

 

І В

Відповідь

ІІ В

І В

Відповідь

ІІ В

1

Тваринний світ

12

7

Бентос

6

2

Тундра

11

8

Географічні пояси

5

3

Родючість

10

9

Природний комплекс

4

4

Склад біосфери

9

10

Червона книга

3

5

Акліматизація

8

11

Висотні пояси

2

6

Чорноземи

7

12

С/г угіддя

1

 

 

docx
Додано
30 травня 2023
Переглядів
258
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку