26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Готуємося до ЗНО: теоретико-літературознавчий аспект. Збірник тренувальних завдань

Про матеріал

Збірник містить тестові завдання, які допоможуть учневі перевірити свої знання з теорії літератури, виробити вміння розпізнавати, аналізувати, порівнювати, групувати й класифікувати літературознавчі терміни та поняття, розрізняти правильне від помилкового.

Перегляд файлу

 

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

 

(збірник тренувальних завдань)

 

Упорядник - Алла Ткач,

методист міського методичного центру

закладів освіти управління освіти

Чернівецької міської ради

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

 

1. Завершення твердження «Художній образ — це…» подано в рядку

А особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігаються його предметно-чуттєвий  характер, його  цілісність, життєвість, конкретність

 Б   зв’язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку   інших

В   зображення письменником у художньому творі людини з властивими їй індивідуальними рисами

Г  зображення у літературному творі зовнішнього вигляду, поз, рухів, виразу обличчя   людини, її одягу,   взуття тощо

Д  персонаж ліричного твору

 

2. Думу відрізняє від пісні

 А  використання епітетів

 Б  оптимістичний фінал

 В  використання порівнянь

 Г  психологічний паралелізм

 Д  розгорнутий сюжет

 

3. Жанри лірики вказані в рядку

А  оповідання

Б  новела

В  драма-феєрія

Г  елегія

Д  повість

 

4. Усне народне оповідання про визначні події з життя народу та про героїв цих подій – це…

А  казка

Б  переказ

В  легенда

Г  приказка

Д дума

 

5. Твір, у якому про щось розповідається, описується побут, історія життя, пригоди та вчинки героїв, називається

А  ліричним

Б  епічним

В  ліро-епічним

Г  автобіографічним

Д  пригодницьким

 •           
 •          6. Пісня – це

А   художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події

Б   великий твір переважно героїчного змісту

В   короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру

Г   словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного характеру

Д   народний ліро-епічний твір про боротьбу українського народу проти поневолювачів, про суспільно-політичне й побутове життя людей

 

7. Комедія як жанр драматичного твору це п’єса

А що ґрунтується на гострому непримиренному конфлікті особистостей, які прагнуть реалізувати свої творчі можливості

Б з анекдотичним сюжетом, наповнена діалогами, піснями й танцями

В соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі

Г у якій засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності

Д у якій об’єднані риси трагедії й елементи комедії

 

8. І фольклорними, і літературними є жанри, подані в рядку

А роман, повість, новела

Б  поема, епітафія, епіграма

В казка, балада, пісня

Г водевіль, трагікомедія, комедія

Д елегія, ода, вірш

 

9. Антитеза – це

А  зворот поетичної мови з незвичайним порядком слів

Б  короткий виклад змісту, характеристики книги, статті, руко­пису

В  стилістичний прийом включення в текст художнього твору за­гальновідомого виразу

Г  повторення однакових або близьких звуків у віршових чи про­зових рядках, що надає  творам  певної виразності

Д  стилістична фігура протиставлення явищ, предметів, характерів, посилює змістове й   емоційне звучання твору

 

10. Правильним є твердження

А  стопа складається з наголошеного та одного чи двох ненаголошених складів

Б  стопа є системою пауз як складових ритмомелодики

В  стопа це кілька рядків у вірші, об'єднаних певною системою римування

Г  стопа складається з наголошеного та трьох ненаголошених складів

Д  стопа – характер розміщення рим у вірші

 

11. Хибним є твердження

А  література – це вид мистецтва

Б  анапест – трискладова  стопа, у якій наголос падає на другий склад

В  лірика, епос, драма – це  три роди літератури

Г  фольклор – це усна народна творчість

Д  твори художньої літератури відобража­ють світ у художніх образах

 

12. Уривок з поезії Т. Шевченка

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати   доброго добра.  

написано

А    чотиристопним ямбом

Б    чотиристопним хореєм

В    тристопним хореєм

Г    тристопним  дактилем

Д    тристопним амфібрахієм

 

13. У наведених рядках з пісні

Вбогі дівки заміж ідуть

З чорними бровами,

А багаті дівки сидять

З кіньми       

та волами

використано

А  антитезу

Б  гіперболу

В  епітет

Г  анафору

Д   персоніфікацію

14. Уривок з поеми Т.Шевченка «Сон»:

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком –

За край світа зазирає…

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину.

      написано

А  чотиристопним ямбом

Б  чотиристопним хореєм

В  тристопним анапестом

Г  тристопним дактилем

Д  тристопним амфібрахієм

 

15. Віршовий розмір уривка з поеми І.Котляревського «Енеїда»

Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильніша од гармат.

 1.      ямб
 2.       хорей
 3.       дактиль
 4.       амфібрахій
 5.       анапест

 

16. Віршовий розмір уривка із поезії І. Франка

Вічний революціонер –

Дух, наука, думка, воля –

Не уступить пітьмі поля,

Не дасть спутатись тепер.

 1.                чотиристопний  хорей
 2.                п’ятистопний ямб
 3.                чотиристопний дактиль
 4.                 чотиристопний амфібрахій
 5.                п’ятистопний анапест

 

17. Віршовий розмір поезії

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну

 1.      дактиль
 2.       амфібрахій
 3.       анапест
 4.       ямб
 5.       хорей

 

18. «Що смерть моя і смерть моїх дітей? – думав Запорожець – І що мої мізерні муки, коли зникають у небуття тисячі наших людей. Гинуть родини, гинуть роди без числа і без краю…».

У цьому уривку твору О. Довженка «Україна в огні» НЕ використано

 1.      тавтологію
 2.       алегорію
 3.       епітети
 4.       антитези
 5.           фразеологізми

 

19. У рядках

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія – це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

основним художнім засобом є

 1.      епітет
 2.       анафора
 3.       антитеза
 4.       гіпербола
 5.       оксиморон

 

20. В уривку «За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалки-письменники, сом важив 400 кілограмів, ковтав собак і ведмедів. Можливо, що з розвитком рибальства сам важитиме тонну і ковтатиме симентальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави…» засобом творення комічного є

 1.           гумор
 2.            іронія
 3.            сатира
 4.            сарказм
 5.           гротеск

 

21. В уривку з пісні «Засвіт встали козаченьки»

Засвіт встали козаченьки

В  похід з полуночі,

Заплакала Марусенька

Свої ясні очі.

використано

 1.           порівняння
 2.            гіперболу
 3.            алегорію
 4.            епітет
 5.           персоніфікацію

 

22. Провідним літературним напрямом в українській літературі 70-90рр. XIX ст. був

 1.                романтизм
 2.                модернізм
 3.                реалізм
 4.                 класицизм
 5.                постмодернізм

 

23. Ознакою сентименталізму як ідейно-художнього напряму є зображення

 1. типового героя в типових обставинах
 2. незвичайного героя в незвичайних обставинах
 3. мінливості відчуттів і вражень героя через слухові й зорові образи
 4. подій і характерів, які розкриваються через діалог дійових осіб
 5. переживань і почуттів простих людей, їхнього внутрішнього світу

 

24. Художньому засіб, використаний в уривку

Гойдається вічна колиска

Маятником життя…

А  символ

Б  порівняння

В  паралелізм

Г  метафора

Д гіпербола

 

25. Уривок з поеми Т.Шевченка «Гайдамаки»

Посіяли гайдамаки

В  Україні жито,

Та не вони його жали.

Що мусим робити?

написано

А  тристопним дактилем

Б  тристопним амфібрахієм

В  тристопним анапестом

Г  коломийковим

Д  чотиристопним хореєм

 

26.                Він не вмер, він ще живе!

Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився

І о власній силі йде.

Ці рядки поезії І. Франка «Гімн» є прикладом

 1.      метонімії
 2.       анафори
 3.       риторичної фігури
 4.       уособлення
 5.       порівняння

 

27. Оповідання, повість, роман належать до роду літератури

А лірики

Б епосу

В ліро-епосу

Г драми

Д ні до жодного

 

28. П.Тичина використав у рядку «Квітне сонце, грає вітер» художній засіб

А оксиморон

Б синекдоху

В метонімію

Г метафору

Д паралелізм 

 

29. Твір «Всякому місту – звичай і права» написаний віршовим розміром

 1.      ямбом
 2.       хореєм
 3.       дактилем
 4.       амфібрахієм
 5.       анапестом

 

30. Уривок з послання Т.Шевченка «І мертвим, і живим…»:

Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають.

написано

 1.                  чотиристопним ямбом
 2.                  чотиристопним хореєм
 3.                  тристопним анапестом
 4.                   тристопним дактилем
 5.                  тристопним амфібрахієм

 

31. У рядках

Йде весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена

провідним художнім засобом є

 1.      паралелізм
 2.       анафора
 3.       оксиморон
 4.       порівняння
 5.       персоніфікація

 

32. Віршовий розмір  поезії «Contra spem spero» Лесі Українки

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так, у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

А чотиристопний хорей

Б чотиристопний ямб

В тристопний дактиль

Г тристопний амфібрахій

Д тристопний анапест

 

33. Відрізняє народну баладу від пісні

А  постійні епітети

Б  наявність сюжету

В  символічність образів

Г  використання порівнянь

Д  відсутність сюжету

 

34. Ознаками барокової літератури є всі названі, КРІМ

А зображення Бога як вершини досконалості

Б акцент на цінності людської особистості

В бачення світу через контрасти й суперечності

Г перенасичення художніми засобами

Д відсутність композиції

 

35. Характерними ознаками романтизму є всі названі, КРІМ

А звернення до античних традицій

Б виняткові герої у виняткових обставинах

В увага до історичного минулого

Г протиставлення картин життя бажаного, витвореного мрією митця, реальній дійсності

Д бачення світу через контрасти й суперечності

 

36. Фольклорним творам притаманно

 А розгалуженість сюжету

 Б постійні епітети

 В романтизм

 Г авторська позиція

 Д перенасичення художніми засобами

 

37. Укажіть рядок з інверсією

А «ви щасливі, високії зорі»

Б  «вона летіла хутко, мов стокрила»

В  «все ожило, усе загомоніло»

Г  «була весна, весела, щедра, мила»

Д  «покинули стару матір»

 

38.            Коли вона плелася в коси,

                Чом, скрипко, відвернулась пріч?

Подані рядки побудовані на прийомі

А риторичне запитання

Б паралелізм

В риторичне звертання

Г еліпс

Д анафора

 

39. Укажіть художні засоби, використані у рядках:

                А інший – на кроки не міряв:

                Летів, і гримів, і …згорів,

                І люди відкрили в сузірях

                Зіницю нової зорі.

А градація

Б інверсія

В метонімія

Г гіпербола

Д  алегорія

 

40. Невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом - це

А  поема

Б  легенда

В  балада

Г  повість

Д  новела

 

41. Родинно-побутова пісня «Світи, світи, місяченьку…» написана

Я до тебе більше не прийду,

нехай хтось інший йде,

Єсть у мене друга дівчина,

вона на мене жде

А п’ятистопним ямбом

Б п’ятистопним хореєм

В чотиристопним анапестом

Г чотиристопним дактилем

Д чотиристопним амфібрахієм

 

42. У строфі з поезії Є.Маланюка

Вже кров’ю кленів перші рани

Позначив вересень в лісах.

Крізь туск, крізь ранішні тумани,

День хилиться, від сонця п’яний,

І на осонні – загаса…

використано художній засіб

 1.                метонімію
 2.                порівняння
 3.                метафору
 4.                 літоту
 5.                гіперболу

 

43. Визначте правильне твердження

А  думи – це великі пісенно-розповідні твори переважно героїчного змісту  про важливі історичні події

Б  думи – це твори, що виконувалися історичними особами

В думи – це народний переказ про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповитий фантастикою, казковістю

Г  думи – це образне відображення актуальних проблем, подій

Д  думи – це правдиве зображення типових подій, характерів

 

44. Для сентименталізму як творчого методу характерна ознака

А  підвищений інтерес до історичних подій

Б  зображення реальних подій

В  наслідування античного мистецтва

Г  намагання викликати співчуття читачів до героїв

Д  нахил до ускладненої форми

 

45. Поетичний вислів, який розкриває особливість одного предмета     чи явища через перенесення на нього ознак і властивостей іншого   предмета чи явища на основі подібності це

А  порівняння

Б  метафора

В  алегорія

Г  синекдоха

Д  метонімія

 

46. Жанр усмішки характеризує визначення рядка

А  усмішка – твір публіцистичного характеру на злободенну тему, якому притаманна ораторська інтонація.

Б  усмішка – драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні явища

В усмішка – різновид гуморески, в якій поєднані жартівливі замальовки з жанровими сценками та фейлетонними компонентами, де домінує доброзичливий  світлий настрій.

Г усмішка – художньо-публіцистичний жанр на актуальну тему сучасності, в якому розповідається про справжні події.

 

47. Твір М.Куліша «Мина Мазайло» за жанром

А оповідання

Б комедія

В трагікомедія

Г мелодрама

Д драма

 

48. « Дзвінка тиша»  - це художній засіб

А епітет

Б метафора

В оксюморон

Г інверсія

Д персоніфікація

 

49. Віршовий розмір поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати»

Хотіла б я піснею стати

У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,

Щоб вітер розносив луну.

 1.      дактиль
 2.       амфібрахій
 3.       анапест
 4.       ямб
 5.       хорей

 

50. Хорей – це

 1.           двоскладова стопа з наголосом на першому складі
 2.            двоскладова стопа з наголосом на другому складі
 3.            трискладова стопа з наголосом на першому складі
 4.            трискладова стопа з наголосом на третьому складі
 5.           трискладова стопа з наголосом на другому складі

 

51.             Як почуєш вночі край свойого вікна,

                  Що щось плаче і хлипає важко,

                  Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна.

                  Не дивися в той бік, моя пташко!

Віршовий розмір твору

А хорей

Б ямб

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

 

52. У рядках

Як почуєш вночі край свойого вікна

Що щось плаче і хлипає важко,

Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна.

Не дивися в той бік, моя пташко!

використано

А паралельне римування

Б перехресне римування

В кільцеве римування

Г білий вірш

Д монориму

53. Віршовий розмір «Енеїди» Івана Котляревського

Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак…

А хорей
Б ямб
В дактиль
Г амфібрахій
Д анапест

 

54. Віршовий розмір поетичних рядків Олександра Олеся

Хто зберіг любов до краю

І не зрікся роду,

Той ім’ям не вмре ніколи

В спогадах народу.

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

 

55. У рядках

В соняшника були руки і ноги,

Було тіло – шорстке і зелене.

Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу,

І в пазуху рвав гнилиці,

І купався коло млина,

І лежав у піску,

І стріляв горобців з рогатки

основним художнім засобом є

А порівняння

Б гіпербола

В антитеза

Г персоніфікація

Д паралелізм

 

56. Рядки Олександра Ірванця

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,

Як неньку і дедді достоту!

Любіть Індіану! Й так само любіть

Північну й Південну Дакоту

яскраво ілюструють ознаки

А сентименталізму

Б романтизму

В реалізму

Г модернізму

Д постмодернізму

 

57. Рядки

В кінці греблі шумлять верби,

Що я насадила...

Нема того козаченька,

Що я полюбила

є в

А календарно-обрядовій пісні

Б суспільно-побутовій пісні

В родинно-побутовій пісні

Г історичній пісні

Д народній думі

 

58. В уривку

«За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалки-письменники, сом важив до чотирьохсот кілограмів, ковтав собак і ведмедів. Можливо, що з розвитком рибальства сом важитиме тонну і ковтатиме симентальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави»

основним художнім засобом є

А алегорія

Б паралелізм

В гіпербола

Г порівняння

Д персоніфікація

 

59.               Чи не той то хміль,

Що коло тичин в'ється?

Ой той то Хмельницький,

Що з ляхами б'ється.

В уривку використано

А  персоніфікацію

Б  паралелізм

В  анафору

Г  метонімію

Д оксиморон

 

60. «Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилось»

В описі природи  використано художній засіб

А  епітет

Б  анафору

В  гіперболу

Г  персоніфікацію

Д  метонімію

 

В І Д П О В І Д І    Н А    Т Е С Т О В І    З А В Д А Н Н Я

1 А  2Д 3Г      6 Г        10А  11Б  12А  13А  14Б  15А  16А  17Б  18А  19Б  20Д  21Г  22В  23Д  24Г  25Г  26Г  27Б  28Д  29В  30А  31Д  32Д  33Б  34Б  35А  36Б  37Г  38А  39А  40В  41Б  42В  43А  44Г 45Б   46В  47В  48В  49В  50А  51Д  52Б  53Б  54Б  55Г  56Д  57В 58В  59Б  60Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ВИБОРОМ ДВОХ АБО БІЛЬШЕ ВІДПОВІДЕЙ

 

1. До епічних творів НЕ належать

А оповідання

Б новела

В пісня

Г вірш

Д коломийка

 

2. Ознаки поеми названо в рядках

А віршована мова

Б віршована або прозова мова

В зображення важливих, яскравих подій

Г сприйняття та оцінка зображуваних подій

Д наявність одного головного героя

 

3. Особливостями українського реалізму є

А співіснування реалізму з романтизмом

Б волелюбний громадянський пафос зі стильовою експресією та образністю

В ідеалізація патріархальних відносин

Г пошуки ідеалу з опорою на морально-етичні цінності, національні    традиції

Д ліричний герой перебуває у гармонії з природою

 

4. Ознаки оповідання як жанру художньої літератури подано в рядках

А  характери героїв уже сформовані

Б  мала кількість дійових осіб

В  важливу роль відіграє художня деталь

Г   динамічний сюжет

Д   часті повтори, потрійність

 

5. У наведених рядках використано такі художні засоби

                    Хтось застромив у серце шило

                    в чеканні марному весни…

                    В саду розкішному лишились

                    одні пеньки та бур’яни

А епітети

Б оксиморон

В порівняння

Г уособлення

Д    метафора

 

6. До засобів, притаманних творчості романтиків належать

А  травестія

Б  антитеза

В  алегорія

Г  гіпербола

Д   паралелізм

 

7. Позначте зайве

А  тема твору

Б  експозиція

В  ідея твору

Г  зав’язка

Д  кульмінація

 

8. Укажіть види драматичних творів

А новела

Б трагедія

В драма

Г оповідання

Д комедія

 

9. Риси імпресіонізму подано в рядках

А перевага об’єктивного сприйняття над суб’єктивним

Б відображення безпосередніх вражень, миттєвих відчуттів людини

В вагомість зорових, слухових, тактильних образів; багата колористика

Г психологізм, переважання внутрішньої дії над зовнішньою

Д увага до суспільно-економічних проблем

 

10. Жанрові особливості новели подано в рядках

А динамічний сюжет

Б основна увага приділяється зовнішній дії

В психологізм

Г велика кількість персонажів

Д несподівана розв’язка

 

11. Жанри драми як роду літератури

А водевіль

Б комедія

В повість

Г поема

Д трагедія

 

12. Для сентименталізму як творчого методу характерні такі ознаки

А підвищений інтерес до історичних подій

Б утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів

В наслідування античного мистецтва

Г намагання показати особистість в рухах, думках, почуттях, прагненнях

Д  нахил до ускладненої форми

 

13. Для романтизму як творчого методу характерні ознаки, зазначені в рядках

А прагнення не відтворити, а перетворити дійсність

Б домінування чіткої ієрархії морально-етичних цінностей

В дивовижне переплетіння язичницьких і християнських образів

Г показ непересічних подій, найчастіше трагічних

Д культ «сильної та вищої людини» для служби Богу

 

14.    Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу, і в радості мить,

Любіть у годину негоди.    

В уривку використано художні засоби

А епітет

Б метафору

В порівняння

Г антитезу

Д гіперболу

 

15. Укажіть особливості українського реалізму

А співіснування реалізму з романтизмом

Б волелюбний громадянський пафос зі стильовою експресією та образністю

В ідеалізація патріархальних відносин

Г пошуки ідеалу з опорою на морально-етичні цінності, національні    традиції

Д ліричний герой перебуває у гармонії з природою

 

16. Риси імпресіонізму подано в рядках

А перевага об’єктивного сприйняття над суб’єктивним

Б відображення безпосередніх вражень, миттєвих відчуттів людини

В вагомість зорових, слухових  образів; багата колористика

Г психологізм, переважання внутрішньої дії над зовнішньою

Д увага до суспільно-економічних проблем

 

17. Ознаки, притаманні імпресіонізму, подано в рядках

 1. фрагментарність
 2. почуття повсякденного болю
 3. прагнення охопити миттєві враження
 4. гіперболізація
 5. посилена увага до кольорів, звуків і яскравих художніх деталей

 

18. Основні завдання комедії як драматичного твору

А правдиво відтворювати картини життя

Б засобами гумору та сатири розвінчувати негативні суспільні та побутові явища

В розкривати в навколишній дійсності чи людині смішне, використовуючи засоби гумору та сатири

Г звертати увагу на внутрішній світ персонажів

Д  висвітлювати соціально-побутову тематику

 

19. Особливості поетики авангардизму знаходимо в рядках

А ліризм, тяжіння до філософського осмислення дійсності

Б заперечення традиційних форм художнього зображення, реалістичного змалювання світу

В зосередження уваги передусім на формі, а не на змісті твору

Г естетизація негативних, низьких проявів життя

Д увага до традицій античної літератури, запровадження класичних жанрів

 

20. До модернізму належать художні напрями

А   класицизм

Б   символізм

В   імпресіонізм

Г  сентименталізм

Д   екзистенціалізм

 

 

В І Д П О В І Д І    Н А    Т Е С Т О В І    З А В Д А Н Н Я

 

1ВГД     2АБ    3АБГ   4АБВ    5 АД    5БГД     7АВ     8БД  9БВГ    10АВД     11АБД    12БГ    13АГ    14АВГ    15АБГ  16БВГ    17ВД    18БВ    19БВГ    20БВД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

 

1. Установи відповідність між терміном і його визначенням.

 

1

історична

пісня

А

великий народний віршований твір героїчного або соціально-побутового змісту, який виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури чи ліри

2

народна

дума

Б

народний твір, у якому оспівано героїзм захисників рідної землі, мотив прощання з родиною та героїчної загибелі козака

3

епос

В

оповідна поезія, у якій узагальнено історичний досвід народу в яскравих художніх образах, яким властива масштабність

4

козацька

пісня

 

Г

віршований твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом і сумним звучанням

 

 

Д

народний ліро-епічний твір про важливі історичні події та конкретних історичних осіб

 

2. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладом із поезії.

 

Художні засоби

Цитати

1 персоніфікація

2 антитеза

3 порівняння

4 оксиморон

 

А Співало все, сміялось і бриніло,

    А я лежала, хвора і самотня.

Б Весни такої не було й не буде,

    Як та була, що за вікном цвіла.

В Вітер… про весняну волю  

    заспівав.

Г Час летів, немов на крилах, і, мов  

   сон, життя минало.

Д  Грає кобзар, виспівує,

   Аж лихо сміється.

 

3. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладам.

 

Художній засіб

Приклад

1   градація

2   антоніми

3   метафора

4   інверсія

 

А  життю – ні кінця, ні начала

Б  У хмарах отих пурпурових

В  летів, і гримів, і .. згорів

Г  Красу її вічно живу і нову

Д  синіє щастя у душі моїй

 

4. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами.

 

Художні засоби                         

Приклади

1  епітет 

2  гіпербола 

3  метафора 

4  порівняння

 

А  «Тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті»

Б  «Кров лилася з них відрами, казанами»

В  «Переплелись, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги»

Г  «Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить»

Д  «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну»

 

5. Установіть відповідність між жанром і твором Т.Шевченка.

 

Жанр

Твір

1  поезія-медитація

2  поема-містерія

3  поема-інвектива

4  балада

А  «Великий льох»

Б  «Доля»

В  «Причинна»

Г  «Кавказ»

Д  «Наймичка»

 

6. Установіть відповідність між елементом сюжету і подією твору «Intermezzo» М.Коцюбинського.

 

 

Елемент сюжету

 

Подія

1

2

3

4

Зав’язка

Розвиток дії 

Кульмінація

Розв’язка

А

Повернення внутрішньої рівноваги

Б

Перелік дійових осіб

В

Перебування митця на лоні природи

Г

Змалювання стану психологічної спустошеності

митця, його від’їзд за місто

 

 

Д

Зустріч митця із селянином

 

7. Установіть відповідність між подією роману «Тигролови»  Івана Багряного та її місцем у сюжеті твору.

 

Подія

Елемент сюжету

1  Втеча Григорія Многогрішного з «ешелону смерті»

А  Експозиція

Б  Зав’язка

В  Розвиток дії

Г  Кульмінація

Д  Розв’язка

2  Убивство Медвина

3  Втеча Григорія і Наталки за кордон

4  Змалювання двох експресів

 

8. Установіть відповідність між терміном та його поясненням.

 

    Термін

 1. 1 анафора
 2. 2 пісня-гімн
 3. 3 рефрен
 4. 4 епітет

 

 1. Приклад
 2. А художнє означення
 3. Б вид повторів
 4. В урочистий музичний твір
 5. Г ліричний твір
 6. Д єдинопочаток

 

9. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами.

 

Художній засіб

1  епітет 

2  паралелізм 

3  інверсія 

4  порівняння

 

Приклад

А  «… бентежні звуки далеких дзвонів»

Б  «Припаду я серцем до твого порога, як твоя кровинка, як твоя

     сльоза»

В  «І мене в сім’ї великій, в сім’ї

      вольній, новій»

Г  «Не тополю високую

      Вітер нагинає,

      Дівчинонька одинока

      Долю зневажає»

Д  «Поховайте та вставайте, кайдани  

     порвіте…»

 

10. Установіть відповідність між назвою твору та літературним напрямом (течією).

 

Назва твору

1 «Кайдашева сім’я»

2 «Intermezzo»

3 «Лісова пісня»

4 «Камінний хрест»

 

Літературний напрям

А романтизм

Б  реалізм

В  імпресіонізм

Г неоромантизм

Д експресіонізм

 

 

 

11. Установіть відповідність між назвою твору та літературним напрямом (течією).

 

Назва твору

1 «Мартин Боруля»

2 «Intermezzo»

3 «Мойсей»

4 «Камінний хрест»

Літературний напрям

А романтизм

Б  реалізм

В  імпресіонізм

Г неоромантизм

Д експресіонізм

 

 

 

12. Установіть відповідність між жанром твору та його назвою.

 

Жанр

1 афоризм

2 байка

3  пісня

4 трактат

 

Твір

А  «Всякому місту – звичай і права»

Б  «Світ ловив мене, та не спіймав»

В  «Бджола та Шершень

Г  «Вступні двері до християнської добронравності»

Д  «Сад божественних пісень»

 

13. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом (за поемою Т.Г. Шевченка «Сон»).

 

Художній засіб

1 оксиморон

2 тавтологія

3 порівняння

4 персоніфікація

 

 

Приклад

А  І в темній темниці…

     Голодом замучив…

Б  Так із його, сердешного,

     Кров, як воду точить!...

В   …Тополі по волі…

     Розмовляють з полем…

Г   …А той нишком у куточку

     Гострить ніж на брата

Д  На той останній Страшний Суд

     Мерці за правдою встають.

 

14. Установіть відповідність між жанром і твором Т.Шевченка.

 

Жанр

1  поезія-медитація

2  поема-містерія

3  поема-інвектива

4  балада

 

Твір

А «Великий льох»

Б «Доля»

В «Причинна»

Г «Кавказ»

Д «Наймичка»

 

15. Установіть відповідність між  художніми засобами і прикладами («Давня весна» Лесі Українки).

 

Художній  засіб

1  була весна весела, щедра, мила

2  заглянули від яблуні гілки

3   вона летіла …, мов стокрила

4 … весна … промінням грала

 

Приклад

А   антоніми

Б  інверсія

В  епітети

Г  метафора

Д  порівняння

 

16. Установіть відповідність між видом фольклорного ліричного твору та його жанром.

 

Вид фольклорного твору

1    родинно-обрядова лірика

2    родинно-побутова лірика

3    суспільно-побутова лірика

4   календарно-обрядові пісні

 

Жанр

А  пісні про кохання, сімейне   

     життя

Б  колядки, щедрівки пісні

В  колискові, весільні пісні

Г  рекрутські, чумацькі пісні

Д  казки, байки

 

17. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

 

Терміни

1  суміжне римування

2  перехресне римування

3 кільцеве римування

4  ритмомелодика

 

 

 

 

Визначення

  А ритмічна будова одного чи   

      кількох віршів                   

  Б римування першого рядка з

     другим, а третього з четвертим

  В римування першого рядка з  

     третім, а другого з четвертим

  Г співзвучне закінчення рядків

  Д  римування першого рядка з ч

      четвертим, а другого з третім

 

18. Установіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом.

Віршовий розмір

Приклад

1  Ямб

2  дактиль

3  амфібрахій

4  анапест

 

А   Молитовних висот піднебесні божниці

      застеляє снігів недоторканий килим.                                       

      Там шукай джерела чудотворної сили                                   

       і магічних ключів до життя таємниці.

Б    Хай важка дорога,

       Хай похмурі днини,                                                                     

      Все зроби, що мога,                                                                                     

      На користь країни.

В   Хлюпнуло море з розгону на мокре

      каміння,

      Піна осіла на берег валочком білявим.                                   

      Осіннеє сонце купалось, не тонучи в

      морі,                          

     Десь не вгасали веселого дня переливи.

Г    Реве та стогне Дніпр широкий,

       Сердитий вітер завива,                                                 

      Додолу верби гне високі,                                                

      Горами хвилю підійма.

Д   А  потім і він спалахнув, як заклята

     Трава-пересушка, і вибухнув дим.

     То помста, розплата твоя і відплата,                                            

     Над катом твоїм і над горем твоїм.

 

19. Установіть відповідність між художніми засобами виразності та їхніми прикладами.

 

Художній засіб

Приклад

1  епітет

2  метафора

3  порівняння

4  інверсія

 

А на хвилі прозорі

Б  гучніше, ніж море гучне

В  полинути співом

Г яснії зорі

Д  по світу ходити

 

20. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом.

 

Художній засіб

Приклад

1  алітерація

2  алегорія

3  епітет

4  порівняння

 

А  У голові думки стрілою   мчалися.

Б   Хочеш жити в Україні – вивчи її мову.

В   Мовив терен: «Се добре  вам хтось

      Повів таку раду…»

Г    І ревнув понад горами    грім…

Д   В золотім океані вас все

      Буде спрага томити…    

 

21. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом.

 

Художній засіб

Приклад

1   тавтологія

2   персоніфікація

3   порівняння

4   фразеологізм

 

А  Вартовий мовчки вийшов із

     кімнати.

Б  ... З далекого туману. З тихих

     озер загірної комуни

      шелестить шелест

В    Я знову беру себе в руки і

      дивлюсь на портрет княгині.

Г    Сонце, як мідь, і неба не

      видно.

Д    …Сонце зайшло. Конає вечір.

       Надходить ніч.

 

22. Установіть відповідність між твором та художнім засобом.

 

Художній засіб

               Уривок твору

1

2

3

4

метафора

порівняння

звертання

епітет

 

 

А

Зажурилась Україна,

Бо нічим прожити…

Б

Ой Морозе, Морозенку

Ти славний козаче…

В

Їде ляхів сорок тисяч

Хорошої вроди…

Г

А мене, Кармелюка,

Як звірюку гонять!

 

 

Д

Максим козак Залізняк,

Козак з Запорожжя

 

23. Установіть відповідність між художнім засобом виразності й наведеним прикладом.

 

      Художній засіб

                       Приклад

1

2

3

4

гіпербола

паралелізм

метафора

персоніфікація

 

А

Стоїть явір над водою,

В воду похилився.

На козака пригодонька,

Козак зажурився.

Б

Волають гори, кровію политі,

Підбиті зорі падають униз.

В

Там могили з буйним вітром

В степу розмовляють.

Г

Обляже, ляже чорна туча.

І вже сріблом стинає тьму

Маленька грудочка співуча…

 

 

Д

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани…

 

24. Установіть відповідність художніх засобів з їх назвами.

 

          Цитати

Художні засоби

1  «і за гріхи їм носа втруть»

2  «заліг, як в грубі пес»

3  «із неба злізла ніч»

4  «бурлаки сі моторні… швидкі, проворні»

 

А

порівняння

уособлення

алегорія

епітет

метафора

Б

В

Г

Д

25. Установіть тематико-видову приналежність ліричних творів.

Вид лірики

Назва твору

1  пейзажна

2  патріотична

3  громадянська

4    інтимна

 

 

А

«Contra spem spero!» Лесі Українки

Б

«Мені однаково…» Т. Шевченка

В

«Любіть Україну» В. Сосюри

Г

«Чого являєшся мені у сні?»

І. Франка

Д

«Блакитна Панна» М. Вороного

 

26. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом (за поемою Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»).

 

Художній засіб

Приклад

1 гіпербола

2 метонімія

3 персоніфікація

4 антоніми

 

А     Доборолась Україна

        До самого краю.

Б      Настане суд, заговорять

        І Дніпро, і гори!

В     І потече сторіками

        Кров у синє море…

Г      Не дуріть самі себе,

         Учітесь, читайте…

Д      Нема пекла, ані раю.

         Нема й Бога, тілько я!

 

27. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом.

Художній засіб

Приклад

 1   порівняння

 2   епітет                                        

 3   оксиморон                                                       

 4   алегорія  

 

 

 

А   Чому ліси чекають мене знову,

       на щит піднявши сонце і зорю.

                                             Л.Костенко

Б     Вона прийшла, заквітчана і мила,

       І руки лагідно до мене 

       простягла…

                                    В.Симоненко

В     Грає кобзар, виспівує,

       Аж лихо сміється (Т.Шевченко)

Г     Людина нібито не літає…

       А крила має,

       А крила має!   (Л.Костенко)

Д    Ця дівчина…Обличчя, як з ікон.

       І ви її збираєтесь карати?!

                           Л.Костенко

 

28. Установіть відповідність між визначенням літературного жанру та його назвою

Визначення

Жанр

1  хронологічний опис важливих історичних 

    подій

2  алегоричний твір гумористичного або  

    сатиричного характеру повчального

    змісту

3  сатирична поезія дотепного, іноді

     дошкульного змісту

4  віршовий твір на героїчну, легендарну

     або казкову тематику

А  послання

Б  літопис

В  епіграма

Г   байка

Д  балада

 

 

29. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

 

Термін

Визначення

1  балада

2  дума

3  притча

4  патерик

 

А великий народний віршований твір 

    героїчного змісту, який виконують  

    речитативом у супроводі кобзи, бандури чи

    ліри

Б  назва збірки життєписів пустельників і

    ченців якогось   одного монастиря, краю або

     певної громади

В  короткий влучний вислів морально-  

     узагальненої думки,  вираженої в стислій,   

     художньо виразній формі

Г   віршований твір казково-фантастичного,

     легендарно-історичного чи героїчного змісту

     з драматично напруженим сюжетом і сумним

     звучанням

Д  повчальне алегоричне оповідання

    філософсько-етичного  змісту

 

30. Установіть відповідність між засобами поетичного синтаксису, використаними в уривках народних пісень, та їхніми назвами.

 

Засоби поетичного синтаксису

Уривок з народної пісні

1  безсполучниковість

2  анафора

3  тавтологія

4   риторичне звертання

А  «Біжи, коню, дорогою

     Степовою, широкою...»

Б «А в головах ворон кряче,

      А в ніженьках коник плаче...»

В  «Порубаний, постріляний,

      Китайкою покриваний...»

Г  «Засідаєм при дорозі 

     Ждать подорожнього»

Д   «Із-за гори вітер віє,

     А в долині тихо…»

 

31. Знайдіть відповідність між художнім засобом виразності й наведеним прикладом.

 

Художній засіб

Приклад 

 1.     гіпербола
 2.     порівняння
 3.     метафора
 4.     персоніфікація
 1.       Стоїть явір над водою,

       В  воду похилився.

       На козака пригодонька,

       Козак зажурився.

 1.        Волають гори, кровію 
 2.        политі,

 Підбиті зорі падають униз.

      Там могили з буйним вітром

       В  степу розмовляють.

 1.        Обляже, ляже чорна туча.

       І вже сріблом стинає тьму

       Маленька грудочка співуча…

 1.        Ви знаєте, як сплять старі гаї?

       Вони все бачать крізь 

       тумани… 

 

32. Установіть відповідність між художнім засобом виразності й наведеним прикладом.

 

Художній засіб

Приклад

 1.  оксиморон
 2.  гіпербола
 3.  метонімія
 4.  паралелізм
 1.    Хто се, хто се чеше коси?
 2.     З журбою радість обнялась...

      В  сльозах, як в жемчугах, мій сміх.

 1.     Лови летючу мить життя!

      Чаруйсь, хмілій, впивайся.

 1.     Не щебече соловейко в лузі над   

      водою,

      Не співає чорнобрива, стоя під 

      вербою.

 1.     Поет став морем. Далеч

      степова,

      І хмарочоси, й гори – ним залиті.

 

33. Установіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом.

 

Віршовий розмір

Приклад

 1.   ямб
 2.    хорей
 3.    дактиль
 4.    анапест
 1. На ґратах не місяць – корова,

Не сяйво – рапатий язик.

В  залізних, вантажних оковах

Життя божевільного лик.

 1. Піднялися крила

Сонних вітряків,

І черешню білу

Вітер розбудив.

 1. Минають дні, минає літо,

А  Україна, знай, горить;

По селах голі плачуть діти.

Батьків немає. Шелестить

Пожовкле листя по діброві…

 1. Сонце на заході впало.

Райдуга згасла в імлі.

Темно і холодно стало

На неспокійній землі.

 1. На горі ніби снігом біліє      

давнезний собор,

Що скликає всі вірні серця 

вечорами і зранку.

Давня ратуша в землю вростає,

немов мухомор.

 

34. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

 

Термін

Визначення

1  балада

2  народна дума

3  історична пісня

4  козацька пісня

 

 

 

 1. великий народний віршований   

твір    героїчного змісту, який

виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури  чи ліри

 1. народний віршований твір, у яком оспівано героїзм захисників рідної землі,  мотив прощання з родиною та героїчної  загибелі козака
 2. оповідна поезія, у якій узагальнено  історичний досвід народу в яскравих  художніх образах, яким властива масштабність
 3. віршований твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного   змісту з драматично напруженим сюжетом і сумним звучанням
 4. народний ліро-епічний твір про важливі  історичні події та конкретних історичних   осіб

 

35. Установіть відповідність між жанром і твором.

 

Жанр

Твір

 1.     афоризм
 2.     байка
 3.     вірш
 4.     поема

 

 1. «Всякому місту – звичай і права»
 2.  «Світ ловив мене та не спіймав»
 3. «Бджола та Шершень»
 4. «Послання до єпископів»
 5. «Слово про похід Ігорів»

 

36. Установіть відповідність між художнім засобом і прикладом (за поемою Т. Г. Шевченка «Сон»).

 

Художній засіб

Приклад

 1. оксиморон
 2. тавтологія
 3. порівняння
 4. персоніфікація

 

А  І в темній темниці…

     Голодом замучив…

Б  Так із його, сердешного,

    Кров, як воду, точить!..

В  Тополі по волі…

     Розмовляють з полем…

Г  …А  той нишком у куточку

     Гострить ніж на брата.

Д   На той остатній Страшний    

     Суд

     Мерці за правдою встають.

37. Установіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом.

 

Віршовий розмір

Приклад

1 ямб

2 хорей

3 амфібрахій

4 анапест

 

 

 1.     Запахла осінь в’ялим тютюном,

      Та яблуками, та тонким туманом,–

      І свіжі айстри над піском рум’яним

      Зоріють за одчиненим вікном.

 1.     Україна копає городи.

      Україна – великий город.

      Не чекає собі нагороди

      Мій великий городній народ…

 1.     Струшується сад, як парасолька.

      Мокрі ниви, і порожній шлях…

      Ген корів розсипана квасолька

Доганяє хмари у полях…

 1. Ти вчора поїхав, ти ж тільки  поїхав учора,

а вже мені будень диктує дощі та й дощі.

І де ж мені взяти для дум зрівноважені чола,

для смутків сутулих – непродощимі плащі?

 1.     Синіми спіралями, барвами-

      кольорами

      Ходить-ходить хвилями втіха…

      Перстень і наперсток чіткими   

      переборами

      Промінь пересріблює крізь мале 

       ікно.

 

38.  Установіть відповідність між віршовим розміром і наведеним прикладом.

Віршовий розмір

 

Приклад

1  ямб

2  хорей

3  дактиль

4  амфібрахій

А

 

 

 

Б

 

 

 

В

 

 

 

Г

 

 

 

Д

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Всякому місту — звичай і права,

Всяка тримає свій ум голова;

Всякому серцю — любов і тепло,

Всякеє горло свій смак віднайшло.

І все буде добре

Для кожного з нас.

І все буде добре,

Настане наш час.

Відчиняй я стою на порозі

Я вже тут, я вже дома, привіт

Не питай де я був позавчора

Вчора вранці, сьогодні, торік.

Садок вишневий коло хати.

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть.

Співають ідучи дівчата.

 

 

39. Установіть відповідність між літературним терміном та прикладом до нього.

 

Літературний термін

Приклад

1 алітерація 

2 інверсія                        

3 оксиморон  

4 анафора                             

А   Ще видиться: чужий далекий край

      і серед степу, де горить калина –

      могила. Там ридає Україна

      над головою сина: прощавай.

Б   Не хилися, явороньку, ще ти   

      зелененький!    

      Не журися, козаченьку, ще ти     

      молоденький! 

      Не рад явір хилитися – вода корінь

      миє,

      Не рад козак журитися, да серденько

      ниє! 

В   В’ються хмелем арабески,

      І Миготять камеї, фрески…

Г   Ні, я хочу крізь сльози сміятись,   

      Серед лиха співати пісні,

      Без надії таки сподіватись,

      Жити хочу! Геть думи сумні!

Д  Хто се, хто се по сім боці чеше косу?   

     Хто се?

 

40. Установіть відповідність між засобом гумору і прикладом, в якому він використовується

Засіб гумору

1   літота

2   анафора

3   іронія

4   антитеза

Приклад

 1.        Це правду ви кажете, пане!  

       Усі  босоногі й голодні —  

        П’яниці, ледащо, 

        злодії І люди ні на що не годні.

 1.        Хоч раз.

           Хоч раз ти повинен відчути,

       Як тяжко рветься на цій землі

       Древнє чоловіче коло…

 1.        Так, тут це все було: і жага до 

       вбивства і жага до любові.

 1.        І день іде, і ніч іде…
 2.        О принесіть, як не надію, то  

       крихту радної землі…

 

 

 

 

В І Д П О В І Д І    Н А    Т Е С Т О В І    З А В Д А Н Н Я

1  1Д 2А 3В 4Б

11  1Б 2В 3Г4Д

21  1Б 2Д 3Г4В

31 1Б 2Г 3В 4Г

2  1В 2А 3Г 4Д

12  1Б 2В 3А 4Г

22  1А 2Г3Б 4В

32 1Б 2Д 3В 4Г

3  1В 2А 3Д 4Б

13  1Д 2А 3Б4В

23  1Г 2А 3Б 4Д

33 1В 2Б 3Г4Д

4  1В 2Б 3А 4В

14  1Д 2А 3Г4В

24  1Д 2А 3Б 4Г

34 1Г 2А 3Д 4Б

5  1Б 2А 3Г 4В

15  1В 2Б  3Д 4Г

25  1Д 2В 3Б 4Г

35 1Б 2В 3А4Д

6  1Г 2В 3Д 4А

16  1В 2А 3Б 4Д

26  1В 2А 3Б 4Д

36 1Д 2А 3Б 4В

7  1Б 2Г 3Д 4А 

17    2В 3Д 4 Г

27  1Д 2Б 3В 4Г

37 1А 2В 3Г4Б

8  1Д 2В 3Б 4А

18    2В 3Д 4А

28  1Б 2Г 3В 4Д

38 1А 2Д 3Б 4В

9  1В 2Г 3А 4Б

19     

29  1Г 2А 3Д,4Б

39 1Д 2В 3Г 4Б

10 1 Б 2 В 3 Г 4Д

20  1Г 2В   

30  1В 2Б 3Г 4А

40 1Д 2Б 3А 4В

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 серпня
Переглядів
56
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку