16 квітня о 15:00Вебінар: Мотивація до навчання під час карантину

Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. ХІХ ст. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України.

Про матеріал
Охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.; ознайомити з появою та діяльністю перших громад; проаналізувати діяльність хлопоманів; На прикладі видатних діячів суспільно-політичного життя України др.пол. ХІХ ст. показати роль особи в історії; визначити роль журналу «Основа» у зростанні національної свідомості та національно-визвольному русі; Розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, виступати з повідомленням, розвивати вміння самостійної роботи; Виховувати толерантність, активну життєву позицію, національну самосвідомість, шанобливе ставлення до діячів українського національного руху.
Перегляд файлу

 

Історія України – 9 кл.                            

Тема. Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. ХІХ ст. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України.
Мета уроку: Охарактеризувати особливості суспільно-політичного та національно-визвольного рухів у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.; ознайомити з появою та діяльністю перших громад; проаналізувати діяльність хлопоманів;

На прикладі видатних діячів суспільно-політичного життя України др.пол. ХІХ ст. показати роль особи в історії; визначити роль журналу «Основа» у зростанні національної свідомості та національно-визвольному русі; 

Розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, виступати з повідомленням, розвивати вміння самостійної роботи;

Виховувати толерантність, активну життєву позицію, національну самосвідомість, шанобливе ставлення до діячів українського національного руху.

Обладнання: підручник, презентація, дидактичний матеріал, документ, ілюстрації, уривок навчального фільму «За нашу і вашу свободу»

Персоналії: В. Антонович, М. Драгоманов

Основні дати: 

1859 р. — створення в Петербурзі першої громади,

1860 р. — заснування Київської громади,

1861—1862 рр. — вихід друком журналу «Основа»,

1863 р. — Валуєвський циркуляр.

Кінець 60-х – початок 70-х рр. ХІХ ст. – відновлення діяльності громад

70 – 90-ті рр. ХІХ ст. – діяльність молодих громад

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Тестові завдання за матеріалом презентації

IIІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

     Фронтальне опитування:

 1. Поясніть термін «українське національне відродження»
 2. Перелічіть основні напрями українського національного відродження у Наддніпрянській Україні в пер.пол. ХІХ ст.
 3. Назвіть імена видатних представників українського національного відродження пер.пол. ХІХ ст.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Проблемне питання

    Яку роль відіграли  громади у процесі національного відродження?

 

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Початок громадівського руху напр.50-х – у 60-ті рр. ХІХ ст.

Розповідь учителя, користуючись схемою «Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні»

     Культурницький етап українського національного відродження був представлений діяльністю громад. Перша громада була створена в 1859 р. в Петербурзі. Далі громади було засновано в Полтаві, Києві, згодом у Харкові, Одесі, Чернігові та інших містах.

     Громади не мали постійного членства та єдиної платформи. Як правило, у громади об’єднувалися по кілька десятків викладачів, студентів, діячів науки та культури (у Київській громаді було близько 300 осіб) з метою реалізації української національної ідеї.

     Завдання своєї діяльності громадівці визначали таким чином: «За нашим розумінням, єдиний обов’язок людей, котрі спромоглися здобути вищу освіту, полягає в тому, щоб ужити всіх можливих засобів задля надання народу можливості набути письменності, усвідомити себе, свої потреби та вміти про них заявити, словом, аби внутрішнім своїм розвитком досягти того рівня громадянськості, на який його піднято законом».

     Практична діяльність громадівців полягала в заснуванні недільних шкіл з українською мовою навчання, виданні популярних брошур, укладанні словників, вивченні та популяризації духовної спадщини українського народу.

Робота над формуванням понять

Запишіть у зошиті визначення понять «громади».

Громади — напівлегальні об’єднання української інтелігенції другої половини ХІХ — початку ХХ ст., діяльність яких мала культурницьке й суспільно-політичне спрямування.

   2. Хлопомани. Володимир Антонович.

     У становленні нової організації активну участь взяли члени гуртка хлопоманів.

 Робота з підручником

     Учні самостійно опрацьовують підручник на с. 147 ( два останні абзаци)і відповідають на запитання:

1. Коли та де зародився рух?

2. Ким були хлопомани?

3. Чому за ними закріпилася така назва?

4. Яку мету вони переслідували?

5. Якою була їх діяльність?

6. Хто був лідером руху?

     Розповідь вчителя. У 1861 р. студенти та викладачі Університету Св. Володимира створили громаду в Києві. Очолив громадівців В. Антонович.

Повідомлення учня.

     Учень виступає з повідомленням за темою «Володимир Антонович — визначний український історик і громадський діяч».

 

3. Київська «Українська громада».

Робота зі схемою «Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні».

      Учні називають роки діяльності Київської громади, її керівників, стратегічну мету та методи досягнення. Визначають історичне значення діяльності Київської громади.

Робота з картою.

    Назвіть міста де діяли громади.

Робота з контурною картою.

Учні позначають місце та рік заснування першої Української громади.

 

4. Журнал «Основа».

Метод «Система "Допомога”»  Методичний коментар.

Прочитайте текст і поставте відповідні позначки:

+ — там, де подано відому для вас інформацію;

! — навпроти положень, що, на вашу думку, є важливими;

? — навпроти положень, які потребують пояснення, уточнення вчителя.

     Відродження національного руху в Україні тісно пов’язане зі створенням журналу «Основа», що обстоював право української нації на вільний і всебічний розвиток. Журнал виходив протягом січня 1861 — жовтня 1862 р. Редакторами журналу були В. Білозерський, М. Костомаров, П. Куліш, секретарем редакції — О. Кістяківський. Побачило світ лише 12 номерів 1861 р. та 10 номерів 1862 р.

     У 60-ті рр. ХІХ ст. журнал «Основа» був єдиним українським універсальним періодичним виданням, що прагнуло охопити всі загальноукраїнські проблеми в культурі, економіці, політиці, освіті, науці, літературі, фольклорі, історії, міжнародних відносинах.

     Кожна книжка «Основи» відкривалася віршами Т. Шевченка, за яким міцно закріпилося визнання батька українського народу. Постать Кобзаря стала культовою. В «Основі» було надруковано понад 70 творів Т. Шевченка, а також Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, історичні праці М. Костомарова, Т. Рильського, П. Житецького та інших. На сторінках «Основи» у статтях М. Костомарова знайшла найбільш глибоку аналітичну розробку національна ідея.

   Видатний історик М. Грушевський, даючи оцінку журналу «Основа», підкреслював, що часопис уперше згуртував представників української інтелігенції в Росії і «визначив провідну поступову їм стежку».   Таким чином, журнал «Основа» мав великий вплив на культурно-літературний процес і сприяв зростанню національної свідомості та національно-визвольного руху в Україні.

Метод «Мікрофон»

 • Чи можна видавців й авторів журналу «Основа» вважати героями свого часу?
 • Визначте історичне значення видання журналу «Основа».

(видання протягом 1861—1862 рр. журналу «Основа» стало важливою віхою в розвитку суспільно-політичної думки в Україні)

Метод «Прогнозування»

    Учні роблять припущення, що в другій половині 60-х рр. ХІХ ст. громадівський рух припиняється через посилення репресій.

     Учитель розповідає про Валуєвський циркуляр 1863 року.

 

 1. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна.

Учитель . На розвиток громадівського руху значний вплив мало польське повстання 1863-1864 рр. Воно було спрямоване проти панування Царської Росії в Королівстві Польському, Литві,Білорусі та Правобережній Україні.

    Бесіда:

 • Пригадайте, яким був правовий статус польських земель у середині ХІХ ст.? (втратила свою державність)
 • Коли і за яких обставин Польща втратила державність? ( в результаті  трьох Поділів Речі Посполитої 1772, 1793, 1795рр.)
 • Які держави брали участь у трьох поділах Польщі? (Пруссія, Австрія, Росія)

Перегляд уривку навчального фільму «За нашу і вашу свободу»

Запитання:

 • Чому польське повстання 1863-1864 рр. не здобуло підтримки серед українського населення?

( Польська меншина в Україні, як і раніше, прагнула до відновлення польської держави. А української держави на майбутній карті Європи не бачила. Тому, коли у 1863-1864 рр спалахнуло нове польське повстання, масової підтримки українців воно не отримало)

6. Відновлення діяльності громад.

   Розповідь вчителя, використовуючи слайд-шоу про діяльність Старої громади та виникнення молодих громад у Харкові, Полтаві Чернігові, Києві, Одесі, Єлисаветграді.

VIІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання за матеріалом презентації

VIIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Обговорення проблемного завдання уроку.

ІX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.  Опрацювати параграф 18,19 с.153-154;

2. Виконати завдання 1-4 на   с. 152

* Скласти тести до вивченої теми

 

Прочитайте текст і поставте відповідні позначки:

+ — там, де подано відому для вас інформацію;

! — навпроти положень, що, на вашу думку, є важливими;

? — навпроти положень, які потребують пояснення, уточнення вчителя.

 

Документ

 

     Відродження національного руху в Україні тісно пов’язане зі створенням журналу «Основа», що обстоював право української нації на вільний і всебічний розвиток. Журнал виходив протягом січня 1861 — жовтня 1862 р. Редакторами журналу були В. Білозерський, М. Костомаров, П. Куліш, секретарем редакції — О. Кістяківський. Побачило світ лише 12 номерів 1861 р. та 10 номерів 1862 р.

     У 60-ті рр. ХІХ ст. журнал «Основа» був єдиним українським універсальним періодичним виданням, що прагнуло охопити всі загальноукраїнські проблеми в культурі, економіці, політиці, освіті, науці, літературі, фольклорі, історії, міжнародних відносинах.

     Кожна книжка «Основи» відкривалася віршами Т. Шевченка, за яким міцно закріпилося визнання батька українського народу. Постать Кобзаря стала культовою. В «Основі» було надруковано понад 70 творів Т. Шевченка, а також Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, історичні праці М. Костомарова, Т. Рильського, П. Житецького та інших. На сторінках «Основи» у статтях М. Костомарова знайшла найбільш глибоку аналітичну розробку національна ідея.

     Видатний історик М. Грушевський, даючи оцінку журналу «Основа», підкреслював, що часопис уперше згуртував представників української інтелігенції в Росії і «визначив провідну поступову їм стежку». Таким чином, журнал «Основа» мав великий вплив на культурно-літературний процес і сприяв зростанню національної свідомості та національно-визвольного руху в Україні.

 

Запитання:

- Чи можна видавців й авторів журналу «Основа» вважати героями свого часу?

- Визначте історичне значення видання журналу «Основа».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Костюк Оксана
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
5 грудня 2019
Переглядів
1739
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку