26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Індивідуальна навчальна програма з інформатики (інтелектуальне порушення)

Про матеріал

Індивідуальна навчальна програма з інформатики для 6 класу (для дітей з інтелектуальним порушенням). 1 година на тиждень.

Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Навчальний предмет: інформатика

Вчитель: Кондратенко Юлія Юріївна 

 

Довгострокова мета:

знати:

правила поведінки в комп'ютерному класі; правила техніки безпеки при роботі на комп'ютері; поняття інформації, що вивчає  наука Інформатика; види  та форми представлення інформації; про появу та історію розвитку  обчислювальної техніки, сфери застосування комп’ютерної техніки у сучасному житті; призначення та функції основних складових апаратної частини комп’ютера;  що порядок виконання будь-якої роботи визначається планом; про операційну систему Windows, об’єкти «Робочого столу», призначення кнопки «Пуск»; про комп’ютерне меню та його типи; про Головне меню; поняття комп’ютерне вікно та типи вікон;  про файли та папки; призначення Довідки, Кошика; про комп’ютерні програми, види програм; призначення програм Калькулятор, Блокнот; про призначення та основні функції Графічного редактора, основні елементи вікна Графічного редактора; призначення та основні функції текстового редактора, основні елементи вікна Текстового редактора; що таке персональні дані користувача і чому вони мають бути захищені; про комп’ютерні мережі і світову мережу Інтернет; основні правила безпеки в користуванні мережею Інтернет; основні поняття і терміни;

вміти:

включати і виключати комп′ютер; користуватися клавіатурою комп’ютера та маніпулятором «миша»; виконувати прості тренувальні завдання на  клавіатурному тренажері; користуватися меню гри; керувати комп’ютерними вікнами, реагувати на діалогові вікна; керувати комп’ютером за допомогою меню; налаштувати «Робочий стіл», «дату» і «час»; працювати з файлами та папками; користуватися Довідкою, Кошиком; робити прості обчислення у програмі Калькулятор; набирати  слова, речення,  прості тексти в програмі Блокнот за зразком; завантажувати Графічний редактор, створювати малюнки, використовувати інструменти графічного редактора, зберігати малюнок; завантажувати текстовий редактор Word, створювати  текстовий файл, працювати з інструментами текстового редактора, зберігати текст; використовувати отримані знання в практичній діяльності.

 

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології,

спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Тема:   Основи комп’ютерної графіки

Формувати організованість, дисциплінованість, самоконтроль в навчальній діяльності, точне виконання вказівок учителя.

Формувати навички дотримання Правил техніки безпеки під час роботи з комп'ютером.

Формувати розуміння того, що: при сприйманні навколишнього світу та під час спілкування з іншими людьми кожна людина отримує, опрацьовує, зберігає та передає інформацією.

Формувати навички самооцінювання.

Розвивати спостережливість,  увагу, пам’ять, просторове  мислення, пізнавальну активність.

Формувати розуміння про сфери застосування сучасних комп’ютерів та їх можливості.

Формувати розуміння призначення обчислювальної техніки та інформаційних систем і процесів.

Розвивати навички критичного мислення.

Формувати вміння слухати один одного,  під час обговорення навчального матеріалу та складання спільного висновку.

Формувати розуміння того, що: порядок виконання будь-якої роботи визначається планом, спрямованим на досягнення конкретного результату.

Формувати розуміння того, що з алгоритмами людина зустрічається постійно і вдома, і на роботі, а учні — в школі.

Розвивати алгоритмічне мислення.

Формувати комунікативні здібності.

Формувати вміння виділяти, головне, орієнтуватися в ситуації, вбачати зв'язки і відносини між об'єктами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Прикладні програми

Формувати розуміння про програмні засоби загального та спеціального призначення.

Розвивати вміння порівнювати та співставляти на прикладі інструментів двох графічних редакторів.

Розвивати дослідницькі вміння, уяву та творчість.

Формувати розуміння правил роботи з комп’ютерними програмами.

Розвивати дрібну моторику (клавіатурні тренажери, розвиваючі ігри).  

Розвивати творчу направленість в діяльності, від вміння виконувати поставленні завдання за зразком,  інструкцією до варіативного виконання завдань, самостійного прийняття рішень, прагнення до самостійності у виконанні завдань.

Формувати навички використання особистого досвіду дитини.

Вчити шукати позитивне в будь-якому результаті.

Підвищувати адаптивні можливості учнів, їх соціальне орієнтування за рахунок додатково набутих навичок і вмінь.

Формувати  світогляд та стиль життя сучасної людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   Основи інформаційної безпеки комп’ютера

Формувати знання про персональні дані користувача.

Формувати навички настроювання доступу до персональних даних користувача.

 

 

 

 

 

 

Тема:   Мережа Інтернет

Розвивати пізнавальний інтерес щодо оволодіння способами і прийомами пошуку інформації в мережі Інтернет та Інтернет-спілкуванні.

Формувати розуміння важливості дотримання правил безпеки в користуванні мережею Інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   Повторення і контроль

Формувати вміння виділяти, головне, орієнтуватися в ситуації, вбачати зв'язки і відносини між об'єктами.

Залучати дітей в процес самостійного пошуку.

 

 

 

Сформувати знання про правила поведінки в комп'ютерному класі, знання про правила техніки безпеки при роботі на комп'ютері.

Сформувати поняття інформації, що вивчає  наука Інформатика; розуміння про  способи отримання, опрацювання, передачі, зберігання інформацію.

Сформувати знання про види  та форми представлення інформації.

Сформувати уявлення про способи перетворення інформації; про появу та історію розвитку  обчислювальної техніки; про сфери застосувань комп’ютерної техніки у сучасному житті; розуміння  відмінності комп’ютера від людини;

Сформувати знання про призначення та функції основних складових апаратної частини комп’ютера; про внутрішні пристрої ПК; основні поняття і терміни.

Сформувати вміння користуватися клавіатурою комп’ютера та маніпулятором «миша»; користуватися знайомими алфавітно-цифровими та керуючими клавішами; переміщувати об’єкт та повертає його на місце; виконувати прості тренувальні завдання на  клавіатурному тренажері.

Сформувати поняття, що порядок виконання будь-якої роботи визначається планом; що таке алгоритм; що команда – це речення, яке спонукає до дії, а виконавцем називають людину, тварину або машину, які розуміють та точно виконують данні їм команди

Сформувати знання про операційну систему Windows,  про об’єкти «Робочого столу»; про призначення Панелі завдань; призначення кнопки «Пуск»; про файли та папки; призначення Довідки, Кошика.

Сформувати вміння керувати комп’ютерними вікнами, реагувати на діалогові вікна; як керувати комп’ютером за допомогою меню; виконувати стандартні дії з файлами та папками; користуватися Довідкою, Кошиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформувати знання про комп’ютерні програми, види програм; про назви елементів вікна стандартних програм; призначення програм Калькулятор, Блокнот; назви та призначення певних кнопок, потрібних для роботи з вивченими програмами.

Сформувати вміння запускати програми на виконання; виконувати стандартні дії з вікнами програм; робити прості обчислення у програмі Калькулятор; набирати  слова, речення,  прості тексти в програмі Блокнот за зразком.

Сформувати знання про призначення та основні функції графічного редактора; призначення та основні функції текстового редактора; про основні елементи вікна текстового редактора;

 

Сформувати вміння використовувати інструменти графічного редактора для створення малюнку; завантажувати графічний редактор; розуміти правила роботи з малюнками в середовищі графічного редактора; розуміти  основні дії з текстом, які можна виконувати за допомогою текстового редактора; вміти завантажувати текстовий редактор; створювати текстовий файл; працювати з фрагментами тексту; обирати й використовувати потрібний шрифт, змінювати розмір, накреслення та колір символів; зберігати текст в текстовому редакторі.

 

 

 

 

 

 

 

Сформувати розуміння, що таке персональні дані користувача і чому вони мають бути захищені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформувати уявлення про комп’ютерні мережі і світову мережу Інтернет; про історію створення Інтернет; розуміння  можливості використання глобальної мережі Інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення вивченого.  Контрольне тестування. Контрольний практикум.

 

 

 

Бесіда, пояснення,  індивідуальна робота, демонстрація відеороликів, мультимедійних презентацій,  робота в парi, робота за зразком і вказівками вчителя, індивідуальна робота, використання тренувальних програм, он-лайн тести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда, пояснення,  демонстрація відеороликів, роздатковий матеріал, робота в парi, робота за зразком і вказівками вчителя, індивідуальна робота,  он-лайн тести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда, пояснення,  демонстрація відеороликів, роздатковий матеріал, робота за зразком, робота в парi,  робота за зразком, робота за вказівками вчителя.

 

 

 

Бесіда, пояснення, робота за зразком, робота в парi,  робота за зразком, робота за вказівками вчителя,  індивідуальна робота,  он-лайн тести, пошук інформації в рамках досліджуваного матеріалу з використанням Інтернету.

 

 

Бесіда, ігрові методи навчання (ігрові ситуації, рольові навчальні ігри), робота за зразком і вказівками вчителя, самостійна робота, он-лайн тести.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Планування
Додано
27 березня
Переглядів
35
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку