26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Інтегрований урок з історії та географії

Про матеріал

Представлена розробка інтегрованого уроку з історії та географії допоможе зацікавити учнів 9 класу у вивчені подій кінця ХІХ століття та початку ХХст. Саме інтеграція направлена на поєднання отриманих знань з різних предметів.

Перегляд файлу

 Тема . Особливості  розвитку  промисловості  Донбасу. Економіко-географічний поділ України

9 клас
Мета:

 • проаналізувати модернізаційні процеси   Донецького  краю у пореформений  період ;
 •  дати поняття «економічний район» та його суттєві ознаки;
 • охарактеризувати Донецький еконо­мічний район
 •  з’ясувати  особливості розвитку  промисловості  на українських землях під владою Російської  імперії ;
 • визначити причини виникнення вільнонайманої праці; 
 • розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи та роботи в групах, уміння критичного мислення,  уміння роботи з історичною та географічною картою;
 • виховувати інтерес до вивчення вітчизняної історії.

Обладнання:підручник О.В. Гісем «Історія України, 9 клас»  , Харків « Ранок», 2017 Г.Д.Довгань «Географія» Харків «Ранок» 2017  ,навчальний посібник для учнів 9 класу «Історія рідного краю» (Донецьк «Каштан», 2012),  карта, роздавальний матеріал, кросворд, презентація.
Тип уроку: інтегрований (історія та географія)

Форма уроку: урок-змагання з груповою формою роботи.
Основні поняття:  модернізація, реформи, модернізаційні процеси, соціальна структура суспільства, пролетаріат, буржуазія, економічний район
Персоналії: Джон Джеймс Юз, Н. І. Летуновський, Федір Єгорович Єнакієв, Петро́ Микола́йович Го́рлов
Основні дати: 60-ті — 80-ті рр. ХІХ ст. — завершення промислового перевороту в Україні.

ПЛАН  УРОКУ.

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

 І. Пореформений стан в Росії у другій половині ХІХ ст..

ІІ. Значення іноземного капіталу для розвитку регіону.

ІІІ. Економіко-географічний поділ України.

ІV. Особливості індустріалізації в Донецькому краї та Україні.

          V.    Узагальнення  та систематизація знань.

          VІ.   Рефлексія.

          VІІ.  Підсумки уроку.

          VІІІ.  Домашнє завдання.

 

 

Селянську реформу прийнято вважати локомотивом всіх інших

В. Шандра, історик

 
 


I. Організаційний момент . Привітання учнів.

ІІ . Актуалізація знань учнів

Вчитель.

«Взагалі селян… реформа розчарувала. Вони сподівалися права на володіння своїми наділами — натомість наділи урізалися, а селянам нав’язувався обтяжливий фінансовий тягар. По селах прокотилася хвиля заворушень… Але їх завжди швидко придушували,

й селяни продовжували в поті чола добувати свій щоденний хліб, хоч і за помітно змінених умов».

Про яку реформу йдеться в документі?

Відповідь: селянська реформа 1861 р.

Завдання «Розгадай кросворд»   

Якщо правильно розв’язати кросворд, то у виділених клітинках можна прочитати термін, який означає оновлення, удосконалення, технічне та технологічне переобладнання економічної сфери (модернізація).

 

Урок 32. Тема: Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.»

1. Документ, підписаний російським царем 19 лютого 1961 р. (Маніфест)

2. Російський цар-реформатор. (Олександр ІІ)

3. Вугільно-металургійний промисловий центр в Україні. (Донбас)

4. Масовий виїзд українського селянства за кордон у др. пол. ХІХ ст. (Еміграція)

5. Іншими словами — перетворення. (Реформа)

6. Один із засновників кооперативного руху в Галичині. (Нагірний)

7. Нова соціальна верства українського суспільства. (Інтеліґенція)

8. Органи місцевого самоврядування, утворені за реформою 1864 р. (Земства)

9. Реформа 1848 р. про скасування кріпацтва на західноукраїнських землях. (Аграрна)

10. Одна із реформ, проведена російським урядом у 1865 р. (Цензурна)

11 . Цей капітал відігравав велику роль в економіці України. (Іноземний)

12. Сім’я українських підприємців. (Яхненки)

ІІІ. Мотивація навчальнольної діяльності.

Вступне слово вчителя історії

Пореформений стан Росії у другій пол. XIX ст., а в її складі й більшої частини України знаменувався проявом загальноімперських і суто національних факторів соціально-економічного розвитку окремих регіонів держави. З точки зору зародження і становлення, а також модернізації економіки виділялися південно-східні райони, тобто та частина України, де найбільш значущим елементом виступала промисловість. Пік розвитку і результативність здійснення реформ 60-х і наступних років припадає на кінець XIX  ст. Саме в цей час відбувається розвиток  промисловості, становлення індустріалізації. торговельного підприємництва, утвердження в економіці, особливо у промисловості, великих монополістичних об’єднань.

ІV.Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

 Повідомлення теми та мети уроку .

 Тема уроку  «Особливості розвитку промисловості  Донбасу».

Сучасний історик В. Шандра в першому томі колективної монографії «Історія українського селянства» писала, що «селянську реформу прийнято вважати локомотивом всіх інших» реформ. Чи так це насправді ? (думки учнів) Відповідь на це запитання ми будемо з’ясовувати разом протягом уроку. Яке значення мала аграрна реформа для розвитку нашого краю протягом середини-другої половини ХІХ ст..

 Словникова робота

 • Пригадайте із всесвітньої історії, що таке промисловий переворот та індустріалізація?

 ( відповіді учнів)

 • Чи  стоїть поряд з цими процесами модернізація? Яке її значення для розвитку промисловості?

(вчитель вивішує терміни  на дошці)

Групова робота . Робота з історичними документами.

1)Метод «Акваріум»

Учні поділяються на групи. Кожній із них надається на опрацювання текст, на основі якого вони повинні визначити основні заняття жителів регіону, наявність факторів, які зумовили стрімкий розвиток промисловості у пореформений період.

 Ігрупа-   Головне заняття Бахмутського уїзду – землеробство.

ІІ група- Важливість знайдених покладів вугілля для розвитку Російської імперії.

ІІІ група- Виникнення великих акціонерних товариств

ІУ група- Формування потужних промислових центрів.

2)Прийом «Допоможи історику»

Завдання. Слухаючи інформацію спікерів груп  треба допомогти історику упорядкувати текст відповідно до окремих заголовків у відповідний сектор.

землеробство

Корисні копалини

Акціонерні товариства

Промислові центри

 

 

 

 

Експерт-учень  підводить підсумок про наявність факторів, які зумовили стрімкий розвиток промисловості у пореформений період.

Учитель географії.

1. Поняття про економічний район

Галузі господарства розміщені на території держави нерівно­мірно, у залежності від природних умов та ресурсів, наявності працездатного населення, особливостей географічного положення. Важливим є також розташування відносно шляхів сполучення. У зв’язку з цим виник географічний, або територіальний, поділ праці між різними частинами країни, тобто їх спеціалізація на виробництві певної продукції або наданні певних послуг. Різні за спеціалізацією території з’єднані інфраструктурою та здійснюють обмін товарами та послугами між собою.

Економічний район — географічно цілісна територіальна час­тина народного господарства країни, що виділяється за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями еко­номічної ситуації.

Економічні райони відрізняються від адміністративних об­ластей тим, що в них немає органів територіального управління; під час формування районів ураховуються господарські, історичні та природні чинники.

План характеристики економічного району

1. Склад району, географічне положення, рівень соціально-економічного розвитку, місце і роль серед інших районів України.

2. Природні умови і природні ресурси.

3. Характеристика населення.

4. Загальна характеристика господарства і галузей спеціалізації.

5. Промислові вузли, найбільші міста.

6. Економічні зв’язки.

7. Економічні, соціальні та екологічні проблеми.

Донецький економічний район

Донецький район розташований на сході України. Він включає Донецьку і Луганську області, має найвищий рівень економічного розвитку в Україні.

Природні умови сприятливі для розвитку господарства. За характером рельєфу це рівнинні простори.

Район має різноманітні природні ресурси. Паливні ресурси представлені великими запасами кам’яного вугілля (Донецький кам’яновугільний басейн) і відносно невеликими запасами при­родного газу (Луганська обл.). Серед рудних ресурсів виділяється ртутна руда (Микитівка). Район багатий на нерудні ресурси: вогнетривкі глини (Часовоярське родовище), доломіти (Докуча­євське), кам’яна сіль (Бахмут і Слов’янськ), фосфорити (До­нецька обл.), графіт (Приазов’я), мергель (Амвросіївка) та ін.

Високо оцінюються земельні ресурси. Район бідний на водні та лісові ресурси. Донбас — індустріальний район, що харак­теризується одним з найвищих в Україні рівнем сформованості господарського комплексу. Тут виробляється чверть промислової продукції країни. Промисловість працює на власній сировинній базі, яка досить різноманітна і багата. Галузями спеціалізації району є: вугільна, електроенергетична промисловість, чорна металургія, машинобудування, хімічна промисловість і промис­ловість будівельних матеріалів.

Завдання . Користуючись даними таблиці, обчисліть кількість населення економічного району, рівень урбанізації та густоту населення району.

Кількість населення на 1 січня 2009 року та середня за січень — грудень 2008 року, тис. осіб

Адміністративні одиниці

На 1 січня 2009 року

Середня кількість за січень — грудень 2008 року

насе­лення разом

міське

сіль­ське

насе­лення разом

міське

сіль­ське

Україна

46143,7

31587,2

14556,5

46258,2

31628,0

14630,2

 

Адміністративні одиниці

На 1 січня 2009 року

Середня кількість за січень — грудень 2008 року

насе­лення разом

міське

сіль­ське

насе­лення разом

міське

сіль­ське

Донецька

4500,5

4072,1

428,4

4519,7

4088,2

431,5

 

Назва району

Площа

Рівень роз­витку

км2

%

місце

Донецький

53,2

8,8

1

Придніпров­ський

59,1

9,8

2

Північно-Східний

84,0

13,9

3

Столичний

90,7

15,1

4

Причорномор­ський

113,4

18,8

5

Карпатський

56,6

9,3

6

Подільський

60,9

10,1

7

Центральний

45,5

7,6

8

Північно-Західний

40,3

6,6

9

Завдання . Вивчивши економічний район, заповніть та­блицю.

 

Назва району

Галузі спеціалізації

промисловість

сільське господарство

Донецький

Поясність послідовність плану характеристики економічного району. Що називають економічним районом? Скільки економіч­них районів в Україні? Чим економічні райони відрізняються від адміністративних областей? Які принципи формування районів?

 

 Донецький економічний район

Донецький район розташований на сході України. Він включає Донецьку і Луганську області, має найвищий рівень економічного розвитку в Україні.

Природні умови сприятливі для розвитку господарства. За характером рельєфу це рівнинні простори.

 

 

3)Прийом «Портретна галерея»                    

Групи готували випереджальне завдання про  особистість в історії нашого краю та знайомлять з її історичним портретом інших школярів . При цьому дані записують у узагальнюючу таблицю.

Видатна особистість

Представник міста

Сфера діяльності

Внесок у розвиток промисловості

Джон Джеймс Юз

 

Юзівка (Донецьк)

Вугільна промисловість

Відкриття шахт

Федір Єгорович Єнакієв

Єнакієве

металургія

розпочалося будівництво Петрівського металургійного заводу (сьогодні — Єнакієвський металургійний завод)

Петро́ Микола́йович Го́рлов

Горлівка

Вугільна промисловість

Побудував тут добре оснащений великий рудник «Корсунська копальня» (нині шахта «Кочегарка»

В. Фіцнер

Краматорск

машинобудування

Устаткування для вуглевидобувної промисловості

Учень-експерт аналізує хто стояв у витоків зародження промисловості краю.

4)Метод «Коло ідей»  

Завдання. Визначити галузі промисловості краю,які розвивалися у ІІ половині ХІХ століття.

1) Вугледобувна;

2) гірничорудна;

3) нафтопереробна;

4) металургійна;

5) текстильна;

6) виробництво будівельних матеріалів;

7) транспортне і сільськогосподарське машинобудування.

 1. Відповідь: 1), 2), 4), 7).

Робота з картою.

Завдання. Знайти та  позначити на карті найбільші промислові центри краю.

 

5)Прийом « Логічний ланцюжок».

Завдання. Розташувати у хронологічній  послідовності ілюстрації та по-черзі спікерам  груп  пояснити  причинно-наслідкові зв»язки.

Фото-ілюстрації

Олександр ІІ – Буржуазія-Пролетаріат

 

6) Відкритий мікрофон                                     

Учням пропонується , дивлячись  на ілюстрації та передаючи мікрофон , відповісти на запитання:

 1. Які нові верстви суспільства з’явилися в Україні в результаті модернізаційних процесів ? (пролетаріат та буржуазія)
 2.  Яке, на ваш погляд, соціально-економічне становище пролетаріату?
 3. Яке матеріальне становище буржуазії ?

 

7)Складання порівняльної  таблиці.

буржуазія

пролетаріат

1. соціальна верства або суспільний клас; частина суспільства, зайнята підприємницькою діяльністю

1. нижчий, бідніший соціальний клас суспільства

2. власники засобів виробництва

2. не має власності

3. поділяють на дрібну, середню та крупну

3. основним джерелом засобів для життя є продаж власної робочої сили.

 

 

Учень-експерт визначає люди якого  соціального стану переважали на Донеччині і чому.

 

V. Узагальнення

 

 

9)Прийом « Поле  бою»

Урок 32. Тема: Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.»

Знаки чотирьох груп

Учитель  ставить запитання групам. Та група, яка перша виконує завдання має право поставити у сітку на «полі бою» свій знак . Завдання гравців — вибудувати ряд своїх знаків по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Гра триває доти, поки не буде побудовано один ряд знаків або поки не будуть вичерпані всі запитання.

 

10)Прийом «Вгадай героя» (Розглянувши експозицію доберіть табличку з підписом до портрета)

 

11) Установіть відповідність між назвами  міст та  першими заснованими підприємствами .

А   Горлівка

1   масове відкриття шахт

Б   Єнакієве

2    машинобудівний комплекс

В  Краматорськ

3   легка промисловість

Г   Юзівка

4  шахта «Кочегарка»

 

5   металургійний завод

 1. Відповідь: А — 4; Б — 5; В — 2; Г — 1.

 

12). Позначте тенденції, які визначали розвиток промисловості українських земель у складі Російської імперії у  ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).

1) Надзвичайно повільне зростання кількості промислових підприємств.

2) Відбувався промисловий переворот.

3) Невикористання нової техніки та технологій.

4) Поступове витіснення мануфактур капіталістичними фабриками.

5) Збільшення ролі праці кріпосних селян.

6) Виникнення нових галузей промисловості.

7) Формування спеціалізації районів на виробництво певної промислової продукції.

Відповідь: 2), 4), 6), 7).

Протягом уроку ми з вами шукали відповідь на поставлене запитання на початку уроку.

Селянську реформу прийнято вважати локомотивом всіх інших… Як ви вважаєте, це дійсно стало так чи ні ? ( Відповіді учнів)

Підведення підсумків змагання  груп.

V. Рефлексія.

14.Метод «Мікрофон»

- Що нового я дізнався на уроці? Чим корисним він був для мене?

 

VІ. Підведення підсумків.

 

Заключне слово вчителя.

19 лютого 1861 року Олександр ІІ підписав Маніфест і «Положення про селян, звільнених з кріпосної залежності», у яких викладались основні умови скасування кріпацтва. За умовами, викладеними в «Положеннях», колишній кріпак, який раніше вважався власністю свого пана, проголошувався юридично вільним.

 У пореформений період  в Україні завершився промисловий переворот, який розпочався у 30-40 рр. ХІХ ст.. Донбас зробив великий крок у своєму економічному розвитку та став одним з основних центрів важкої промисловості царської  Росії. У ньому до початку ХХ століття  перепліталися і мирно співіснували інтереси як найбільших російських, українських, так і іноземних капіталістів, які одержували тут великі прибутки й у свою чергу сприяли розвитку економіки регіону.

 

VІІ. Домашнє завдання

   Опрацювати матеріал з історії рідного краю шляхом відвідування краєзнавчого музею  ; написати  твір-роздум на тему «Чому відміна кріпацтва стала поштовхом для розвитку промисловості?» (за бажанням).

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
17 вересня 2018
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку