Інтернет. Past Perfect

Про матеріал
Практичні цілі уроку: - фонетичне опрацювання нового лексичного матеріалу; - вдосконалювати вміння читання і розуміння текстів (читання з повним розумінням тексту); - опанування студентами мовленням достатнім для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі; - ознайомлення студентів з правилами утворення та вживання нового граматичного матеріалу; - закріпити на практиці вживання Past Perfect в усному та письмовому мовленні.
Перегляд файлу

Unit 24.                                               «Internet. Past Perfect»

Хід уроку

І. Початок уроку :

 

 1.     Організаційна частина заняття:
 • Good morning students! Nice to meet you again and I am sure you’re all in good mood. First of all let’s check your presence. Who is absent today?

Мета: підготовка студентів до роботи.

Прийом: Вступне слово вчителя.

 1.     Перевірка домашнього завдання.
 • lets check your homework.

Мета: Визначити рівень підготовленості студентів до домашнього завдання.

Прийом: індивідуальні висловлювання студентів.

 

ІІ. Основна частина уроку:

 1.     Актуалізація опорних знань:

Ex. 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. What is computer?
 2. Where do you use computer?

4. Доведення теми заняття: «Інтернет, Past Perfect»

5. Мотивація навчальної діяльності: Студент повинен знати основну інформацію про роботу мережі Інтернет для більш ефективного використання.

 1. Введення нових лексичних одиниць.

Ex. 2. Прочитайте та запам’ятайте новий лексичний матеріал:

link – з’єднувати, зв’язувати

Local Area Network - локальна мережа

sharing – розподіл, спільне використання

certain – визначений, певний

relatively – відносно, щодо, стосовно

Wide Area Network - глобальна мережа

farther apart – далі один від одного

dedicated telephone lines - виділені телефонні лінії

existence – існування

lumped - зосередженими

Provides shared services - надає загальні послуги

network security - заходи мережевої безпеки

Manages – управління

hardware - технічне забезпечення

refers – відноситися

software - програмне забезпечення

application – додаток

dedicate – присвятити

perform – виконуватися

surf - подорожувати

 1. Закріплення нових лексичних одиниць на практиці. Читання та переклад тексту.

Ex. 3. Прочитайте та перекладіть текст:

What is the Internet?

 

     The Internet is the largest computer network in the world, connecting millions of computers. A network is a group of two or more computer systems linked together.

There are two types of computer networks:

     Local Area Network (LAN): A LAN is two or more connected computers sharing certain resources in a relatively small geographic location (the same building, for example).

 

     Wide Area Network (WAN): A WAN typically consists of 2 or more LANs. The computers are farther apart and are linked by telephone lines, dedicated telephone lines, or radio waves. The Internet is the largest Wide Area Network (WAN) in existence.

Servers

     All computers on the Internet (a wide area network, or WAN) can be lumped into two groups: servers and clients. In a network, clients and servers communicate with one another.

        A server is the common source that :

- Provides shared services (for example, network security measures) with other machines  AND

- Manages resources (for example, one printer many people use) in a network.

     The term server is often used to describe the hardware (computer), but the term also refers to the software (application) running on the computer. Many servers are dedicated, meaning they only perform specific tasks.

     Independent computers connected to a server are called clients. Most likely, your home or office computer does not provide services to other computers. Therefore, it is a client.

Servers and Clients Communicate

     Your computer (client hardware) is running a web browser such as Internet Explorer (client software).

- When you want to surf the web, your browser connects to a remote server and requests a web page.

- The remote server (server hardware) runs web server software (server software).

- The web server sends the web page to your computer's web browser.

- Your web browser displays the page.

 

 1. Виконання після текстових вправ.

Ex. 4. Складіть два запитання до тексту.

 

Ex. 5. Поєднайте перераховані нижче терміни з їх визначеннями:

 

1. LAN (Local Area Network)     2. WAN (Wide Area Network)    3. Server    4. Clients     5. ARPAnet

A. Consists of 2 or more LANs. The computers are farther apart and are linked by telephone lines, dedicated telephone lines, or radio waves.

B. Common source that provides shared services to other machines and manages resources in a network.

C. A project that allowed researchers and military personnel to communicate with each other in an emergency. The foundation of the Internet.

D. Two or more connected computers sharing certain resources in a relatively small geographic location.

E. Computers connected to a server and do not provide services to other computers.

 

 1. Ознайомлення студентів з новим граматичним матеріалом.

 

Ex. 6. Пригадайте правила вживання Past Perfect:

Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яка вже відбулася до певного моменту в минулому. Past Perfect перекладається українською мовою минулим ча­сом дієслова доконаного виду. Момент мовлення, до яко­го відбулася дія в Past Perfect, може бути виражений:

а) наступними позначеннями часу: by 7 o'clock до 7 години, by Sunday до неділі , by the 28th of March до 28 березня, by the end of the week (month, year) до кінця тижня (місяця, року), by that time до того часу.

He hadn't finished reading that book by 7 o'clock.         Він не закінчив читання книги  до 7 години.

б) іншою, більш пізньою минулою дією, вираженою в Past Simple

He had finished his work when we came. -  Він закінчив роботу, коли ми прийшли.

в) Past Perfect в складнопідрядних реченнях з підряд­ними, які починаються сполучниками after — після того як,  before — перш ніж, доти (до того як), when — коли, а також за наявність складного сполучника, hardly (scarcely) ... when— ледве (тільки-но) ... як, no sooner ... than — не встиг ... як

I had finished my work before he returned. Я (вже) закінчив свою роботу, перш ніж він повернувся.

We had hardly entered the house when it began to rain. Ледве ми зайшли в дім, як пішов дощ.

He had no sooner come than he fell ill. Не встиг він приїхати (тільки-но він приїхав), як захворів.

 

 1. Закріплення граматичного матеріалу на практиці. 

 

Ex. 7. Розкрійте дужки, вживаючи дієслова в Past Perfect:

 1. I (to translate) the text before the bell.
 2. She (to do) her lessons by the evening.
 3. He (to clean) his room by five o'clock.
 4. We (to speak) to him before the meeting.
 5. Mother (to cook) dinner by seven o'clock.
 6. Her son (not to do) the home task by nine o'clock.
 7. She (not to make) a dress before party.
 8. What they (to do) by three o'clock?
 9. Who (not to write) the exercise before the bell?
 1. Why you (not to sweep) before your mother's coming?
 2. Your child (to go) to bed by ten o'clock?
 3. You (to reach) your house before the sunset?
 4. They (to receive) the telegram by that time?
 5. Why they (not to have) lunch by twelve o'clock ?
 6. We (to have) dinner by eight o'clock.

 

Ex. 8. Поставте наступні речення у запитальній та заперечній формі:

1. The pupils had translated the text before the bell rang. 2. Alice had shown me her paintings before. 3.I had come to the department store by 3 o'clock. 4. You had forgotten about her request. 5. Kate had done her lessons by eight o'clock. 6. He had watched this TV programme before his parents came home. 7. Mary had booked the tickets before. 8. Peter had studied English before he entered the institute. 9. We had told about the time of the meeting, 10. We had been to this exhibition. 11. The eruption of the volcano had stopped by the end of last week. 12. Our bus had reached Birmingham by 9 o’clock yesterday.

 

Додаткові завдання:

Ex. а. Складіть діалог за темою.

Ex. b.Складіть сім запитань в Past Perfect

ІІІ.  Підведення підсумків:

      12. Узагальнення матеріалу

1. What is the Internet?

2. How do you use the Internet?

3. Як утворюється Past Perfect?

      13. Оцінювання студентів

      14. Повідомлення домашнього завдання:

Ex. 1. Вивчіть новий лексичний матеріал.

 

Ex. 6. Вивчіть правило.

 

Ex. 9. Поставте наступні речення у запитальній та заперечній формі:

 1. We had agreed about our trip before your departure.
 2. Emma had completed the survey by 4 o’clock yesterday.
 3. You had informed us about the seminar before last Tuesday.
 4. Gordon had downloaded those photos by 8 o’clock yesterday.
 5. She had spoken to the doctor before our meeting.

 

Ex. 10. Розкрійте дужки, вживаючи дієслова в Past Perfect або Past Simple:

 

 1. When the police (to arrive), the car (to go).
 2. George (to finish) doing his homework at eight o'clock.
 3. When she (to get) to the shop, it (to close).
 4. The train (to leave) when he (to come) to the station.
 5. We (to eat) everything by the time he (to arrive) at the party.
 6. I (to know) that he (not to learn) the poem.
 7. When they (to leave) the beach, the rain already (to start).
 8. Arthur (not to know) that we already (to arrive).
 9.   When I (to come), I (to see) that mother (to cook) dinner.
 1. My friend (to study) English before he (to enter) the institute.

 

Ex. 13. Розкажіть де ти використовуєш Інтернет.

Питання дня самоконтролю:

 1. Для чого ви використовуєте Інтернет?
 2. Як утворюється Past Perfect?
 3. Коли вживається Past Perfect?

Основна та додаткова література:

 

1. Барановська Т.В. “Граматика англійської мови. Збірник вправ”.Київ 2006.

2. Бондаренко Є.В., Долгополова Я.В. “ Англійська мова у таблицях і схемах” Х.:2010.

3. Галіцинський Ю. “Англійська мова для школярів К.:А.С.К., 2005.

4. Князева І.О. “Граматичний практикум англійської мови”Х.:2011.

5. Радовель В.О. “ Грамматика англійської мови для учнів, абітурієнтів і студентів: Навчальний посібник. ” Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2002.

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
593
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку