Історичні диктанти для 5 класу

Про матеріал

Історичні диктанти призначені для використання в 5 класі, дозволять вчителю перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та рівень сформованості предметних компетентностей

Перегляд файлу

Розробка з історії України у 5 класі

вчителя історії

Серпневого навчально-виховного комплексу

(загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –

 дошкільного навчального закладу)

Валківської районної ради

 Харківської області

 

 

 

 

ІСТОРИЧНІ ДИКТАНТИ НА УРОКАХ В 5 КЛАСІ

 

Історичні диктанти розроблені на основі підручника В.С. Власова

«Історія України (Вступ до історії)».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історичний диктант 1.1. Історія як наука. Що таке час.

 1. Наука про минуле людства – це … (історія).
 2. Записи найважливіших подій за роками, що робили в давнину, називали … (літописи).
 3. Історичні джерела поділяються на усні, речові та … (писемні).
 4. Монети, посуд, одяг, прикраси – це … джерела (речові).
 5. Батьком української історії вважають Михайла … (Грушевського).
 6.  Михайло Грушевський є автором 10-ти томної праці Історія … (України-Руси).
 7. Історія вивчає життя та діяльність людини, досліджує події від найдавніших часів до сьогодення, так чи ні? (Так).
 8. Наука, що вивчає способи обчислення часу – це … (хронологія).
 9. Лічба років від певної події називається …(літочисленням).
 10. Сто років – це … (століття).
 11.  Тисяча років – це … (тисячоліття).
 12.   Час від першого року до теперішніх днів називають … (нашою ерою).

 

Історичний диктант 1.2. Що таке археологія.  Історія в символах та знаках.

 1. Науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами, називають … (археологією).
 2. Знайдені археологами речі зберігаються в  … (музеях).
 3. Розкопкам передує археологічна … (розвідкам).
 4.  Науку, яка досліджує герби, називають … (геральдикою).
 5. Основним елементом сучасного герба України є … (тризуб).
 6. Вирізаний з твердого матеріалу штамп, а також його відбиток на папері, золоті, сургучі – це … (штамп).
 7. Науку, що вивчає печатки, називають … (сфрагістикою).
 8. Цінність печаток полягає в тому, що вони допомагають установити справжність документів, так чи ні? (Так).
 9. Монети досліджує наука - … (нумізматика).
 10.   Перші монети в кінці Х століття почав карбувати київський князь … (Володимир Великий).
 11. Спеціальні майстерні для карбування монет - … (монетарні).
 12. Установа, де зберігаються пам’ятки минулих часів з різних галузей культури, мистецтва, техніки – це … (музей)

Історичний диктант 1.3. Писемні джерела в історії.

 

 1. Наука про минуле людства – це … (історія).
 2. Історичні джерела поділяються на усні, речові та … (писемні).
 3. Записи найважливіших подій за роками, що робили в давнину, називали … (літописи).
 4. Першим літописом стала Повість … (минулих літ).
 5. Автором «Повісті минулих літ» є … (Нестор Літописець).
 6. В «Повісті минулих літ» автор розповідає про події від 980 року до … року (1111р.)
 7. Найвидатнішим козацьким літописцем став … (Самійло Величко).
 8. Літопис Самійла Величка розповідає про події в Україні 1648- … рр. (1700)
 9. Перша частина Галицько-Волинського літопису є життєписом князя Данила … (Романовича).
 10. Спеціалізовані установи, які займаються впорядкуванням та збереженням писемних пам’яток, називаються … (архіви).
 11. Події, що відбувалися на галицьких та волинських землях від 1205 року до кінця ХІІІ століття описані в … літописі (Галицько-Волинському)
 12.  Тексти на папері чи інших матеріалах називають … (писемними джерелами).

 

 

Історичний диктант 1.4.  Історія і фольклор. Історія на карті.

 

 1. Всі уснорозмовні твори називають усною народною творчістю або … (фольклором).
 2. З літопису «Повість минулих літ» до нас дійшла легендарна оповідь про заснування міста … (Києва)
 3.  Дмитро Вишневецький став героєм історичної пісні про … (Байду).
 4. Найціннішим надбанням усної народної творчості є думи та … (історичні пісні).
 5. Уснопоетичні героїчні твори про важливі події, видатних українських діячів, що напівпроспівувались – це … (думи).
 6. Думи виконували співці-кобзарі під музичний супровід на кобзі, лірі чи … (бандурі).
 7. Найвідомішим кошовим отаманом в історії Запорізької Січі став Іван … (Сірко)
 8.  Зменшені зображення земної поверхні або її частин, країн світу,на яких позначають ті чи інші подій – це … карти (історичні).
 9. Історичні карти складають на основі … карт (географічних).

 

 

 

 1. Щоб правильно прочитати історичну карту потрібно уважно вивчити … (умовні позначення).
 2.  Напрямки військових походів на історичній карті позначаються … (стрілками).
 3.  Місця битв на історичній карті позначають перехрещеною … (зброєю).

Історичний диктант 1.5. Давні словяни.

 1. До українців часто застосовують назву … (слов’яни).
 2. Вчені поділяють всіх слов’ян на ... гілки (три).
 3. Основними гілками слов’ян є південна, східна та … (західна).
 4. Українці належать до … гілки слов’янських народів (східної)
 5. Білоруси та росіяни належать до східної гілки слов’янських народів, так чи ні? (Так)
 6. Предків сучасних слов’янських народів називають … (давніми слов’янами).
 7. Основним заняттям давніх слов’ян було землеробство та … (скотарство).
 8. Вправними слов’яни були у ливарній справі та … (ковальстві).
 9. Заняття людей з виготовлення знарядь праці, побутових предметів та одягу називають … (ремесло).
 10.  Давні слов’яни обожнювали сили природи, тобто були … (язичниками).
 11.  На території України існувало 7 племінних об’єднань: древляни, волиняни, хорвати, уличі, тиверці, сіверяни та … (поляни).
 12.  Назви східнослов’янських племінних союзів зберіг літопис … (Повість минулих літ).

РОЗДІЛ ІІ. Про що і про кого розповідає історія.

 

Історичний диктант 2.1. Люди в історії.

 1. Державу у давніх слов’ян очолював … (князь).
 2. Влада князів передавалася від батька до сина, тобто була … (спадковою).
 3. До княжого оточення належали дружинники та … (бояри).
 4. Після запровадження християнства виникає нова верства населення, що опікувалася церквою … (духовенство).
 5. За козацької доби значущою верствою населення стає … (козацтво).
 6. Населення , яке проживало в містах називали … (міщанами).
 7. Селяни, які втратили право самовільно залишати місця свого проживання через особисту залежність від пана – це … (кріпаки).
 8. Автором «Повчання дітям» є Володимир … (Мономах).
 9. Автором збірки «Кобзар» є Тарас …(Шевченко).
 10. Перше видання  «Кобзар» Т.Г.Шевченка складалося з … творів (восьми).
 11. Тарас Шевченко був кріпаком впродовж … років (24).
 12.  «Кобзар» став забороненою збіркою у … році (1847)

Історичний диктант 2.2. Події в історії. Повсякденне життя в Київській Русі.

 1. У ХІІ столітті на українські землі часто нападали кочовики … (половці).
 2. Боротьбу проти половців очолив новгород-сіверський князь … (Ігор).
 3. Похід  на половців в 1185 році для Ігоря закінчився … поразкою.
 4. Згадка про  княжий похід 1185 року збереглася в поемі «Слово…» (о полку Ігоревім).
 5. Василь Григорович-Барський  - це найвідоміший український … (мандрівник).
 6. Залізниця Перемишль-Львів була збудована в … році (1861).
 7. Перша залізниця, яка була збудована у 1865 році пролягала через Одесу- … (Балту).
 8. Першим українським містом, в якому було встановлено телефонний зв’язок стала …  (Одеса).
 9.  Будинки в містах в давнину розташовували … (рядами).
 10. Більша частина населення Київської Русі мешкала в … (селах).
 11. Обов’язковим елементом давньоруських костюмів була … (сорочка).
 12.  Теплим верхнім одягом, який носили чоловіки і жінки в Київській Русі були свита і … (кожух).

Історичний диктант 2.3. Найвизначніші події Київської Русі.

 1. У 882 році владу в Києві захопив князь … (Олег).
 2. Ігор належав до князівського роду … (Рюриковичів).
 3. Ігор став київським князем в … році (912).
 4. Наступниками Ігоря стали дружина Ольга та син … (Святослав).
 5. Єдиною княгинею  в Київській Русі була … (Ольга).
 6. Ольга почала княжити в Києві у … році (945).
 7. Князь Володимир посів великокняжий престол в … році (980)
 8. Християнство на Русі було запроваджене за часів князювання … (Володимира Великого).
 9. Хрещення Київської Русі відбулося в … році (988).
 10.  Володимир Великий княжив в Київській Русі … років (35).
 11. Златники та срібляники в Київській Русі почав карбувати Святослав, так чи ні? (Ні).
 12.  Володар великої могутньої держави, створеної на землях багатьох народів – це … (імператор).

Історичний диктант 2.4. Українське козацтво в битвах і походах.

 1. Слово «козак» в перекладі означає … (вільна людина).
 2. Перша згадка про козаків датується в писемних джерелах …роком (1489).
 3. Зібрання, на яких козаки обговорювали найважливіші питання, називалися … (радами).
 4. На раді козаки також обирали козацьку … (старшину).
 5. Національно-визвольна війна українського народу почалася в … році (1648)
 6. Національно-визвольну війну очолив Богдан … (Хмельницький).
 7. Перша битва Національно-визвольної війни відбулася в урочищі … (Жовті Води).
 8. На початок листопада 1648 року велика частина українських земель була визволена з-під влади поляків, так чи ні? (Так).
 9.  В результаті національно-визвольної війни була створена козацька держава … (Гетьманщина).
 10.  Найвища влада в козацькій державі належала … (гетьману).
 11.  Територія української козацької держави поділялася на полки та … (сотні).
 12.  Столицею козацької держави за часів Б.Хмельницького було місто … (Чигирин).

Історичний диктант 2.5. Перші університети в Україні.

 1. Перший університет виникає в … році (1805).
 2. Засновником Харківського університету став Василь … (Каразін).
 3. Перший гурток вчених та митців, які вивчали українську культуру та історію виник в місті … (Харкові).
 4. Довгий час керівником (ректором) Харківського університету був Петро Гулак - … (Артемовський).
 5. Найвидатніший історик України, що розпочав свою діяльність у Харкові – це Микола … (Костомаров).
 6. Київський університет імені Святого Володимира був заснований в … році. (1834)
 7. Першим ректором Київського університету був … (Михайло Максимович).
 8. Одним з найстаріших університетів України є Львівський національний університет імені Івана Франка, так чи ні? (Так)
 9. Львівський національний університет було засновано в … році (1661).
 10.   Першу кафедру історії України очолив Михайло … (Грушевський).
 11.  Духовні і матеріальні цінності створені в суспільстві – це … (культура).
 12.  Перший в Україні літературно-мистецький та науковий журнал мав назву …  («Український вісник»).

Історичний диктант 2.6. Українська революція та перші десятиліття більшовицької влади.

 1. Владу царя в Російській імперії було повалено в … році (1917).
 2. Після повалення влади царя українські партії та громадські організації створили … (УЦР).
 3. Українську Центральну Раду очолив Михайло… (Грушевський).
 4. Група людей, яких об’єднує спільна мета в боротьби  за владу – це … (партія).
 5. У листопаді 1917 року було проголошено  Українську Народну … (Республіку).
 6. Україна проголошена радянською республікою в грудні … року (1917).
 7. Проголошення незалежності УНР відбулося … (9 січня 1918 року).
 8. 28 квітня 1918 року владу в Україні захопив гетьман Павло … (Скоропадський).
 9.  Більшовицькі війська захопили Київ 9 лютого … року (1918).
 10.  Об’ єднання УНР і ЗУНР відбулося 22 січня … року (1919).
 11.  В жовтні 1918 року було створено Українську Національну раду у місті …  (Львові).
 12.  День Соборності України відзначається щороку … (22 січня).

Історичний диктант 2.7. Україна в перші десятиліття після створення СРСР.

 1. Наука про минуле людства – це … (історія).
 2. У грудні … року на більшій частині українських земель було встановлено радянську більшовицьку владу. (1919)
 3. СРСР був створений 30 грудня … року (1922)
 4. Лідером СРСР в 1922 році став Володимир … (Ленін).
 5. З встановленням радянської більшовицької влади починається доба Української Соціалістичної Радянської … (Республіки).
 6. УСРР увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) наприкінці … року (1922).
 7. Україна перебувала в складі СРСР до … року (1991).
 8. Комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості в УРСР – це … (індустріалізація).
 9. Процес створення колективних господарств, називається … (колективізацією).
 10. Створення колективних господарств в УРСР почалося в … році (1929)
 11.  Колгоспи в УРСР створювалися примусово, так чи ні? (Так)
 12.  Найбільшим лихом 30 років ХХ став голодомор … (1932-1933рр.)

Історичний диктант 2.8. Україна незалежна.

 1. Акт проголошення незалежності було ухвалено … (24 серпня 1991).
 2. Главою держави в Україні є … (Президент).
 3. Першим Президентом України став Леонід … (Кравчук).
 4. Другим Президентом України став Леонід … (Кучма).
 5. В 2004 році Президентом України був обраний Віктор … (Ющенко)
 6. Теперішнім Президентом України є Петро … (Порошенко).
 7. Національною валютою в Україні є … (гривня).
 8. Всенародне обговорення опитування способом голосування з найважливіших питань державного життя – це … (референдум).
 9. Основним законом нашої держави є … (Конституція).
 10.  Конституція України була ухвалена 28 червня … року. (1996)
 11.   Законодавчим органом влади в Україні є … (Верховна Рада).
 12.   За Конституцією найвищим судовим органом в Україні є …(Верховний суд).

 

Історичний диктант 3.1. Найвідоміші храми України. Ікони як історичні пам’ятки.

 1. Софіївський Собор був найвеличнішою  спорудою Києва за часів правління … (Ярослава Мудрого).
 2. Громада ченців, а також комплекс споруд, де ченці мали змогу служити Богові – це … (монастир).
 3. Києво-Печерська лавра розташована в місті … (Києві).
 4. Києво-Печерська лавру було засновано близько … (1051 року).
 5. Засновником Києво-Печерської лаври вважають Антонія … (Печерського).
 6. Слова «ікона» має … походження (грецьке)
 7. Зображення Ісуса Христа, Богоматері, святих, подій Святого Письма, виконані за певними правилами найчастіше на кипарисових досках, називають … (іконами).
 8. До Київської русі перші ікони привозили з … (Візантії).
 9.  Шанованою на Русі була ікона … (Вишгородської Богоматері).
 10.  Найвидатнішою пам’яткою  іконопису княжої України є ікона … (Богородиці).
 11.  У ХVІІ-ХVІІІ столітті особливо популярною в Україні стала ікона … (Покрови).
 12. Вид живопису, мистецтво писання ікон називають ... (іконописом).

Історичний диктант 3.2. Книги та мініатюри.

1.  Малюнки, яким ілюстрували рукописні книжки, називають … (мініатюрами).

2. Перші книги були …(рукописним).

3. Перші книги писали на … (пергаменті).

4. Орнаментальні композиції, які прикрашають початок кожного нового розділу книжки – це … (заставки).

5. Заголовні букви збільшеного розміру, виконані на початку розділів книжки – це … (ініціали).

6. Найдавнішою датованою книжною пам’яткою нашої землі є … євангеліє (Остромирове).

7. Найбільшою книгозбірнею  у Київській Русі став … собор (Софіївський).

8. Однією з найвідоміших рукописних книг є Пересопницьке … (євангеліє).

9. Перша друкарня на українських землях з’явилася у 70-х  роках ХVІ століття в місті … (Львові).

10. Основоположником книгодрукування в Україні став Іван … (Федоров).

11. Відбиток на папері з дошки, на якій було вирізано (вигравіювано) малюнок, називається … (гравюра).

12. У 1574 році у львівській друкарні Івана Федорова була надрукована церковна книга … («Апостол»).

 

Історичний диктант 3.3. Фортеці, замки та палаци. Вулиці та площі України як свідки минулого.

 

 1. Судацьку фортецю в Криму називають … (Генуезькою).
 2. Однією з видатних пам’яток Криму є ханський палац у … (Бахчисараї).
 3. Бахчисарайський палац був родовою резиденцією династії … (Гереїв).
 4. Молитовний дім у мусульман, називається …(мечеть).
 5. Визначною пам’яткою оборонної архітектури України є … фортеця (Кам’янець-Подільська).
 6. Найпотужнішою мурованою фортецею на Волині став … (Верхній замок).
 7. Будівництво мурованого  Верхнього замку рoзпочалося у … столітті (ХІV).
 8. Головною вулицею міста Києва є … (Хрещатик).
 9. Розбудовувати Хрещатик як вулицю від 30-40 років … століття (ХІХ).
 10.  На вулиці Хрещатик розташований майдан … (Незалежності).
 11.  Мережа вулиць у Львові формувалася навколо сучасної площі … (Ринок).
 12.  Палац Корнякта розташований у місті … (Львові).

 

docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
1265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку