Календарне пданування уроків геометрії в 10 класі (профільний рівень)

Про матеріал

Календарне пданування уроків геометрії в 10 класі (профільний рівень)
Календарне пданування уроків геометрії в 10 класі (профільний рівень)

Календарне пданування уроків геометрії в 10 класі (профільний рівень)

Календарне пданування уроків геометрії в 10 класі (профільний рівень)

Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з геометрії

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника:ХХХ

 згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

 

Геометрія (профільний рівень), 10 клас 

(3 год на тиждень, І семестр – 48 год,  ІІ семестр – 57 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ (14 год)

Учень/учениця

наводить приклади точок і прямих, що належать одній площині; многогранників та інших стереометричних фігур;

пояснює що таке плоска і просторова геометричні фігури; поверхня многогранника; перетин многогранника січною площиною;

формулює основні поняття, аксіоми, наслідки з них;

виокремлює серед многогранників: піраміду та призму;

розрізняє означувані та неозначувані поняття; аксіома та наслідок; видимі і невидимі елементи многогранника;

ілюструє текстовий зміст аксіоми, теореми, задачі за допомогою рисунка;

зображає піраміди та призми, перерізи пірамід та прямокутних паралелепіпедів;

пояснює та записує: належність точок та прямих площині; позначення многогранників, їх елементів та поверхні; скорочений запис умови задачі;

характеризує форму просторової геометричної фігури; сліди площини перерізу; розміщення двох точок двох площин, якими визначається лінія їх перетину;

розв’язує вправи, що передбачають: використання аксіом стереометрії та наслідків з них; доведення та дослідження висновків задач, виконання найпростіших побудов перерізів у пірамідах та призмах.  

 1.  

 

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Наслідки з аксіом стереометрії. Поняття про аксіоматичний метод в геометрії.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед,  піраміда)

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників. Побудова перерізів методом слідів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.  

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Вступ до стереометрії»

 

Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (24 год)

Учень/учениця

демонструє на прикладах моделей стереометричних фігур (об’єктах навколишнього середовища): розміщення паралельних прямих (відрізків); мимобіжних прямих; паралельність прямої (відрізка) до площини; паралельність двох площин;

формулює означення, ознаки, теореми з тем, зазначених у змісті навчального матеріалу;

розрізняє ситуації можливості точок і прямих належати одній площині; на зображених рисунках, моделях: площини граней многокутників; паралельні та мимобіжні прямі; проекціювання відрізків у певному відношенні;

пояснює та записує ознаки: мимобіжних прямих; паралельності прямої та площини; паралельності площин;

класифікує взаємне розміщення: двох прямих; прямої та площини; двох площин; зображення просторових фігур на площині за видом і формою;

зображає плоскі та просторові фігури на площині; паралельне проекціювання многокутника на площину; переріз січної площини і многогранника;

обґрунтовує методи слідів і проекцій під час побудови перерізів січної площини і многогранника;

ілюструє текстовий зміст геометричних тверджень та задач за допомогою рисунка;

характеризує властивості паралельних площин та паралельного проеціювання;

розв’язує вправи, що передбачають: встановлення взаємного розміщення двох прямих; прямої та площини; двох площин; застосування ознак паралельності прямих, прямої і площини, площин в доведеннях практичних задач; застосування методу слідів та властивостей проекціювання; виконання побудови перерізів многогранників; моделювання життєвих ситуацій паралельності та проекціювання в задачах практичного та прикладного змісту.

 1.  

 

Взаємне розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі. Ознака мимобіжних прямих

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Взаємне розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Взаємне розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Властивості паралельних прямих і площин»

 

 1.  

 

Існування площини, паралельної даній площині. Властивості паралельних площин

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Побудова перерізів многогранників з використанням властивостей паралельних прямих і площин

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Задачі на побудову перерізів многогранників. Методи слідів і проекцій побудови перерізів

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.  

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Паралельність площин. Паралельне проектування, його властивості»

 

Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (26 год)

Учень/учениця

демонструє на прикладах моделей стереометричних фігур (об’єктах навколишнього середовища) перпендикулярність прямих у просторі, прямої та площини, двох площин;

формулює означення, ознаки, властивості понять, зазначених у змісті навчального матеріалу;

розрізняє перпендикуляр і похилу, перпендикуляр і проекцію похилої; кут між двома прямими простору, кут між прямою і площиною, кут між площинами;

пояснює та записує зв'язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин; відстань у просторі: від точки до прямої, відрізка, променя; від точки до площини, півплощини; від прямої до паралельної їй площини; відстань між паралельними площинами; відстань між мимобіжними прямими.

пояснює що таке двогранний кут, лінійний кут двогранного кута.

класифікує взаємне розміщення: двох прямих простору; прямої та площини; двох площин;

зображає рисунком перетин двох прямих простору. прямої і площини під прямим кутом; перетин двох (трьох) площин під прямим кутом; кути у просторі: між двома прямими простору, прямою і площиною, двома площинами; ортогональне проеціювання многокутника на площину;

знаходить на рисунку та зображає відрізок, яким позначається (визначається) відстань у просторі: від точки до прямої, відрізка, променя; від точки до площини, півплощини; від прямої до паралельної їй площини; між паралельними площинами; між мимобіжними прямими;

аналізує та досліджує перпендикулярність деякої прямої до похилої чи її проекції за теоремою про три перпендикуляри;

обґрунтовує перпендикулярність прямих, прямої і площини, площин;

ілюструє текстовий зміст геометричних тверджень та задач за допомогою рисунка;

характеризує властивості перпендикулярних прямих простору на прикладах; прямокутні трикутники, кути яких утворені трьома попарно перпендикулярними прямими (площинами); форму ортогональної проекції многокутника; кут між многокутником та його проекцією;

розв’язує вправи, що передбачають: встановлення взаємного розміщення двох прямих простору; прямої та площини; двох площин; застосування ознак перпендикулярності прямої і площини; двох площин; властивостей перпендикулярності прямих прямих простору; перпендикуляра і похилих; виконання побудови ортогональної проекції многокутника; знаходження лінійних вимірів досліджуваних фігур; площ многокутника та його ортогональної проекції, кута між многокутником та його ортогональною проекцією; моделювання життєвих ситуацій застосування перпендикулярності прямих і площин; ортогонального проекціювання в задачах навчально-практичного та прикладного змісту.

 1.             

 

Кути між прямими у просторі

 

 1.             

 

Перпендикулярність прямих у просторі

 

 1.             

 

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини

 

 1.             

 

Зв'язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин

 

 1.             

 

Перпендикуляр і похила. Взаємозв’язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки, і довжинами їх проекцій

 

 1.             

 

Відстані від точки до площини

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

 

 1.             

 

Підсумковий урок

 

ІІ семестр

 1.             

 

Теорема про три перпендикуляри

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Відстань від точки до прямої

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Кут між прямою і площиною

 

 1.             

 

Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Кут між площинами

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин

 

 1.             

 

Відстані від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Ортогональне проектування.  Площа ортогональної проекції многокутника

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Перпендикулярність площин. Ортогональне проектування»

 

Тема 4. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ (22 год)

Учень/учениця

наводить приклади моделей симетрії відносно точки та прямої із об’єктів навколишнього середовища;

формулює означення, ознаки, властивості понять, зазначених у змісті навчального матеріалу;

розрізняє векторні і скалярні величини; рівні вектори, колінеарні вектори, компланарні вектори;

пояснює та записує зв'язок між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин; відстань у просторі: від точки до прямої, відрізка, променя; від точки до площини, півплощини; від прямої до паралельної їй площини; відстань між паралельними площинами; відстань між мимобіжними прямими.

класифікує взаємне розміщення двох (трьох) векторів у просторі;

зображає на рисунку правила додавання векторів (трикутника та паралелограма); суму/різницю векторів, добуток вектора на число;

знаходить на рисунку та зображає напрямлений відрізок як вектор, що дорівнює  сумі, різниці векторів, добутку вектора на число; симетрію відносно точки; симетрію відносно площини;

аналізує та досліджує координатному просторі: координати точок; відстань між двома точками; координати середини відрізка; координати точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні; перетворення паралельного перенесення;

обґрунтовує перпендикулярність, колінеарність та компланарність векторів простору; скалярний добуток векторів;

ілюструє текстовий зміст геометричних тверджень та задач за допомогою рисунка;

характеризує найпростіші геометричні місця точок простору; координатний і векторний методи розв'язування задач;  

застосовує формули довжини відрізка, координат середини відрізка, координат вектора, довжини вектора, скалярного добутку двох векторів, загального вигляду рівняння площини/сфери, паралельного перенесення до розв’язування задач;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження довжин відрізків; векторів; кута між векторами; дослідження виду многокутника за довжинами його елементів; доведення виду чотирикутника/трикутника за відомими координатами точок та відомими властивостями їх різновидів; знаходження розв'язків задач координатним і векторним методами; моделювання задач природничих дисциплін навчально-практичного та прикладного змісту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1.             

 

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Поділ відрізка у даному відношенні

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів

 

 1.             

 

Операції над векторами та їх властивості: додавання і віднімання векторів, множення вектора на число

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Координати і вектори у просторі»

 

 1.             

 

Рівняння площини, сфери

 

 1.             

 

Рівняння площини, сфери

 

 1.             

 

Поняття про координатний і векторний методи розв'язування задач

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Перетворення у просторі: симетрія відносно точки, симетрія відносно площини

 

 1.             

 

Перетворення у просторі: паралельне перенесення

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Рівняння площини, сфери. Перетворення у просторі»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (19 год)

 1.             

 

Розв’язування задач на побудову перерізів многогранників

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач на застосування ознак паралельності прямих і площин

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач на властивості паралельного проектування та зображення просторових фігур на площині

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перпендикулярність прямих та площин

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач на застосування теореми про три перпендикуляри

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Площа ортогональної проекції многокутника

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Координати та вектори у просторі

 

 1.          

 

Скалярний добуток векторів

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Луговець Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Геометрія, 10 клас, Планування
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
1886
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку