10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

календарне планування

Про матеріал
Календарно – тематичне планування курсу «Географія" 7 клас для дітей з особливими освітніми потребами.
Перегляд файлу

Календарне планування 7 клас

ГЕОГРАФІЯ

 

 

 

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

 

3

4

5

1

 

Повторення

 Географічне положення своєї місцевості на карті України. Узагальнення відомостей про природу своєї місцевості і занять населення.

Практичні роботи

        Знаходження своєї місцевості на карті України, області.

Учень/учениця:

 •    за допомогою вчителя дає коротку характеристику географічного положення своєї місцевості,
 •    знаходить і показує на карті України, області своє місце чи селище;
 •    за запитаннями вчителя розповідає  про своєрідність природних умов рідного краю й основні заняття населення;

 

*називає населений пункт у якому проживає;

*має уявлення про особливості природних умов рідного краю;

* за допомогою вчителя знаходить і показує на карті своє місце чи селище.

Розвиток уваги, зорової пам'яті, зв’язного мовлення.

Розвиток образної пам'яті, просторових уявлень.

2

 

Земна куля

 Уявлення про Землю в давні часи. Форма Землі. Докази кулястості Землі.

Учень/учениця:

 • має уявлення про дійсну форму Землі, про обертання Землі навколо своєї осі;

-  знає, що глобус – модель земної кулі; 

 •    визначає, якими умовними кольорами позначаються материки й океани на глобусі та карті півкуль;
 •    знаходить і показує на глобусі та карті півкуль полюси, лінію екватора, сторони горизонту;
 •    за запитаннями вчителя розповідає про призначення градусної сітки, особливості в зображені меридіанів і паралелей на глобусі та карті; перші кругосвітні подорожі, їх значення;
 •    називає теплові пояси;
 •      за навідними питаннями вчителя знаходить і показує розташування теплових поясів на глобусі та карті півкуль
 •   за допомогою вчителя встановлює причини зміни дня і ночі, відмінність в освітленні та нагріванні земної поверхні Сонцем; залежність клімату від розташування місцевості на земній кулі;

 

*має уявлення про форму  Землі, її обертання навколо своєї осі, причини зміни дня і ночі;

*розрізняє умовні кольори, якими позначаються вода і суша на глобусі та карті півкуль;

*ознайомлений з глобусом і картою півкуль, полюсами, лінією екватора, кордонами та зображенням теплових поясів на глобусі та карті;

*за допомогою вчителя на глобусі та карті півкуль знаходить та показує полюси, лінію екватора.

Розвиток просторового уявлення під час сприйняття інформації про форму Землі.

Розвиток уваги, пам'яті, зв’язного мовлення в процесі бесіди.

Розвиток образної пам'яті, просторового орієнтування під час роботи з глобусом і картою півкуль.

Розвиток дрібної моторики пальців  рук при виготовленні моделі Землі.

Розвиток уяви, уваги та самостійності при виконанні практичних робіт.

Розвиток зорової пам'яті, уваги в процесі роботи з контурної картою.

Збагачення активного словника географічною термінологією.

Розвиток уваги, пам’яті, зв'язного усного мовлення під час заочних ігор – мандрівок за глобусом і картою півкуль Розвиток уваги та узагальнення під час заповнення таблиці.

Розвиток пізнавального інтересу до  об’єктів і процесів навколишнього світу.

Розвиток логічного мислення у процесі встановлення причинно-наслідкових зв'язків і залежностей.

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 Глобус – модель земної кулі. Земна вісь, екватор, полюси. Зображення суші й води на глобусі.

Умовне зображення поверхні Землі на площині (фізична карта півкуль). Градусна сітка та її призначення. Меридіани та паралелі.

 Розподіл води і суші на Землі. Материки і океани на глобусі та карті півкуль.

 

 Перші кругосвітні подорожі.

 

 Обертання Землі навколо своєї осі. Зміна дня і ночі.

 

 Нерівномірність нагрівання поверхні земної кулі Сонцем (прямі, похилі промені). Поняття про клімат. Теплові пояси: жаркий, помірний, холодний. Зображення їх на глобусі та карті півкуль.

 

Практичні роботи

 1.         Моделювання з пластиліну земної кулі з позначенням екватора і полюсів.
 2. Показ за допомогою телурія або глобуса і джерела світла зміни дня і ночі.
 3.         Складання таблиці назв материків і частин світу.
 4.         Вправи на визначення напрямків, материків й океанів на глобусі та карті.
 5. Позначення на контурній карті півкуль назв материків й океанів,  шляхів кругосвітніх подорожей, кордонів теплових поясів різними кольорами.
 6. Заочні мандрівки за глобусом і картою півкуль.

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Природні зони

й їх розміщення на земній кулі

Різноманітність природних умов на Землі. Природні зони, закономірності їх розміщення на поверхні Землі. Карта природних зон.

Зона арктичних пустель. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.               

        Зона тундри. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.

Лісова зона. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.      

Зона степів. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.

Зона пустель. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.

Зона субтропіків. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.

Тропічна зона. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.

Висотна поясність в горах. Географічне положення природної зони. Особливості природи: поверхня, клімат, своєрідність рослинного і тваринного світу. Заняття населення.               

Практичні роботи.

1. Робота з картою природних зон і фізичною картою світу.

2. Позначення природних зон на контурній карті.

3. Нанесення на контурну карту назв вивчених об’єктів (за вибором вчителя).

4. Фронтальна й індивідуальна робота по заповненню таблиць (систематизація навчального матеріалу).

5. Складання схеми зв’язків між компонентами природного комплексу.

6. Складання елементарних описів географічних об’єктів за планом (на основі ілюстрацій, тексту підручника, уявлень, картографічних зображень).

Контольна робота

Учень/учениця:

 •    знає про різноманітність природних умов на Землі; закономірності розміщення природних зон  на поверхні Землі;
 •    називає природні зони за  умовними кольорами карти природних зон;
 •    знаходить і  показує межі природних зон на карті;
 •    з опорою на картографічну і ілюстративну наочність розповідає про географічне положення, особливості природних умов, занять населення  природної зони, що вивчається;
 •    називає типових представників рослинного та тваринного світу природної зони, що вивчається;
 •    читає умовні знаки і кольори географічних карт, користуючись легендою карти;
 •    складає елементарні описи географічних об’єктів,  природи за зонами, що вивчаються, користуючись типовим планом  і  картами атласу;
 •    за допомогою вчителя знаходить і показує на картах (фізичній і природних зон) географічні об’єкти, що вивчаються, наносить їх назви  на контурну карту;
 •    за навідними питаннями вчителя встановлює взаємозв'язки між кліматом, рослинним і тваринним світом, природними умовами і заняттями населення;

 

*ознайомлений з природними зонами, закономірностями розміщення на поверхні Землі, картою природних зон, її умовними кольорами;

*має уявлення про особливості природних умов, особливості занять населення  природної зони, що вивчається;

*за допомогою вчителя й опорою на наочний матеріал називає типових представників рослинного та тваринного світу природної зони, що вивчається;

*за допомогою вчителя знаходить межі природних зон на карті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток узагальнення в процесі формування уявлень про особливості  природної зони, що вивчається.

Розвиток творчої уяви при сприйманні  описової розповіді.

Розвиток зорової пам’яті, уваги в процесі роботи з картою природних зон.

Розвиток логічного мислення у процесі встановлення причино-наслідкових взаємозв'язків між кліматом, рослинним і тваринним світом, природними умовами і заняттями населення.

Розвиток узагальнюючого мислення при заповненні таблиць.

Розвиток наочно-образного мислення, аналітичного сприймання у процесі роботи з географічними картинами.

Розвиток зв’язного усного мовлення  на основі карт і картин під час складання опису природної зони, що вивчається.

Активізація пізнавальної діяльності учнів при складанні схем зв’язків між компонентами природного комплексу.

Розвиток просторових уявлень та уяви в процесі роботи з географічними картами.

Розвиток пам’яті та мислення при порівнянні природної зони зі своєю місцевістю.

Розширення кругозору, світогляду під час ознайомлення з особливостями життєдіяльності населення в різних природних умовах.

Розвиток пізнавального інтересу до об’єктів і явищ природного середовища.

Розвиток дрібної моторики пальців рук пам’яті, уваги учнів в процесі нанесення назв географічних об’єктів на  контурну карту.

Розвиток пізнавальної активності в процесі роботи з різними джерелами географічної інформації. 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Географія, Планування
Інкл
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
409
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку