Календарне планування уроків алгебри для 7 класу за підручником О. С. Істер

Про матеріал

КАлендарне планування складене відповідно до чинної програми з математики за підручником " Алгебра" автор О.С. Істер

Перегляд файлу

                                                          Алгебра

7 –В клас

І семестр

 

 

 

№ уроку

Дата

проведення

Примітки

Теми уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

І семестр

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ 

1

 

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Знаннєві компетентності:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·  як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

Діяльнісна компетентність

розв’язуєвправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

 

 

2

 

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.

Числове значення виразу

3

 

 

Тотожні вирази. Тотожності.

4

 

 

Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

5

 

 

Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

6

 

 

Степінь з натуральним показником .Самостійна робота.

7

 

 

Степінь з натуральним показником

8

 

 

Властивості степеня з натуральним показником. Множення і ділення степенів з однаковими основами

9

 

 

Властивості степеня з натуральним показником. Піднесення степеня до степеня та добутку до степеня

10

 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  .

11

 

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена                                    

12

 

 

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

13

 

 

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня. Самостійна робота .

14

 

 

  Підготовка до контрольної роботи.

15

 

 

  Контрольна робота № 1. Тема. Вирази із змінними. Тотожні вирази. Одночлени.

Наскрізні лінії

 «Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується під час вивчення  рівнянь , включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість, використання історичного матеріалу шляхом розв’язування задач на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо

«Екологічна безпека й сталий розвиток»реалізується  через завдання з реальними даними про використання природни ресурсів, їхзбереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.

 

16

 

 

Аналіз контрольної роботи.. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення.

 Степінь многочлена

17

 

 

Додавання і віднімання многочленів

18

 

 

Додавання і віднімання многочленів

19

 

 

Множення одночлена на многочлен

20

 

 

Розв’язування задач і вправ

21

 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  .

22

 

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

23

 

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

24

 

 

Множення многочлена на многочлен

25

 

 

Множення многочлена на многочлен

26

 

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

27

 

 

Розкладання многочленів на множники способом  групування.  Самостійна робота  .

28

 

 

  Підготовка до контрольної роботи

29

 

 

  Контрольна робота № 2. Тема. Многочлени. Розкладання многочленів на множники.

Наскрізні лінії

Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. При розгляді цієї лінії важливе місце займають функції.

 

30

 

 

Аналіз контрольної роботи. Квадрат суми та квадрат різниці

31

 

 

Квадрат суми та квадрат різниці.

32

 

 

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці.

ІІ семестр

33

 

 

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці.

 

 

34

 

 

Добуток  різниці та суми двох виразів.

35

 

 

Різниця квадратів двох виразів. Розв’язування вправ.

36

 

 

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.

37

 

 

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів. Самостійна робота  .

38

 

 

Сума і різниця кубів.

Наскрізні лінії

«Громадянська відповідальність»  освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

«Здоров'я і безпека»  реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів.

 

Сума і різниця кубів .

 

 

 

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники.

39

 

 

Сума і різниця кубів.

 

Знаннєвий компонент

наводить приклади:функціональних залежностей; лінійнихфункцій;

пояснює, щотаке:аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

Діяльнісний компонент

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функці їтощо

40

 

 

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники. 

41

 

 

  Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники. 

42

 

 

Підготовка до контрольної роботи

43

 

 

Контрольна робота № 3 з теми: Формули скороченого множення.

  Тема 2. ФУНКЦІЇ 

 

44

 

 

Аналіз контрольної роботи.  Функція. Область визначення та область значень функції .

45

 

 

 Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ.

46

 

 

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

47

 

 

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

48

 

 

Лінійна функція, її графік та властивості

49

 

 

Лінійна функція, її графік та властивості/ Самостійна робота. 

50

 

 

    Підготовка до контрольної роботи

51

 

 

Контрольна робота № 4з теми :Функції

52

 

 

Аналіз контрольної роботи. Загальні відомості про рівняння. 

Наскрізні лінії

Екологічна безпека й сталий розвиток» спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. При розгляді цієї лінії важливе місце займають функції.

 «Громадянська відповідальність». Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

 Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека»при вивченні цієї теми реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що стосуються чинників ризику). 

 «Підприємливість і фінансова грамотність» пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та функцій.

 

 

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ 

 

53

 

 

Лінійне рівняння з однією змінною.

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

· що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

· скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки,коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

54

 

 

Розв’язування  рівнянь, що зводяться до лінійних

55

 

 

Лінійне рівняння як математична модель текстової задачі.

56

 

 

Лінійне рівняння з двома змінними .

 

57

 

 

Графік лінійного рівняння з двома змінними. Самостійна робота.

58

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

59

 

 

  Контрольна робота № 5з теми: Лінійні рівняння

60

 

 

Аналіз контрольної роботи. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем.

61

 

 

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

62

 

 

 Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

63

 

 

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.

64

 

 

   Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Самостійна робота. 

65

 

 

 Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

66

 

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними

 

67

 

 

 Контрольна робота № 6  з теми: Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

68

 

 

 Аналіз контрольної роботи. Повторення. Цілі вирази. Формули скороченого множення.

69

 

 

Функції. Лінійні рівняння та їх системи.

70

 

 

Підсумковий урок.

Розв'язує сюжетні задачі:

на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
6 жовтня 2021
Переглядів
481
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку