10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування "Біологія" 11 клас

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу "Біологія" 11 клас складено згідно навчальної програми з «Біології і екології» (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23.10.2017 року
Перегляд файлу

Календарне планування навчального матеріалу

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 11 клас

(рівень стандарту 70 годин на рік, 2 години на тиждень)

 

Складено згідно навчальної програми з  «Біології і екології» (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23.10.2017 року

 

№ п/п

Тема уроку

Практична частина

Дата

проведення уроку

Корекція

Тема 5. Адаптації (19 годин)

1

Адаптація як загальна властивість біологічних систем.

 Вступний інструктаж з БЖД

 

 

2

Принцип єдності організмів та середовища мешкання.

 

 

 

3

Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

 

 

 

4

Властивості адаптацій. Стратегії адаптацій організмів.

 

 

 

5

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

 

 

 

6

Формування адаптацій на організмовому та популяційно - видовому рівнях організації.

 

 

 

7

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання

 

 

 

8

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

 

 

 

9

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

 

 

 

10

Способи терморегуляції організмів. Узагальнення знань з теми « Адаптації» (1 частина)

Тематичне оцінювання №1

 

 

11

Симбіоз та його форми.

 

 

 

12

Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Водне середовище мешкання.

 

 

 

13

Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Наземно – повітряне середовище.

 

 

 

14

Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Ґрунтове середовище.

 

 

 

15

Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

 

 

 

 

 

16

Практична робота 1

Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

Практична робота №1

 

 

17

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів.

 

 

 

18

Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

 

 

 

19

Контрольна робота №1 з теми « Адаптації» (2 частина)

Тематичне оцінювання №2

 

 

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (11 годин)

20

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

 

 

 

21

Безпека і статева культура.

 

 

 

22

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.

 

 

 

23

Вплив стресових факторів на організм людини.

 

 

 

24

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

 

 

 

25

Імунна система людини, особливості її функціонування.

 

 

 

26

Імунокорекція. Імунотерапія.

 

 

 

27

Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом.

 

 

 

 

 

 

28

Навчальний проект №1

Особиста програма зміцнення здоров’я.

Навчальний проект №1

 

 

29

Практична робота 2

Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

Практична робота №2

 

 

30

Узагальнення знань з теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тематичне оцінювання №3

 

 

Тема 7. Екологія (13 годин)

31

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками.

Повторний інструктаж з БЖД

 

 

32

Екологічні закони.

 

 

 

33

Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види..

 

 

 

34

Популяції. Класифікація популяцій.

Структура та характеристики популяцій.

 

 

 

35

 Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

 

 

 

36

Властивості та характеристики екосистем.

 

 

 

37

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

 

 

 

38

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

 

 

 

39

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

 

 

 

40

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

 

 

 

41

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

 

 

 

42

Навчальний проект

Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

Навчальний проект №2

 

 

43

Узагальнення знань з теми « Екологія»

Тематичне оцінювання №4

 

 

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування (14годин)

44

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

 

 

 

45

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

 

 

 

46

Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

 

 

 

47

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

 

 

 

48

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

 

 

 

49

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.

 

 

 

50

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

 

 

 

51

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

 

 

 

52

Практична робота

Оцінка екологічного стану свого регіону. 

Практична робота №3

 

 

53

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

 

 

 

 

54

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

 

 

 

55

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

 

 

 

56

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

 

 

 

 

 

57

Контрольна робота №2. Узагальнення знань з теми « Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тематичне оцінювання № 5

 

 

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології ( 12 годин)

59

Завдання та досягнення сучасної селекції.

 

 

 

60

Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

 

 

 

61

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

 

 

 

62

Явище гетерозису та його генетичні основи.

 

 

 

63

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

 

 

 

64

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

 

 

 

65

Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини.

 

 

 

66

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

 

 

 

67

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

 

 

 

68

Навчальний проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

 • Клонування організмів.

Нанотехнології в біології.

Трансгенні організми: за і проти.

Навчальний проект  №3

 

 

69

Узагальнення знань з теми «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Тематичне оцінювання №6

 

 

70

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Парфілко Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мельникова Ольга Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1163
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку