Календарне планування географія індивідуальна форма навчання 9 клас

Про матеріал
Календарне планування з географії для 9 класу Індивідуальна форма навчання педагогічний патронаж 0,5 години на тиждень - 17 годин
Перегляд файлу

Педагогічний патронаж    Календарне планування ( 2019 / 2020 н. р.)                         Географія, 9 клас.

9 клас

(17 год – 0,5 год на тиждень)

 

Розділ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 

Дата

Зміст

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

1

 

 

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: ВВП, структура ВВП, ІЛР. Секторальна модель економіки держави. Чинники виробництва.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт»,  «індекс людського розвитку»;

розуміє вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва (природних умов, сировинний, паливно-енергетичний, водний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий, екологічний, військово-стратегічний).

Діяльнісний компонент:

розрізняє сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний), форми просторової організації господарства (економічні райони, елементи територіальної структури промисловості, сільського господарства тощо);

аналізує секторальну  модель  економіки  України та порівнює її з іншими державами.

Ціннісний компонент:

 уміє аналізувати й оцінювати власні  здібності й  уподобання та співвідносити їх до ринку праці в Україні;

усвідомлює  значення  форм суспільної організації виробництва  та  їх використання у різних видах людської діяльності

 

Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

2

 

 

 

 

 

Світове господарство, світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування між­народної економіки. міжнародні економічні організації.

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає ознаки понять «спеціалізація території (населеного пункту, району, регіону, країни)», «міжнародний поділ праці», «світове господарство» («світова економіка»), «світовий ринок», типи економічних систем;

наводить приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН), ТНК в Україні;

знає і розуміє роль міжнародних організацій у світовій економіці;

розуміє сутність тенденцій розвитку світового господарства (інтернаціоналізації виробництва, інформатизації, глобалізації, регіональної економічної інтеграції), багаторівневість світового господарства;

пояснює вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства та національних економік країн різних типів.

Діяльнісний компонент:

знаходить  і  показує на карті країни «Великої сімки» (G-7),  «Великої двадцятки» (G-20);

уміє отримувати й аналізувати інформацію щодо  типізації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Ціннісний компонент

оцінює вплив глобалізації на діяльність населення (на прикладі свого регіону)

3

 

 

Сучасне світове господарство. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «центр-периферія». Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція.

Розділ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

4

 

 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі.  Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість. Сільське господарство України

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види діяльності в сільському господарстві, види сільськогосподарських угідь;

наводить приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію  сільського господарства в регіоні світу, країні; країн з аграрною міжнародною спеціалізацією;

пояснює поширення в світі свинарства, птахівництва, формування спеціалізованих районів скотарства, вівчарства.

Діяльнісний компонент:

показує на карті світу зони (райони) вирощування пшениці, кукурудзи, рису, бавовнику, льону-довгунцю, соняшнику, сої, маслин, олійної пальми, цукрової тростини, цукрового буряку, картоплі, чаю, кави, какао-бобів, на карті України –сільськогосподарські зони, гірські та приміські  райони;

характеризує особливості розміщення рослинництва й тваринництва  в Україні;

аналізує карти сільськогосподарських культур і тваринництва;

визначає  місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції.

Ціннісний компонент

аргументує  свою позицію щодо впровадження ринку земельних ресурсів в

Україні.

5

 

 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

6

 

 

Практична робота №3 (навчальна, оцінювана). Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

Узагальнення знань учнів за темою «Сільське господарство».

Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

7

 

 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає основні лісові пояси світу;

пояснює розміщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси, райони лісового господарства у світі та в Україні;

порівнює лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів.

Ціннісний компонент:

усвідомлює відповідальність громадянина, місцевих громад, держави за збереження лісових ресурсів

Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

8

 

 

 

 

 

 

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види мінеральних ресурсів за використанням;

наводить приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля;

розуміє закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;

пояснює лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення добувної промисловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світового океану.

 

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу найбільші басейни нафти і природного газу – Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський, основні райони видобування нафти і природного газу в Україні;

найбільші басейни та райони видобування вугілля – Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Волинський (Україна);

країни з найбільшими обсягами видобування залізних руд – Бразилія, Австралія, Канада, Китай, Індія, Україна, басейни  та райони видобування залізних та марганцевих руд в Україні;

найбільші райони видобування руд кольорових металів – Кордильєри-Анди, «вольфрамово-олов’яний пояс» Азії, «мідний пояс» Африки;

основні родовища руд кольорових металів, що їх розробляють в  Україні;

основні центри видобування кам’яної солі в Україні

Ціннісний компонент:

оцінює місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля, руд чорних і кольорових металів;

усвідомлює суспільну  значущість раціонального  використання  паливно-енергетичних  ресурсів в Україні

9

 

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Практична робота №4. (навчальна) Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

Дослідження. Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

10

 

Узагальнення знань учнів за темами «Лісове господарство» та «Видобувна промисловість».

Розділ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

11

 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства  електроенергетики свого регіону.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, шляхи енергозбереження;

наводить приклади найбільших країн-виробників та країн-споживачів електроенергії, країн, у яких домінує виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС або АЕС;

пояснює розміщення енергогенерувальних потужностей в Україні..

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує  на  картах  різного  масштабу:

ГЕС (ГАЕС) — каскад ГЕС на Дніпрі,  Дністровська,  Ташлицька;

АЕС — Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька;

ТЕС — Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська,  Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська;

порівнює структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу.

Ціннісний компонент:

оцінює перспективи використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі, Україні та своєму регіоні;

виявляє переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій

Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

12

 

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів.

Практична робота №6 (оцінювана). Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види чорних і кольорових металів;

наводить приклади найбільших країн-виробників чавуну, сталі, що забезпечені сировиною або орієнтуються на значні обсяги споживання;

країн, що виплавляють найбільше в світі та Європі алюмінію, титану, міді;

розуміє вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів, місце України у світовому виробництві алюмінію з природної сировини;

пояснює розміщення підприємств чорної і кольорової металургії в Україні.

Діяльнісний компонент:

Знаходить  і  показує на картах  різного  масштабу:

центри чорної металургії в Україні – Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ;

центри кольорової металургії в Україні – Миколаїв, Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бахмут, Кам’янське;

аналізує статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту металургійної продукції в Україні та світі.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля та здоров’я населення;

оцінює вплив приватного капіталу на розвиток металургійного виробництва в Україні

Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

13

 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види мінеральних добрив, види хімічної продукції, види  будівельних  матеріалів; 

наводить приклади найбільших у світі країн-виробників мінеральних добрив та полімерів, деревини та паперу;

пояснює вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної продукції, деревини й паперу, будівельних  матеріалів.

Діяльнісний компонент

показує на карті найбільші центри виробництва мінеральних добрив,  виробів з гуми, побутової хімії, ліків в Україні – Костянтинівка, Сєверодонецьк, Кам’янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса, Яни Капу (Красноперекопськ), Біла Церква, Харків, Київ, Умань, центри виробництва деревини й паперу в Україні;

характеризує сировинну базу виробництва хімічної продукції, паперу;

аналізує зв’язки між хімічними, металургійними  та  іншими  видами  виробництв.

Ціннісний компонент

оцінює вплив виробництва хімічної продукції й паперу на довкілля та здоров’я населення;

оцінює  вплив  хімічного  виробництва  на  рівень  соціально - економічного  розвитку  країни;

робить  висновок  про  значення  будівельних  матеріалів  своєї  місцевості  для  розвитку  будівельного  бізнесу

Тема 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

14

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону.

Практична робота №7 (навчальна, оцінювана). Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування;

наводить приклади найбільших країн-виробників легкових автомобілів, літаків, морських суден, верстатів, електроніки;

пояснює розміщення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення;

розуміє причини виникнення проблем у виробництві машин  та  устаткування в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті найбільші країни-виробники машин та устаткування – США, Канада, країни ЄС, Японія, Китай, Нові індустріальні країни, найбільші центри машинобудування в Україні;

характеризує сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і устаткування.

Ціннісний компонент

оцінює роль машинобудування у розвитку світового господарства та господарства України

Розділ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ТРАНСПОРТ

15

 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг»;

розуміє особливості кожного виду транспорту і його роль у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні, домінуючу роль транспорту в експорті послуг Україною;

наводить приклади найбільших транспортних вузлів в Україні.

Діяльнісний компонент:

показує на карті:

найбільші за вантажообігом морські порти Східної Азії, Європи;

морські судноплавні канали – Панамський, Суецький, Кільський;

найбільші за пасажирообігом аеропорти світу;

країни з надшвидкісними залізницями;

країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів;

основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти,  міжнародні транспортні коридори в Україні.

Ціннісний компонент:

оцінює транзитне значення транспортних магістралей в Україні;

оцінює вплив різних видів транспорту на довкілля та здоров’я населення;

уміє раціонально використовувати різні види транспорту під час планування поїздок

Розділ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

16

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає глобальні проблеми людства;

наводить приклади конфліктонебезпечних регіонів Європи та світу;

характеризує поширення глобальних проблем та їх прояв на території України, складники та основні положення концепції сталого розвитку.

Діяльнісний компонент:

аналізує сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем;

показує на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші в світі райони екологічної катастрофи.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні;

обґрунтовує можливі шляхи подолання глобальних проблем

17

 

Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток.

Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Компанієць Тетяна Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
Додано
15 вересня 2019
Переглядів
2839
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку