Конспект уроку з географії 9 клас на тему «ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА».

Про матеріал

Урок знайомить учнів з чинниками розміщення виробництва та формами просторової організації господарства, вчить роозрізняти, що потрібно брати до уваги при розміщенні підприємств, розвиває вміння розрізняти, як чинники впливають на географію окремих видів господарської діяльності, виховує готовність брати участь у громадській природоохоронній діяльності й нести відповідальність за свої дії та вчинки.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Урок географії у 9 класі

«ФОРМИ  СУСПІЛЬНОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. «ФОРМИ  СУСПІЛЬНОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА».

 

Мета:

 • ознайомити  з чинниками розміщення виробництва та формами просторової організації господарства;
 •  навчити розрізняти,що потрібно брати до уваги при розміщенні  підприємств;
 • розвивати вміння розрізняти, як чинники впливають на географію окремих видів господарської діяльності;
 • компетентності:

«Екологічна грамотність і здорове життя» (усвідомлення важливості ощадного  природокористування)

«Соціальна та громадянська компетентності» (ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією  географічних  проектів)

 • виховувати готовність брати участь у громадській природоохоронній діяльності й нести відповідальність за свої дії та вчинки.
 • Очікувані результати: учні розрізняють форми  суспільної та просторової організації господарства; розуміють вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва; орієнтуються у проблемах сучасного економічного розвитку України.
 • Опорні та базові поняття: виробництво, промисловість, чинники розміщення виробництва, форми просторової та суспільної організації економіки.

      Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи,  стінна карта «Господарство України», роздатковий матеріал.

Методи та форми: розповідь, бесіда, випереджальні завдання, прийом «Фішбоун», прийом «Карусель», «Картографічна лабораторія», «Знайди відповідність», «Встав слово».

 

І. ПІДГОТОВЧИЙ МОМЕНТ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (1 хв.)

Емоційне налаштування учнів до уроку

 • АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

(3 хв.)

Робота з картками «Знайти відповідність».(самостійна робота)

1.Сукупна вартість усього обсягу кінцевих послуг і товарів, вироблених на території певної країни незалежно від національної належності підприємства

А)Національна економіка

2.Вид економічної діяльності, у процесі якої задовольняються певні потреби, але не створюються матеріальні блага

Б)Транспорт і торгівля, фінанси і страхування, комунальне господарство тощо.

3.Історично сформована сукупність підприємств  та установ, які працюють на території певної держави

В)Видобуток сировини та виробництво напівфабрикатів

4.Сукупна вартість усього обсягу кінцевих послуг і товарів, вироблених на території певної країни, а також прибуток, що надходить із –за кордону від національних компаній

Г)Цей сектор використовує продукцію первинного сектору із якої виробляє продукти для споживання

5.Первинний сектор

Д)ВНП

6.Вторинний сектор

Е)ВВП

 

7.Третинний сектор

Ж)Послуги

 

 

 • МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. (1 хв.)

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

Слово вчителя. Давайте ми з вами уявимо, що ми хочемо побудувати в Україні нові підприємства з виробництва певної продукції

Що, на ваш погляд, потрібно врахувати під час вибору місця будівництва, щоб діяльність майбутнього підприємства була найбільш прибутковою? (Варіанти відповідей учнів: клімат, природні умови, ресурси, транспорт тощо.)

Справді, під час вибору розташування підприємств та галузей потрібно вра­хувати багато чинників, які впливатимуть на їхню роботу. Питання пошуку найбільш раціональних (тобто правильних, вигідних) форм просторової (тери­торіально) організації виробництва є одним з ключових в економічній географії. Складність його вирішення полягає в необхідності погодити інтереси окремих підприємств та галузей з інтересами всього національного господарства. Сьогодні на уроці саме ці питання ми будемо розглядати.

Сьогодні ви самі будете оцінювати свою діяльність на уроці. Для цього ви отримаєте  листи оцінювання, які  будете заповнювати  під час уроку.

«Знайти відповідність»

«Фішбоун»

 

«Обери чинник розміщення виробництва»

«Карусель»

«Картографічна

лабораторія»

«Визначити»

 

 

 

 

 

 

1

3

2

3

1

2

 

 

 

ІІ. Основна частина.

Вивчення нового матеріалу

 1. Чинники розміщення виробництва.

Прийом «Фішбоун» (самостійна робота з підручником) (7 хв)

Слово вчителя.

Я пропоную вам користуючись прийомом «Фішбоун»  та підручником познайомитись з чинниками розміщення виробництва.

Голова – це тема «Чинники розміщення виробництва»

Хвост  - що таке чинники виробництва.

Верхня частина – назва чинників розміщення виробництва

Нижня частина –  на які галузі впливають

 

 

C:\Users\HOME\Desktop\slide_2.jpg

Осмислення знань і умінь (5хв.)

Завдання. «Обери чинник розміщення виробництва». (Робота в парах.)

 Потрібно обрати переважний чинник розміщення виробництва.

- Бразилія — виробництво кави.

- Харків — багато виробництв машинобудування.

- Кривий Ріг — металургійне виробництво.

- Австралія — видобувна промисловість.

- Аргентина — виробництво найдорожчої яловичини.

- Каліфорнія — корпорація Apple.

- Запоріжжя — титано-магнієвий комбінат.

- Норвегія — виробництво електроенергії.

- Нідерланди — виробництво молока та молочної продукції.

- Таїланд — пошив одягу.

- Бахмут – виробництво солі

 

 1. Основні форми суспільної організації виробництва.

                                  Вивчення нового матеріалу.(10 хв.)

Прийом «Карусель». (Робота в групах)

Слово вчителя. П’яти учням класу було задано випереджальне  домашнє завдання. Познайомитись з однією з форм суспільної організації:

Концентрація

Агломерування

Спеціалізація

Кооперування

Комбінування

 Інші учні класу об’єднуються в п’ять груп, по черзі підходять до докладача  кожної з форм організації, слухають характеристику форми суспільної організації та заповнюють таблицю.

Приклади виступів учнів

1) Концентрація — це процес зосередження виробництва, робочої сили, засо­бів праці на великих підприємствах. Зростання концентрації виробництва відбувається за рахунок розширення активних підприємств, будівництва нових великих підприємств або об’єднання підприємств.

Переваги: можливість комплексно використовувати сировину і матеріали; забезпечення масового випуску продукції, зниження її собівартості. Недоліки: складність управління, неможливість швидкого перепрофілювання, погіршення екологічного стану території. Тому існує й зворотний процес — деконцентрація (або дисперсія) виробництва, яка виражена в розвитку мережі малих та середніх підприємств. Концентрація виробництва характерна для таких галузей, як електроенергетика, нафтохімія, металургія, машинобудування і військово-промисловий комплекс.

2) Спеціалізація виробництва — зосередження діяльності підприємства на ви­робництві певної однорідної продукції. В основі спеціалізації лежить поділ праці. Переваги: створення продукції високої якості; зменшення витрат на виробництво продукції за рахунок вищого рівня механізації та автоматизації праці, застосування кваліфікованої робочої сили.

Недоліки: монотонність праці; складність в регулюванні оптимальної кіль­кості продукції.

Різні форми спеціалізації широко застосовують у машинобудуванні.

3) Кооперування являє собою виробничі зв’язки між підприємствами, які бе­руть участь у виробництві певної продукції. Кооперування безпосередньо зв’язане з розвитком спеціалізації виробництва. Переваги: кооперування забезпечує тісну взаємодію спеціалізованих підприємств. Наприклад, для збирання автомобілів КРАЗ отримує продукцію від 135 суміжних підприємств. Недоліки: залежність від своєчасного постачання продукції. Кооперування також властиве для машинобудування.

4) Комбінування — форма організації суспільного виробництва, яка полягає в поєднанні на одному підприємстві (комбінаті) кількох виробництв різних галузей. Кінцевий продукт одного виробництва (цеху) є сировиною для іншого, і так до виготовлення основної продукції. Переваги: забезпечує послідовну обробку сировини, економію на її транспортуванні; забезпечує комплексну переробку сировини (наприклад, з нафти отримують бензин, газ, солярку, мастила); використання відходів основного виробництва (наприклад, отримання сірчаної кислоти як продукту використання відходів чорної металургії і виробництва коксу). Недоліки: висока концентрація, еко­логічні проблеми. Текстильна, хімічна та лісохімічна промисловість, металургія.

5) Агломерування — це процес встановлення та розширення стійких виробни­чих зв’язків між суміжними територіями, що приводить до утворення промислових агломерацій. Агломерування — це своєрідне стягування економічними зв’язками до великого міста навколишніх поселень, що приводить до формування міської агломерації. У результаті посилення територіальної концентрації виробничих потужностей у центрі — ядрі агломерації — позитивний економічний ефект досягає свого максимуму. Вигідним стає розвиток виробництва в сусідніх промислових центрах або сільських поселеннях (мал. 5). Таким чином, територіальне агломеруван-ня знаходить свій прояв у формуванні промислових вузлів та агломерацій, промислових районів. Залежно від кількості ядер концентрації процес територіального агломерування промислового виробництва може бути моно- або поліцентричним.

Оформлення таблиці   на аркуші.

Назва форми

організації

Суть процесу

організації

Переваги

Недоліки

Застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизація й узагальнення знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях ( 10 хв.)

Після проходження всіх форм суспільної організації групи презентують свою роботу та обговорюють переваги та недоліки форм застосування.

 1. Елементи територіальної структури промисловості.

 «Встав слово».( Робота   з підручником).

Просторовою (територіальною) структурою економіки (господарства) називають сукупність у певний спосіб ….територіальних елементів економіки.

Промисловий пункт — невеликий населений пункт, у якому підприємство. Промисловий центр — населений пункт, у якому є одне середнє або велике підприємство, чи кілька не пов’язаних підприємств.

Промисловий вузол — населений пункт з, що мають низку взаємопов’язаних виробництв.

Промислова агломерація є поєднанням вузлів.

Промисловий район — це, яка спеціалізується на вироб­ництві певної продукції.

Прийом «Картографічна лабораторія»

Вам буде дана назва міста та інформація про виробництва розташовані в ньому. Вам потрібно визначити форму просторової організації та показати це місто на карті України.

У Львові працює 218 великих промислових підприємств, понад 40 комерційних банків, 4 біржі, 13 інвестиційних компаній, 80 страхових організацій, 24 лізингові фірми, 77 аудиторських фірм, майже 9 тисяч малих підприємств.

Світлодарськ  - Вуглегорська ДРЕС

Маріуполь-- центрів чорної металургії та важкого машинобудування. Поряд з цими галузями в місті важливе значення мають легка та харчова промисловість, морський транспорт, санаторно-курортний комплекс.

Харків - Харківський тракторний завод, Завод імені Малишева (випускає магістральні тепловози), Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (генератори для парових і гідравлічних турбін), Харківський моторобудівний завод  (двигуни до зернових комбайнів), Харківський верстатобудівний завод, авіаційний, велосипедний заводи, «Турбоатом».

2. Визачити:

 • до якої форми просторової організації належить місто Бахмут;
 • які чинники вплинули на розміщення підприємств

«Артемсіль», «Артвайнери», хлібокомбінат.

ІІІ. ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП.

Підведення підсумків уроку, рефлексія ( 3 хв.)

Заключне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми познайомилися з чинниками розміщення виробництва, з формами суспільної та просторової організації національної економіки.

Прийом «Незакінчене речення»

1.«До чинників розміщення виробництва належать…»

2. «Форми суспільної організації еконогміки – це…»

3. «До форм просторової організації економіки належать…»

Оцінювання учнів. ( 3 хв.)

Учні заповнювали протягом уроку свої листи оцінювання, учитель у кінці уроку збирає листи та виставляє оцінки

Інструктаж до виконання домашнього завдання (2 хв.)

 1. Підручник  опрацювати § 4

На вибір:

        2. Підготувати проект «Бахмут – промисловий центр України»

        3. Визначити та обґрунтувати  які переваги має масове виробництво порівняно з одиничним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 1. Географія: підруч.для 9класу загальноосвіт. навч. закладів Г.В. Довгань , О.Г. Стадник .- Харків:Вид-во «Ранок»,2017-271
 2. Інтернет -джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 10
Оцінки та відгуки
 1. Власюк Валентина
  Дякую! Урок чудовий!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пантелеева Наталья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Суховій Віра Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Деканова Ольга Віталіївна
  Дуже дякую! Прекрасний урок!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Самойленко Наталія Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Адамян Людмила Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Caraceban Natalia
  спасибо за урок
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. антоненко наталія
  Дякую!!! Дуже цікавий урок.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Защик Катерина Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Жуган Надія Григорівна
  Дякую за цікаві ідеї!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 7 відгуків
docx
Додано
2 січня 2018
Переглядів
29991
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку