Календарне планування "Хімія, 8 клас"

Про матеріал

Календарне планування уроків хімії для 8-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, до підручника Попеля П.П.

Перегляд файлу

ХІМІЯ

8-й клас

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу (3 год)

 1.  

06.09.2018

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності під час занять з хімії. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

 

 1.  

07.09.2018

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

 

 1.  

13.09.2018

Масова частка елемента в складній речовині

 

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система Д.І.Менделєєва. Будова атома

(16 год.)

 1.  

14.09.2018

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Навчальний проект 1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

 

 1.  

20.09.2018

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

 1.  

21.09.2018

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

 

 1.  

27.09.2018

Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі.

 

 1.  

28.09.2018

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

 

 1.  

04.10.2018

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів  №1-20

 

 1.  

05.10.2018

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома

 

 1.  

11.10.2018

Розв’язування задач на визначення хімічних елементів за положенням у періодичній системі, встановлення складу нуклідів. Тестовий контроль знань

 

 1.  

12.10.2018

Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання)

 

 1.  

18.10.2018

Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, її структура. Навчальний проект 2. Форми періодичної системи хімічних елементів

 

 1.  

19.10.2018

Взаємозв’язок між будовою електронної оболонки та структурою періодичної системи.

 

 1.  

01.11.2018

Залежність між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів.

 

 1.  

02.11.2018

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у Періодичній системі та будовою атома.

 

 1.  

08.11.2018

Значення Періодичного закону. Навчальний проект 3-4. «Хімічні елементи в літературних творах», «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів»

 

 1.  

09.11.2018

Розв’язування задач з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

 

 1.  

15.11.2018

Контрольна робота з теми «Періодичний закон і Періодична система Д.І.Менделєєва. Будова атома»

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 год.)

 1.        

16.11.2018

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

 

 1.        

22.11.2018

Ковалентний зв'язок, його утворення.

 

 1.        

23.11.2018

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

 

 1.        

29.11.2018

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

 

 1.        

30.11.2018

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

 

 1.        

06.12.2018

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Лабораторний дослід 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови. Навчальний проект 4-5. Використання кристалів у техніці. Кристали: краса і користь.

 

 1.        

07.12.2018

Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

 

 1.        

13.12.2018

Розв’язування Задач з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

 1.        

14.12.2018

Тестовий контроль знань за темою «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

Тема 3. Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами (10 год.)

 1.          

20.12.2018

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

 

 1.          

21.12.2018

Розв’язування задач. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

 

 1.          

27.12.2018

Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини

 

 1.          

28.12.2018

Розв’язування задач. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

 

 1.          

17.01.2019

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів

 

 1.          

18.01.2019

Розв’язування задач. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов

 

 1.          

24.01.2019

Відносна густина газів

 

 1.          

25.01.2019

Розв’язування задач. Обчислення з використанням відносної густини газів

 

 1.          

31.01.2019

Розв’язування задач

 

 1.          

01.02.2019

Контрольна робота з теми «Кількість речовини.   Обчислення за хімічними формулами»             

 

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (28 год.)

 1.          

07.02.2019

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

 

 1.          

08.02.2019

Оксиди, їх склад і назви, фізичні властивості. Поширеність у природі.

 

 1.          

14.02.2019

Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами

 

 1.          

15.02.2019

Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами

 

 1.          

21.02.2019

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси об’ємів газів (н.у.) за відомими кількістю речовини, масою, об’єму реагенту чи продукту реакції.

 

 1.          

22.02.2019

Основи, їх склад і назви, класифікація, фізичні властивості. Поширеність у природі.

 

 1.          

28.02.2019

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Лабораторний дослід 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

 

 1.          

01.03.2019

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання

 

 1.          

07.03.2019

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.          

14.03.2019

Кислоти: склад і назви, класифікація, фізичні властивості. Поширеність у природі.

 

 1.          

15.03.2019

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, Ряд активності металів. Лабораторний дослід 3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

 

 1.          

21.03.2019

Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами, основами, солями. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

 

 1.          

22.03.2019

Розв’язування розрахункових задач. Тестовий контроль знань

 

 1.          

04.04.2019

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні)

 

 1.          

05.04.2019

Солі: склад і назви, фізичні властивості. Поширеність у природі

 

 1.          

11.04.2019

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

 

 1.          

12.04.2019

Хімічні властивості солей. Лабораторні досліди 4-6. Взаємодія металів із солями у водному розчині. Взаємодія солей з лугами у водному розчині. Реакція обміну між солями в розчині

 

 1.          

18.04.2019

Узагальнення. Навчальний проект 7-8. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті. Хімічний склад і використання мінералів

 

 1.          

19.04.2019

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

 

 1.          

25.04.2019

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей

 

 1.          

26.04.2019

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Лабораторний дослід 7. Розв’язування експериментальних задач.

 

 1.          

02.05.2019

Практична робо­та № 2. Розв’язування  експериментальних задач.

 

 1.          

03.05.2019

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Навчальний проект 9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

 

 1.          

10.05.2019

Розв’язування розрахункових задач.

 

 1.          

16.05.2019

Розв’язування розрахункових задач. Підготовка до контрольної роботи

 

 1.          

17.05.2019

Контрольна робота за темою «Основні класи неорганічних сполук»

 

 1.          

23.05.2019

Вплив хімічних сполук на довкілля. Навчальний проект 7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

 

 1.          

24.05.2019

Узагальнення знань про хімічні властивості неорганічних сполук.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Планування
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
3063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку