Календарне планування.Російська мова.5-9 клас 2018-2019

Про матеріал

Календарне планування розроблене згідно з чинними програмами для вивчення російської мови у школах з українською мовою навчання, де мова починає вивчатися з 5-го класу. Цей матеріал допоможе вчителю скласти графіки контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Перегляд файлу

‘Погоджено                                                         Затверджено 

Заступник директора з НВР______            Директор школи _______________

 

                       Календарне планування

на 2018-2019 н.р.

вчителя зарубіжної літератури та російської мови

Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст..

Сесь Олени Григорівни

Програми: 

 Російська мова Програма для ЗНЗ з українською мовою навчання(початок вивчення з 5 класу)  «Російська мова 5-9 класи» (укл.Курач Л.І.,Корсаков В.О. та ін..)2013 Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664

Підручники :

1.В.А.Корсаков  Русский язык  (первый год обучения) для ОУЗ с обучением на укр. языке 5 кл. Рекомендовано  МОНМСУ.Киев.: «Освіта» 2013

2.В.А.Корсаков  Русский язык  (второй  год обучения) для ОУЗ с обучением на укр. языке 6кл. Рекомендовано  МОНМСУ.Киев.: «Освіта» 2014

 3.В.А.Корсаков  Русский язык  (третий  год обучения) для ОУЗ с обучением на укр. языке 7кл. Рекомендовано  МОНМСУ.Киев.: «Освіта» 2007

4.Н.Ф.Баландина,Е.Ю.Крюченкова (4-й год обучения)дляООЗ с укр..языком обучения                            8 кл..РекомендованоМОНУ.Харьков: «Ранок»2016

5. Н.Ф.Баландина,Е.Ю.Крюченкова (5-й год обучения)дляООЗ с укр..языком обучения  9кл..РекомендованоМОНУ.Харьков: «Ранок»2017

 

Критерії оцінювання з російської мови

Оцінювання результатів навчання російської та інших мов національних меншин здійснюється на основі  компетентнісного та  особистісно-орієнтовного підходів  до  мовного курсу, який, передусім, має забезпечити учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, планування та організації самостійної діяльності; високу мовленнєву  культуру особистості; сприяти формуванню громадської позиції та  ціннісних орієнтацій.

Вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин призначено для таких типів мовних курсів:

         I – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою національних меншин;

         II-A – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу);

        II-Б – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

У навчанні мови пріоритетним є формування комунікативної компетентності, передусім базових умінь і навичок мовленнєвої діяльності, культури усного і писемного мовлення.

Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку практичних мовних умінь і навичок, що є основою розвитку мовлення. Тому оцінювання (особливо при вивченні мови як другої) стосується усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

Комунікативна спрямованість шкільних курсів мов національних меншин обумовлює оцінювання результатів навчання з огляду на необхідність розвитку творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, їх уміння працювати з інформацією, критично осмислювати її, застосовувати для вирішення життєвих проблем.

В оцінюванні результатів навчання мови слід враховувати, що мова є не лише предметом вивчення, а й засобом навчання інших предметів, що підвищує вимоги до рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів.

Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання є складники комунікативної компетентності:

  • мовленнєві вміння з читання, аудіювання, говоріння, письма;
  • знання з мови та мовні вміння;
  • орфографічні та пунктуаційні уміння.

Відмінності між варіантами оцінювання навчальних досягнень учнів із зазначених мовних курсів визначаються вимогами навчальних програм і полягають в обсягах і рівнях складності текстів, що пропонуються для аудіювання, читання, переказування, списування чи диктанту; в обсязі висловлювань, які складають учні. Зазначені варіанти відрізняються видами робіт з мовленнєвої діяльності, які перевіряються у тому чи іншому класі.

                                                                                                                      Для перевірки знань з мови і мовних, орфографічних і  пунктуаційних умінь у різних варіантах курсу застосовують різні види контрольних робіт по класах (завдання тестового характеру, списування, зорово-слуховий диктант, слуховий диктант).

 

 

 

Оцінювання умінь мовленнєвої діяльності

 

I. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)

Вчитель читає учням незнайомий текст:

у варіанті ІІ-Б – два рази.

Після прослуховування учням пропонується  серія запитань та варіанти відповідей на кожне запитання, після чого вони повинні вибрати один із варіантів і записати  його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.

 

Класи

варіант ІІ-Б

5–6-й

6 запитань з двома варіантами відповідей для неспоріднених мов, з трьома – для споріднених

7–9-й

6 запитань з трьома варіантами відповідей

Запитання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причинно-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення,  окремих мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази тощо).

2. Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так.

 

 

Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

200–

250 слів

2–2,5 хв

100

–150 слів

1–1,5 хв

6-й

250–

300 слів

2,5–3 хв

150

–200 слів

1,5–2 хв

7-й

300

–350 слів

3–3,5 хв

200

–250 слів

2–2,5 хв

8-й

350

–400 слів

3,5–4 хв

250

–300 слів

2,5–3 хв

9-й

400

–450 слів

4–4,5 хв

300

–350 слів

3–3,5 хв

                                                                                                                   У варіанті ІІ-Б правильна відповідь на кожне з 6 запитань оцінюється двома балами.

II. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)

При перевірці складених учнями висловлювань (діалогів, усних/письмових переказів та творів) враховується ступінь самостійності роботи і міра допомоги вчителя.                                                                                                                            

Обсяг діалогу орієнтовно визначається так (мінімальна кількість реплік для двох учнів).

Класи

варіант ІІ-Б

 

 

5-й

4–5 реплік

6-й

5–6 реплік

7-й

6–7 реплік

8-й

7–8 реплік

9-й

8–9 реплік

4. Оцінювання.

Діалогічне мовлення оцінюють за такими критеріями:

початковий рівень 1, 2, 3 бали одержують учні, які зуміли повторити запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників діалогу);

середній рівень 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на певну кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів діалогу, склали – хоч і не дуже вправно – діалог, при цьому припустились                                                                                                                      

відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишились без відповідей, не склали вступної та підсумкової реплік; припустились значної кількості помилок у мовному оформленні реплік (понад 3-4 помилки на кожного учня);

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які самостійно і в цілому вправно склали діалог, продемонстрували належну культуру спілкування, висловили, але недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що обговорюється, в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не був тісно пов’язаний із змістом висловлювання співрозмовника; припустились помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи підсумкова репліки) та мовному оформленні реплік (не більше 3-4 помилок на кожного учня);

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які самостійно склали діалог, продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, коротко формулювати свою думку, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; висловили не лише свою думку, а й змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи «за» і «проти» в їх обговоренні; побудувати діалог, структура, мовне оформлення якого відповідає нормам.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення діалогу, якості його мовного оформлення, додержання правил спілкування.

Монологічне мовлення

Усний/исьмовий переказ, усний/письмовий твір

1. Перевіряються вміння:

– виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання;

– будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно, стисло, вибірково;

– викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення основної та другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання;

– підпорядковувати виклад головній думці;

– враховувати ситуацію спілкування;

– виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми, вміти оцінити аргументи, сформулювати своє бачення проблеми;

– використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним, граматичним багатством мови.

У варіанті ІІ-Б усний переказ проводиться у 5–6 класах, а усний твір – у 7–9 класах.

Письмові перекази і твори як перевірні види роботи по класах здійснюються залежно від варіанту курсу.

 

Класи

варіант ІІ-Б

переказ

твір

5-й

6-й

7-й

+

8-й

+

9-й

+

                                                                                                           Перевірка вміння усно переказувати чи створювати текст здійснюється індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.

Перевірка вміння письмово переказувати чи створювати текст здійснюється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною методикою) текст чи інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.

2. Матеріал для контрольного завдання.

А) П е р е к а з.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) може бути текст (добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

Обсяг тексту (кількість слів) для усного докладного переказу орієнтовно визначається так.

 

Клас

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

50–60

8-й

60–70

9-й

70–100

 

 

 

 

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5–2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Час звучання усного переказу:

у варіант ІІ-Б – 1–2 хвилини.

Обсяг письмового переказу (кількість сторінок), складеного учнем, орієнтовно визначається так.

 

Клас

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

0,3–0,5

8-й

0,5–0,75

9-й

0,75–1,0

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Б)Твір.

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали.

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів, укладене в жанрі та стилі відповідно до вимог програми для кожного класу.

Обсяг письмового твору орієнтовно визначається так.

Клас

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

­­

 

4. Оцінювання.

У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст.

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється без підрахування помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації в усному мовленні помилок різних типів.

За письмове висловлювання ставлять також одну оцінку.

.

У варіант ІІ-Б оцінюють лише зміст письмового переказу.

У тому разі, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є середнім показником набраних балів за зміст і мовне оформлення роботи. Наприклад, якщо учень за зміст письмової роботи одержав 12 балів, а за її мовне оформлення – 8, то підсумковою оцінкою за цей вид діяльності має бути 10 балів. Якщо загальна сума балів не ділиться без залишку, то підсумковим балом є ціле число більше з двох чисел.

Коли оцінка виставляється лише за зміст письмової роботи (варіант II-Б), то помилки у мовному оформленні виправляються, але не враховуються при виведенні підсумкового балу. Вчитель аналізує ці помилки і використовує їх у проведення подальших тренувальних робіт.

Оцінювання усного/письмового переказу, а також усного/письмового твору оцінюють за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які, спираючись на значну кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують лише окремі речення або переказують окремі фрагменти змісту, що не становлять зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у мовному оформленні;

 

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на допоміжні матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але збідненим змістом, непропорційністю частин, недостатньо вправним слововживанням, наявністю помилок у мовному оформленні;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які без опори на допоміжні матеріали, досить вправно будують текст, але припускаються окремих відхилень від теми, певних недоліків у структурі висловлювання, у співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони виявляють розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір, вони висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на предмет мовлення; допускають окремі помилки у мовному оформленні

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які вправно будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них; окрім того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї чи іншої мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих помилок у мовному оформленні.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення усного/письмового висловлювання, комунікативної спрямованості, якості його мовного оформлення.

При оцінюванні грамотності письмових переказів та творів враховуються:

– помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні, словотворчі та синтаксичні) норми;

– помилки, що порушують стилістичну єдність тексту;

– орфографічні та пунктуаційні помилки.

 

III. Читання  Читання вголос

Контрольна перевірка читання вголос здійснюється у всіх варіантах курсів у 5–9 класах.

1. Перевіряються вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, пристосовуючи темп, тембр, гучність читання до змісту, стилю тексту, авторського задуму, орієнтуючись на слухачів.

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед класом.

2. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається так, щоб час його озвучення окремим учнем з нормативною швидкістю дорівнював 1-2 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно);

3. Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпу:

в варіанті ІІ-Б60–90 слів за хвилину.

                                                                                                                 4. Оцінювання.

Читання вголос оцінюється за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які читають зі швидкістю, нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення, інтонаційно не пов’язують належним чином слова в реченні між собою, припускаються значної кількості помилок у читанні слів (пропуск, перестановка, заміна звуків та складів); порушують вимоги до вимови слів (дикція, орфоепічні норми), інтонування речень;

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які читають, інтонаційно пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але допускають помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість не відповідає нормам, є орфоепічні помилки, недоліки в дикції;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які читають плавно з швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові особливості тексту, не пристосовують читання до комунікативного завдання; припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які читають плавно, зі швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від кількісних та якісних показників читання вголос.

 

 

 

Читання мовчки

Контрольна перевірка читання мовчки здійснюється:у варіанті ІІ-Б – в 7–9 класах.

на нього, вибрати один з них і записати лише його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.

 

Класи

варіант ІІ-Б

5–6-й

       не перевіряється

7–9-й

6 запитань з трьома варіантами відповідей

 

У варіанті ІІ-Б контрольна перевірка здійснюється у 7–9 класах і пропонуються художні тексти.

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше 1–2 хвилини часу.

Обсяг текстів для контрольного завдання орієнтовно визначається так:

Клас

варіант ІІ-Б

художнього стилю

5-й

6-й

7-й

360–420 слів

8-й

420–480 слів

9-й

480–540 слів

 

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на тестові завдання, складені за текстом, і швидкість читання.

4. Оцінювання. Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного та швидкість читання.

Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки, правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом.

 Швидкість читання мовчки (слів за хвилину) по класах оцінюється з урахуванням таких орієнтовних норм:

 

Класи

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

90–180

8-й

100–200

9-й

110–220

 

Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином:

у варіанті ІІ-Б бали 10–12 може одержати лише той учень, швидкість читання у якого не нижче, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу.

Той, хто не виконує зазначених норм швидкості читання мовчки, одержує на 2 бали менше.

 

 

Оцінювання орфографічних і пунктуаційних умінь учнів

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є списування, зорово-слуховий і слуховий диктанти

                                                                                                           У варіант ІІ-Б в 5–6 класах використовують контрольне списування; в 7–8 класах у першому семестрі – списування, у другому семестрі – зорово-слуховий диктант; в 9 класі у першому семестрі – зорово-слуховий диктант, у другому семестрі – слуховий диктант.

Обсяг письмових робіт з правопису – списування, зорово-слухового та слухового диктантів (кількість слів у тексті).

 

У варіанті ІІ-Б.

Клас

Списування

Зорово-слуховий диктант

Слуховий диктант

5-й

50–60

6-й

60–70

7-й

70–80

60–70

8-й

80–90

70–80

9-й

80–90

70–80

 

 

Примітка. Під час визначення кількості слів у диктанті (тексті для списування) враховуються як самостійні, так і службові слова.

Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

– орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

бали

варіант ІІ-Б

1

Понад 19

2

        18-19

3

        17-16

4

         15-14

5

         13 -12

6

          10-11

7

           8-9

8

           6-7

9

      4–5

10

2–3

11

2 (одна з них негруба)

12

1(негруба)

 

 

 

 

 

 

помилка в одному й тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але у різних словах вважаються різними помилками;

– розрізняють грубі і негрубі помилки (перелік негрубих помилок визначається програмою з відповідної мови);

 

Нормативи оцінювання.

 

– п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

– орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються.

Списування оцінюється на тих самих підставах, але однаково враховуються помилки на вивчені та невивчені правила.

                                                                                              Виведення семестрового балу виставляється наприкінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з відповідної мови.

Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

– слухання-розуміння (аудіювання);

– говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний твір);

– читання (вголос та мовчки);

– письмо (списування, диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

– відомості про мову, мовні вміння;

– ведення зошитів.

Семестровий бал виводиться на основі тематичних оцінок, кількість контрольних робіт визначається згідно з таблицею  переліку контрольних видов робіт.

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння.

Фронтальні контрольні роботи з аудіювання та читання мовчки здійснюються лише один раз на рік наприкінці другого семестру.

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та читання вголос.

Оцінювання говоріння здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок протягом семестру, щоб кожний учень за семестр (рік)  одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу, усного твору.

Читання вголос оцінюється також індивідуально один раз на рік, оцінки накопичуються протягом семестру.

Впродовж семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка. Кількість колонок із мовної теми залежить від кількості тематичних блоків.

При виведенні тематичної оцінки, яка визначає рівень опанування учнями тієї чи іншої мовної теми (звуки і букви, частини мови, просте речення тощо) слід враховувати таке. Фронтальною формою перевірки результатів навчання з цього аспекту мовного курсу є контрольна робота з теми, яка складається із завдань тестового характеру. Оцінки за цю роботу виставляють у класному журналі з позначенням дати її виконання. Окрім того, здійснюється поточне оцінювання навчальних досягнень учня у засвоєнні мовного матеріалу і його результати враховуються у виведенні підсумкової оцінки за тему. Рекомендується враховувати при виставленні поточних оцінок і вміння учнів

 

Крім того, у класному журналі повинні бути колонки: «диктант» («списування»),  «діалог»*, «усний переказ»* та/чи «усний твір»*, «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос»*, «читання мовчки», «зошити». (Позначені зірочкою перевірні роботи у навчанні мов національних меншин, зважаючи на меншу кількість годин, здійснюються не раз на семестр, а раз на рік.)

За умови, коли учитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на рік, перевірку читання вголос у окремих учнів не один раз, а двічі), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного виду роботи.

Ведення зошитів оцінюється 12 балами щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу.

Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за  кожну тему, та  оцінок за  обов’язкові контрольні роботи з різних видів мовленнєвої діяльності.

Річний бал виставляється на основі семестрових балів.

Перелік контрольних робіт за різними варіантами курсу мови подано далі.

Для варіанта ІІ-Б.

* Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року (на розсуд учителя); для них не виділяються окремі уроки.

** У 5-6 класі у другому семестрі вчитель проводить зорово-слуховий або слуховий диктант (з урахуванням підготовки класу – I варіант).

Параметри

Перевірки

Клас, семестр

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

 Мовні вміння

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Говоріння:

Діалог

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

усний переказ

1*

1*

усний твір

1*

1*

1*

Читання:

Вголос

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

Письмо:

Списування

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

зорово-слуховий диктант

1

1

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

1

1

1

Особливості оформлення сторінок журналів з російської мови               Заповнення сторінок класного журналу з предмета «Російська мова» здійснюється відповідно до методичних рекомендацій щодо вивчення світової літератури та мов національних меншин в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011, 2011-2012 н.р. (лист МОН від 21.08. 2010 р. №1/9-580, лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454), наказу МОНМС України від 10.05.2011 р. № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» та «Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОНУ від 03.06.2008 № 496).             

 Незалежно від мови викладання в навчальному закладі список учнів та всі надписи колонок на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» здійснюється у називному відмінку державною мовою. Наприклад: «зошит», «тематична», «І семестр», «скоригована», «ІІ семестр», «річна», «ДПА», «апеляційна». Розділи «зміст уроку» та «домашнє завдання» можна заповнювати мовою вивчення. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. Поточна оцінка виставляється в колонку з датою проведення уроку.

 На початкуу вивчення теми учитель ознайомлює учнів з тривалістю ії вивчення, кількістю і тематикою обовязкових робіт і термінами їх проведення, орієнтовними питаннями, завданнями контрольної роботи, умовами оцінювання. Кількість конторольних робіт для учнів 5-6 класів визначається вчителем залежно від типу мовного курсу та здійснюється тільки у формі тестових завдань (Лист міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 № 1/9–592). На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота № 1. Тестові завдання. Тема к.р.».

Всі записи, крім теми уроку ведуться державною мовою. Тема уроку записується дослівно – так, як у програмі. На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки та «н» за контрольну роботу. Порожня клитинка після контрольної роботи не залишається. Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи, тематична оцінка йому виставляється на підставі поточних. Відмінності між варіантами мовних курсів, оцінюванням навчальних досягнень учнів, визначаються вимогами навчальних програм та полягають в обсягах і рівнях складності текстів, що пропонуються для аудіювання, переказу, списування чи диктанту, в обсязі діалогічного або монологічного (усного чи письмового) висловлювання.

 Також відрізняються види мовленнєвої діяльності, які підлягають перевірці. Перевірка правопису в різних варіантах курсу здійснюється різними видами контролю: списування, зорово-слуховий, слуховий диктант. Для оцінювання говоріння (діалог, усний переказ і усний твір), читання вголос не відводиться окремих уроків. Оскільки тести з аудіювання та читання мовчки проводяться на одному уроці з контрольною роботою за мовну тему, а на говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) не відводиться окремого уроку, пропонуємо на початку ІІ семестру на лівій сторінці журналу в колонках без дат записати ті види контролю, які проводяться протягом семестру і не датуються (в залежності від класу). Наприклад, у 5–6 класах (початок вивчення з 1 класу): діалог, усний переказ, усний твір, читання вголос; у 5–6 класах (початок вивчення з 5 класу): діалог, усний переказ, читання вголос.

 Зошити Учні повинні мати 2 зошити для класних і домашніх робіт. 1 зошит для контрольних робіт. Зошити для класних і домашніх робіт з російської мови перівіряють: - у 5-6-х класах – двічі на тиждень; - у 7-9-х класах – 2-3 рази на місяць; - у 10-11 класах – двічі на місяць. Оцінку за ведення зошитів виставляють в окрему колонку, без дати,один раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. У робочому зошиті роблять запис «Ведення зошита – 8» або «В. з. – 8». При виставленні оцінки враховується наявність всіх видів робіт, якість виконання робіт, грамотність, охайність, уміння оформлювати роботи відповідно до вимог ведення зошитів.

Зразок підпису зошита

Тетрадь

 для работ по русскому языку

 ученика (цы) 6–А класса

ООШ І–ІІІ ступеней № 5

 Иванова Олега

Семестрова оцінка виставляється без дати в колонці з надписом «І семестр» або «ІІ семестр».Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. Акцентуємо увагу на тому, що незалежно від кількості годин на вивчення російської мови тематичних оцінок протягом семестру повинно бути не менше двох. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Колонка для виставлення скоригованих оцінок відводиться навіть тоді, коли учні не виявили бажання коригувати оцінки. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих оцінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план з російської мови для 5 класу(А,Б)

Види   контролю

Ісем

ІІсем

знання з мови та мовні вміння

2

2

діалог (без дати)

-

1

усний переказ(без дати)

-

1

читання вголос(без дати)

-

1

списування

1

1

 

 

 

 

І семестр

тема уроку

дата

примітки

1

 Вступ.Слухання усного висловлювання, співставлення його з малюнком і текстом. Читання, доповнення незавершеного тексту, співставлення його з прослуханим висловлюванням.

 

 

2

 Буква О, о. Говоріння (складання діалогу за малюнками до тексту). Слухання (співставлення тексту з малюнками).

 

 

3

 Сполучення пя, мя, вя, бя. Говоріння (складання діалогу за запропонованою ситуацією).

 

 

4

 Сполучення ча, ща, чу, щу. Слухання (відновлення потрібної послідовності малюнків до тексту). Говоріння (складання діалогу за даним початком).

 

 

5

 Буква ы. Слухання (співставлення двох текстів з опорою на малюнок). Говоріння (переказ прослуханого тексту). Читання мовчки з опорою на дані запитання.

 

 

6

 Буква И, и. Говоріння (складання висловлювання на основі прослуханого тексту). Читання тексту в особах.

 

 

7

 Сполучення жи, ши. Говоріння: складання діалогу за даним початком. . Діалог

 

 

8

 Контрольна робота№1: тестові  завдання за мовними темами.

 

 

9

  Буква Е, е. Говоріння (складання діалогу за даним початком, малюнком та запитаннями до нього).

 

 

10

 Сполучення бё, пё, вё, мё, фё. Говоріння (складання висловлювання  за прислівям). Читання мовчки, уточнення послідовності подій. Читання вголос (дотримання інтонації кінця рядка у вірші).

 

 

11

 Буква ъ. Говоріння (складання усного висловлювання за прислівям).

 

 

12

 Буква ь. Говоріння (складання висловлювання за малюнком, даними словами та прочитаним текстом).

 

 

13

. Контрольна робота №2: тестові завдання за мовними темами

 

 

14

 Склад, наголос. Говоріння (складання діалогу за запропонованою ситуацією).

 

 

15

 Вживання слів зі сполученнями чк, чн, щн, нч, нщ; тч, дч. Слухання, відповіді на запитання за змістом тексту. Говоріння (складання висловлювання за прислів'ям).

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

тема уроку

дата

примітки

16

 Розповідні, питальні, спонукальні речення. Письмо: складання висловлювання за даним початком.

 

 

17

 Окличні речення. Говоріння: складання усного     висловлювання за опорними словами

 

 

18

 Побудова словосполучень. Розрізнення словосполучень в українській та російській мовах. Говоріння: усне висловлювання за картиною.

 

 

19

Знаходження, аналіз багатозначних слів, вживання їх у мовленні.

 

 

20

Знаходження, аналіз слів з прямим і переносним значенням, вживання їх у мовленні. Читання: розуміння емоційного настрою тексту.

 

 

21

 Знаходження, аналіз слів, подібних за значенням (синоніми), вживання їх у мовленні. Читання: знаходження образних висловлювань у тексті.

 

 

22

 Знаходження, аналіз слів, протилежних за значенням(антоніми). Читання вголос, обговорення головної думки тексту.

 

 

23

 Контрольна робота №3: тестові завдання за мовними темами, списування тексту.

 

 

24

 Структура тексту: зачин, головна частина, заключна частина. Абзац. Говоріння: усний переказ тексту.

 

 

25

 Тема та підтеми тексту. Говоріння: визначення теми та головної думки тексту.

 

 

26

 Головні та другорядні члени речення. Читання мовчки: знаходження в тексті знайомих і незнайомих відомостей. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією.

 

 

27

 Головні та другорядні члени речення. Говоріння: звязне висловлювання за прислівям.

 

 

28

 Звертання. Читання мовчки: перегляд тексту, знаходження в тексті діалогу.

 

 

29

 Слова-речення. Говоріння: складання діалогу на основі даних реплік.

 

 

30

 Стійкі сполучення слів – фразеологізми. Читання: переказ прочитаного тексту.

 

 

31

 Повторення вивченого матеріалу

 

 

32

 Контрольна робота № 4: тестові завдання за мовними темами

 

 

33

 Слухання: визначення теми та головної думки тексту. Читання: відповіді на запитання за текстом.

 

 

3435

 Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Перевірено:                 Заст. дир. з НВ

 

Календарний план з російської мови для 6 класу

Види   контролю

Ісем

ІІсем

знання з мови та мовні вміння

2

2

діалог (без дати)

-

1

усний переказ(без дати)

-

1

читання вголос(без дати)

-

1

списування

1

1

 

 

тема

дата

примітки

 

І семестр

 

 

1

Текст-монолог, текст-діалог. Розвиток уміння розрізняти та використовувати ці форми мовлення.

Засоби зв’язку між реченнями в тексті.

 Письмове висловлювання про враження від літніх канікул

 

 

2

 

Ключові слова в тексті. Перегляд тексту з виділеними ключовими словами

 

 

3

Стверджувальні та заперечні речення.

 Читання, уявлення описаних у тексті картин

 

 

4

Близькі за значенням словосполучення,  використання їх у мовленні.

Складання усного висловлювання за малюнком і даним реченням

 

 

5

Значущі частини слова.

Читання, визначення теми тексту

 

 

6

Правильна вимова і написання слів з ненаголошеними голосними в корені слова.

Читання, визначення авторського ставлення до описаного в тексті

 

 

7

Контрольна робота№1:

тестові завдання за мовними темами

 

 

8

 Правильна вимова і написання слів із дзвінкими та глухими приголосними в корені слова.

Виразне читання

 

 

9

Правильна вимова і написання слів з буквами ъ та ь після приголосних  перед я, ю, е, ё, и.

Говоріння: складання діалогу за прислів’ям

 

 

10

 

Правильна вимова і написання слів з приголосними, які не вимовляються.

Читання діалогу в особах. Написання твору

 

 

11

  Правильна вимова і написання слів з подвоєними буквами.

Доповнення діалогу, читання його в особах

 

 

12

 Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості змісту і будови текстів, які належать до різних типів мовлення, їх аналіз.

Говоріння: складання висловлювання за зразком

 

 

 

13

Частини мови. Слухання, уявлення картин, описаних у тексті.

Говоріння: складання діалогу

 

 

14

Контрольна робота №2:

тестові завдання за мовними темами

 

 

15

  Іменники, які називають істоти та неістоти. Не з іменниками.

Говоріння: обговорення характерів персонажів

 

 

16

 Число іменників. Читання, поділ тексту на частини за змістом.

 Говоріння: вживання у висловлюваннях слів, які означають настрій, самопочуття людини

 

 

 

17

Особливості художнього, розмовного стилів мовлення. Аналіз стилістичних особливостей тексту.

 Читання, переказ тексту, вживання слів, які означають час

 

 

18

Неповні речення. Слухання, відтворення послідовності речень тексту.

Усний переказ з опорою на допоміжний матеріал

 

 

19

Однорідні члени речення.

 

 

 

20

Використання однорідних членів речення в мовленні. Написання письмового переказу з елементами твору

 

 

21

Прикметники, різні значення прикметників.

Слухання, уявлення описаних у тексті картин. Говоріння: вживання у висловлюванні слів, які означають колір

 

 

22

 Прикметники, які означають різний ступінь ознаки, якості.

Говоріння: складання загадок

 

 

23

Фразеологізми – стійкі сполучення слів.

Слухання: уявлення зображеного в тексті. Говоріння: складання діалогу за описаною ситуацією

 

 

24

Дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. Не з дієсловами.

 Читання, визначення свого ставлення до прочитаного.

 

 

25

 Вживання дієслів, які виражають спонукання до дії, наказ, прохання.

Читання, складання запитань до тексту

 

 

26

 Контрольна робота:

тестові завдання за мовними темами

 

 

27

Прийменники, які вживаються для позначення місця, напрямку руху.

 Відпрацювання вміння співвідносити зміст прослуханого тексту зі своїм життєвим досвідом

 

 

28

Складне речення. Відпрацювання навичок виразного читання.

Говоріння: складання висловлювання за описаною ситуацією і запропонованим реченням

 

 

29

Частка. Вигук.

Читання вголос, визначення теми

 

 

30

Прислів’я та приказки.

Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям. Читання, складання запитань до тексту, усних відповідей на них

 

 

31

Робота з книгою: способи виділення частин  змісту в тексті (відступи, підзаголовки, шрифти).

Читання: знаходження нової інформації в тексті. Говоріння: складання висловлювання за прислів’ям

 

 

32

Контрольна робота

списування тексту

 

 

33

Частка. Вигук.

 

 

 

34

Усний опис картини.

 

 

 

35

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Перевірено:

Заст. дир. з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план з російської мови для 7 класу

Види   контролю

Ісем

ІІсем

знання з мови та мовні вміння

2

2

діалог (без дати)

-

1

усний твір(без дати)

-

1

читання вголос(без дати)

-

1

списування

1

-

зорово-слуховий диктант

-

1

письмовий переказ

-

1

 

 

1

Вступ. Ознаки наукового стилю. Інтонація та порядок слів.

 

 

2

Послідовний звʼязок речень у тексті.

 

 

3

Слухання:відома і нова інформація.Переказ тексту.

 

 

4

Тематичні групи слів.

 

 

5

Читання  текстів.Твір-опис

 

 

6

 Прийменник .Сполучник.

 

 

7

Однорідні члени речення з узагальнюючими словами.

 

 

8

Однорідні члени речення з узагальнюючими словами.

 

 

9

Діалог. Оформлення початкової спонукальної репліки за допомогою різних мовних засобів

 

 

10

Відокремлені члени речення.Виразне читання.

 

 

11

Відокремлені члени речення.Розділові знаки.

 

 

12

Виразне читання тексту.Обговорення прочитаного.

 

 

13

Речення із порівняльним зворотом.

 

 

14

Контрольна робота №1. Тести

 

 

15

Анотація до прочитаної книги

 

 

16

Особливості усного висловлювання.

 

 

17

Виразне читання текстів.

 

 

18

РЗМ.Письмове висловлювання по тексту за питаннями.

 

 

19

Усний переказ науково-популярного тексту.

 

 

20

Морфологія. Відмінювання іменників.

 

 

21

І,ІІ,ІІІ відміна.Закінчення іменників.

 

 

22

Невідмінювані іменники.

 

 

23

Закінчення іменників в укр. та рос мові.

 

 

24

Усний переказ(детальний)  тексту-роздуму

 

 

25

Правила написання закінчень іменників.

 

 

26

Відмінювання прикметників.

 

 

27

Правопис ненаголошених  голосних у закінченнях прикметників.

 

 

28

-н-,-нн- у прикметниках.

 

 

29

Контрольна робота №2. «Морфологія. Орфографія».Тести.

 

 

30

Повторення орфограм у закінченнях іменників та прикметників.

 

 

31

Числівник як частина мови

 

 

32

Числівник.Кількісні та порядкові числівники.

 

 

33

 

Відмінювання  числівників

 

 

34

Читання   і переказ  тексту.Тема і підтеми.

 

 

 

35

 

Читання і обговорення  прочитаного

 

 

36

Займенник. Морфологічні ознаки.

 

 

37

Правила написання займенників.

 

 

 

38

Відмінювання займенників

 

 

39

Відмінювання займенників.

 

 

40

 Читання вголос Види займенників

 

 

 

41

Дієслово.  Морфологічні ознаки.

 

 

42

Дієслова теперішнього часу.

 

 

43

Дієслова майбутнього часу.

 

 

44

Орфограми у префіксах.

 

 

45

Орфограми  у коренях та суфіксах.

 

 

46

Говоріння:висловлювання на задану тему.

 

 

47

Усний твір  Висловлювання за поданим початком.

 

 

 

48

Безособові дієслова

 

 

49

Безособові дієслова

 

 

50

Контрольна робота № 3. Тестові завдання з мовних тем. 

 

 

51

Орфограми у прислівниках

 

 

 

 

52

Орфограми у прислівниках

 

 

 

53

Діалог Букви О,Е в кінці прислівників

 

 

 

54

Виразне читання текстів.Висловлювання

 

 

 

55

Письмовий переказ

 

 

56

Виразне читання текстів

 

 

57

Прийменник як службова частина мови

 

 

59

Частка.Правопис часток.

 

 

60

Вигук

 

 

61

 Контрольна робота № 4 . Зорово-слуховий диктант. 

 

 

62

Складання діалогу за поданим початком..

 

 

 

63

Повторення вивченого. Лексика

 

 

64

Повторення вивченого. Фразеологізми

 

 

65

Повторення вивченого. Орфограми у коренях

 

 

67

Повторення вивченого. Орфограми у суфіксах

 

 

68

Повторення вивченого. Орфограми у префіксах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірено:

Заст. дир. з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план з російської мови для 8 класу

Види   контролю

Ісем

ІІсем

знання з мови та мовні вміння

2

2

діалог (без дати)

-

1

усний твір(без дати)

-

1

читання вголос(без дати)

-

1

списування

1

-

зорово-слуховий диктант

-

1

письмовий переказ

-

1

 

 

тема

дата

примітки

І семестр

1

Лексикологія.Запозичені слова.

 

 

2

Читання тексту. «У колі сімʼї»

 

 

3

Фразеологізми.Вживання у тексті.

 

 

4

Особливості публіцистичного стилю

 

 

5

Морфологія. Числівник

 

 

6

Відмінювання  числівників.50-80,200-900

 

 

7

Відмінювання числівників 40,90,100

 

 

8

Виразне  читання тексту «Сперва аз да буки»

 

 

9

Займенник.Присвійні займенники.

 

 

10

Питальні займенники.Відмінювання

 

 

11

Вказівні займенники.

 

 

12

Означальні займенники.Відмінювання

 

 

13

Заперечні займенники

 

 

14

Неозначені займенники

 

 

15

Самостійна робота.Тести.

 

 

16

Дієслово .Види дієслів

 

 

17

Орфограми у суфіксах і префіксах

 

 

18

Дієприкметник.Зворот.

 

 

19

Розділові знаки при звороті

 

 

20

Не з дієприкметниками

 

 

21

РЗМ.Опис за картиною

 

 

22

Дієприслівник.Зворот

 

 

23

Розділові знаки при звороті

 

 

24

Не з дієприслівником

 

 

25

Говоріння.Робота з текстом.

 

 

26

Контрольна робота

 

 

27

Прислівник. Види прислівників

 

 

28

Букви О,Е в кінці прислівників

 

 

29

НЕ,НИ з прислівниками

 

 

30

Прийменник

 

 

31

Сполучник.Вживання у реченнях

 

 

32

Читання текстів

 

 

33

Частка.вживання часток

 

 

34

Вигук

 

 

35

Контрольні тести

 

 

36

Синтаксис Просте речення

 

 

37

Відокремлені члени речення

 

 

38

Відокремлені означення

 

 

39

Відокремлені обставини

 

 

40

Складне речення

 

 

41

Складносурядне речення

 

 

42

Вживання сполучників у реченні

 

 

43

Говоріння.Усний твір

 

 

44

Розділові знаки у складносурядному реченні.

 

 

45

Розділові знаки.

 

 

46

Тестові завдання за темою

 

 

47

Складнопідрядне речення

 

 

48

Вживання складнопідрядних речень

 

 

49

Підрядні означальні.

 

 

50

Підрядні пояснювальні

 

 

51

Підрядні обставини

 

 

52

Вживання у текстах.Читання вголос

 

 

53

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

 

 

54

Діалог .Розвиток мовлення

 

 

55

Заміна прямої мови складнопідрядним реченням

 

 

56

Робота з додатковими текстами

 

 

57

Діалогічне мовлення за поданим початком

 

 

58

Пряма і непряма мова у цитатах

 

 

59

Контрольна робота.Зорово-слуховий диктант

 

 

60

Текст.Види звʼязку речень у тексті

 

 

61

Типи текстів

 

 

62

Робота з текстами

 

 

63

Публіцистичний стиль

 

 

64

Особливості публіцистичного стилю

 

 

65

РЗМ.Переказ тексту (письмово)

 

 

66

Повторення.Частини мови

 

 

67

Повторення. Синтаксис

 

 

68

Повторення.Пунктуація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірено:              Заст.. дир.  З НВР:

 

Календарний план з російської мови для 9 класу

Види   контролю

Ісем

ІІсем

знання з мови та мовні вміння

2

2

діалог (без дати)

-

1

усний твір(без дати)

-

1

читання вголос(без дати)

-

1

списування

1

-

слуховий диктант

-

1

письмовий переказ

-

1

 

тема

дата

примітки

І семестр

1

Вступ.Стилі мовлення

 

 

2

Особливості офіціально-ділового стилю

 

 

3

Лексика.Різновиди омонімів

 

 

4

Пароніми 

 

 

5

Найбільш вживані фразеологізми

 

 

6

Контрольна робота

 

 

7

Морфологія. Числівник.Відмінювання.

 

 

8

Тренувальні вправи по темі «Числівник»

 

 

9

Дієприкметники .Орфограми.

 

 

10

Форми дієприкметника.Наголос

 

 

11

Одна і дві –н- у дієприкметниках

 

 

12

Букви Е,Е після шиплячих

 

 

13

Орфограми у дієприкметниках

 

 

14

Контрольна робота

 

 

15

Виразне читання художніх текстів

 

 

16

Діалогічне мовлення у художньомутексті

 

 

ІІ семестр

17

Прислівник. Значення прислівників

 

 

18

Орфограми у прислівниках

 

 

19

Написання прислівників окремо і разом

 

 

20

Значення і вживання прийменників.Усний переказ

 

 

21

Значення і вживання сполучників

 

 

22

Значення і вживання часток

 

 

23

Значення і вживання вигуків

 

 

24

Контрольна робота

 

 

25

Синтаксис.речення.Усний твір

 

 

26

Складне речення з різними видами зв'язку

 

 

27

Розділові знаки у сладному реченні

 

 

28

Розділові знаки у сладному реченні.Читання вголос

 

 

29

Контрольна робота. Диктант

 

 

30

Безсполучникове речення

 

 

31

Розділові знаки у безсполучниковому реченні

 

 

32

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

 

 

33

Письмовий переказ

 

 

34

Контрольна робота

 

 

35

Підсумкове повторення

 

 

 

Перевірено:              Заст.. дир.  З НВР:

 

 

1

 

 

docx
Додано
6 листопада 2018
Переглядів
1009
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку