Календарне планування уроків геометрії в 9 класі .

Про матеріал
Складено до підручника: О.С.Істер. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Гімназія», 2017 — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з геометрії

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____  р.

Голова  МО _______________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

Складено до підручника: О.С.Істер. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Гімназія», 2017 —  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804


Геометрія, 9 клас 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

О.С.Істер. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Гімназія», 2017 —  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

 

№ уроку

Дата

 

Тема уроку

 

Примітки

І семестр

 

 1.                 

 

Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 8-го класу

 

 1.                 

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (8 год)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

·   що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

·   як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

·   формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

·   рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

·      координати середини відрізка;

·      відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності:

sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α.

Координати середини відрізка

Відстань між двома точками із заданими координатами.

Рівняння кола і прямої

 1.                 

 

Синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180

 

 1.                 

 

Відстань між точками із заданими координатами. Координати середини відрізка

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Рівняння фігури. Рівняння кола

 

 1.                 

 

Рівняння прямої

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Координати на площині»

 

 

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ  (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

·      що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      як задати вектор;

·      як відкласти вектор від заданої точки;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

·      означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

·      властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

·   координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

·   довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 1.             

 

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора

 

 1.             

 

Рівність векторів. Координати вектора

 

 1.             

 

Додавання і віднімання векторів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Скалярний добуток векторів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Векторний метод

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Вектори на площині»

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

 1.             

 

Теорема косинусів

 

 1.             

 

Теорема синусів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування трикутників

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Формули для знаходження площі трикутника

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

Геометрія, 9 клас 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

О.С.Істер. Геометрія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.. – Х : Вид-во «Гімназія», 2017 —  згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

 

ІІ семестр

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Розв`язування трикутників»

 

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

 1.             

 

Правильний многокутник, його види та властивості

 

 1.             

 

Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

 

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (7 год)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур;

·   властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

 1.             

 

Переміщення і його властивості. Рівність фігур

 

 1.             

 

Симетрія відносно точки і прямої

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Паралельне перенесення. Поворот

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Геометричні переміщення»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (17 год)

 1.             

 

Декартові координати на площині

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Вектори на площині

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Теорема косинусів і синусів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування трикутників

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

 

 1.             

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
1079
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку