24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з біології для 7 класу

Про матеріал

7 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Елементи змісту, які є необов'язковими й можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), виділено курсивом; так само виділено опційні складові очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виконання та захист проектів передбачає проведення учнями дослідницької роботи та представлення її результатів; проекти інших типів (творчі, інформаційні тощо) вчитель може впроваджувати додатково за бажанням. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проекті.
Перегляд файлу

7 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Елементи змісту, які є необов’язковими й можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), виділено курсивом; так само виділено опційні складові очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виконання та захист проектів передбачає проведення учнями дослідницької роботи та представлення її результатів; проекти інших типів (творчі, інформаційні тощо) вчитель може впроваджувати додатково за бажанням. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проекті.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчання

Вступ ( 4 години)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає:

- клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує:

- будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:

- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:

- клітини тварин, рослин, грибів

оперує термінами:

- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організм

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;

- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;

пояснює:

- відмінності тварин від рослин та грибів

1

 

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин.

Підприємливість і фінансова грамотність

(орієнтує на практичне використання тварин у фермерському господарстві, розвиток лідерських ініціатив)

2

 

Будова тварин: клітини, тканини

3

 

Будова тварин: органи та системи органів.

Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

4

 

 Узагальнення і систематизація знань з теми

Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

Тема 1. Різноманітність тварин ( 28 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

називає:

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

5

 

[розглядаються особливості будови, способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини тварин зазначених груп].

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо). Демонстрування мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин

Здоров’я і безпека

(орієнтує на формування у школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я)

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження тварин)

 

6

 

Кишковопорожнинні.

7

 

Кільчасті черви. Лабораторне дослідження: зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

8

 

Членистоногі:

9

 

Ракоподібні,

10

 

Ракоподібні,

11

 

Павукоподібні,

12

 

Павукоподібні,

13

 

Комахи.

14

 

Комахи.

15

 

Практична робота: 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

16

 

Молюски. Лабораторне дослідження: будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

17

 

Паразитичні безхребетні тварини.

18

 

 Узагальнення і систематизація знань з теми

19

 

Риби.

20

 

Риби.

Ставлення

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

21

 

Амфібії.

22

 

Амфібії.

23

 

Рептилії.

24

 

Рептилії.

25

 

Птахи.

26

 

Птахи.

27

 

Практична робота: 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

28

 

Ссавці.

29

 

Ссавці.

30

 

Практична робота:

3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

31

 

Міні-проект Як утворюються коралові острови? Як утворюються перлини?

32

 

 Узагальнення і систематизація знань з теми

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин ( 16 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

- типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

 

33

 

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем.

 

34

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

35

 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

36

 

Практична робота: 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

37

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

38

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

39

 

Практична робота: 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

40

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

41

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

 Органи чуття, їх значення. Лабораторне дослідження: особливостей покривів тіла тварин;

42

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

43

 

Практична робота: 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

44

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

45

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

46

 

Лабораторне дослідження: визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

Ставлення 

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

47

 

Міні-проект (тематика за вибором учителя)

48

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Тема 3. Поведінка тварин (орієнтовно 11 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

49

 

Поведінка тварин, методи її вивчення.

Вроджена і набута поведінка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та ціннісного ставлення до тварин)

50

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

51

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство),

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

52

 

Форми поведінки тварин: територіальна, соціальна.

53

 

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

54

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

55

 

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид визначається вчителем)

Ставлення

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

56

 

Практичні роботи:8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео-матеріалами або описом).

57

 

Міні-проект (Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.)

58

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Тема 4. Організми і середовище існування (6 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

59

 

Поняття про екосистему та чинники середовища.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності, відповідальності за збереження організмів й етичне ставлення до природи та її охорони)

Громадянська відповідальність

(орієнтує на формування відповідального члена суспільства, який усвідомлює необхідність збереження природоохоронних об’єктів держави)

60

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

61

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

62

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми.

називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на екосистеми

63

 

Екологічна етика.

64

 

Природоохоронні території.

65

 

Червона книга України.

66

 

Міні-проект Заповідні території України.

67

 

Узагальнення і систематизація знань з теми

Ставлення

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю

Узагальнення (2 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

68

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на розвиток у школярів екологічної свідомості, соціальної активності та відповідальності за збереження живої природи)

69

 

Екскурсії

Різноманітність тварин свого краю.

70

 

Екскурсії

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

Ставлення

робить висновок:

- про єдність живої природи

Екскурсії

Різноманітність тварин свого краю.

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку