10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з географії 6 клас

Про матеріал
Календарне планування з географії в 6 класі (Навчальна програма. Географія. 5-9 класи. - Наказ МОНУ від 07.06.2017 № 804)
Перегляд файлу

6 клас

Географія (70 годин, 2 години на тиждень)

 •     Бойко В.М.   Географія: підручник для 6 класу.- Харків: Сиция, 2014.- 256 с.

 •     Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.  5-9 класи. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Да

та

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

ВСТУП

 

1 

1 

 

 

Географія як наука про  Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела географічної  інформації, їх значення.

§ 1

2 

2 

 

 

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень.

 • Спостереження за змінами у природі.

§ 2

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

 

3 

3 

 

 

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину Уявлення про форму Землі. Зображення  Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

§ 3

4 

4 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі.

§ 4-6

5 

5 

 

 

Тема 3. Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ та на поч.. ХХІ ст

§ 7

6 

6 

 

 

Узагальнення.

С.37

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

 

7 

7 

 

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості.  Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.  Компас.

§ 8

8 

8 

 

 

Поняття про азимут.

§ 9

9 

9 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

§10

10 

10 

 

 

Масштаб та його види.

§11

11 

11 

 

 

 • №1 Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу, визначення відстаней, напрямків та абсолютних відносних висот  на топографічному плані

 

12 

12 

 

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот. 

§12

13 

13 

 

 

План, його основні ознаки.  Умовні знаки плану.  Визначення напрямків на плані. Читання плану.

§13

14 

14 

 

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт.

§14

15 

15 

 

 

Географічні атласи. Практичне значення карт.

§15

16 

16 

 

 

Тема 3. Географічні координати. Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

§16

17 

17 

 

 

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

§17

18 

18 

 

 

 • №2.  Визначення географічних координат за географічною картою

 

19 

19 

 

 

Узагальнення.

С.69

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі

 

20 

20 

 

 

Тема 1. Літосфера. Внутрішня будова Землі.  Будова літосфери, її властивості.

§18

21 

21 

 

 

Літосферні плити, наслідки їх переміщення. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі.

§19

22 

22 

 

 

Рухи земної кори. Землетруси.

§20

23 

23 

 

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

 • №3.  Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

§21

С.85

24 

24 

 

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

§22

25 

25 

 

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житі та діяльності людини.

§23

26 

26 

 

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини.

§24

27 

27 

 

 

Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

 • №3.  Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

§25

 

С.102

28 

28 

 

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу.

 • №3.  Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

§26

С.107

29 

29 

 

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори  Світового океану.

 • №3.  Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

§27

30 

30 

 

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона.

§28

31 

31 

 

 

Узагальнення.

 

32 

32 

 

 

Тема 2. Атмосфера. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

§29

33 

33 

 

 

Добовий і річний хід температури повітря, причини його  коливання. Кліматична карта. 

§30-31

34 

34 

 

 

Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

§32

35 

35 

 

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

§33

36 

36 

 

 

 • №4.  Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

С.122, 133,141 

37 

37 

 

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення  сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

§34

38 

38 

 

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

§35

39 

39 

 

 

Опади, що випадають  із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

§36

40 

40 

 

 

 • №5.  Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

С.125,

137,145

41 

41 

 

 

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

§37

42 

42 

 

 

Клімат та основні кліматотвірні чинники.

§38

43 

43 

 

 

Карта кліматичних поясів. Зміни клімату.

§39

44 

44 

 

 

Вплив людини на атмосферу.

§40

45 

45 

 

 

Узагальнення.

С.161 

46 

46 

 

 

Тема 3. Гідросфера. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

§41

47 

47 

 

 

Властивості вод Світового океану.

§42

48 

48 

 

 

Рухи води в Світовому океані.

§43

49 

49 

 

 

Течії

§44

50 

50 

 

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

§45-46

51 

51 

 

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

§47-48

52 

52 

 

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

§49

53 

53 

 

 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. 

§50-51

54 

54 

 

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.  

§52

55 

55 

 

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

§53

56 

56 

 

 

 • №6.  Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер

С. 

57 

57 

 

 

Узагальнення.

С.211 

58 

58 

 

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти.  Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

§54

59 

59 

 

 

Властивості  ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

§55

60 

60 

 

 

Тема 5. Природні комплекси. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.

§56

61 

61 

 

 

 • №7.  Екскурсія у природний комплекс своєї місцевості

 

62 

62 

 

 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

§57

63 

63 

 

 

Природні зони Землі, їх особливості.

§58

64 

64 

 

 

Узагальнення.

С.230 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

 

65 

65 

 

 

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

§59-60

66 

66 

 

 

Тема 2. Держави світу

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

§61

67 

67 

 

 

 • №8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць.

 

68 

68 

 

 

Тема 3. Вплив людини на природу

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської  діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона

§62

69 

69 

 

 

 • Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

70 

70 

 

 

Узагальнення.

 

 

 

 

всього

обов’язкові

Практичні роботи

8

4

Дослідження

-

2

 

 

 

 

1

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
19 липня 2019
Переглядів
1521
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку