24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування: "Загальна географія" для 6 класу

Про матеріал
Календарний план до курсу «Загальна географія» 6 клас (70 годин, 2 години на тиждень) Календарний план складений згідно з удосконаленою навчальною програмою (наказ МОНУ від 07. 06. 2017 р. № 804), розробленою на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Читання курсу ведеться за підручником «Загальна географія», 6 клас, автори Бойко В. М., Міхелі С. В., 2014р.
Перегляд файлу

 


 

Календарний план до

курсу «Загальна географія»

6 класу (70 годин, 2 години на тиждень)

Календарний план складений згідно з удосконаленою навчальною програмою (наказ МОНУ від 07. 06. 2017 р. № 804), розробленою на

підставі  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( Постанова Кабінету Міністрів України  від 23. 11. 2011 р.

№ 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової  української школи» (2016 р.).

Читання курсу ведеться за підручником «Загальна географія», 6 клас, автори Бойко В. М., Міхелі С. В., 2014р.

 

№ уроку

Тема уроку

Дата

Скори-гована дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітки

 

Вступ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення

 

 

Методи географічних досліджень. Особливості організації  власних географічних спостережень.

Дослідження. Спостереження за змінами в природі

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає об’єкти  вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних

знань та методи географічних досліджень;

Діяльнісний компонент:

добирає географ. Інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе;

виконує спостереження  за змінами у природі;

 складає  перелік джерел географічної інформації, які є  вдома.

Ціннісний компонент:

використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності;

обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.

 

 

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

     6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

 

 Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

 

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом

 

 

Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Ф. Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди

 

 

 

 

Тема 3. Сучасні  дослідження

 

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

 

 

Узагальнення  знань за розділом « Розвиток географічних знань про Землю»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає особливості зображення Землі на картах у давнину;

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину;

зіставляє карти Ератосфена і  Птолемея з сучасною картою;

складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із залученням членів родини).

Ціннісний компонент:

оцінює внесок античних учених у становлення географії як науки.

 

Знаннєвий компонент:

називає відомих мореплавців та мандрівників, які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи;

 

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі;

простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників.

 Ціннісний компонент:

робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

 

Знаннєвий компонент:

називає сучасні географічні дослідження.

Діяльнісний компонент:

добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі;

аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.;

порівнює  дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи;

складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні  подорожі, які ілюструє  малюнками, фотографіями, міні-презентаціями.

 

Ціннісний компонент:

визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Земля на плані та карті

 

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

11

 

12

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

17

 

 

18

 

19

 

 

Тема  1. Орієнтування на місцевості

 

Способи орієнтування на місцевості. Компас

 

 

 Визначення напрямків на місцевості. Поняття про азимут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Способи зображення Землі

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках,  космічних знімках,планах, картах.

 

 

Масштаб та його види.

 

Практична робота №1. Розвязування задач з використанням різних видів  масштабу

 

Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот

 

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Читання плану

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт

 

 

 

Тема 3. Географічні координати

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті

 

 Поняття про  географічні координати. Правила відліку географічної широти і довготи.  Географічні координати свого населеного пункту

 

Практична робота №2.  Визначення географічних координат за географічною картою

 

 Контрольна робота за розділом  «  Земля на плані та карті»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає різні способи орієнтування на місцевості;

пояснює способи орієнтування на місцевості.

 Діяльнісний компонент:

користується компасом для визначення сторін горизонту та азимуту;

визначає азимут та напрямки на різні об’єкти на місцевості поблизу школи;

складає схему маршруту руху;

порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості;

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості;

робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій.

 

Знаннєвий компонент:

називає  способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні знаки;

вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;

пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування на місцевості.

Діяльнісний компонент:

визначає  масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот;

виміряє відстані на плані за допомогою масштабу;

розв’язує задачі з різними видами масштабу;

порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку,плані, карті.

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення  плану  та географічних карт для себе і своєї родини

 

Знаннєвий компонент:

 називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять « географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту;

пояснює відмінності між географічною широтою і довготою.

Діяльнісний компонент:

користується градусною сіткою для визначення географічних координат;

визначає географічні координати об’єктів, населених пунктів;

порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами;

Ціннісний компонент:

оцінює практичне значення  знань про географічні координати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

Розділ ІІІ. Оболонки Землі

 

 

 

 

 

20

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

27

 

 

28

 

29

 

 

30

 

 

Тема 1. Літосфера

Внутрішня будова Землі

 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в  земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори

 

Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

Практична робота №3 (початок). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх значення у житті та діяльності людини.

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

 

 

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу.

Практична робота №3(продовження). Позначення на контурній карті  рівнин, гір, вулканів суходолу 

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі та найдовші гори світу

Практична робота №3 (закінчення). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

 

Контрольна робота за темою «Літосфера»

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення з теми « Літосфера»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

 називає  внутрішні шари Землі, склад материков.  та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф, «гори», «рівнини», форми рельєфу своєї місцевості;

наводить приклади і показує на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

знає правила поведінки під час землетрусу;

наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних порід.

 

 

Діяльнісний компонент:

визначає абсолютну і відносну висоту рівнин і гір за шкалою висот;

позначає на контурній карті:

 вулкани: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди;

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина,  Лаврентійська височина,

плоско гір’я: Середньосибірське, Бразильське;

розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи,

порівнює рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах;

 

Ціннісний компонент:

оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф;

висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних  форм рельєфу;

пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;

аналізує причини і наслідки  зовнішніх і внутрішніх процесів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

  31

 

 

 

 32

 

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

41

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

45

 

46

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

51

 

 

52

 

 

53

 

54

 

 

 

 

55

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

 

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. Практичне значення вимірювання температури  повітря.

Практична робота №5(початок). Складання графіка зміни температури повітря, його аналіз

 

 

Кліматична карта, теплові пояси Землі

 

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання  атмосферного тиску

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість,  їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

Практична робота №5(продовження ). Складання рози вітрів, її аналіз

 

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни

 

 

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні  види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

Практична робота №5 (закінчення). Складання  діаграм  хмарності  та опадів, їх аналіз

 

Практична робота №4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

 

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

 

 

Клімат та основні кліматотвірні чинники. Карта кліматичних поясів

 

Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу

 

Узагальнення  знань з теми « Атмосфера»

 

 

 Тема 3. Гідросфера

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані.

Практична робота №6 (початок). Позначення на контурній карті назв морів, проток, заток, островів

 

Властивості вод Світового океану

 

Рухи води в Світовому океані

 

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану.

Океан та людина

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу.

Практична робота №6(продовження). Позначення на контурній карті  річок

 

 

Живлення, водний режим і робота річок. Пороги і водоспади

 

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі

Практична робота №6(закінчення). Позначення на контурній карті озер

 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

 Значення  вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу

 

Контрольна робота з теми « Гідросфера»

 

 

 

 

Тема 4. Біосфера та грунти

 Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

 

 

Властивості  грунтів. Грунтовий покрив, карта  грунтів. Вплив господарської діяльності людини на грунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Природні комплекси

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між  компонентами  природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості

 

 Природні зони Землі, їх особливості

 

 

Практична робота №7.  Складання опису одного з природних комплексів  своєї місцевості ( за типовим планом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «погода», «клімат», «синоптична карта» елементи погоди,теплові пояси Землі, світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади хмар, різних за формою,  прогнозів погоди, основних типів клімату;

пояснює причини і наслідки зміни погоди і клімату.

 

Діяльнісний компонент:

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів;

визначає показники температури повітря й атмосферного тиску та їх зміни з висотою, швидкість вітру ,типи погоди,що переважають у своїй місцевості;

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 користується термометром, барометром, гігрометром;

порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей;

аналізує зміни температури повітря, атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

розв’язує задачі на зміни температури повітря, атмосферного тиску з висотою.

 

Ціннісний компонент:

оцінює  вплив стану повітря на здоров’я людини;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльності людини.

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «острів», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»;

наводить приклади морів, заток, проток, островів, річок, озер, штучних водойм;

пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані, особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней і цунамі.

 

Діяльнісний компонент:

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою, глибини океанів і морів за шкалою глибин, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані  та  карті, озера за походженням улоговин і  стоком ,типи боліт, покривні та гірські льодовики, штучні водойми, типи підземних вод;

позначає на контурній карті назви :

  морів: Чорне, Азовське, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове;

 проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берінгова;

 заток: Біскайська,Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

 островів: Великобританія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

 півостровів: Аравійський, Кримський, Індостан, Лабрадор, Скандинавський, Сомалі;

 западини: Маріанська;

річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

 

Ціннісний компонент:

оцінює роль води для життєдіяльності людини та використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності,  вплив людини на різні частини гідросфери;

робить висновки про вплив якості питної води на здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає  компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунти», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй  місцевості;

пояснює  особливості поширення ґрунтів і живих організмів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери;

Діяльнісний компонент:

порівнює види рослині тварин, що поширені на різних широтах земної кулі;

Ціннісний компонент:

оцінює значення грунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

 

Знаннєвий компонент:

називає суттєві  ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс»,  «природна зона», компоненти природного комплексу;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною у своїй місцевості;

пояснює  на  конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери;

 

Діяльнісний компонент:

порівнює особливості основних природних зон Землі;

дотримується правил безпеки та поведінки рід час екскурсії.

 

Ціннісний компонент:

оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості,  значення  знань про природні комплекси для її  життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

                       Розділ ІV.  Планета людей

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

62

 

 

 

 

 

     63

 

 

 

64

 

 

65

 

Тема 1. Кількість і розміщення населення на  Землі

Кількість населення Землі.  Розселення населення на  Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая.

 

 

Найчисленніші народи світу

 

Тема 2. Держави світу

Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та  держави-сусіди України на політичній карті світу.

Практична робота №8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав  різних частин світу та їх столиць

 

Тема 3. Вплив людини на природу

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності.   Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Дослідження. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

Узагальнення  знань із тем: « Біосфера та грунти», « Природні комплекси» та з розділу ІV «Планета людей»

 

 

Узагальнення знань з курсу «Загальна географія»

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає кількість населення на  Землі та в Україні,  людські раси;

вміє читати політичну карту.

 

Діяльнісний компонент:

аналізує карти густоти населення та людських рас;

показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу і держави-сусіди України;

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі;

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження про заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

 розробляє за допомогою членів родини міні-проекти з утилізації побутових відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
7 вересня 2019
Переглядів
1244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку