Синхронізоване календарно - тематичне планування

Про матеріал

Синхронізоване календарно - тематичне планування історії України та історії всесвітньої 7 клас на 2019 - 2020 н.р.. Домашні завдання вказані за підручниками: історія України автор Власов В.С. "Генеза" 2016 р; історія всесвітня автор І.Я. Щупак 2016 р.

Перегляд файлу

Синхронізовані календарно-тематичні плани з історії за оновленими програмами,  7 клас

Складено за програмою  «Історія України. Всесвітня історія», -  затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804 і № 201 від 10 лютого 2017 р (Інтернет – ресурс).

                        Історія України (35 годин)                                                                     Всесвітня історія  (35 годин)

з/п

  уроку

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Запл.

Факт.

Історія всесвітня (д.з за підручником І.Я. Щупак, 2016)

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1

1

 

 

Знаю:

 • час Великого переселення народів;
 • напрямки Великого переселення народів і розселення слов’ян.

Умію:

 • охарактеризувати первісні часи та історію Стародавнього світу;
 • перелічити цивілізаційні здобутки населення України стародавніх часів;

 

Велике переселення народів.

Повторення. Велике переселення народів. Розселення слов’ян. Історія України в стародавні часи.  Практичне завдання: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів.

Початок роботи над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці  Європа в добу Середньовіччя / за зразком/

§ 3, вивчити дати, виписати в зошит нові слова, усно пояснювати їх значення, завдання 7,8

 

2

2

 

 

Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя;
 • види джерел з історії Середньовіччя;

Розумію:

 • Середні віки (доба Середньовіччя) як період між історією Стародавнього світу та Новою історією;
 • Середні віки в Україні як княжу добу, періоди якої збігаються з відповідними періодами європейської історії, а саме:

 а)  період становлення племiнних князiвств i союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього Середньовiччя (середина V ст. – кiнець IХ ст.);

 б)  період iснування Русi (IX–XIII ст.) – з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.);

в)  період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–XV ст.);

 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії для 7 класу на уроці й удома.

Умію:

 • назвати хронологічні межі та періодизацію Середніх віків;
 • укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в добу Середньовіччя».

Вступ.

Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація

§1 читати, розглядати ілюстрації, питання 5,7- усно

§ 2, вивчити дату, виписати в зошит нові слова, усно пояснювати їх значення, виконати завдання 9

РОЗДІЛ 1.  ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

3

3

 

 

Знаю:

 • хронологічні межі існування Франкського королівства, час утворення франкської імперії;
 • територію «варварських королівств», імперії Карла Великого.

Розумію:

 • поняття «варварське королівство», «експансія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселенні народів, Франкську імперію;
 • показати на карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого;
 • охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкської імперії;
 • визначити наслідки Великого переселення народів і розпаду імперії Карла Великого..

Від варварських королівств до імперії франків

Утворення варварських королівств. Франкська держава. Хлодвіг.

Практичне завдання: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів, позначити на контурній карті «варварські» королівства.

§ 4, коментувати табл.1, показувати на карті зазначені держави,  вивчити дати, завд.6 усно

4

4

 

 

Імперія франків. Карл Великий.

Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

Практичне завдання: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості Франкське королівство, франкську імперію  позначити на контурній карті імперію Карла Великого.

§ 5, вивчити дати, завд.5,  7

5

5

 

 

Знаю:

 • час утворення Візантійської імперії.

Розумію:

 • поняття «варварське королівство», «експансія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Візантійську імперію;
 •  показати на карті Візантію;
 • охарактеризувати організацію влади у Візантійській імперії.

 

Візантійська імперія.

 

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

Практичне завдання: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Візантійську імперію;  позначити на контурній карті Візантію. Зіставити організацію влади у «варварських королівствах»,  Франкській імперії, візантійській імперії.

§ 6, завд. 9, 10 усно

Вивчити дати

6

6

 

 

Знаю:

 • хронологічні межі виникнення ісламу;
 • напрямки завойовницьких походів арабів.

Розумію:

 • поняття «халіфат», «іслам», «Коран», «експансія».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);
 • показати на карті напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;
 • охарактеризувати організацію влади у перших Арабських халіфатах;
 • визначити наслідки виникнення ісламу й арабської експансії;
 • зіставити  організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, перших Арабських халіфатах.

Арабський халіфат

 

Природно – географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо – мусульманської культури. Практичне завдання:

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу та ісламського літочислення;
 •   позначити на контурній карті напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;
 • зіставити  організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, перших Арабських халіфатах.

§ 7, вивчити дати, пит. 6, 8, 9 усно

Вивчити дати

7

7

 

 

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Велике переселення народів, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів);
 • охарактеризувати організацію влади у «варварських королівствах», Франкській та Візантійській імперіях, перших Арабських халіфатах.

Практична робота № 1.  Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію

Виконання завдань практичної роботи.

Повторити § 8 Завд 1 – 3 (усно)

Повторити вивчену тему.

Вивчити дати

8

8

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою: «Повторення. Вступ» та «Перші Середньовічні держави»

 

 

Історія України (д.з за підручником В.С.Власов, 2016)

ЗНО

Факти: Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов'ян.

Позначати на картосхемі місця основних стоянок людей кам'яного віку на теренах сучасної України (Королеве, Кіїк- Коба, Кирилівка, Мізин); території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів і сарматів, місце розташування античних міст-колоній Північного 4 слов'ян.

Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури, кіммерійців, скіфів, давніх слов'ян.

Визначати риси неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму, наслідки та значення Великого розселення слов'ян.

Дати: IV - середина III тис. до н.е. - розселення племен трипільської культури на території України; V - VII ст. - Велике розселення слов'ян.

Поняття та терміни: «історичні джерела», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «колонізація

Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ–УКРАЇНИ

Підготовка до уроку узагальнення за темою с. 41 – 44 підручника

№ з/п

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

 

 

Тема уроку

Зміст навчально-

пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З

Ф

9

1

 

 

Знаю:

 • основні періоди давньої історії України.

Розумію:

 • передумови утворення держави у слов’ян, які жили на теренах України;
 • хронологічні межі середньовічної історії України;
 • поняття «давня історія України», «Київська Русь», «літописи».

Вступ

Вступ до середньовічної історії України

§ 1 – 2 запитання і завдання с.  14, 1 – усно; 2 – 4  письмово

10

2

 

 

Знаю:

 • території розселення слов’янських племен на теренах України.

Розумію:

 • основні версії походження назви «Русь» («Русь-Україна»);
 • передумови утворення держави у слов’ян, які жили на теренах України;
 • роль міста Києва в утворенні Русі;
 • поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина»,  «печеніги», «язичництво»;

Умію:

 • показати на карті території розселення слов’янських племен на теренах України.;
 • охарактеризувати спосіб життя (господарство, побут, організацію суспільства і влади, світосприйняття) слов’ян, які жили на теренах України;

Слов'янські племена на території України

Розселення слов’янських племен на території України. Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

Практичне завдання:

позначити на контурній карті територію розселення слов’янських племен на теренах України та їхніх сусідів;

визначити особливості повсякденного життя та світобачення слов'ян  на теренах України в ІX – XІ ст.

§3 Запитання і завдання стор. 23  - 1 – 6  (усно).

11

3

 

 

Знаю:

 • напрямки походів перших київських князів;
 • час утворення Київської держави (Русі-України), дати перших русько – візантійських договорів,

Розумію:

 • поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина»,  «печеніги», «язичництво»;
 • історичний портрет особистості як опис, що включає перелік ключових рис зовнішності й характеру, особисту оцінку вдачі особи та думку про неї сучасників, характеристику публічної (політичної, наукової, громадської та ін.) діяльності особи, ставлення сучасників і власне ставлення до цієї діяльності та її результатів.

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності відомості про правління перших князів (Аскольда, Олега), їхні походи/реформи;
 • показувати на карті напрямки походів київських князів ІX – X ст.
 • визначити напрямки внутрішньої й зовнішньої політики перших князів;
 • визначити внесок у розбудову Київської держави її правителів Аскольда, Олега;
 • характеризувати спосіб життя (господарство, побут,  організацію суспільства і влади, світосприйняття) слов'ян на території України;

укласти історичний портрет руського князя.

Утворення Русі-України за Аскольда, Олега.

 

Київські князі Аскольд  і Олег.

Практичне завдання: внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега,), їхні походи/реформи

 §4 Запитання і завдання стор. 30,  2 – 5  (усно), 1 – 3 письмово..

12

4

 

 

Знаю:

 • час утворення Київської держави (Русі-України), повстання древлян проти князя Ігоря;
 • напрямки походів перших київських князів.

Розумію:

 • поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «печеніги», «язичництво»;
 • історичний портрет особистості .

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності відомості про  утворення Київської держави (Русі – України), правління перших князів (Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи;
 •  показувати на карті напрямки походів київських князів ІX – X ст.
 • характеризувати спосіб життя (господарство, побут,  організацію суспільства і влади, світосприйняття) слов'ян на території України;
 • визначити напрямки внутрішньої й зовнішньої політики перших князів;
 • визначити внесок у розбудову Київської держави її правителів Аскольда, Олега;
 • укласти історичний портрет руського князя.

Русь – Україна за князювання Ігоря і Ольги.

 

 

 

Утворення Русі – України. Київські князі. Ігор, Ольга, Святослав.

Практичне завдання: на підставі доступних джерел укласти історичний портрет княгині Ольги;

внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Ігоря, Ольги), їхні походи/реформи ;

позначити на контурній карті напрямки походів Ігоря.

§ 5

Стор 37 Запитання 1 - 6

13

5

 

 

Знаю:

 • час утворення Київської держави (Русі-України), дати перших русько – візантійських договорів,
 • напрямки походів перших київських князів.

Розумію:

 • поняття «Русь» («Русь-Україна»), «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «печеніги», «язичництво»;
 • історичний портрет особистості .

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності відомості про  утворення Київської держави (Русі – України), правління перших князів (Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи;
 •  показувати на карті напрямки походів київських князів ІX – X ст.
 • характеризувати спосіб життя (господарство, побут,  організацію суспільства і влади, світосприйняття) слов'ян на території України;
 • визначити напрямки внутрішньої й зовнішньої політики князя Святослава;
 • визначити внесок у розбудову Київської держави князя Святослава;
 • укласти історичний портрет князя Святослава.

Практична робота №  1

«Князь Святослав»

Утворення Русі – України. Київський князь Святослав

§ 6

Завершити виконання практичної роботи.

Підготуватися до т.о

14

6

 

 

Знання, розуміння та вміння з розділу 1

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Виникнення та становлення Русі – України»

 

 

 

 

Історія всесвітня (д.з за підручником І.Я. Щупак, 2016)

 

РОЗДІЛ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

з/п

  уроку

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Запл.

Факт.

15

9

 

 

Знаю:

 • найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, територію поширення християнства.

Розумію:

 • причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої колонізації середньовічної Європи;
 • поняття «внутрішня колонізація», «зовнішня колонізація».

Умію:

 • показати на карті найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя.

Середньовічна людина

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація

§9, запитання і завдання с  69, 1 – 7 (усно )

Вивчити дати

16

10

 

 

Знаю:

 • основні стани середньовічного суспільства;
 • територію поширення християнства.

Розумію:

 • станове суспільство як суспільство з ієрархічно вибудуваною соціальною структурою, кожна з великих соціальних груп (станів) якого – відносно замкнена та умовно об’єднана своїми правовим і економічним становищем у суспільстві;
 • роль християнської церкви в Середньовіччі;
 • поняття «суспільний стан», «феод», «феодалізм», «васалітет», «феодальна драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», «цех», «майстер», «підмайстер», «учень», «гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська комуна»;.

Умію:

 • показати на карті територію поширення християнства;
 • охарактеризувати соціальне становище і роль кожного з основних станів середньовічного суспільства.

Феодальне суспільство.

Християн-ська церква

 

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм. Організація християнської церкви в Середньовіччі.

Практичне завдання: зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

§10, запитання і завдання стор.  76  1 – 5, 7 (усно) *пит. 6

Вивчити дати

Підготуватись до практичної роботи

17

11

 

 

Умію:

 • описати повсякденне життя у феодальному замку, міському будинку (майстерня, крамниця), селянській господі;

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • підготувати (з використанням кількох видів джерел) і презентувати усне повідомлення за темами «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учнів).

Практична робота № 2 : «Життя середньовічної

людини».

Виконати завдання практичної роботи.

 

§ 11, 12  13,

18

12

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Середньовічний світ Західної Європи»

 

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

19

13

 

 

Знаю:

 • час походів вікінгів, нормандського завоювання Англії;
 • території походів вікінгів.

Розумію:

 • поняття «вікінги».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи вікінгів;
 • показати на карті території напрямки походів вікінгів, Хрестових походів;

 

Вікінги

Скандинавія в добу Середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

Практичне завдання: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії; позначити на контурній карті напрямки походів вікінгів,

§ 14, запитання і завдання стор. 101,  1 – 7 (усно) Вивчити дати

20

14

 

 

Знаю:

 • час Хрестових походів;
 • території Хрестових походів.

Розумію:

 • мотиви Хрестових походів;
 • поняття  «Хрестові походи», «духовно-рицарські ордени», «теократія».

Умію:

 • Розташувати в хронологічній послідовності відомості про Хрестові походи і держави хрестоносців;
 • показати на карті напрямки Хрестових походів;
 • визначити наслідки Хрестових походів.

Хрестові походи.

 

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Хрестові походи;
 • позначити на контурній карті територію поширення християнства, напрямки Хрестових походів

§ 15, запитання і завдання стор. 110, 1 – 5 (усно). Вивчити дати

§ 16 (ознайомитися)

21

15

 

 

Розумію:

 • причини політичного роздроблення держав Західної Європи;
 • поняття «станово – представницька монархія», «парламент» («кортеси»);

Умію:

 • Розташувати в хронологічній послідовності відомості про формування середньовічних держав (від роздробленності до станово – представницьких монархій);
 • Описувати й порівнювати формування станово – представницької монархії у державах Західної Європи.

Середньо-вічні держави.

 

Середньовічні держави: від роздробленності до станово – представницьких монархій..

§ 17, запитання і завдання стор. 121, 1 – 6 (усно).

 

22

16

 

 

Знаю:

 • час  Столітньої війни;
 • дати початку скликання  Генеральних штатів у Франції.

Розумію:

 • причини політичного роздроблення держав Західної Європи;
 • суспільне значення самопожертви Жанни д’Арк;
 • поняття  «феодальна роздробленість», «станово-представницька монархія», «парламент» («Генеральні штати»),

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про формування середньовічних держав (від роздробленності до станово – представницьких монархій);
 • показати на карті території Королівства Франція;
 • розкрити сутність та історичне значення діяльності Жанни д’Арк;
 • описати і порівняти формування станово-представницької монархії у Франції;
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів.
 • визначити наслідки Столітньої війни..

Франція.

 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Столітню війну, перше скликання Генеральних штатів у Франції
 • позначити на контурній карті кордони Королівства Франція

§ 18, запитання і завдання стор. 129, 1 – 4, 6,7 (усно,  5 (письмово). Вивчити дати

23

17

 

 

Знаю:

 • час нормандського завоювання Англії, Війни троянд;
 • дати початку скликання англійського парламенту, ухвалення Великої хартії вольностей;

Розумію:

 • значення формулювання принципу недоторканності особи для становлення правової культури європейської цивілізації
 • поняття «феодальна роздробленість», «станово-представницька монархія», «парламент».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про формування середньовічних держав (від роздробленності до станово – представницьких монархій);
 • описати і порівняти формування станово-представницької монархії;
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів;
 • визначити наслідки Війни троянд.
 • показати на карті території, Королівства Англія.

Англія

 

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд. Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про нормандське завоювання Англії, перше скликання англійського парламенту;
 • позначити на контурній карті кордони Королівство Англія;
 • встановити  цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури. (на основі витягів з тексту документа)

§ 19 запитання і завдання стор. 138,  1 – 8 (усно). Вивчити дати

24

18

 

 

Знаю:

 • дати утворення Священної Римської імперії;

Розумію:

 • причини політичного роздроблення держав Західної Європи;
 • феодально-теократичний характер Священної Римської імперії;
 • поняття «феодальна роздробленість», «станово-представницька монархія», «парламент».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про формування середньовічних держав (від роздробленності до станово – представницьких монархій);
 • показати на карті території Священної Римської імперії;
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів .

Священна Римська імперія

 

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями

Практичне завдання: внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Священної Римської імперії, позначити на контурній карті кордони  Священної Римської імперії

§ 20, запитання і завдання стор. 145, 1 – 3,5 – 7 (усно),  4 (письмово). Вивчити дати

25

19

 

 

Знаю:

 • час Реконкісти.

Розумію:

 • поняття «Реконкіста», «династична унія».

Умію:

 • показати на карті території Королівства Іспанія;
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II);
 • визначити наслідки Реконкісти.
 • показати на карті території італійських торговельних республік, торговельні шляхи, якими користувались італійські міста-держави;
 • охарактеризувати організацію влади в торговельних містах-державах (Генуї, Венеції та ін.);
 • показати на карті території Королівства Іспанія;
 • охарактеризувати напрямки внутрішньої й зовнішньої політики європейських правителів (Ізабелль I і Фернандо II);
 • визначити наслідки Реконкісти.

Італійські республіки. Реконкіста.

 

Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція). Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія. Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реконкісту, утворення королівства Іспанія;
 •  позначити на контурній карті кордони італійських торгівельних республік, найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя; Королівства Іспанія.

§ 21, запитання і завдання стор. 154, 1 – 8 (усно). Вивчити дати.

Повторити вивчене протягом теми.

 

 

26

20

 

 

Знання, розуміння та вміння з розділу 3.

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Європейське суспільство і держави в Х – ХV ст.»

 

Історія України (д.з за підручником В.С.Власов, 2016)

Розділ ІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст. ( 5 годин)

Підготовка до уроку узагальнення за темою стор. 80 – 84 підручника

№ з/п

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З

Ф

27

7

 

 

Знаю:

 • роки правління князя Володимира Великого, дати впровадження християнства як державної релігії;;
 • територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Володимира Великого.

Розумію:

 • Русь часів Володимира Великого як середньовічну централізовану монархію – імперію;
 • історичне значення впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України),
 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства;
 • поняття «вотчина»,  «бояри», «собор», «ікони».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління князя Володимира Великого, боротьбу русичів з печенігами;
 • показати на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління Володимира Святославовича;
 •  охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику Володимира Великого, порівняти її (за напрямами) з політикою перших київських князів;
 • визначити причини впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України);
 • зіставити політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейських суспільств в ХІ ст.;

Володимир Великий.

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Володимира Великого, хрещення Русі, утворення Київської митрополії, інші;
 • і позначити на контурній карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князя Володимира Святославовича

§ 7 стор.46 – 53,

Запитання і завдання стор. 53 - 54- 1,3  письмово;

- 2, 4, 5, 6 (усно);

28

8

 

 

Знаю:

 • роки правління князя Ярослава Мудрого, дати розгрому печенігів під Києвом, час зведення Софійського собор, укладення» Руської правди»;
 • територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Ярослава Мудрого.

Розумію:

 • Русь часів Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію;
 • історичне значення кодифікації звичаєвого права (укладення «Руської правди»);
 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства;
 • поняття «вотчина», «»бояри», «шлюбна дипломатія», «собор», «ікона», «графіті», «мозаїка», «фреска», «митрополія», «книжкові мініатюри».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про правління Ярослава Мудрого, розбудову Київської митрополії, боротьбу русичів з печенігами, кодифікацію руського звичаєвого права;;
 • показати на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління Ярослава Мудрого;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику Ярослава Мудрого, порівняти її (за напрямами) з політикою перших київських князів;
 • зіставляти політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейського суспільств в XІ ст.

Ярослав Мудрий

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

Практичне завдання:

 •  внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Ярослава Мудрого, утворення Київської митрополії, розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом, кодифікацію руського звичаєвого права;
 • позначити на контурній карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князя Ярослава Мудрого;
 • охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України

§ 8

Запитання і завдання стор. 53 - 54- 2, 4, 5, 6 (усно); 1,3  письмово.

29

9

 

 

Знаю:

 • роки правління князів Володимира Великого та  Ярослава Мудрого;
 • територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Володимира Великого та  Ярослава Мудрого.

Розумію:

 • Русь часів Ярослава Мудрого як середньовічну централізовану монархію – імперію;
 • Суспільну роль різних верств населення Київської держави (Русі – України);

Умію:

 • охарактеризувати господарське та суспільне життя населення Русі в Х–ХІ ст
 • зіставити політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейських суспільств в ХІ ст.;

 

Суспільство Київської держави

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля

Практичне завдання:

 • зіставити (за доступними текстовими джерелами) світосприйняття, господарство (економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення (ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Київської держави;
 • охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України

§ 10

Запитання і завдання стор. 76- 3 - 5 (усно); 1,2  письмово.

30

10

 

 

Знаю:

 • роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дати впровадження християнства як державної релігії, час зведення Софійського собору;
 • територію Київської держави (Русі-України) за часів правління Володимира Великого та  Ярослава Мудрого.

Розумію:

 • історичне значення впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі – України), кодифікації звичаєвого права (укладення «Руської правди»);
 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства;
 • поняття «собор», «ікона», «графіті», «мозаїка», «фреска», «митрополія», «книжкові мініатюри».

Умію:

 • розпізнавати пам’ятки архітектури з часів Київської держави (Русі-України).

Культура Русі -  - України

Писемність, освіта, архітектура. Культура Київської Русі доби розквіту.

 

§ 9

Запитання і завдання стор. 68- 2, 4, 5 (усно); 1,3  письмово.

Підготуватись до уроку узагальнення

31

11

 

 

Розумію:

 • історичне значення впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України),
 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства;

Умію:

 • визначити причини впровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України);
 • зіставити політичний устрій і соціальний розвиток руського та західноєвропейських суспільств в ХІ ст.;

Практична робота № 2.  Роль і вплив Християнської релігії та церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства

§ 11 Завершити виконання практичної роботи

32

12

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Київська держава (Русь–Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст

 

РОЗДІЛ 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.

Підготовка до уроку узагальнення за темою стор 115 – 118 підручника

33

13

 

 

Знаю:

 • дату Любецького з’їзду князів;
 • території князівств у період роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецьких земель.

Розумію:

 • період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію;

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про політичне дроблення Київської держави;
 • показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі;
 • встановити історичне значення Любецького з’їзду князів;

Дроблення Київської держави

 Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого, інші.

§ 12

Запитання і завдання стор. 92 - 93- № 2, 3, 5, 6 (усно); 1,4  письмово.

34

14

 

 

Знаю:

 • період правління Володимира Мономаха,;
 • Розумію:
 • передумови політичної децентралізації (дроблення) Київської держави;
 • суть правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію;
 • існування відмінностей між елітарною (княжо-дружинною) культурою Русі, яка тяжіла до цілісності, та народною культурою, яка була просякнута старими, племінними відмінностями.

Умію:

 • показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі;
 • охарактеризувати господарську та політичну культуру Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст.;

укласти історичний портрет руського князя

Володимир Мономах.

 

Правління Володимира Мономаха.

Практичне завдання:

внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.).

§ 13

Запитання і завдання стор. 99- № 2, , 5, 6 (усно); 1, 3, 4  письмово.

35

15

 

 

Знаю:

 • території князівств у період роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецьких земель.

Розумію:

 • передумови політичної децентралізації (дроблення) Київської держави;
 • період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію.

Умію:

 • показати на карті території князівств періоду роздробленості Київської держави (Русі-України), половецькі землі;
 • визначити особливості політичного і соціально-економічного життя Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, князівств у ХІІ – першій третині ХІІІ ст.;

охарактеризувати господарську та політичну культуру Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст.

 

Київське, Переяславсь-ке та Чернігівське князівства

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово).

Практичне завдання: позначити на контурній карті й надписати території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі-України).

§ 14 стор 99 - 102

Запитання і завдання стор. 106- № 2, 5 (усно); 1  письмово.

36

16

 

 

Знаю:

 • дату першої писемної згадки назви «Україна»;
 • території князівств у період роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецьких земель.

Розумію:

 • період правління наступників Ярослава Мудрого (Мономаховичів, Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час політичної децентралізації (дроблення) Русі, перетворення її у федеративну монархію;

Умію:

 • визначити особливості політичного і соціально-економічного життя Волинського та Галицького князівств у ХІІ – першій третині ХІІІ ст.;
 • охарактеризувати господарську та політичну культуру Русі в ХІІ – першій половині ХІІІ ст.
 • укласти історичний портрет руського князя

Галицьке і Волинське князівства

 Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл (оглядово).

Практичне завдання:

 • Внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про першу писемну згадку «Україна»;
 • Позначити на контурній карті й надписати території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі – України)

§ 15

Запитання і завдання стор. 111- № 2, 4, 5, 6 (усно); 1,3  письмово.

37

17

 

 

Розумію:

 • існування відмінностей між елітарною (княжо-дружинною) культурою Русі, яка тяжіла до цілісності, та народною культурою, яка була просякнута старими, племінними відмінностями;
 • особливості господарської та політичної культури Русі у XІІ – першій половині XІІІ ст, розвиток церкви і мистецтв у цей період.

 

Культура Русі-України

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Практичне завдання:

Внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про зведення Успенського собору Києво – Печерської лаври та інші.

§ 14 стор103 - 106

Запитання і завдання стор. 106- №3, 4   письмово.

 

38

18

 

 

Умію:

 • укладати  історичний портрет руського князя

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

визначити за «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня) вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя.

Практична робота № 3 «Князі Київської держави»

Володимир Мономах,  Ярослав Осмомисл,  Ігор Святославович

§ 16

Завдання стор. 114- № 1 – 2 письмово.

 

39

19

 

 

Знаю:

 • території половецьких земель;

Умію:

показувати на контурній карті половецькі землі.

Південна Україна в XІ – XІІІ ст.

Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

Практичне завдання:

позначити на контурній карті й надписати половецькі землі.

Опрацювати конспект уроку.

Підготуватись до уроку узагальнення

40

20

 

 

Знання, розуміння та вміння з розділу 3.

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Київська держава у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

 

Підготовка до уроку узагальнення за темою стор 150 – 153 підручника

41

21

 

 

Знаю:

 • дати утворення Галицько-Волинської держави, битви на річці Калці;
 •  території Галицько-Волинської держави та сусідніх держав.

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу.

Утворення Галицько-Волинської держави.

Утворення Галицько-Волинської держави. Практичне завдання: 

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці

§ 17 Запитання і завдання стор. 126 - 127- № 2, 4, 5, 6 (усно); 1,3  письмово

 

 

42

22

 

 

Знаю:

 • напрямки походів монголів на Русь.

Розумію:

 • особливості підпорядкування окремих руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді);
 • поняття «ярлик», «баскак»;
 • особливості політичного устрою, господарського розвитку і культури русько-українського суспільства як визначальні умови збереження його самобутності під час монгольського завоювання.

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про походи монголів на землі Русі;
 • показати на карті напрямки монгольських походів на Русь у 1239 – 1242 рр.;.
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику короля Данила.

Монгольсь-ка навала

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

Практичне завдання: 

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів,
 • позначити на контурній карті напрямки монгольських походів на Русь у 1239 – 1242 рр.;.

§ 18

Запитання і завдання стор. 133- № 2, 4, 5 (усно); 1,3  письмово

 

 

43

23

 

 

Знаю:

 • дату коронування Данила Романовича;

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про  розбудову Галицько – Волинської держави;
 • показати на карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського.
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику короля Данила;
 • встановити історичне значення коронації Данила Галицького, укласти і представити історичний портрет одного з правителів Галицько-Волинської держави.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про коронування Данила Романовича;
 • позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського;

підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня).

 

Практична робота  4: «Данило Галицький»

Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави 

§ 19 завершити виконання практичного заняття

44

24

 

 

Розумію:

 • особливості підпорядкування окремих руських князів Монгольській імперії (Золотій Орді);
 • передумови посилення західноєвропейських культурних впливів на теренах Королівства Руського;
 • особливості політичного устрою, господарського розвитку і культури русько-українського суспільства як визначальні умови збереження його самобутності під час монгольського завоювання.

Умію:

встановити причини розпаду Галицько-Волинської держави.

 

Розпад Галицько-Волинської держави

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад.

§ 20

Запитання і завдання стор. 142- № 2, 5, 6 (усно); 1 - 4  письмово.

45

25

 

 

Розумію:

 • передумови посилення західноєвропейських культурних впливів на теренах Королівства Руського;
 • поняття «берестяна нрамота»;
 • особливості політичного устрою, господарського розвитку і культури русько-українського суспільства як визначальні умови збереження його самобутності під час монгольського завоювання.

 

Культура Галицько-Волинської держави

 

Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст.

Практичне завдання: виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві Руському

§ 21

Запитання і завдання стор. 149- №  4, 5, 6 (усно); 1 - 3  письмово

Підготуватись до уроку узагальнення

46

26

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою: « Королівство Руське (Галицько – Волинська держава)»

 

 

Історія всесвітня (д.з за підручником І.Я. Щупак, 2016)

РОЗДІЛ 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В X – XV СТ.

з/п

  уроку

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З

Ф

47

21

 

 

Знаю:

 • дату Грюнвальдської битви, утворення Польського королівства;

Розумію:

 • роль чернечих лицарських орденів (Тевтонського, Лівонського та ордену Мечоносців) у християнізації Східної Європи;
 • значення Грюнвальдської битви для народів Східної Європи;

Умію:

 • показати на карті місце Грюнвальдської битви;
 • обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Чернечі лицарські ордени. ВКЛ. Польське королівство.

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда ( Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. 

Практичне завдання:

 •  внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Грюнвальдську битву, утворення Польського колівства;
 • позначити на контурній карті місце Грюнвальдської битви, територію Польського королівства.

§27, запитання і завдання стор. 195, 1 – 10 (усно).  Вивчити дати

С 169 - 171

48

22

 

 

Знаю:

 • час гуситських війн, утворення Польського, Угорського, Чеського королівств;
 • території Польщі, Угорщини, Чехії.

Розумію:

 • поняття «гусити», «гуситські війни».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Польського, Угорського, Чеського королівств, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • показати на карті території Польського, Угорського, Чеського королівств, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;
 • обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Угорське та Чеське королівства. Гуситські війни.

Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії. Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Угорського, Чеського королівств, гуситські війни, правління володарів держав Східної та Центральної Європи
 • ; позначити на контурній карті території Угорського, Чеського королівств, територію поширення гуситського руху і гуситських воєн;
 • Виявити в пам'ятках культури народів Центрально – Східної Європи прояви Візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

§ 28 запитання і завдання стор. 203

49

23

 

 

Знаю:

 • час монгольської навали на Східну Європу, утворення Золотої Орди, Новгородської боярської республіки;
 • території Новгородської боярської республіки, Золотої Орди, напрямки походів монголів.

Розумію:

 • наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;
 • поняття «боярська республіка».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Новгородської боярської республіки, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • показати на карті території Золотої Орди, Новгородської боярської республіки;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;
 • обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Монгольська навала на Русь. Новгородська боярська республіка

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст. Практичне завдання

 • : внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Новгородської боярської республіки,, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • позначити на контурній карті території Золотої Орди, Новгородської боярської республіки.

§ 29 запитання і завдання стор. 213

1 – 4,7 усно;  5,6,8 письмово.

Вивчити дати

 

50

24

 

 

Знаю:

 • час утворення Великого князівства Московського;
 • території Московської держави.

Розумію:

 • наслідки панування монголів (Золотої Орди) для суспільств Східної Європи;
 • поняття  «боярська республіка».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про утворення Великого князівства Московського, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • показати на карті Великого князівства Московського;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів держав Східної Європи;
 • обґрунтувати думку про взаємодію та зіткнення на теренах Центрально-Східної Європи візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Московська держава

Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст. Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Великого Московського князівства, правління володарів держав Східної та Центральної Європи;
 • позначити на контурній карті території, Великого князівства Московського.

§ 30 запитання і завдання стор.  222.

 

Вивчити дати

 

51

25

 

 

Знаю:

 • час утворення Оманської імперії, падіння Константинополя;

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про падіння Візантійської і становлення Османської імперії;
 • показати на карті території Османської імперії, напрямки завойовницьких походів турків - османів;
 • охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику правителів Османської імперії.

 

Османська імперія

 Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Османської імперії, падіння Константинополя;
 • позначити на контурній карті території Османської імперії, напрямки завойовницьких походів турків-османів.

§ 32, запитання і завдання стор. 235,  1 – 10 (усно).

Вивчити дати

52

26

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Країни Центральної та Східної Європи в Х – ХV ст.»

 

 

Історія України (д.з за підручником В.С.Власов, 2016)

 

РОЗДІЛ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

 

Підготовка до уроку узагальнення за темою стор 188 – 192 підручника

№ з/п

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З

Ф

53

27

 

 

Знаю:

 • час входження українських земель до складу різних держав;
 • територію русько-українських земель у складі різних держав.

Розумію:

 • інкорпорацію (включення) руських князівств до складу сусідніх держав як обмеження владних повноважень місцевих правителів;

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав;
 • показати на карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав; місця подій, що визначали процес інкорпорації князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав.

Українські землі у складі інших держав в XІV – XV ст.

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав;
 • позначити на контурній карті території українських удільних князівств у складі сусідніх держав, місця подій, що визначали інкорпорацію князівств південно – західної Русі в XІV – XV ст до складу сусідніх держав.

§ 22  с 155 – 159 Запитання і завдання стор. 163 № 2(письмово)

 

54

28

 

 

Знаю:

 •  дату Кревської унії;
 • територію русько-українських земель у складі різних держав.

Розумію:

 • наслідки ліквідації удільних князівств для українського суспільства;
 • поняття «унія», «шляхта», «магнат».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про опір руських князів політиці централізації;
 • визначити причини та наслідки Кревської унії для української спільноти.

Кревська унія та її наслідки

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  Кревську унію);
 •  позначити на контурній карті території українських удільних князівств у складі сусідніх держав, місця подій, що визначали інкорпорацію князівств південно – західної Русі в XІV – XV ст до складу сусідніх держав.

 

§ 22  с 159 -162 Запитання і завдання стор. 163 № 1 -  (письмово)

3 – 6 усно

55

29

 

 

Знаю:

 • утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;

Розумію:

 • причини утворення незалежного Кримського ханства і встановлення над ним протекторату Османської імперії;
 • поняття  «султан».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, опір руських князів політиці централізації, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;
 • показати на карті територію Кримського ханства;
 • охарактеризувати господарство, політичний устрій та культуру Кримського ханства, повсякденне життя його населення (знаті й простолюдинів / кочовиків і осілого люду).

Кримське ханство

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства. (оглядово).

Практичне завдання: 

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;
 • позначити на контурній карті територію Кримського ханства.

§ 23

Запитання і завдання стор. 133- №  2, 4, 5 6 (усно); 1,3  письмово

56

30

 

 

Розумію:

 • роль у житті давньоукраїнського суспільства різних соціальних верств і етнічних груп;
 • європейський характер культури русько-українського суспільства княжої доби;
 • поняття «унія», «шляхта», «магнат», «магдебурзьке право».

Умію:

 • визначити особливості господарського і культурного розвитку, зокрема розвитку міст на магдебурзькому праві; організації суспільства та влади в українських князівствах, що входили до складу Литовсько-Руської держави / Королівства Польського.

Суспільство на теренах України в XІV–XV ст.

 Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Практичне завдання:

 • порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел) правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV XV ст. представників різних станів, верств і етносів

§ 24

Запитання і завдання стор. 176 - 177- № 1, 5, 6 (усно); 2 - 4  письмово.

 

 

57

31

 

 

Знаю:

 • Суспільний устрій та суспільне життя на теренах України в XІV–XV ст.;

Розумію:

 • інкорпорацію (включення) руських князівств до складу сусідніх держав як обмеження владних повноважень місцевих правителів;
 • наслідки ліквідації удільних князівств для українського суспільства;

Умію:

 • визначити особливості організації суспільства та влади в українських князівствах, що входили до складу Литовсько-Руської держави / Королівства Польського;
 • визначити причини та наслідки Кревської унії для української спільноти.

Практична робота № 5

«Суспільство і влада в руських удільних князівствах, Кримському ханстві, Великому князівстві Литовському та Королівстві Польському в XV ст.

Практичне завдання:

 • зіставити організацію суспільства (соціальну стратифікацію) і влади (державний устрій) у руських удільних князівствах, Кримському ханстві, Великому князівстві Литовському та Королівстві Польському в XV ст.;
 • порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел) правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV XV ст. представників різних станів, верств і етносів

 

§ 26

58

32

 

 

Умію:

 • визначити особливості господарського і культурного розвитку, зокрема розвитку міст на магдебурзькому праві;
 • укласти історичний портрет русько-українського діяча XIV–XV ст.

Культура XІV–XV ст

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.

Практичне завдання:

 • скласти історичний портрет Костянтина Острозького

§ 25 Запитання і завдання стор. 184- № 1, 3 - 6 (усно); 2   письмово.

Підготуватись до т.о.

 

59

33

 

 

Знання, розуміння та вміння з розділу 5.

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»

 

Історія всесвітня (д.з за підручником І.Я. Щупак, 2016)

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

з/п

  уроку

Дата

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема уроку

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З

Ф

60

27

 

 

Знаю:

 • дату розколу християнської церкви;
 • межі поширення впливу католицької та православної церков.

Розумію:

 • основні відмінності між католицизмом і православ’ям;
 • роль вчення Томи Аквінського у формуванні європейської правової системи;
 • поняття «єретик», «інквізиція», «Альбігойські війни».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про розкол християнської церкви;
 • межі поширення впливу католицької і православної церков;
 • обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту.

Могутність середньовіч-ної церкви

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Фома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

 Практичне завдання:

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  розкол християнської церкви;
 • позначити на контурній карті межі поширення впливу католицької і православної церков.

§ 24, запитання і завдання стор. 172, 1 – 8 (усно). Вивчити дати

61

28

 

 

Знаю:

 • час винайдення книгодрукування;
 • основні наукові й технічні досягнення Середньовіччя;
 • університетські центри Середньовіччя.

Розумію:

 • значення книгодрукування для розвитку європейської культури;
 • історичне значення технічних досягнень Середньовіччя; наукових праць (відкриттів і винаходів) Роджера Бекона, Йоганна Гутенберга, П’єра Абеляра та ін.;
 • поняття «університет.

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про книгодрукування;
 • показати на карті університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження;
 • обґрунтовано оцінити вплив церкви на культуру й освіту;
 • визначити причини і наслідки виникнення університетів.

Освіта і наука в Середні віки

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  винайдення книгодрукування;
 • позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження;
 • створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»

Опрацювати § 22  запит с 161

 §23. Запитання і завдання стор. 164, 1 – 4 (усно). Вивчити дати.

62

29

 

 

Знаю:

 • хронологічні межі Раннього Відродження;
 • історичне значення художньої творчості Данте, Петрарки, Боттічеллі, Донателло та ін;

Розумію:

 • поняття «вітраж», «університет», «Раннє Відродження», «гуманізм», «романський стиль», «готичний стиль».

Умію:

 • розпізнати будівлі (храми) романського і готичного стилів;
 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про поширення романського і готичного мистецьких стилів, раннє Відродження;
 • визначити причини і наслідки виникнення університетів; поширення ідей гуманізму і культури Раннього Відродження.. 

Зародження Гуманізму

Раннє Відродження. Гуманізм.

Практичне завдання:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про  Раннє Відродження;

§ 25, запитання і завдання стор. 177, 1 – 8 (усно).  Вивчити дати

63

30

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня;
 • підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи»

Практична робота № 3 «Матеріальний і духовний світ людини Середньовіччя»

§26, запитання і завдання стор. 184, 1 – 6 (усно),  7 – 8 за бажанням.

Повторити вивчене протягом теми.

64

31

 

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя»

 

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)

65

32

 

 

Знаю:

 • території середньовічного Китаю.

Розумію:

 • значення культурних досягнень середньовічного Китаю  для формування європейського культурного простору;
 • поняття «Піднебесна імперія».

Умію:

 • показати на карті території середньовічних Китаю та Японії;
 • розповісти про пам’ятки культури Китаю та Японії епохи Середньовіччя.

Китай та Японія

 

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Японія.

§ 33 стор.241 - 244, запитання і завдання стор. 245,  6 - 8, 9,11 (усно вибірково), 10 (письмово, за бажанням)

Вивчити дати

.

66

33

 

 

Знаю:

 • території середньовічної Індії.

Розумію:

 • значення культурних досягнень середньовічної Індії для формування європейського культурного простору;
 • поняття «каста», «індуїзм».

Умію:

 • показати на карті території середньовічних Індії;
 • розповісти про пам’ятки культури Індії епохи Середньовіччя.

Індія

Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури.

§ 33 стор.236 - 240, запитання і завдання стор. 245,  1 – 5, 9,11 (усно) , 10 (письмово, за бажанням)

Вивчити дати

Повторити вивчене протягом теми.

66

34

 

 

Знаю:

 • території середньовічних Індії та Китаю.

Розумію:

 • значення культурних досягнень середньовічних Китаю та Індії для формування європейського культурного простору;
 • поняття «Піднебесна імперія», «каста», «індуїзм».

Умію:

 • показати на карті території середньовічних Індії, Китаю та Японії;
 • розповісти про пам’ятки культури Індії, Китаю та Японії епохи Середньовіччя

Практична робота № 4

«Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії;

підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору»

 

Історія України (д.з за підручником В.С.Власов, 2016)

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

67

68

34-35

 

 

Розумію:

 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного життя русько-українського, візантійського і європейських суспільств.

Умію:

 • встановити цивілізаційні здобутки русько-українського суспільства в період Середньовіччя;
 • визначити внесок русько-українського суспільства ІХ–ХV ст. в загальноєвропейську культурну спадщину;
 • порівняти типові процеси і явища європейської та української історії доби Середньовіччя;
 • розкрити особливості українського середньовіччя (порівняно з історією тогочасної Візантії та Західної Європи).

Історія Русі – України в контексті епохи Середніх віків.

 

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

Практичне завдання:

 • на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах

 

Примітка.  Практичні заняття є обов’язковими. Практичні і творчі роботи виконуються за вибором як учителя, так і учнів. Вони можуть відбуватися у різних формах як на окремому етапі уроку, так і протягом всього уроку. Важливо, щоб учні залучалися до різноманітних видів діяльності ( Оновлені програми з історії). Жовтим кольором виділено уроки з історії України, зеленим – з історії всесвітньої.

 

docx
Додано
27 серпня
Переглядів
624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку