28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно - тематичне планування із зарубіжної літератури для 6 класу виконано згідно з вимогами програми та з урахуванням предметних і ключових компетентностей.

Перегляд файлу

Зарубіжна  література. 6 клас

Програма: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА програма для загальноосвітніх навчальних закладів 59 класи (2012 р. зі змінами 2015-2017рр.)

Підручник: Зарубіжна література 6 клас О.М. Ніколенко, Т.М. Конєва, О.В. Орлова (2014 рік)

 

Вступ (2 години)

П/П

Дата

уроку

Тема уроку

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

 

1.1

 

Література як вид мистецтва.

 (ТЛ) Художній образ, початкові поняття про традиційний  образ, вічний образ. 

(ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві.

(УС) Традиційні образи українського і зарубіжного фольклору .

(ЕК) Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.

Ключові компетентності

Учень (учениця):знає та розуміє роль культурних традицій у державному поступі (НЛ-2);усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):виявляє ознаки різних видів мистецтва, встановлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів  мистецтва);виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляє їхні специфічні риси.

 

 

2.2

 

Художній образ. Вічні образи в літературі й мистецтві.

 

Міфи народів світу (7 годин)

3.1

 

Поняття про міф. Основні тематичні групи  міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів. 

(ТЛ) Початкове поняття про міф, мотив. Поглиблення поняття про образ  (міфологічний образ).

(ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

(УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили).

(ЕК) Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка.

 

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює єдність людини й природи (НЛ-1);оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2);визнає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3);усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;дає визначення поняття «міф», відрізняє його від казки;називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив – реалізація теми);називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів; переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває їхній загальнолюдський зміст;характеризує популярні міфологічні образи, розкриває втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст  міфологічних образів;зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлює власне ставлення до них.

 

4.2

 

Грецькі міфи. Міф про Прометея. Велич подвигу Прометея, його самопожертва заради людей

 

5.3

 

Міфи про Геракла  «Лернейська Гідра» ,  «Авгієві стайні».              

 

6

 

Урок позакласного читання № 1

Грецькі міфи. Дедал та Ікар. Пігмаліон.

 

7.4

 

Урок позакласного читання № 2 Грецькі міфи. Нарцис. Орфей і Еврідіка

 

8.5

 

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи

 

9.6

 

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет

 

10.7

 

Втілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

 

11

 

Розвиток мовлення № 1   Складання власного міфу .(Письмово)

 

12

 

 

Контрольна  робота

№ 1 за темою «Міфи народів світу»

 

Мудрість байки (3 години)

13.1

 

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

 (ТЛ) Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ)

 (ТЛ) Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ).

(ЛК) Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І.А. Крилова у мистецтві.

(УС) Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.

(ЕК) Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І.А. Крилова. 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):критично оцінює суспільні вади, виявляє готовність обстоювати власну думку (НЛ-1);цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2);усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів; розкриває специфіку художньої структури байки; пояснює мораль  байок, визначає її в прочитаних творах; розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови; зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє в них схожість і відмінності; характеризує алегоричні образи байок, виявляє в них прихований зміст; називає українські байки, у яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.).

 

14.2

 

Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і лисиця», «Мурашки й Цикада» (2-3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Втілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа. .

Особливості читання байок

« В Езопа вчиться добрі люди…»

 

15.3

 

 Іван Андрійович Крилов (1769-1844). «Квартет»,  «Бабка й Муравель», «Вовк і Ягня» (1-2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І.А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

Особливості читання байок

Словникова робота:к

вартет та ін..

16

 

Контрольна робота № 2 за творчістю. І Крилова, Езопа

 

Пригоди і фантастика (16 годин)

17.1

 

Великий мрійник. (короткі відомості про життя і творчість французького письменника Ж.Верна)

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман),

 (ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман), повість. Композиція.

(ЛК) Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві. 

(УС) М.В. Гоголь і Україна, музеї М.В. Гоголя в Україні  (Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. В. Гоголя.

(ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи)  у творах Ч. Діккенса і М.В. Гоголя.

 

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ -1);обстоює демократичні цінності  (НЛ -2);оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ -4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна (або «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона);розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна (або Р.Л. Стівенсона); визначає роль описів природи у творі Ж. Верна (або Р. Л. Стівенсона);характеризує образ Діка Сенда (або Джима Хокінса), порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя; визначає ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»; простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати; висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни); знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті; розповідає про зв’язки М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці); виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.); характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»); інтерпретує окремі епізоди повісті М. В.  Гоголя; висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів; визначає особливості композиції творів; знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів; коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;

називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них.

Століття морських подорожей

 

18.2

 

Жуль Верн (1828-1905). «П'ятнадцятилітній капіт» ан.  Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна.

 

19.3

 

Образ Діка Сенда, моральні якості героя,  його мужність і людяність.

 

20.4

 

Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі.

Історія рабства

21.5

 

Перемога справедливості над неправдою та злом у романі Ж. Верна «Пятнадцятирічний капітан»

 

22.6

 

 Описи природи. Розвиток мовлення № 2  Особливості побудови опису. Усний докладний переказ тексту, що містить опис (усно)

Літературна гра «хто це?»

23.7

 

Чарльз Діккенс (1812-1870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа як можливість осягнути своє життя.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман), повість. Композиція.

(ЛК) Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві. 

(УС) М.В. Гоголь і Україна, музеї М.В. Гоголя в Україні  (Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. В. Гоголя.

(ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи)  у творах Ч. Діккенса і М.В. Гоголя.

 

 

 

 

24.8

 

 Динаміка образу Скруджа, причини деградації головного героя, мотиви його духовного переродження.

 

25.9

 

Сюжет і композиція повісті.

 

26.10

 

 Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні). 

 

27.11

 

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції і

звичаї у творі.

 

28.12

 

 Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. 

Традиції

Рольова гра

29.13

 

 Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки). 

 

«Різдвяні дива»

«Чому ми любимо читати пригодницькі твори?»

Причини популярності твору втілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві. 

30.14

 

  Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч. Діккенса і М. В. Гоголя.

Памятка «Як працювати над роздумом»

31.15

 

Урок – віртуальна подорож М. В. Гоголь і Україна, музеї М. В. Гоголя в Україні  (Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон).

 

32.16

 

 

 

Контрольна робота № 3

 Контрольний твір – роздум

 

33

 

Урок позакласного читання

Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Острів скарбів». Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі. Система образів (Джим Хокінс і його товариші), пірат Сільвер та ін.). Моральні цінності.

 

 

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ (12 годин)

34.1

 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон». Висміювання підлабузництва, самоприниження, чиношанування.  Діалог як основна форма розкриття сюжету.

 (ТЛ) Гумор, іронія, художня деталь, підтекст.

(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

(УС) А.П. Чехов і Україна. В.Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А.П. Чехова і В.Г. Короленка  в Україні. (ЕК) Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

 

 

 

(ТЛ)  художня деталь, підтекст.

(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

(УС) А.П. Чехов і Україна. В.Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А.П. Чехова і В.Г. Короленка  в Україні.

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1);визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2);усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;пояснює символічний зміст назв творів;дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси поміж ними;зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором).

 

 

Конфлікт

Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними.

35.2

 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон». Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

36.3

 

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету.

 

37.4

 

Антон Павлович Чехов (1860-1904).  «Товстий і тонкий». Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

 

38.

 

Розвиток мовлення. Введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

 

39.5

 

Джек Лондон (1876-1916).  «Жага до життя».

Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі.

«любов до життя»

«жага до життя»

 

40.6

 

 «Жага до життя».

Характеристика героїв твору. Описи природи та їх роль у тексті. Значення назви оповідання.

 

41.7

 

Джек Лондон (1876-1916).  «Жага до життя».

Описи природи та їх роль у тексті.

Сонце тьмяне – сонце яскраве та ін..

42.8

 

Володимир Галактіонович  Короленко (1853-1921). «Сліпий музикант». Пошук головним героєм (Петро Попельський) свого місця у світі. Тема мистецтва.

 

43.9

 

Володимир Галактіонович  Короленко (1853-1921). «Сліпий музикант». Петро Попельський і Евеліна. Образ  Максима Яценка, твердість його переконань, увага і повага до інших

 

44.10

 

Володимир Галактіонович  Короленко (1853-1921). «Сліпий музикант». Українська природа, народні  образи й традиції в повісті.  

 

45.11

 

Урок – подорож Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

 

46.

 

 

 

 

Розвиток мовлення № 3

Написання листа авторові улюбленого твору

 

47.12

 

 

Контрольна робота № 4

Контрольний твір за творчістю

А.Чехова, Дж. Лондона, В.Короленка.

 

Поетичне бачення світу (6 годин )

48.1

 

 

 

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку. Відображення японських   уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми і широта художнього змісту хайку.

 (ТЛ) Хайку, поема, ліричний герой.

(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів. 

(ЕК) Елементи фольклору і міфів  у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.  

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1); емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ - 2); усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає твори поетів в українських перекладах та  іноземною мовою (за умови володіння нею); висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією; визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок); виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови.

 

 

49.2

 

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку.  Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.

 

50.3

 

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…».  

Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина).

 

51

 

Розвиток мовлення. Читання ліричних творів напам’ять (усно)

 

52.4

 

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…». Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

(ТЛ) Хайку, поема, ліричний герой.

(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів. 

(ЕК) Елементи фольклору і міфів  у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.  

 

 

53.5

 

Джанні Родарі (1920-1980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша.

 

54.6

 

Джанні Родарі (1920-1980). «Листівки з видами міст».  Листівки як символ широти світу і прагнення до його відкриття.

 

55

 

Урок позакласного читання № 3

Генрі Лонгфелло (1807-1882). «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

 

56

 

 

Контрольна робота № 5 за темою «Поетичне бачення світу»

 

 

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ (4 годин)

 

57.1

 

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». 

Поглиблення поняття про фантастику.

(ТЛ) Конфлікт.  Поглиблення поняття про фантастику.

(ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей.

(ЕК) Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі  та інших видах мистецтва

Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2);зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ -3);висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредері та Р. Шеклі;установлює сутність конфлікту поміж героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);характеризує образи майбутнього у творах письменників;зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому.

новела

58.2

 

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «Усмішка».  Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

 

59.3

 

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві.

 

60.4

 

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму.

 

61

 

Урок розвитку мовлення

Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі  та інших видах мистецтва.

 

 

62

 

 

Урок позакласного читання № 4

Рей Бредбері

«Все літо в один день»

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ (4 години )

63.1

 

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). «Брати Лев’яче серце»,  Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творах А. Ліндгрен.

 (ТЛ) Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман). (ЛК) Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.).

(УС) Твори сучасних письменників для дітей і про дітей. (ЕК) Утілення творів сучасної літератури у кіно, ілюстраціях та ін.

 Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі  кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2); осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

Учень (учениця):розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює в них кульмінаційні моменти;визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;

висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочианих творах;виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує про вибір життєвої позиції, моральні цінності; порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва. 

 

64.2

 

 

 

 Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). «Брати Лев’яче серце».  Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

 

65.3

 

Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки». Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.

 

66.4

 

Крістіне Нестлінґер (нар. 1936). «Конрад, або Дитина з бляшанки».  Конрад і його становлення у світі.

(ТЛ) Поглиблення понять про повість (психологічна повість, повість-казка), роман (фантастичний роман). (ЛК) Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.).

(УС) Твори сучасних письменників для дітей і про дітей.

(ЕК) Утілення творів сучасної літератури у кіно, ілюстраціях та ін.

 

67

 

Сучасна  українська література для дітей і про дітей.

Фентезі в різних видах мистецтва (література, кіно, живопис та ін.),

 

68

 

Контрольна робота  № 6 за творчістю Крістіне Нестлінґер, Астрід Анна Емілія Ліндґрен

 

 

ПІДСУМКИ (2 години)

 

69

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Учень (учениця):

знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);

демонструє вміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо).  

 

 

70

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Для вивчення напам’ять

І.А Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)

 

docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
857
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку