Календарно - тематичне планування з англійської мови 11 клас ІІ семестр зі змістовими лініями "English 11" О.Д.Карп'юк

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з англійської мови зі змістовими лініями 11 клас ІІ семестр для підручника "English 11" О. Д. Карп'юк ( Тернопіль " Лібра Терра " 2017 )

Перегляд файлу

 

Календарно - тематичне  планування

з англійської мови

11 класу Ніжинської ЗОШ I-III ступенів № 7 

1І семестр  2018 – 2019 н. р.

Учитель  Жимань Людмила Іванівна

Програма:      Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим

                          вивченням іноземних мов 10-11 класи», К., 2017 р.

         Підручник:    «English 11»  авт. О.Д. Карп’юк (Тернопіль «Лібра Терра» 2017)

 

№ з/п

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

 

Повто рення

Еколо гічна безпека та сталий розви ток

Громадянська відпові даль ність

Здоров'я  і безпека

Підпри ємли    вість та фінан сова грамо тність

фонети ка

лексика

грама тика

аудію вання

чита ння

письмо

 

47.

15.01.18

Наука і технічний прогрес. Природа і  довкілля 

Людина і довкілля ст.132-133

 

Аналі зує вплив науко во-техніч ного прогресу на життя людини і дов кілля

 

 

 

 

 

                Вимова нової лексики

Advance, breakdown, existence, fossil, fuel, implication, radiation, reduction, survival, yield, global warming, greenhouse gas, ozone layer, to preserve, consequent, nuclear, despite smth, in this respect, become commonplace, cope with smth, keep pace with, strive for perfection

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр.1 ст.132

 

 

 

 

Впр.2 ст.133

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні винаходи

48

17.01.18

 Досягнення науки і техніки               ст.133-136

Обгово рює важ ливість сучас них технологій для виріше ння 

еколо гічних проблем

 

 

 

Вимова нової лексики

To redefine, to pursue, irrelevant, a frustration, an application

 

Впр.3(а) ст.133-136

Впр.3 (а) ст.133-136

 

 

49

17.01.18

Що відбувається з нашим довкіллям              ст.136-139

 

 

Дискутує довкола питання впливу сучасних техноло гій на здоров'я людини

 

Вимова нової лексики

Pollution, to cause, harmful, to prevent, flooding, exhaust, fume

Прикметники-винятки little-less-the least etc

 

Впр.6 (b) ст.137 ст.138

Впр.6 (b) ст.138

 

50

22.01.18

   Вплив науково-технічного прогресу на життя людей і довкілля  ст.140-141           

 

 

Оцінює позитив ні та негативні наслідки певних винахо дів на життя людини

 

 

Vocabulary point ст.139

Модальне дієслово ought  to

 

Впр.1,2 ст.139

Впр.1 ст.139

Модаль ні дієслова

51

24.01.18

Складові частини довкілля         ст.142-143

Сприй має при роду як цілісну систему

 

 

 

Вимова закінчення   -ed

 

Пасивний стан

 

Впр.2,3 ст.142 Впр.4 ст.143

Впр.1 ст.142 Впр.5 ст.143

Активний стан

52

24.01.18

Проблеми екології і здоровя людини

ст.144-145

 

Оцінює значення етичного споживання (екопро дукти, екотова ри) для навколишнього середовища

 

 

Вимова нової лексики

Acid rain, extinction,

a particle, shortage, waste disposal, to escape, to react, damaging

Інфінітив

Впр.3 ст.144

Впр.2 ст.144 Впр.4,5 ст.145

Впр.1 ст.144

Склад. mind-map

Питальні слова

53

29.01.18

Шляхи розв’язання екологічних проблем            ст.146-148

Презен тує та обгрун товує проекти щодо збереження довкіл ля та забезпе чення його сталого розвит ку

 

 

 

Вимова нової лексики

Interference, pesticides, to complain, convince, dig, persuade, remind, harmful, renewable, sustainable

Інфінітив

 

Впр.2 ст.147 Впр.3 ст.148

Впр.3 ст.148

 

54

31.01.18

 Організації по захисту навколишнього середовища            ст.151-153          

 

 

 

Аналізує та оцінює шляхи фінансу вання розвитку науки і техніки

 

 

Пасивний стан

 Впр.3,4 ст.152-153

Впр.1 ст.151 Впр.5 ст.153

 

 

55

31.01.18

ГМО-продукти – за чи проти          ст.154-157

 

 

 

Обговорює пози тивні та негатив ні наслід ки від пе вних ви находів

Вимова особо вих форм дієсло ва

 to be

Вивчена лексика

Пасивний стан

Текст для аудію-вання

 Впр.1,4-6 ст.154-157

Впр.4 ст.156

Дієслово to be

56

05.02.18

Твій внесок у захист довкілля. Есе     

ст.157-160

 

Обговорює свою роль у сучасно му техноло гічному середо вищі

 

 

 

Discursive, subsequently

 

Текст

 Впр.7 ст.158 Впр.7(b) ст.159

 

Правила написання есе Вводні слова

57

07.02.18

Екологія мого міста. Зміни клімату                 ст.161-164

 

Описує види еко - туризму

 

 

 

Вимова нових слів

Shrinking, irreparable, projections, to knock down

Впр.2 ст.161

Впр.3 ст.162

Впр.4 ст.163

Впр.1 ст.161

 

58

07.02.18

Узагальнюю че повторення

 

 

 

 

 

Узагальнення лексики з теми

Пасивний стан. Систематизація часових форм

 

Презен-тація творчих робіт

Тестові завда-ння

Неправильні дієслова

 

59

 

12.02.18

Мистецтво

Жанри мистецтва   ст.165-168

 

 

Вислов лює власне ставлен ня до розмаїт тя видів сучасно го мистецтва

 

 

 

Вимова  форм неправильних дієслів

 

To make smb gasp, affect, absorb, be sinking out of sight, put into words, catch smb’s breath, feel a lump in smb’s throat, enliven, pore over smth with delight, sheer surprise, floating, shadow, discord, victims, arrangements, significant

 

 

Впр.4 ст.165

 

Впр.2-4 ст.165

 

Впр.5 ст.168

 

Минулий неозначений час

60

14.02.18

Твори живопису            ст.169-170

 

Вислов лює влас ні почу ття та емоції виклика ні творами ми мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

14.02.18

Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини                ст.171-172

 

 

 

Диску тує довкола впливу мистец тва на емоцій ний стан людини

 

Lots of twists and turns, gripping, utterly believable, predictable

Текст для аудію-вання

Опис творів живо-пису

Впр.6-8 ст.169 Впр.10 ст.170

 

Будова розповідних речень

62

19.02.18

Видатні англійські митці                   ст.173-175

Вислов лює власні почуття та емоції виклика ні твора ми мис тецтва

Форму лює особисті цінності

 

 

Вимова ing закінчення

 

Дієпри-кметник ст. 173 впр.1 ст.174 впр.3

 

Впр.2 ст.173 Впр.7 ст.175

Впр.4,5 ст.174-175

Активний і пасивний стан дієслова

63

21.02.18

Всесвітньо відомі твори живопису ст.178

 

 

 

 

Лексика із тексту

 

Текст за вибо-ром учителя

Впр.5(a,b) ст.178

Опис картини

Прийменник  by        для орудного відмінка

64

21.02.18

Улюблений фільм ст.176-177

 

 

 

Обгово рює можливості замовлення квитків он лайн

 

Ст.173,

Вивчена лексика

Дієпри-кметник ст. 175 впр.6

Впр.2,3 ст.176

Впр.1 ст.176 Впр.4,3 ст. 177

 

Характеристика фільму

65

26.02.18

Після вистави    ст.179-181 Театральні програми та афіші                    ст.181-183

Вислов лює власні почуття та емоції виклика ні твора ми мис тецтва

Пояснює правила поведін ки у закладах культури

 

 

 

Artistry, craftsmanship, failure, insight, performance, shape, confess, contemporary

Дієпри-кметник

Впр.6 ст.179

Впр.7 ст.179 Впр.1,2 ст.180

 

Характеристика вистави

66

28.02.18

Видатні українські митці ст.184-187

 

 

 

 

Still-life, water-mill

ст.184 впр.4

 

 

 

Впр.5 ст.185 Впр.1 ст.186

 

67

28.02.18

Кіномистец   тво. Фестивалі ст.188-192

 

 

Співвід носить можли вість відвіду вання культур них заходів із власною фінансо вою спромож ністю

Інтонація питальних речень

Вивчена лексика

 

 

Впр.4 ст.188 Впр.5,6 ст.189

Впр.4 ст.189

Будова питальних речень

68

05.03.18

Роль телебачення в сучасному суспільстві            ст.189-192

Форму лює особисті цінності

 

 

 

Інтонація спеціальних питань

 

Wh-питання

 

Впр.6 ст. 189-190 Впр.7-9 ст191-192

 

Питальні слова

69

07.03.18

Рецензія на улюблений витвір мистецтва

ст.193-195

 

 

 

 

 

Useful Phrases

ст.195 впр.5

 

 

 

Впр.1,2 ст.193 Впр.3 ст.194

Впр.4 ст.194

 

70

07.03.18

Узагальню  юче повторення

 

 

 

 

 

ст.196 впр.1

 

Дієпри-кметник ст. 196 впр.2

Впр.3 ст.197

Впр.4(a,b) ст.197

 

 

 

 

 

71

 

 

 

12.03.18

Молодь і молодіжна культура

Молодь та суспільство ст.199-201

 

 

 

 

Наво    дить   при клади особистого внеску в життя громади

 

 

 

 

Співвід носить власні культур ні потре би з можли востями сімейно го бюджету

 

 

 

Скорочені заперечні форми допоміжних дієслів часів групи Simple

 

 

 

To get dumped by, have a chat, get training on, handle calls, benefit, raise money for, exhausting, non-existent

 

 

 

 

 

 

 

 

Часи групи Simple

 

 

 

Впр.2 ст.199

 

 

 

Впр.1,2 ст.199

 

 

 

Впр.2(b) ст.201

 

 

 

Допоміжні дієслова часів групи Simple

72

14.03.18

Проблема СНІДУ в Україні                ст.202-205

 

Усвідомлює важ ливість толерантного ставлен ня до інших людей

 

Демонструє розу міння важливості благо дійної діяльно сті

Скорочені форми допоміжних дієслів часів групи Conti nuous

Addict, citizen, drug, government, hardship, participant, pregnancy, society, worldwide, transmitted, AIDS, HIV-positive, get-dumped

Часи групи Conti nuous

 

Впр.3 ст.202

Впр.4,5 ст.203

Впр.6 ст.204

Впр.7 ст.205

Допоміжні дієслова часів групи Conti nuous

73

14.03.18

Працевлаштування молоді       ст.206-209

Аналі зує влас ні бажан ня та по треби у контек   сті май бутньої професії

 

 

Оцінює фінансо

ві можли вості сучасних професій

Вимова суфіксів і префіксів

Self-confident, self-assured

Безособові форми дієслова ст. 208 впр.1

 

Впр.4 ст. 207 Впр.2 ст.208 Впр.1,4 ст.209

Впр.3 ст.207 Впр.3,5 ст.209

Словотво-рення, антоніми

74

19.03.18

Уміння керувати емоціями                   ст.210-214

 

 

Дискутує щодо впливу побуто вих проблем на емо ційний стан людини

 

3-тя форма неправильних дієслів

Anxiety, envy, handicap, rage, response, contented, vulnerable, to stunt

 

Часи групи Perfect

Впр.3 ст.211

Впр.1,2(а) ст.210

Впр.2(b) ст.211

Дієслова 3-ї форми

75

21.03.18

Проблеми молоді. Психологічна допомога             ст.215-216 ст.228-230            

 

 

 

Закінчення   -ing

Word File ст.215

Інфінітив і герундій

 

Впр.2 ст.215 Впр.3,4 ст.217

 

Частка to    з інфініти вом

76

21.03.18

Допомога молоді з боку влади        ст.220-221

 

Вислов лює свою громадянську пози цію щодо соціаль них викликів

 

 

Вимова суфіксів, префік сів

Word File ст.221

Словотво-рення

 

Впр.3 ст.230 Впр.4 ст.221

Впр.2 ст.215-216

 

77

02.04.18

 Молодіжний рух в Україні та у світі  ст.224-225

 

 

 

 

Ulcer, inhibition, to disrupt

 

Питальні речення

 

Впр.6-7 ст.224 Впр.8 ст.225 Впр.1-4 ст233-236

 

 

78

04.04.18

Молодіжні організації та громади ст.233-236

 

Вислов лює свою громадянську пози цію щодо соціаль них викликів

 

 

Інтона ція пита льних речень

Useful Phrases

 

Питальні речення

 

 Впр.1-4 ст233-236

Питан ня до окре мих речень

Будова питаль них речень

79

11.04.18

Узагальню юче повторення

 

 

 

 

 

Закінчення   -ed

ст.226-227

 

Пасивний стан

 

Впр.9 ст.226

 

 

80

11.04.18

Україна у світі

Суспільно-політичне життя в країні              ст.237-240

 

 

 

 

 

Усвідом лює роль України в міжнародних орга нізаціях

 

 

 

Solemnly, self-determination, anthem, awareness, court, disarmament, division, law official, sovereignty, vote, to declare, elect, proceed, proclaim, vest, executive, judicial, legislative, long-cherished, supreme

 

 

Впр.2 ст.237

 

Впр.2 ст.237 Впр.4 ст.240

 

Впр.3 ст.239

 

Особові форми дієслова to be

81

16.04.18

Декларація про державний суверенітет України               ст.244-247

 

Вислов лює свою громадянську пози цію щодо соціаль них викликів

 

 

 

Embarrass, bore, exhaust, excite

Безособові форми дієслова Впр.1 ст.246

 

 

 

 

82

18.04.18

Конституція – основний закон України             ст.249-251

Демонструє розу міння ці нностей культурного розмаїт тя та потреби жити разом у мирі

 

 

 

 

Alternative, equality, circumstances, fair trial, private ownership, to comprise, fight, restore, settle, civilized, considerable, permanent, be concerned with, be in power

 

Безособові форми діє-слова

Усне по-відомлення про Раду Єв-ропи і Україну. ст.250 впр.5

Впр.2 ст.251 Впр.4 ст.249

Впр.1 ст.251

Безособові речення

83

18.04.18

Представни цькі місії за кордоном

ст.241-243

 

 

 

Демонструє розу міння важливості благо дійної діяльно сті

Інтона ція питаль них речень

Policy and politics. Join and unite

 

 

Впр.6,7 ст.241 Впр.1,2,8 ст.242

 

Типи питань

84

23.04.18

Міжнародні організації: Рада Європи, ООН ст.253-254

 

 

 

 

 

Enlarge, reconcile

Типи питань

 

Впр.4 ст.254

Впр.3 (b) ст.253

Вживан ня неозначеного артикля

85

25.04.18

Міжнародні організації: UNESCO, UNISEF cт.253

 

 

 

 

Вимова назв міжна родних організацій

 

 

Текст за вибо-ром учителя

Вибо ри Прези-дента Украї ни (тези)

Впр.3 (b) ст.253

 

86

25.04.18

Вибори в Україні ст.255-256

 

 

 

 

 

Poll, cubicle

Герундій

 

Впр.1,3 ст.255-256

Впр.2,4 ст.256

Присвійні займен ники

87

02.05.18

Міжнародні освітні програми ст.258-260

 

Демонст рує обізна ність з міжнародними освітніми програмами

 

Обговорює та оцінює фінансо ві перспе ктиви на майбут нє навча ння

 

Retain, irrespective of

 

 

Впр.6 (а),5 ст.258

Впр.6 (b) ст.258

 

88

02.05.18

Державний устрій України   ст.267-269

 

 

 

 

 

ст.260 впр.7(b)  ст.267 впр.1

 

Безособові форми діє-слова

Впр.3 ст.268

 Впр.4 ст.269

 Впр.2 ст.268

Граматичні часи

89

02.05.18

Політичний устрій Великобританії та США

 

 

 

 

 

Bills, justice, to declare

 

 

Презентація

Текст

Завдання на картках

 

90

05.05.18

Узагальнююче повторення

 

 

 

 

 

Лексика попередніх уроків

Вивчені структури

 

 

Завдан ня на картках

 

91

07.05.18

Контроль аудіювання

92

14.05.18

Контроль читання

93

16.05.18

Контроль письма

94

16.05.18

Контроль говоріння

95

21.05.18

Узагальнююче повторення

96

23.05.18

Узагальнюючий урок

97

23.05.18

Узагальнювально-підсумковий урок

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Москаленко Герман
  ludmila Ivanovna am besten lehrer
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
11 січня 2019
Переглядів
4488
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку