Календарно - тематичне планування з літературного читання для інклюзивного класу ЗПР 4кл І семестр

Про матеріал

Підручник. Літературне читання : підруч. для 4-го кл. загальносв. навч. закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2016. – 176 с. : іл.

Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості (виключення), що є наслідком негативного ставлення до поняття різноманітності. Відправною точкою цього поняття є переконання, що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для більш справедливого суспільства.

Перегляд файлу

                                         Літературне читання

     Підручник. Літературне читання : підруч. для 4-го кл. загальносв. навч. закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2016. – 176 с. : іл.  

                                              2,5 год на тиждень        І семестр    

з/п

Дата

                    Зміст уроку

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

 

 

Усна народна творчість.

 

 

 

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвивати розуміння змісту легенди про життя колись, про історичне минуле нашого народу.

 

 

 

 

 

 

Формувати вміння розрізняти твори про історичне минуле за жанрами: оповідання, казка, легенда.

 

 

 

 

Розвивати наочно-образне мислення через емоційне сприймання прочитаних легенд про історичне минуле нашого народу.

 

 

 

 

Мовленнєвий розвиток.

Вправлятися в умінні розрізняти у легендах елементи роздумів, розповіді, опису.

 

1

 

 Усна народна творчість. Малі фольклорні форми: прислів’я, приказки, лічилки.

Знає кілька прислів’їв, розуміє їх зміст та усвідомлює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв;

2

 

Усна народна творчість. Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, усмішки.

Учень (учениця):

уміє самостійно та з допомогою вчителя виконувати творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту);

користується прийомами складання казок, загадок, лічилок; римованих рядків;

 

3

 

Легенда як твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастикою. Легенди. «Тополя» (Народна легенда)

практично розрізняє легенду від інших жанрів; усвідомлює її відмінність від казки; називає героїв легенд, їхні риси особистості

4

 

Урок позакласного читання №1. Орієнтовний зміст книжки. «З чистого джерела народної мудрості».  Народні пісні та ігри.

усвідомлює, що читання є важливим джерелом знань, задоволення пізнавальних інтересів, цікавого дозвілля;

 

 

5

 

Герої легенд, їхні риси особистості. Самостійне визначення типу персонажа, власне ставлення до героїв твору, обґрунтування своїх думок Богдан Чалий. «Дума про Кия та його славний рід»

практично розрізняє легенду від інших жанрів; усвідомлює її відмінність від казки; називає героїв легенд, їхні риси особистості

6

 

Притчі. Розвиток умінь самостійно усвідомлювати та визначати тему і основну думку твору. Леонардо да Вінчі. «Лебідь»

практично розрізняє притчу від інших жанрів; усвідомлює її відмінність ; називає героїв притчі, їхні риси особистості

Розвиток емоційно-вольової сфери. Формувати вміння емоційно реагувати на зміст прослуханих та прочитаних творів (прози, байки, п’єси, науково-художньої і науково-популярної літератури, усної народної творчості, казок, поезії), виявляти й усвідомлювати свої почуття.

Формувати вміння відтворювати емоції, почуття героїв представлених у колі дитячого читання.

Формувати вміння емоційно висловлювати свої почуття по відношенню до героїв творів.

Продовжувати формувати вміння висловлювати елементарні узагальнені оцінні судження.

 

Розвиток особистості учня.

Формувати старанність в навчанні, взаємодопомогу, повагу до товаришів і до вчителів на матеріалі змісту прочитаних творів, почуття патріотизму, любові до людей і Батьківщини.

Формувати пошану до видатних культурних діячів, традицій українського народу.

 

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток словесно-логічного мислення.

Збагачення словникового запасу.

Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті.

Удосконалення умінь виконувати на слух сприйнятті інструкції учителя.

 

7

 

Народні соціально-побутові казки. Відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (чарівних). Українська народна казка «Золотий черевичок». (уривок напам’ять 35-40 слів)

співвідносить прочитаний твір з певним жанром: казка, вірш, оповідання, повість, повість-казка, байка, п’єса;

 

8

 

 Народний побут, місце події у соціально-побутовій казці. «Золотий черевичок» (продовження роботи над казкою). Переказ

розрізняє казку народну і літературну; прозові, поетичні, драматичні твори;

 

9

 

Контрольна робота №1. Аудіювання . «Ведмідь і павучок» (укр. нар. казка)

Учень:

- розуміє прослуханий текст різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення;

- переказує текст;

- виявляє своє ставлення до дійових осіб, їхніх вчинків.

- розуміє  та виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.

10

 

Урок позакласного читання №2  Коротка анотація до прочитаної книжки. Казка мудрістю багата. Побутові казки. «Мудра дівчина»

з допомогою вчителя складає коротку анотацію до прочитаної книжки (усно);

Розвивати вміння самостійно та за навідними запитаннями вчителя розповідати сюжети фольклорних казок, прозових творів.

 

Мовленнєвий розвиток.

Розвивати вміння складати короткі анотації до прочитаних творів.

Продовжувати формувати розуміння цілісного змісту творів та окремих його частин.

11

 

Мова соціально-побутової казки. Удосконалення навичок свідомого, правильного, виразного читання вголос із дотриманням основних норм літературної вимови. Киргизька народна казка «Злагода»

знає назви, сюжети 4-5 фольклорних казок,

 

Учень (учениця):

практично розрізняє народну соціально-побутову казку; називає місце події у казках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки; відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);

розрізняє фольклорну та літературну казку;

самостійно чи з допомогою пояснює спільне та відмінне у цих казках;

Розвивати вміння самостійно та за навідними запитаннями вчителя розповідати сюжети фольклорних казок

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвивати вміння аналізувати зміст соціально-побутових казок, здійснювати детальний розбір її за запитаннями; встановлення різноманітних зв’язків між предметами, подіями, які описані в казці.

Розвивати вміння розрізняти фольклорну та літературну казку.

Мовленнєвий розвиток.

Розвивати вміння висловити власне ставлення до дій персонажів казок та обґрунтувати його.

Вправлятися у відповідях на запитання вчителя за змістом соціально-побутових казок.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Формувати вміння емоційно реагувати на зміст прослуханої та прочитаної казки, виявляти й усвідомлювати свої почуття.

Розвиток особистості учня.

Розвивати вміння розрізняти вчинки персонажів казки, відділяти позитивне від негативного, співчутливо ставитися до персонажів, які потребують допомоги.

12

 

Підсумок за розділом «Усна народна творчість» 

повністю або частково користується загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; аналізувати, порівнювати тексти різних жанрів, персонажів; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя);

 

 

 

Поезія

 

 

13

 

Жанрові особливості віршів, їхня тематика. Тарас Шевченко — геніальний український поет і художник. Тарас Шевченко «Встала й весна…»

 

 

 

називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів;

з допомогою вчителя розрізняє вірші за емоційною тональністю;

самостійно чи з допомогою вчителя усвідомлює, як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння відрізняти оповідання від повісті.

Формувати вміння визначати основну думку твору.

Мовленнєвий розвиток.

Розвивати вміння відповідати на запитання вчителя за змістом оповідання, повісті.

Розвиток емоційно-вольової сфери та особистості.

Формувати вміння визначати тип персонажів (позитивні, негативні) і давати словесний аналіз їхніх учинків і мотивів поведінки.

 

14

 

Урок позакласного читання №3 Коротка анотація до прочитаної книжки. «Ми тебе не забули, Тарасе!» (за творчістю Т.Шевченка) «Вітер з гаєм розмовляє».

з допомогою вчителя складає коротку анотацію до прочитаної книжки (усно);

 

 

Мовленнєвий розвиток.

Розвивати вміння складати короткі анотації до прочитаних творів.

Продовжувати формувати розуміння цілісного змісту творів та окремих його частин.

15

 

Жанрові особливості віршів, їхня тематика. Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка. Тарас Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий…». (напам’ять)

називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів;

з допомогою вчителя розрізняє вірші за емоційною тональністю;

самостійно чи з допомогою вчителя усвідомлює, як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі).

Мовленнєвий розвиток.

Продовжувати розвивати вміння називати ознаки вірша як жанру.

Вправлятися у читанні ліричних віршів із різною силою голосу, зміною темпоритму та тону.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Формувати вміння розрізняти вірші за емоційною тональністю.

 

16

 

Почуття автора та засоби їхнє вираження у вірші.  Тарас Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…». Монографічне вивчення творчості Тараса Шевченка.

частково розуміє та пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвивати вміння знаходити в тексті епітети, порівняння, метафори.

Розвивати усвідомлення, того що з допомогою образних висловлювань створюється художній образ людини

17

 

Розвиток умінь самостійно усвідомлювати та визначати тему і основну думку твору; розуміти основний смисл описаних фактів, подій. Богдан Лепкий «Про життя і твори Тараса Шевченка» (уривок)

Учень (учениця):

усвідомлює, самостійно чи з допомогою вчителя визначає тему та основну думку твору; розуміє основний смисл більшості чи всіх описаних фактів, подій, вчинків, персонажів.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння встановлювати часові та причинно-наслідкові зв’язки на основі прочитаного за запитаннями вчителя типу: що сталося, коли..? Що сталося після того, як …? Чому це сталося?

Розвивати розуміння смислу описаних фактів, подій, вчинків персонажів літературних творів.

Мовленнєвий розвиток.

Продовжувати розвивати вміння розуміти діалоги персонажів літературних творів.

18

 

Контрольна робота №2 (комбінована). Навички читання мовчки (письмово)

Учень (учениця):

володіє навичкою читання  мовчки як загальнонавчальним умінням: сприймає, розуміє (під час читання, слухання) частковий або повний зміст творів (текстів) різних видів, самостійно чи за допомогою вчителя .  усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 85-90 сл./хв.;

Мовленнєвий розвиток.

Вправлятися в умінні читати  мовчки цілими словами та групами слів; самостійно бачити помилки та виправляти їх при читанні слів.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвивати вміння розуміти частковий або повний зміст творів.

Розвивати вміння здійснювати смислову здогадку, зв’язувати прочитане в єдине ціле.

 

19

 

Урок позакласного читання №4 Самостійне читання книги.  Творчість Івана Франка. «Дрімають села»

читає й усвідомлює зміст значних за обсягом творів (повісті, повісті-казки, біографічні твори): з допомогою вчителя визначає провідну тему твору, розуміє цілісний зміст твору та окремих його частин; визначає головних та другорядних персонажів.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Формувати вміння розрізняти вірші за емоційною тональністю.

 

20

 

Почуття автора та засоби їхнє вираження у вірші. Іван Франко «Сипле, сипле, сніг…»

самостійно чи з допомогою вчителя усвідомлює, як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі).

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Формувати вміння розрізняти вірші за емоційною тональністю.

 

21

 

Зміст твору і почуття читача/слухача під час читання/слухання. Василь Симоненко «Сама ж господарка на колії доріг…»

готується до виразного читання; за допомогою вчителя добирає та застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє ставлення до змісту твору (самостійно чи з допомогою вчителя).

 

Продовжувати розвивати вміння називати ознаки вірша як жанру.

Вправлятися у читанні ліричних віршів із різною силою голосу, зміною темпоритму та тону.

 

22

 

Засоби художньої виразності у творі.. Леся Українка — видатна українська поетеса. Леся Українка «Вже сонечко в море сіда…»

( напам’ять).

частково розуміє та пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Формувати вміння розрізняти вірші за емоційною тональністю.

 

23

 

Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання  Марко Вовчок «Надійшов теплий тихий рожевий літній вечір…»

готується до виразного читання; за допомогою вчителя добирає та застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє ставлення до змісту твору (самостійно чи з допомогою вчителя).

 

Продовжувати розвивати вміння називати ознаки вірша як жанру.

Вправлятися у читанні ліричних віршів із різною силою голосу, зміною темпоритму та тону.

 

24

 

Урок позакласного читання №5. Колективна дискусія за змістом прочитаного. А. Костецький про дружбу. «Краще з друзями – разом!»

бере участь у колективному обговоренні змісту прочитаного (уважно слухає й розуміє запитання вчителя, думки, міркування однокласників;

доповнює їхні відповіді, обстоює власну позицію);

дотримується норм культури спілкування під час дискусії; висловлює власні оцінні судження щодо прочитаного (самостійно чи з допомогою учителя).

Розвиток особистості учня.

Продовжувати виховувати культуру спілкування; виявляти повагу до однолітків під час комунікативної діяльності.

25

 

Біографії, автобіографії письменників для молодших школярів.  Леся Українка «Сосна»

називає основні теми та жанри творчості письменників, з якими неодноразово зустрічалися під час навчання (самостійно чи з допомогою вчителя);

складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова (самостійно чи з допомогою вчителя).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння запам’ятовувати та відтворювати епізоди з життя і діяльності письменників.

Мовленнєвий розвиток.

Продовжувати формувати вміння називати основні теми та жанри прочитаних творів.

Розвивати вміння складати невеликі розповіді про життєвий шлях письменника.

26

 

Біографія Ліни Костенко для молодших школярів.  . Ліна Костенко «Здивовані квіти»

називає основні теми та жанри творчості письменників, з якими неодноразово зустрічалися під час навчання (самостійно чи з допомогою вчителя);

складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова (самостійно чи з допомогою вчителя).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння запам’ятовувати та відтворювати епізоди з життя і діяльності письменників.

Мовленнєвий розвиток.

Продовжувати формувати вміння називати основні теми та жанри прочитаних творів.

Розвивати вміння складати невеликі розповіді про життєвий шлях письменника.

27

 

Авторський вибір слова у творах різних жанрів для діалогів, описів природи. Ліна Костенко «Красива осінь вишиває клени…». ( напам’ять).

з допомогою вчителя пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення.

Розвивати усвідомлення, того що з допомогою образних висловлювань створюється художній образ людини, природи, тварини.

28

 

Взаємозв’язки: письменниця – жанр.  Ліна Костенко «Осінній день, осінній день, осінній!..» 

з допомогою чи самостійно розрізняє, визначає елементарні жанрові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання

Продовжувати формувати вміння називати основні теми та жанри прочитаних творів.

 

29

 

Урок позакласного читання №6 Збірка творів, хрестоматія для позакласного читання. «Людина і природа». Вірші Л. Костенко

Учень (учениця):

самостійно чи з допомогою визначає орієнтовний зміст книжки, у т.ч. за типом видання, напр., збірка творів різних авторів про природу, авторська збірка казок і т. ін.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння розрізняти зміст книжок за типом видання.

 

30

 

Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно) 

самостійно або з допомогою переказує текст (детально або вибірково), з опорою на даний або колективно складений план, опорні сполучення слів, а також без опори на допоміжні матеріали.

Розвиток умінь складати простий переказ за заданою темою.

 

31

 

Взаємозв’язки: письменниця – талановита людина. Олеся Мамич. « Будночок із зірками».

 

з допомогою чи самостійно розрізняє, визначає елементарні жанрові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння розрізняти жанри: казки, оповідання, п’єси, байки, поезії.

Вправлятися у практичному розрізненні казок про тварин, чарівних казок, віршів, оповідань; байок, п’єс та ін.

 

32

 

 Вчинки й характери персонажів. Мотиви вчинків персонажів. Олеся Мамич. «Босо-взутий сніговик».

самостійно чи з допомогою вчителя визначає головних і другорядних персонажів твору; встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

з допомогою вчителя пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення.

Розвиток особистості учня.

Розвивати усвідомлення того, що є позитивні і негативні вчинки героїв твору і дітей.

Формувати вміння розрізняти вчинки персонажів творів, відділяти позитивне від негативного, співчувати персонажам та радіти разом з ними.

Мовленнєвий розвиток.

Включати в активну форму мовлення терміни “причина”, “наслідок”, “результат” для самостійного виявлення дітьми причинно-наслідкових зв’язків у прочитаних текстах.

Розвивати вміння висловлювати власну точку зору щодо вчинків героїв та розуміти ставлення до них автора твору..

33

 

Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання. Дмитро Павличко «Плесо», «Синиця»

готується до виразного читання; за допомогою вчителя добирає та застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє ставлення до змісту твору (самостійно чи з допомогою вчителя).

 

Вправлятися в умінні читати вголос і мовчки цілими словами та групами слів; самостійно бачити помилки та виправляти їх при читанні слів.

Продовжувати удосконалювати техніку читання, дотримуючись відповідного темпу, гучності, логічних наголосів.

Формувати вміння застосовувати під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності.

 

34

 

Урок позакласного читання №7 Бібліотечний урок. Пошук потрібної книжки, навчально-пізнавальної інформації з різних джерел друкованої продукції. . «Твій друг — книга!»  Д. Павличко «Книжка».

самостійно чи з допомогою знаходить потрібну навчально-пізнавальну інформацію, користуючись різними джерелами друкованої продукції (науково-популярні книжки з різних галузей знань, словники, енциклопедії, періодичні видання для дітей).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Продовжувати формувати вміння обирати необхідну книгу відкритому фонді бібліотеки чи за допомогою Інтернет-ресурсів бібліотеки.

Розвивати вміння знаходити потрібну навчально-пізнавальну інформацію, користуючись різними джерелами.

35

 

Усвідомлення взаємозв’язків: письменник – тема, письменник – жанр, письменник – талановита людина. Дмитро Павличко «Яблуко»

називає основні теми та жанри творчості письменників, з якими неодноразово зустрічалися під час навчання (самостійно чи з допомогою вчителя);

складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях письменників, події, які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова (самостійно чи з допомогою вчителя).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формувати вміння запам’ятовувати та відтворювати епізоди з життя і діяльності письменників.

Мовленнєвий розвиток.

Продовжувати формувати вміння називати основні теми та жанри прочитаних творів.

Розвивати вміння складати невеликі розповіді про життєвий шлях письменника.

36

 

Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання. Дмитро Павличко «Зернина». Іван Драч «Етюд про хліб»

готується до виразного читання; за допомогою вчителя добирає та застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє ставлення до змісту твору (самостійно чи з допомогою вчителя).

 

Вправлятися в умінні читати вголос і мовчки цілими словами та групами слів; самостійно бачити помилки та виправляти їх при читанні слів.

Продовжувати удосконалювати техніку читання, дотримуючись відповідного темпу, гучності, логічних наголосів.

Формувати вміння застосовувати під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності.

 

37

 

Зміна почуттів поета в ліричному вірші. Іван Малкович «Молитва до ангела» Контрольна робота №4. Навички читання вголос (усно). «Перший бібліотекар» (з хрестоматії).

Учень (учениця):

володіє навичкою читання вголос  як загальнонавчальним умінням: сприймає, розуміє (під час читання, слухання) частковий або повний зміст творів (текстів) різних видів, самостійно чи за допомогою вчителя виділяє в них суттєву інформацію; читає вголос наприкінці навчального року у темпі, не нижчому 75-80 сл./хв.;

готується до виразного читання; за допомогою вчителя добирає та застосовує під час читання, декламації, інсценізації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє ставлення до змісту твору (самостійно чи з допомогою вчителя).

 

Мовленнєвий розвиток.

Вправлятися в умінні читати вголос  цілими словами та групами слів; самостійно бачити помилки та виправляти їх при читанні слів.

Продовжувати удосконалювати техніку читання, дотримуючись відповідного темпу, гучності, логічних наголосів.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвивати вміння розуміти частковий або повний зміст творів.

Розвивати вміння здійснювати смислову здогадку, зв’язувати прочитане в єдине ціле.

 

38

 

Урок позакласного читання №8 Самостійне читання книги. Віночок українських творів у яких оспівано природу України. М Рильський «Зимовий ранок».

читає й усвідомлює зміст значних за обсягом творів (повісті, повісті-казки, біографічні твори): з допомогою вчителя визначає провідну тему твору, розуміє цілісний зміст твору та окремих його частин; визначає головних та другорядних персонажів.

Мовленнєвий розвиток.

Розвивати вміння складати короткі анотації до прочитаних творів.

Продовжувати формувати розуміння цілісного змісту творів та окремих його частин.

39

 

Підсумковий урок з розділу «Поезія» Узагальнення і систематизація вивченого за І семестр.

повністю або частково користується загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; аналізувати, порівнювати тексти різних жанрів, персонажів; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя);

 

Розвиток особистості учня.

Формувати старанність в навчанні, взаємодопомогу, повагу до товаришів і до вчителів на матеріалі змісту прочитаних творів, почуття патріотизму, любові до людей і Батьківщини.

Формувати пошану до видатних культурних діячів, традицій українського народу.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Мариненко Богдана Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пинів Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кардаш Віталій Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кардаш Віталій Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кардаш Віталій Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Додано
5 жовтня 2018
Переглядів
2582
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку