Календарно тематичне планування 10(11) клас модуль Креслення та Комп'ютерне проектування

Про матеріал

Навчальна програма "Технології" має модульну структуру і складається з 10 навчальних модулів... в даному календарно тематичному плануванні взято два модулі "Креслення" та "Комп'ютерне проектування" з розрахунку 1,5 год/тиждень

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування до навчального модуля

«Креслення»

№ уроку

Тема уроку та зміст

Дата

1

Історія креслення. Графічні конструкторські документи: креслення і схеми. Призначення графічних документів у практичній діяльності людей.

 

2

Вимоги Державних стандартів до виконання та оформлення креслеників. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний на­пис на кресленні. Основні відомості про крес­лярські шрифти: види, співвідношення розмі­рів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.

 

3

Лінії креслення. Співвідношення товщин ліній та їх призначення. Правила нанесення розмі­рів. Розмірні і виносні лінії. Габаритні розміри. Масштаби креслень: призначення, види й поз­начення.

 

4

Геометричні побудови на кресленнях. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних пря­мих, поділ кола та відрізків на рівні частини).

 

5

Контури зображень з плавно спряженими еле­ментами. Основні геометричні елементи спря­ження: центр і точки спряження. Побудова до­тичної до одного та двох кіл. Побудова спря­жених прямих ліній, дуги з прямою, двох дуг (внутрішнє, зовнішнє і комбіноване). Нанесен­ня розмірів спряжуваних елементів. Визначен­ня уклону і конусності. Позначення уклонів і конусностей на кресленнях. Нанесення розмі­рів конічних поверхонь.

 

6

Побудова та читання виглядів на кресленнях. Раціональна послідовність побудови виглядів на кресленні. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достат­ньої кількості виглядів на кресленні.

 

7

Проекції точок, що лежать на поверхні пред­мета. Розгортки поверхонь геометричних тіл. Розгортки гранних поверхонь. Розгортки цилі­ндричних і конічних поверхонь. Побудова роз-горток поверхонь технічних виробів, виготов­лених з листового матеріалу.

 

8

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Ви­ди перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів.

 

9

Графічне позначення матеріалів на перерізах. Виконання перерізів.

 

10

Поняття про розріз. Утворення розрізу. Від­мінність між розрізом і перерізом. Види розрі­зів: прості й складні, повні й місцеві. Виконан­ня й позначення розрізів.

 

11

Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умо­вності та спрощення при виконанні розрізів. Виконання розрізів.

 

12

Зображення предметів на кресленнях. Залеж­ність кількості зображень від складності фор­ми предмета. Умовності та спрощення на кре­сленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компо-новка зображень на кресленні.

 

13

Призначення та основні види аксонометрич­них проекцій. Прямокутна ізометрична та фронтальна диметрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення роз­мірів на зображеннях. Аксонометричні проек­ції кіл та плоских фігур.

 

14

Аксонометричні проекції об'ємних предметів. По­будова зображень деталей призматичної форми.

 

15

Поняття про технічний малюнок. Побудова те­хнічних рисунків предметів, зображених у си­стемі прямокутних проекцій. Вибір виду аксо­нометричної проекції та раціонального спосо­бу їх побудови. Способи передачі об'ємності предметів на технічних рисунках. Побудова зображень деталей, які мають елементи тіл обертання.

 

16

Основні відомості про креслення деталей. По­няття про деталь як складову частину виробу. Типові та оригінальні деталі. Конструктивні елементи деталей. Основні відомості про ро­бочі креслення. Вимоги до робочих креслень. Структура і зміст робочого креслення.

 

17

Ескізи деталей. Загальні відомості про ескізи та їх призначення. Вимоги до виконання і оформлення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Вибір зображень деталі на ескізі. Зо­браження конструктивних елементів деталі.

 

18

Техніка виконання геометричних побудов на ескізах. Нанесення розмірів на ескізах деталей. Виконання ескізу деталі з натури.

 

19

Основні відомості про складальні кресленики, їх призначення і зміст. Габаритні і монтажні кресленики. Зображення і розміри на склада­льних креслениках. Читання складальних кре­слеників за планом. Деталювання складальних креслень.

 

20

Зображення на складальному кресленні пру­жин, рухомих частин, виробу в крайніх чи проміжних положеннях. Умовності та спро­щення на зображеннях складальних одиниць.

 

21

Загальні відомості про з'єднання деталей. Вза­ємозамінність. Зображення та позначення різь­би на креслениках. Види різьб.

 

22

Болтове з'єднання деталей. Шпилькове з'єднання деталей. Гвинтове з'єднання дета­лей. Креслення болтового з'єднання.

 

23

Види та призначення будівельних креслеників. Розміри на будівельних креслениках. Умовні зображення та позначення на будівельних кре­слениках.

 

24

План будинку. Фасад. Створення розрізу бу­динку. Масштаби будівельних креслень.

 

25

Призначення і види технічних схем: кінемати­чні, гідравлічні, електричні тощо. Графічні зо­браження, що застосовуються при виконання схем. Позиційні позначення на схемах. Читан­ня нескладних технічних схем.

 

26

Визначення теми та завдань проекту (констру­кторсько-технологічна документація на виго­товлення: «Макету майбутнього власного бу­динку», «Сувеніра», «Підставки для олівців, ручок», «Вішалки для одягу», «Вази-трансформера», «Полички», «Горіхокола» то­що). Добір об'єкта проектування. Пошук інфо­рмації.

 

27

Добір технології для реалізації проекту. Ви­значення критеріїв оцінки кінцевого результа­ту й процесу роботи. Розподіл завдань та обов'язків між учнями (якщо це груповий або колективний проект).

 

28-33

Розробка конструкторсько-технологічної до­кументації.

 

34

Визначення способів представлення результа­тів проекту.

 

35

Презентація проекту. Оцінка проектної діяль­ності.

 

Календарно-тематичне планування до навчального модуля «Комп'ютерне проектування»

Основні поняття про системи автоматизованого про­ектування (САПР)

36

Вступ. Поняття проектування. Основні поняття та принципи проектування. Рівні проектуван­ня. Стадії проектування. Системи автоматизо­ваного проектування (САПР).

Галузі застосування та можливості системи автоматичного проектування (САПР). Струк­тура САПР.

 

37

Програма КОМПАС-ЗО. Основні компоненти системи. Елементи інтерфейсу. Головне меню. Типи документів. Управління вікнами докуме­нтів. Одиниці виміру та системи координат. Компактна панель. Інструменти системи.

Основні поняття комп'ютерного проектуван­ня. Векторна графіка. Геометричний примітив. ЗО-моделювання. Комп'ютерна візуалізація. Твердотільний об'єкт або тіло. Інтерфейс КОМПАС-ЗD LT. Загальні прийоми роботи у програмі KOMITAC-3D LT.

 

38

Огляд програм AutoCad, bCad та їх властивос­тей, можливості застосування. Інтерфейси програм. Спеціалізовані програми на основі AutoCAD.

Аналіз існуючих систем автоматизованого проектування конструювання та моделювання одягу. Огляд програм PatternsCAD та OptiTex. Загальні принципи побудови САПР швейного виробу.

 

Виконання креслеників

 

39

Алгоритм виконання кресленика (Компас 3D або інша за виробом). Налаштування, викорис­тання допоміжних елементів, створення та ре­дагування геометричних примітивів.

Використання геометричних побудов при ви­конанні креслеників предметів. Нанесення ро­змірів.

 

40

Виконання кресленика деталі призматичної форми у трьох проекціях (фаски , округлення).

Виконання кресленика деталі з використанням елементів спряження.

 

41

Виконання кресленика деталі з використанням перерізів.

Виконання кресленика деталі з використанням розрізів.

 

Тривимірне (3D) моделювання

 

42

Тривимірне моделювання. Основні елементи інтерфейсу. Алгоритм побудови 3В-моделі в САПР. Створення основи деталі. Базові опера­ції для побудови об'ємних елементів і повер­хонь в системі КОМПАС-3D. Операції видав­лювання. Створення ескізів та побудова 3D-деталі призматичної форми. Редагування дета­лі.

Створення ескізів та побудова деталей, що мають тіла обертання. Операція обертання. Редагування деталей. обертання, кінематична операція, операція за перерізами).

 

43

Деталі з кінематичними елементами Операція кінематична. Редагування деталей.

Побудова елементів 3D-деталі по перерізах. Операція за перерізами.

 

44

Моделювання листових деталей. Редагування деталей.

Побудова розгорток деталей, виготовлених з листового матеріалу.

 

45

Створення креслеників деталей за 3D-моделлю.

Виконання перерізів та розрізів на креслени­ках деталей за 3D-моделлю.

Побудова аксонометричних проекцій за 3D моделлю.

 

Виконання проекту

 

46

Визначення теми та завдань проекту (орієнто­вні проекти: «Вироби з деревини», «Пристосу­вання для ручної обробки конструкційних ма­теріалів», «Пристосування для рукоділля», «Моделі механізмів», «Конструювання та мо­делювання одягу» тощо). Добір об'єкта проек­тування. Пошук інформації.

Етапи проектування. Аналіз об'єкта проекту­вання та будови деталей. Визначення недоліків та переваг об'єкта проектування. Вибір САПР для виконання проекту. Художнє конструю­вання виробу.

 

47

Ознайомлення зі складальним креслеником, та креслениками деталей виробу. Визначення ро­змірів та розміщення деталей у просторі. Тех­нічне конструювання виробу.

Виконання креслеників деталей проектованого виробу.

 

48-50

Виконання спрощених ЗD-моделей деталей та виробу за креслениками. Дотримання правил гігієни та безпеки праці під час роботи з комп'ютером.

 

51

Виконання спрощених 3D моделей деталей та виробу за креслениками. Редагування моделей. Перевірка якості з'єднань.

Оформлення проекту. Оцінка кінцевого ре­зультату.

 

52

Презентація та оцінка проектної діяльності.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Бабійчук Віталій Петрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Voloshchenko Elvira
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Козубай (Kozubye) Людмила Іванівна
  Дякую. Цього року вперше буду читати креслення, буде на що орієнтуватися.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Вент Олександр Павлович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Скрібець Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Куценко Тетяна Петрівна
  Дуже гарно компактно складене календарно тематичне планування
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Тузова Ганна Олексіївна
  Дякую. Дуже допомогло!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
15040
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку