Календарно тематичне планування 10 клас модуль Диз​айн предметів інтер'єру та Техніки декоративно-ужиткового мистецтва

Про матеріал

Навчальна програма "Технології" має модульну структуру і складається з 10 навчальних модулів... в даному календарно тематичному плануванні взято два модулі «Дизайн предметів інтер'єру» та «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля

«Дизайн предметів інтер'єру» (35 год)

№ уроку

Тема уроку та зміст

К-сть год

Клас

Дата

Загальні відомості про дизайн предметів інтер'єру

1

Загальні відомості про дизайн. Основні завдання дизайну. Значення дизайну як сучасного методу проектування. Професійні обов'язки дизайнера.

1

 

 

2

Поняття про дизайн інтер'єру. Історія дизайну інтер'єру. Поняття про стиль. Види і стилі інтер'єрів. Класичні (історичні) стилі інтер'єру (античний, романський, готичний, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, ампір, романтизм, модерн, вінтаж). Визначення стилів.

 

 

 

3

Етнічний стиль інтер'єрів (єгипетський, африканський, англійський, індійський, китайський, японський, скандинавський, марокканський). Визначення стилів.

 

 

 

4

Особливості українського етнічного стилю інтер'єру.

 

 

 

5

Сучасні стилі інтер'єрів (авангард, біодизайн, мінімалізм, ар-деко, поп-арт, стиль «фьюжн», хай-тек, футуродизайн, еко-стиль, шеббі-шик, кантрі, модернізм, конструктивізм, кітч, лофт, неокласика, авторський дизайн, етнодизайн і інші). Визначення стилів.

 

 

 

6

Створення ескізів предметів інтер'єру різних стилів.

 

 

 

7

Принципи дизайну (відповідність змісту, цілісність, єдність змісту). Декоративність. Принцип традиції. Тектоніка. Характеристика виробів згідно з вимогами до принципів дизайну.

 

 

 

8

Дизайн предметів інтер'єру. Засоби художнього конструювання (композиція, пропорції, ритм, єдність, баланс, акцент, гармонія).

 

 

 

9

Методи складання композиції. Орнамент. Види симетрії. Створення форми засобами конструю­вання.

 

 

 

10

Основи колористики. Поняття про кольорові га­рмонії, кольорове коло. Основні закони кольоро-знавства. Психофізіологічні фактори впливу ко­льорів на людину. Принципи функціонального застосування кольорів. Виконання схем кольоро­вих гармоній. Виконання кольорового ескізу придуманого предмета інтер'єру в певному стилі.

 

 

 

11

Конструкційні матеріали та їх властивості. Доці­льність вибору конструкційних матеріалів. Види художньої обробки матеріалів. Дослідження вла­стивостей матеріалів.

 

 

 

12

Методи художнього конструювання. Етапи ху­дожнього конструювання. Метод фокальних об'єктів. Метод морфологічного аналізу. Конс­труювання придуманого предмета інтер'єру за допомогою методу фокальних об'єктів.

 

 

 

13

Методи художнього конструювання. Метод ком­бінаторики. Метод біоніки. Конструювання біо-форми.

 

 

 

Проектування та виготовлення предметів інтер'єру

14

Етапи проектування. Постановка проблеми. Визначення теми та завдань проекту. Робота з інформаційними джерелами. Пошук інформації, яка необхідна для виконання завдань проекту. Вибір виробу інтер'єрного призначення для виготовлення. Пошук моделей-аналогів.

 

 

 

15

Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей. Використання моделей-аналогів для аналізу та подальшого компонуван­ня об'єкта проектування. Застосування вивчених методів проектування для вдосконалення та створення виробу.

 

 

 

16

Планування роботи. Визначення способів виготовлення виробу. Вибір конструкційних матеріалів. Добір технологій для реалізації проекту з урахуванням можливості шкільної майстерні, інструментів та обладнання. Розрахунок орієнтовного бюджету проекту.

 

 

 

17

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Способи з'єднання деталей виробу та їх

добір. Організація робочого місця. Правила Зезпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи

 

 

 

18

Технологія виготовлення та декорування обраного предмету інтер'єру. Правила безпечної роботи. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

19

Технологія виготовлення та декорування обраного предмету інтер'єру. Правила безпечної роботи. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

20

Визначення виду та порядку використання технологічних операцій і їх застосування для виготовлення виробу (на даному уроці). Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарио-гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи.

 

 

 

21-30

Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

31

Сучасні види декорування виробів. Добір виду де­корування виробу, що виготовляється. Декору­вання виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

32

Оздоблення виробів. Добір виду оздоблення виробів. Оздоблення виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

33

Технологія остаточної обробки виробу. Опоря­дження виробу, послідовність виконання. Озна­йомлення з професіями «дизайнер предметного середовища», «декоратор».

 

 

 

34

Види догляду за виробами інтер'єрного призна­чення, їх добір із урахуванням техніки виготов­лення. Контроль якості виготовленого виробу. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених ма­теріалів.

 

 

 

35

Презентація та оцінка проектної і діяльності.

 

 

 

 


Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля

«Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

№ уроку

Тема уроку та зміст

К-сгь год

Клас

Дата

1

Поняття про декоративно-ужиткове мистецтво. Історія технік і технологій декоративно-прикладного мистецтва.

 

 

 

2

Види декоративно-прикладного мистецтва. Класифікація галузей декоративно-прикладного мистецтв за призначенням пред­мета, матеріалом та технікою виконання.

 

 

 

3

Технології і техніки створення виробів деко­ративно-ужиткового мистецтва. Застосування найпоширеніших       технік       декоративно-прикладного мистецтва для виготовлення різ­номанітних виробів.

 

 

 

4

Вишивка як вид декоративно-ужиткового мис­тецтва. Застосування вишивки. Техніки виши­вки.

 

 

 

5

Знаки та символи у вишивці. Основи побудови композиції (орнамент, види орнаментів, ра­порт, стилізація реальних форм, кольори). Процес виготовлення вишитого виробу.

 

 

 

6

Вишивання бісером та вироби з бісеру. Бісе-роплетіння як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Процес виготовлення виробу з бі­серу.

 

 

 

7

Ознайомлення з технікою та технологією ви­готовлення виробу декоративно-ужиткового мистецтва (на вибір вчителя — декупаж, ва­ляння, в'язання, аплікація, лозоплетіння, виго­товлення ляльки-мотанки, квілінг, вишивання стрічками, матчворк, спірелі, айріс фолдінг, скрапбукінг тощо).

 

 

 

8

Особливості українського декоративно-ужиткового мистецтва. Ознайомлення з твор­чістю народних майстрів України та майстрів інших народів що проживають в Україні. Тра­диції використання кольорової гами під час виготовлення виробів декоративно-ужитко­вого мистецтва.

 

 

 

9

Основні засоби виразності: стилізація, конт­раст і символізм. Значення символів, прита­манних видам декоративно-ужиткового мис­тецтва.

 

 

 

10

Методи проектування для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

 

11

Етапи проектування. Постановка проблеми. Визначення теми та завдань проекту. Робота з інформаційними джерелами. Пошук інформа­ції, яка необхідна для виконання завдань прое­кту.

 

 

 

12

Вибір об'єкта проектування. Пошук моделей-аналогів. Використання моделей-аналогів для аналізу та подальшого компонування об'єкта проектування.

 

 

 

13

Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей. Застосування вивчених методів проектування для вдосконалення та створення виробу.

 

 

 

14

Художнє конструювання форми та композиції оздоблення. Застосування засобів та методів художнього конструювання (замальовки, кла-узура, макетування тощо) під час розробки композиції предмету та його оздоблення.

 

 

 

15

Добір та обґрунтування конструкційних мате­ріалів, інструментів та пристосувань для реалі­зації проекту. Визначення необхідної кількості матеріалів. Розрахунок орієнтовного бюджету проекту.

 

 

 

16

Виготовлення виробу з дотриманням народних традицій (форма, кольорове рішення, симво­ли). Добір та обґрунтування технологій для реалізації проекту.

 

 

 

17

Розробка технологічної послідовності вигото­влення об'єкту проектування. Правила безпе­чної праці при виконанні технологічних опе­рацій.

 

 

 

18

Технологія виготовлення та декорування обраного предмету інтер'єру. Виконання проекту. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

19

Виготовлення предмету інтер'єру. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

20-28

Виготовлення предмету інтер'єру. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

29

Опорядження виробу. Догляд за виробами інтер'єрного призначення. Економічна оцінка виготовленого виробу.

 

 

 

30

Презентація та оцінка проектної і діяльності.

 

 

 

 

Резерв часу

5

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Gudzenko Olya
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Козубай (Kozubye) Людмила Іванівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Планування
Додано
19 вересня 2018
Переглядів
7112
Оцінка розробки
4.3 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку