Календарно-тематичне планування. 10 клас. Алгебра. Профільний рівень

Про матеріал
Календарно-тематичне планування. Алгебра. 10 клас. Профільний рівень. До підручника О.С.Істер, О.В.Єргіна.
Перегляд файлу

Алгебра та початки аналізу (профільний рівень)

 10-Б клас 

(6 год на тиждень, І семестр – 90 год,  ІІ семестр – 120 год)

 

Базовий підручник: Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. О.С.Істер, О.В.Єргіна. «Генеза». 2018рік.

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (40год)

Учень (учениця):

зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини;

формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин;

знаходить об’єднання і переріз числових множин;

користується різними способами задання функцій;

формулює означення числової функції, зростаючої та спадної функцій, парної та непарної функцій;

знаходить область визначення функцій, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її властивості;

виконує і пояснює перетворення графіків функцій; досліджує функції і використовує одержані результати при побудові графіків функцій;

виконує ділення многочленів з остачею, користується теоремою Безу при розв'язуванні рівнянь та нерівностей;

розв’язує найпростіші рівняння з параметрами, нерівності за допомогою методу інтервалів;

користується методом математичної індукції для доведення тверджень.

 1.                

 

Множини, операції над множинами.

 

 1.                

 

Розв’язування задач і вправ 1

 

 1.                

 

Числові функції. Область визначення і множина значень. Графік функції

 

 1.                

 

Розв’язування задач і вправ 2

 

 1.                

 

Зростання і  спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення  функції. Властивості графіків парних і непарних функцій.

 

 1.                

 

Розв’язування задач і вправ 3. Самостійна робота

 

 1.                

 

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

 

 1.                

 

Побудова графіків. Розв’язування задач і вправ 4

 

 1.                

 

Побудова графіків. Розв’язування задач і вправ 5. Самостійна робота

 

 1.           

 

Оборотні функції. Взаємно обернені функції. Графік оберненої функції.

 

 1.           

 

Функції. Розв’язування задач і вправ 6

 

 1.           

 

Функції. Розв’язування задач і вправ 7. Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Числові множини. Функції та їх властивості »

 

 1.           

 

Тематична контрольна робота № 1 з теми «Числові множини.  Функції та їх властивості »

 

 1.           

 

АКР. Рівносильні рівняння. Рівносильні нерівності

 

 1.           

 

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів

 

 1.           

 

Метод інтервалів. Розв’язування задач і вправ 8

 

 1.           

 

Метод інтервалів. Розв’язування задач і вправ 9. Самостійна робота

 

 1.           

 

Найпростіші рівняння з параметрами

 

 1.           

 

Найпростіші рівняння з параметрами Розв’язування задач і вправ 10

 

 1.           

 

Найпростіші рівняння з параметрами Розв’язування задач і вправ 11

 

 1.           

 

Найпростіші рівняння з параметрами Розв’язування задач і вправ 12.

 

 1.           

 

Графічний спосіб розв`язування завдань з параметром 1

 

 1.           

 

Графічний спосіб розв`язування завдань з параметром 2. Самостійна робота

 

 1.           

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

 

 1.           

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Розв’язування задач і вправ 1

 

 1.           

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Розв’язування задач і вправ2

 

 1.           

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Розв’язування задач і вправ 3. Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Рівняння та нерівності»

 

 1.           

 

Тематична контрольна робота № 2 з теми «Рівняння та нерівності»

 

 1.           

 

Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею 1

 

 1.           

 

Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею 2

 

 1.           

 

Теорема Безу та наслідки з неї. Корені многочленів

 

 1.           

 

Застосування теореми Безу. Розв’язування задач і вправ 1

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ з теми «Ділення многочленів. Теорема Безу» 1

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ з теми «Ділення многочленів. Теорема Безу» 2. Самостійна робота

 

 1.           

 

Метод математичної індукції.

 

 1.           

 

Метод математичної індукції. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Ділення многочленів. Теорема Безу»

 

 1.           

 

Тематична контрольна робота №3  зтеми «Ділення многочленів. Теорема Безу»

 

Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ (30 год)

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками; зображує графік степеневої функції;

розв’язує ірраціональні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами; застосовує властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей

 1.           

 

АКР. Функція з натуральним показником.

 

 1.           

 

 Степенева функція з цілим  показником.

 

 1.           

 

Означення корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня

 

 1.           

 

Функція та її графік. Самостійна робота

 

 1.           

 

Властивості кореня п–го степеня

 

 1.           

 

Властивості кореня п–го степеня. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Перетворення виразів з коренями п–го степеня.

 

 1.           

 

Перетворення виразів з коренями п–го степеня. Розв’язування задач і вправ 1. Самостійна робота

 

 1.           

 

Перетворення виразів з коренями п–го степеня. Розв’язування задач і вправ 2

 

 1.           

 

Перетворення виразів з коренями п–го степеня. Розв’язування задач і вправ 3. Самостійна робота

 

 1.           

 

Степень з раціональним показником, його властивості.

 

 1.           

 

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

 

 1.           

 

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником Розв’язування задач і вправ 1

 

 1.           

 

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником Розв’язування задач і вправ 2. Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Степенева функція»

 

 1.           

 

Тематична контрольна робота № 4 з теми «Степенева функція»

 

 1.           

 

Найпростіші способи розв’язування ірраціональних рівнянь

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 1

 

 1.           

 

Застосування метода рівносильних перетворень до розв’язування ірраціональних рівнянь

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 2. Самостійна робота

 

 1.           

 

Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 3

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 4. Самостійна робота

 

 1.           

 

Ірраціональні нерівності

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 5

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 6. Самостійна робота

 

 1.           

 

Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами.

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ 7

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.           

 

Контрольна робота № 5 з теми «Ірраціональні рівняння та нерівності»

 

Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (34 год)

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу; властивості тригонометричних функцій; властивості періодичних функцій; будує графіки періодичних функцій;

ілюструє властивості періодичних функцій за допомогою графіків; перетворює тригонометричні вирази.

 1.           

 

АКР. Радіанне вимірювання кутів

 

 1.           

 

Радіанне вимірювання кутів. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

 1.           

 

Тригонометричні функції числового аргументу. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Властивості тригонометричних функцій. Знаки тригонометричних функцій

 

 1.           

 

Властивості тригонометричних функцій. Періодичність функцій. Самостійна робота

 

 1.           

 

Властивості та графік функції

 

 1.           

 

Властивості та графік функції

 

 1.           

 

Властивості та графік функції .

 

 1.           

 

Властивості та графік функції .

 

 1.           

 

Властивості та тригонометричних функцій.  Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Властивості та графіки тригонометричних функцій»

 

 1.           

 

Тематична контрольна робота № 6 з теми «Властивості та графіки тригонометричних функцій»

 

 1.           

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

 1.           

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Тригонометричні формули додавання.

 

 1.           

 

Тригонометричні формули додавання. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Повторення вивченого за 1 семестр

 

 1.           

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

II семестр

 

 1.           

 

Тригонометричні формули додавання.

 

 1.           

 

Тригонометричні формули додавання. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Формули зведення

 

 1.           

 

Формули зведення. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Формули подвійного, потрійного і  половинного аргументу

 

 1.           

 

Формули подвійного, потрійного і  половинного аргументу. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток 1

 

 1.           

 

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток 2

 

 1.           

 

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму1

 

 1.      

 

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів1

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів 2

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів 3

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів 4. Самостійна робота

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів 5

 

 1.      

 

Спрощення тригонометричних виразів 6. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу»

 

Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (32 год)

Учень (учениця):

формулює означення обернених тригонометричних функцій; обґрунтовує формули коренів тригонометричних рівнянь ;

розв’язує тригонометричні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами.

 1.      

 

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

 

 1.      

 

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

 

 1.      

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і . 1

 

 1.      

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і . 2 Самостійна робота

 

 1.      

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і рівняння . 1

 

 1.      

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і рівняння . 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь . Розв’язування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладення на множники 1

 

 1.      

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладення на множники 2

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь 1

 

 1.      

 

Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції (з однаковим аргументом)  1

 

 1.      

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції (з однаковим аргументом)  2

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричних рівнянь до однорідного 1

 

 1.      

 

Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричних рівнянь до однорідного 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь 1

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Обернені тригонометричні функції. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Обернені тригонометричні функції. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь»

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь 1

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь 2

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь 3

 

 1.      

 

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь 4. Самостійна робота

 

 1.      

 

Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції 1

 

 1.      

 

Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції 2

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності 1

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності 2

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності 3

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності 4. Самостійна робота

 

 1.      

 

Тригонометричні рівняння з параметрами 1

 

 1.      

 

Тригонометричні рівняння з параметрами 2

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності з параметрами  1

 

 1.      

 

Тригонометричні нерівності з параметрами  2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань «Тригонометричні нерівності»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Тригонометричні нерівності»

 

Тема 5. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (54 год)

Учень (учениця):

формулює означення границі функції в точці; неперервності функції;

формулює основні властивості границі функції та використовує їх для знаходження границь заданих функцій;

пояснює геометричний і фізичний зміст похідної;

формулює означення похідної функції в точці, правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, необхідні й достатні умови екстремуму функції;

знаходить кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в даній точці;

знаходить похідні функцій;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції; досліджує функції за допомогою похідної та будує графіки функцій;

розв’язує прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин;

застосовує результати дослідження функції за допомогою похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей;

описує поняття опуклості та точки перегину функції; застосовує другу похідну до знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину;

досліджує функції за допомогою першої та другої похідних і використовує одержані результати для побудови графіків функцій.

застосовує похідну до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.

 1.      

 

Границя функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці

 

 1.      

 

Неперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функції

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на знаходження границь 1

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на знаходження границь 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Задачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

 

 1.      

 

Похідні найпростіших функцій. Самостійна робота

 

 1.      

 

Геометричний і фізичний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції y = f (x)

 

 1.      

 

Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій 1

 

 1.      

 

Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій 2

 

 1.      

 

Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій 3. Самостійна робота

 

 1.      

 

Похідні степеневої та тригонометричних функцій

 

 1.      

 

Складена функція. Похідна складеної функції

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на знаходження похідної 1

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на знаходження похідної 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на знаходження похідної 3

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Похідна функції»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 10 за темою: «Похідна функції»

 

 1.      

 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції

 

 1.      

 

Екстремуми функції

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції 1

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій 1

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій 2

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій 3

 

 1.      

 

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій 4 Самостійна робота

 

 1.      

 

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

 

 1.      

 

Розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значень функції 1

 

 1.      

 

Розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значень функції 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Дослідження функцій за допомогою похідної»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 11 за темою: «Дослідження функцій за допомогою похідної»

 

 1.      

 

Асимптоти графіка функції

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.      

 

Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину

 

 1.      

 

Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.  Самостійна робота

 

 1.      

 

Розширена схема дослідження функції1

 

 1.      

 

Розширена схема дослідження функції 2

 

 1.      

 

Розширена схема дослідження функції 3. Самостійна робота

 

 1.      

 

Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей 1

 

 1.      

 

Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей 2

 

 1.      

 

Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей 3. Самостійна робота

 

 1.      

 

Узагальнення і систематизація знань «Застосування похідної до розв’язування задач»

 

 1.      

 

Контрольна робота № 12 за темою: «Застосування похідної до розв’язування задач»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ   НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ  (24 год)

 1.      

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.      

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.      

 

Розв’язування рівнянь та нерівностей.

 

 1.      

 

Розв’язування рівнянь та нерівностей. Самостійна робота

 

 1.      

 

Степеневі функції, їх властивості та графіки

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 1

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 2. Самостійна робота

 

 1.      

 

Тригонометричні функції

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 3

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 4. Самостійна робота

 

 1.      

 

Тригонометричні рівняння та нерівності

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 5

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 6. Самостійна робота

 

 1.      

 

Розв’язування задач з параметрами

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 7

 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ у форматі НМТ 8. Самостійна робота

 

 1.      

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.      

 

Підсумкова контрольна робота № 13

 

 1.      

 

Аналіз контрольної роботи

 

 1.      

 

Розв’язування логічних задач 1

 

 1.      

 

Розв’язування логічних задач 2

 

 1.      

 

Підсумкове повторення і оцінювання за 2 семестр

 

 1.      

 

Підсумкове повторення і оцінювання за рік

 

 1.      

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
20 січня
Переглядів
462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку