Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови зі змістовими лініями на І семестр за підручником О. Карпюк.
Перегляд файлу

№п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний мате-ріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фі-нансова гр амотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

Повторення (1 год.)

1.

 

Вступ. Мої літні канікули. Вдосконалення граматичних навичок.

(с. 4-5)

 

[i:],

[a:],

[f],

[ʧ]

Повторення видо-час ових форм діє слова..

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

Ex.

p.5

Робота з розда-тковим матеріалом

Ex.1,

p.4

Ex.

p.5

1

Написати лист «My summer holidays»

 

                                                                                                                            Я, моя родина, друзі(10 год.)

 

2.

 

Люди навколо нас.

(с. 6-7)

Although, injustice, digital, the sense of humor

[æ], [ʧ], [r], [w]

Повторення видо-часо вих форм дієслова

(P resent Tenses).

 

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет

 

Ex.1,

p.6

Ex.3,

p.7

Ex.2,

p.6

Ex.2,

p.7

1

Ex.2,

p.6 (переказувати текст).

 

3.

 

Яка ти особистість? Вдосконачення навичок читання.

(с.8-10)

Outgoing, honest, positive, determi-ned, gorgeous, caring

[r],

[m] [s]

Повторен-ня видо-

часових форм діє слова.

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

 

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

Ex.5,

p.8

Ex6,

p.9

Ex.6,7,

p.8,9

Ex.8,

p.10

1

Ex.9а,

p.10 (зєднати слово з відповід-ним реч.).

 

4.

 

Дізнайся більше про себе.

(с.10-12)

 

[i:],

[a:],

[f],

[ʧ]

Повторення часо-вих форм активного стану діє-слова.

 

Пояснює вибір особистих символів.

 

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

 

Ex.9b,

p.10

Ex.11,

p.11

Ex.11,

p.12

Ex.10,

p.11

1

Виконати завдання на картках

 

5.

 

Давайте поговоримо.

Вдосконалення граматичного матеріалу    

 (с.13-14)

 

[s],

[d],

 [f]

Утворення Герундія

 

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним.

Аргументує не обхід-ність дотримання особистої гігієни.

 

Ex.1,

p.13

Ex.2,

p.13

Ex.1,

p.13

Ex.3,

p.14

1

Ex.6,

p.14

(доповнити речення).

 

№п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний мате-ріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприєм ливість і фінансова

грамотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

6.

 

 Дозвольте представитись. Здоровий спосіб життя

(с.15-19)

Freak, wizard, couch potato

[u:] [k],

[ʃ],

[æ]

Вживання Герундія

 

Планує траєкторію власного життя.

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкуван-ня.

 

Ex.2,

p.16

Ex.3,

p.16

Ex.1,

p.15

Ex.4,

p.17

1

Ex.6,

p.19(зєд-нати запитання з в-ми).

 

7.

 

 Мій найкращий друг

(с19-23.)

Chatterbox, to admire, to complain, to prove, to rely, gossipy

[v], [w], [u]

Герундій

 

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

 

Розповідає про доціль-не викори-стання кишенькових грошей.

Ex.2,

p.20

Ex.1,

p.19

Ex.5,

p.22-23

Ex.4,

p.21

1

Ex.5c,

p.23 (дати відповіді на питання).

 

8.

 

Написання автобіографії Урок проектної роботи з теми.

 (с.24-26)

 

[d], [h], [t]

Повторення часо-вих форм активного стану діє-слова.

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

Ex.1,

p.25

Remember box.

Ex.1,

p.224

Ex.2,

p.26

1

Ex.2,

p.26(напи-сати автобіографію)

 

9.

 

Повторення вивченого матеріалу. 

 

 

 

 

[ai],

[ð],

[θ], [n],  [m]

Повторення часо-вих форм активного стану діє-слова.

 

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкуван-ня.

 

Ex.5,

p.14

Ex.3,

p.16

Робота з роздатковим ма-теріалом

Ex.,

p.

1

Скласти діалог з теми.

 

10.

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми.

 

[s], [w],

[ʤ]

Герундій

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

Розповідає про доціль-не викори-стання кишенькових грошей.

 

 

 

 

1

Підготува-ти р-дь з теми.

 

11.

 

Друзі.

Урок домашнього читання

 

[r],

[m] [s]

Повторення часо-вих форм  дієслова.

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з текстом

Робота з роздатковим ма-теріалом

1

Повторити граматич-ний матеріал.

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фі-нансова гр амотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

 

Молодіжна культура (6 год)

12.

 

Течії молодіжної культури.

(с.27-29)

Geek, prep, high-flyer, hang-out, outfit, software, trend, victim, tograb, toirritate, casual, fascinated picky

[æ], [ʧ], [r], [w]

Повторення часо-вих форм  дієслова.

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

 

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків.

 

 

Ex.1,

p.27

Ex.3,

p.29

Ex.2,

p.28

Ex.3,

p.29

1

Написати р-дь про одну з молодіж них культур

 

13.

 

Захоплення молоді.

(с.30-31)

Picky, ingenious, fashion-conscious, outfit, gadget, pastime

[i],

[b],

[p],

[t]

Повт.прав вживання артиклів.

 

 

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків

 

Ex.4b,

p.30

Ex.4,

p.30

Remember box.

Ex.5а,

p.30

1

Ex.5b,

p.31

(дати в-ді на пит.)

 

14.

 

Захоплення моло-ді.  Вдоскона-лення граматич-них навичок.

 (с.31-33)

 

[s],

[d],

[f]

Форми герундія

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

 

 

Remember box.

Remember box.

Remember box.

Ex.1,

p.32

1

Ex.2,

p.33 (написати реч. за зразком.)

 

15.

 

Молодіжна культура.

Вдосконалення граматичних навичок.

 (с.34-35)

 

[w] [o]

[z]

Герундій

 

 

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків

 

Ex.8,

p.35

Remember box.

Remember box.

Ex.3,4,

р. 34

1

Виконати проектну роботу.

 

16.

 

Повторення вивче-ного матеріалу.

Урок проектної роботи з теми.

 

[^],

[b],

[e]

Вживання Герундія

 

Висловлює вла-сне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків.

 

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

 

Ex.7,

p .35

(нап. реч. за зразком.)

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фі-нансова гр. амотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

 

+

Узагальнення вивченого матеріалу з теми.

 

 

[ai], [l],

[ks]

Повт.прав вживання артиклів.

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків

 

 

 

 

 

1

Повторити вивчений матеріал з теми.

 

17.

 

Урок домашнього читання «Youth culture»

(с.54-57)

 

 

 

Belief, conclusion, image, movement, opportunity, unemployment, wealth, to consume, enable, violent

[ɔ:], [m], [ɜ], [s], [ŋ]

Повторення видо-часових форм дієслова.

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж-них рухів на життя однолітків

 

Ex.3,

p.57

Ex.1,

p.54

Ex.1b

p.54

Ex.2,

p.57

1

Ex.4,

p.57 (зробити презент-тацію молодіжноїсубкульту-ри).

 

Одяг (6 год.)

 

18.

 

Молодіжний одяг.

(с.35-38)

Hostel, item, leather, message, sportswear, spiky, to provide, to revolve

[i], [ʤ] [ǝ]

[ɑ:]

Повторення видо-часових форм дієслова.

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

Ex1,

p.35

Ex.2b,

p.36

Ex.2,

p.37

Ex.2c,

p.37

1

Ex.3,4

p.38

(записати речення).

 

19.

 

Модний одяг молоді.

(с.39-41)

Fuss, give in, pick, glittery

[ou]

[i],

[i:]

Вживання Герундія

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,

p.39

Ex.5,

p.41

Ex.2b,

p.40

Ex.2,

p.39

Ex.2c,

p.40

1

Ex.4,

p.41(підго-тувати

р-дь)

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприєм-ливість і фінансова грамотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

20.

 

Молодіжні клуби.

(с. 42)

 

[^],

[b],

[e]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова.

 

 

 

Співвідно-сить власні потреби з можливос-тями сімейного бюджету.

Ex.1,

p.42

Ex.1,

p.42

Remember box

Ex.2,

p.42

1

Ex.2,

p.42 (підготу-вати інформа-цію).

 

 

21.

 

Молодіжні стилі.

Вдосконалення граматичних навичок.

(с.43-46)

 

[θ], [n],  [m]

Герундій

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

 

Ex2b.,

p.44

Remember box.

Ex.2,

p.44

Ex.1,

p.43

1

Ex.4,

p.46 (розкрити дужки).

 

22.

 

Спілкування молоді.

(с.46-50)

 

[ai],

[ð],

[θ], [n],  [m]

Герундій

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

 

Ex.8,

p.49

Ex.7,

p.48

Ex.6,

p.47

Ex.5,

p.46

1

Повторити вивчений матеріал з теми.

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Молодіжні культури.

Повторення вивченого матеріалу.

(с.50-53)

 

[æ], [ʧ], [r], [w]

Герундій

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

 

Ex.10,

p.52

Ex.11,

p.52

Ex.9b,

p.50

Ex.9,

p.50

1

Ex.12,

p.53 (підготува-ти  р-дь за планом)

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми. Урок проектної роботи.

 

[æ], [ʧ], [r], [w]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова.

 

.

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

 

Співвідно-сить власні потреби з можливос-тями сімейного бюджету.

 

 

 

Ex.13,

p.53

Remember box

Remember box

Ex.12,

p.53

1

 Підготува-ти проект.

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприєм-ливість і

 фінансова

грамотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

 

Засоби масової інформації (9год.)

24.

 

Телевізійні стереотипи. Ввдення нової лексики.

 (с.62-63)

Website, chat room, native speaker, education, tool, network, to connect, an excitement, to connect, to surf, related, human

[æ], [ʧ], [r], [w]

Relative clause

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

 

Ex,

p.

Ex.1,

p.62

Ex.1b,

p.62

Ex.2,

p.63

1

Вивчити слова p.63

 

25.

 

Типи телевізійних програм.

(с.64-66)

 

[ǝ:],

[a],

[b],

[k],

[s]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова.

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

 

Ex.3,

p.64

Ex,

p.

Ex.5,

p.66

Ex.3,

p.64

1

Ex.4b,

p.66(склас-ти телевізійну програму )

 

26.

 

Типи телевізійних програм.

(с.66-69)

Criteria, a dignity, a reability, to avoid, to judge, to substitute, desperate, shallow, spiritual

[s], [w],

[ʤ]

Relative clause

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

 

Ex.9,

p.69

Ex.6,

p.66

Ex.6,

p.67

Ex.7b,

p.69

1

Ex.7a,

p.68єднати слово з пояснен-ням).

 

27.

 

Найшвидший спосіб розпов-сюдження новин та інформації

(с.69-71)

 

[w],

[o],

[o:]

Дієслово. Active Voice.

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

Ex.2,

p.70

Ex.1,

p.69

Ex.2b,

p.70

Ex.3,

p.71

1

Ex.2a,

p.70 (опиши малюнок).

 

28.

 

Засоби масової інформації.

(с.72-73)

An addict, an expert, a finding, to view, contrary, to conduct a survey

[e],

[p], [m]

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

 

Ex.4b,

p.72

Ex.4,

p.72

Remember box

Ex.5,

p.72

1

Виконати завдання на картках

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фі-нансова гр амотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

29.

 

Засоби масової інформації. Вдосконалення граматичних навичок.

 (с73-76.)

 

[ou]

[i],

[i:]

Означа-льні підрядні речення

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

Ex.2,

p.74

Ex.6,

p.76

Ex.1,

p.73

Ex.2,3

p.75

1

Ex.5,

p.76

єднати дві частини речення)

 

30.

 

Спілкування у мережі Інтернет.

(с. 77-79)

Comme-rcial, politics, preference, to advertise, to plug, to roar

 

[ks] [f],

[g],

[h]

Означа-льні підрядні речення

 

Визначає достовірність інформації.

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

Ex.2b,

p.78

Ex.2,

p.78

Ex.2с,

p.79

Ex.1,

p.77

1

Скласти діалог з теми.

 

31.

 

Моя улюблена телепередача.

(с.79-81)

 

[e],

[p], [m]

Означа-льні підрядні речення

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

 

Ex.3b,

p.79

Ex.5b,

p.81

 

Ex.3,

p.80

Ex.4,

p.80

1

Ex.6,

p.81(склас-ти р-дь за поданим початком)

 

32.

 

Роль ЗМІ в нашому житті. Узагальнення вмвченого матеріалу з теми

 (с.82)

 

Інтонація ск-ладно-суряд них ре чень

Означа-льні підрядні речення

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

Ex.2,

p.72

Ex.,

p.

Ex.,

p.

Ex.1,

p.82

1

Ex.7,

p.82 (дати в-ді на пит.)

 

Робота і професія(9год.)

 

33.

 

Робота і професії.

Навички роботи.

(с.83-87)

An aptitude, a career, employment, to affect, to require, ava-ilable, cer-tain, employ-yed, ansmb`s footsteps, a job, a profe-ssion.

[g],

[ɔ:], [ǝ:], [ai]

Relative clause

 

Повідомляє про перспекти-ви свого професійного вибору.

 

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливо-стей сучасних професій.

 

Ex.1,

p.83

Ex.2,

p.85

Ex.1,

p.83-85

Ex.3,

p.86

1

Ex.5,

p.86(доповнити текст).

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фі-нансова     грамотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

34.

 

Незвичні професії та незвичні люди. (с.87-90)

 

[ʃ],

[f],

[b]

Займенники

 

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливо-стей сучасних професій

Ex.1,

p.87

Ex.3,

p.88

Ex.6,

p.89

Ex.5,

p.89

1

Ex.6,

p.87

(доповнити речення)

 

35.

 

Активні підлітки. Вдосконалення граматичних навичок.

(с.90-92)

 

Інтонація ск-ладно-підрядних ре чень

Відносні займенники

 

Повідомляє про перспекти-ви свого професійного вибору.

 

 

Ex.3,

p.91

Ex.6,

p.92

Ex.1а,

p.90

Ex.1,

p.90

1

Ex.7,

p.92 (доповнити речення)

 

36.

 

Важливі професії.

(с.93-96)

Babysitting, a camping, a volunteer, to take up, to be excited about smth, to wok hard

[s], [w],

[ʤ]

Відносні займенники

 

 

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливо-стей сучасних професій

Ex.2,

p.94

Ex.7,

p.96

Ex.1,

p.93

Ex.5,

p.95

Ex.4,

p.94

1

Вивчити слова

p.93,95

 

37.

 

Співбесіда. Вдосконалення навичок письма.

(с.97-100)

 

Інто-нація скла-дного рече-ння.

Відносні займенники

 

Проектує власну про-фесійну дія-льність від-повідно до своїх схиль-ностей і пот-реб сус-ва.

 

 

Ex.8,

p.96

Ex.5,

p.99

Ex.1,

p.98

Ex.2,

p.97

1

Ex.3,

p.99(підго-тувати

 р-дь)

 

38.

 

 

Найпоширеніші програми.

(с.100-102)

 

Owner, funds, license fee,

[ʃ],

[ʧ],

[ɜ],

[ŋ]

Відносні займенники

 

Проектує власну про-фесійну дія-льність від-повідно до своїх схиль-ностей і пот-реб сус-ва

 

 

Ex.7,

p.101

Ex.7с,

p.102

Ex.6,

p.100

Ex.5,

p.99

1

Ex.8,

p.102(за-повзало таблицю)

 

№ п/п

Да-та

Зміст навчального матеріалу

Лек-сичний мате-ріал

Фонетич-ний мате-ріал

Грама-тичний матеріал

Інтегровані змістові лінії

Основні навчально-комунікативні завдання

К-сть го- дин

Домашнє завдання

При-мітка

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємл вість і фі-нансова

грамотність

Гово-ріння

Аудіювання

Чи-тання

Пись-мо

39.

 

Світ роботи та професій. Повторення вивченого матеріалу з теми.

(с. 102-104)

 

Exhausted, skilful, rewarding

[g],

[ɔ:], [ǝ:], [ai]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова

 

Повідомляє про перспе-ктиви свого професійного вибору.

 

 

Ex.9,

p.103

Ex.10,

p.103

Робота з роздатковим ма-теріалом

Ex.11,

p.104

1

Виконати завдання на картках.

 

40.

 

Робота і професія.

Узагальнення вивченого матеріалу з теми.

(с.104-107)

 

[^],

[b],

[e]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова

 

Повідомляє про перспе-ктиви свого професійного вибору.

 

Проявляє обізнаність і своє став-лення до фінансових можливостей сучасних професій

Ex.15,

p.107

Ex.12,

p.105

Ex.13,

p.105

Ex.13b,

p.104

 

Ex.14,

p.107 (дати в-ді на пит.)

Підготува-тись до уроку до-машнього читання.

 

41.

 

Урок домашнього читання «TV Mozaic»

(с.108-111)

An announcerconfiden-ce, a majority, a repre-sentative, a techni-can, a vi-sion, worldwideto go on air, to make dicisions

 

 

 

[ʃ],

[ʧ],

[ɜ],

[ŋ]

Повторен-ня видо-часових форм дієслова

 

 

 

Проявляє обізнаність і своє став-лення до фінансових можливостей сучасних професій

Ex.4,

p.112

Ex.2,

p.108

Ex.2,

p.108

Ex.6,

p.113

1

Повт. вивч. грамат.мат.підг. до контролю аудіювання

 

42.

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Підг.до контролю письма

 

43.

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Підг.до контролю читання

 

44.

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Підг.до контролю говоріння

 

45.

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Повт. вивч. ЛО і грамат. матеріал

 

46.

 

Підсумковий урок за І семестр.

 

[v], [b], [n], [m]

Повторен-ня правил вживання часів групи Perfect (Pre sent Perfect Past Perfect Future Per-fect, Future in the Past Perfect).

Обговорює участь у шкільних екологіч-них заходах

Обговорює шкільні пра-вила.

Впорядко-вує влас-ний робо-чий день з дотриман-ням ЗСЖ.

 

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

Робота з роздатковим ма-теріалом

1

Написати лист дру-гові про зимові ка нікули.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
19 січня
Переглядів
462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку