16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Календарно-тематичне планування 2 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування розроблено для шкільного підручника Англійська мова / English (student's book) 2 клас Марія Ростоцька, Оксана Карпюк / М.Є. Ростоцька, О.Д. Карп'юк (Нова програма) на 2 семестр

Перегляд файлу

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

Тема: «Дозвілля (на ігровому майданчику)»

44/1

 

Введення нових ЛО теми та їх активізація в усному мовленні

В.1, с. 56

 

 

 Наказовий спосіб дієслів (команди)

 

[d], [t], [h] [ai], [w]

В.2, с.56

В.4, с.58

В.3, с.57

В.4, с. 58

 

 

Обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

Стежити за презентованою інформацією;

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

 

45/2

 

Формування навичок усного ситуативного мовлення з теми

 

 

Модальне дієслово can

В.6, с.59

В.7, с. 59

 

В.5, с. 58

 

В.6, с. 59

В.8, с. 59

 

 

46/3

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення та практикування у вживанні іменників в множині. 

В.1, с. 60

 

 

Множина іменників

[ð], [θ], [z], [s]

В.2, с. 60

 

В.3, с. 61

 

 

 

 

47/4

 

Формування фонети-чних навичок, усного та писемного мовле-ння за зразком

 

 

 

 

[u:], [ei], [ai], [ð], [θ], [w]

В.4, с. 62

 

В.3, с. 61

 

 

В.5, с. 62

 

 

 

48/5

 

Ознайомлення з дода-тковими ЛО теми та розвиток навичок  їх використання  в усно-му мовленні

В.1, с. 63

 

 

 

 

[d], [au], [t], [r], [ʤ]

В.2, с. 63

 

В.3, с. 63

 

 

 

 

49/6

 

Розвиток навичок пра-вильного читання та писемного мовлення з теми

 

 

 

В.5, с. 64

 

 

 

В.4, с. 64

 

 В.5, с. 64

 

В.6, с. 64

 

50/7

 

Удосконалення нави-чок аудіювання   з ви-діленням необхідної інформації з прослу-ханого 

В.1, с. 65

Числівники 1-20

[u:], [ei], [ai]

В.2, с. 65

 

В.3, с. 66

 

 

 

 

51/8

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

В.5, с. 67

Множина іменників

[u:], [w], [ð], [θ]

В.6, с. 68

В.7, с. 69

В.8, с. 69

 

 

 

52/9

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №4

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО №4

Тема: «Людина»

53/1

 

Введення  нових ЛО теми та виконання. тренувальних вправ для їх закріплення

 

 

Модальне дієслово can  

[u], [l], [k],[p], [t], [g],[d], [o]

В.1, с. 91

 

В.2, с. 91

В.3, с. 91

 

 

 

 

 

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

54/2

 

Формування навичок використання вивчених ЛО теми та розвиток навичок аудіювання

 

 

 

[u:], [w], [ð], [θ]

В.4, с. 92

В.4, с. 92

 

В.3, с. 91

В.5, с. 92

Обирати і вживати відповідні до ситуації  форми звертання

Уважно стежити за презентованою інформацією;

 

55/3

 

Активізація ЛО у діа-логічному мовленні за поданою ситуацією. Складання діалогів

В.1, с. 93

 

   

[h], [b], [e], [w],[ʃ]

В.2, с. 93

 

В.2, с. 93

В.3, с. 94

 

 

 

 

56/4

 

Розвиток навичок ви-користання вивчених ЛО в усному мовленні з опорою на малюнки

 

 

 

В.5, с. 95

 

В.6, с. 95

 

В.4, с. 94

 

В.5, с. 95

 

В.7, с. 95

 

 

57/5

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток на-вичок читання

В.1, с. 96

 

 

 

В.5, с. 98

В.2, с. 96

 

 

В.3, с. 97

В.4, с. 97

 

В.5, с. 98

В.6, с. 98

 

58/6

 

Введення додаткових ЛО теми та їх активіза-ція в усному монологі-чному мовленні

В.1, с. 99

Дієслова have got

[æ], [r], [t], [l], [h], [b],

В.2, с. 99

 

В.3, с. 100

 

 

 

 

 

59/7

 

Розвиток навичок усно-го мовлення з опорою

на лексико-граматичні структури

 

 

[n], [f], [k], [w] [z]

В.5, с. 101

 

В.3, с. 100

 

В.4, с. 101

В.6, с. 101

 

60/8

 

Активізація ЛО теми в діалогічному мовленні для розвитку комуні-кативних навичок

В.1, с. 102

 

Питальне речення з модальним дієсловом can

[w], [z], [ð], [θ], [ei], [æ]

В.2, с. 102

 

 

В.3, с. 103

 

 

 

 

 

61/9

 

Формування навичок використання вивчених ЛО на письмі та розви-ток навичок аудіювання

 

 

 

[r], [d], [o], [n], [f], [k]

В.5, с. 104

 

 

В.5, с. 104

 

 

В.4, с. 103

 

В.6, с. 104

 

 

62/10

 

Практикування у вжи-ванні вказівних займе-нників в усному мов-ленні

В.1, с. 105

 

 

[æ], [r], [t], [h], [b], [e],

В.2, с. 105

 

 

В.3, с. 106

 

 

 

 

 

 

 

63/11

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

[au], [o], [l], [a:]. [ju:], [ai]

В.5, с. 104

 

В.5, с. 107

 

В.4, с. 107

 

В.6, с. 107

 

 

64/12

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №5

 

 

 

 

 

 

 

ТО №5

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

Тема: «Свята та традиції»

65/1

 

Введення нових ЛО   та їх активізація для розвитку комуніка-тивних навичок

В.1, с. 110

 

Присвійні займенники

[æ], [h], [ə:]

В.2, с. 110

 

 

В.3, с. 111

В.4, с. 111

 

 

 

Дотримуватися елементарних правил ввічливості

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

 

66/2

 

Формування навичок використання присві-йних займенників в ус-ному та писемному мовленні

 

 

 

В.6, с. 113

 

В.7, с. 113

 

В.2, с. 112

 

В.6, с. 113

 

В.8, с. 113

 

 

67/3

 

Активізація ЛО теми в діалогічному  мовленні для розвитку комуніка-тивних навичок

В.1, с. 114

 

 

[æ], [s], [t], [h], [b], [e], [w]

В.2, с. 114

 

В.3, с. 115

 

 

 

 

 

68/4

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток навичок читання

 

 

 

В.5, с. 116

 

 

 

В.4, с. 115

 

 

В.5, с. 116

 

В.6, с. 116

 

 

69/5

 

Розвиток навичок усно- го мовлення з опорою

на лексико-граматичні структури

В.1, с. 117

 

Вказівні займенники

[h], [au], [o], [l], [d], [a:]

В.2, с. 117

 

В.3, с. 118

 

 

 

 

 

70/6

 

Удосконалення  нави-чок аудіювання  та ус-ного мовлення з вико-ристанням ЛО теми

 

 

[z], [ð], [θ], [i:], [æ]

В.5, с. 118

 

В.3, с. 118

 

В.4, с. 118

В.6, с. 118

 

71/7

 

Ознайомлення з додат-ковими  ЛО теми та пра-ктикування  у вживанні питальних речень   

В.1, с. 119

 

[æ], [р], [h], [au], [ə:]

В.2, с. 119

 

 

В.3, с. 119

В.4, с. 120

 

 

 

 

72/8

 

Розвиток навичок писе-много мовлення та ауді-ювання з опорою на малюнки

 

 

В.5, с. 121

 

В.6, с. 121

 

 

 

В.5, с. 121

 

В.7, с. 121

 

 

73/9

 

Подання нового грама- тичного матеріалу: Present Simple та вико-нання тренувальних вправ

В.1, с. 122

Заперечне речення в Present Simple

В.4, с. 123

 

В.3, с. 123

 

В.2, с. 122

 

 

В.4, с. 123

 

В.5, с. 123

 

 

74/10

 

Практикування у вжива-нні питальних речень в Present Simple

 

 

[æ], [s], [t], [h], [b], [e], [w]

В.1, с. 124

 

В.2, с. 125

В.3, с. 125

 

 

 

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

75/11

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

[h], [au], [o], [l], [d], [a:]. [ju:], [ai]

В.6, с. 126 

В.4, с. 126

 

 

В.5, с. 126

 

В.7, с. 126

 

 

 

 

76/12

 

Комплексна темати-чна контрольна робота № 6-7

 

 

 

 

 

 

 

ТО №6

Тема: « Подорож»

77/1

 

Введення нових ЛО теми,їх активізація в мовленні та розвиток навичок аудіювання

В.1, с. 128

 

I like..

I don’t like

[k],[p], [t], [g],[d]

В.2, с. 128

 

В.3, с. 129

В.4, с. 129

 

 

 

Розуміти особливості привітань зі святом і вживати їх відповідно до ситуації спілкування;

Співпрацювати в парі / групі;

 

78/2

 

Розвитокя навичок письма та діалогічно-го мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

В.5, с. 130

 

 

Питальне речення в Present Simple   

В.7, с. 131

 

В.6, с. 130

 

В.8, с. 131

 

В.7, с. 131

 

В.9, с. 131

 

 

79/3

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок їх використання  в усно-му мовленні 

В.1, с.132

 

 

[u:], [w], [ð], [θ]

В.1, с. 132

В.2, с. 132

В.3, с. 133

 

 

 

80/4

 

Формування фонетик-них навичок, усного та писемного мовле-ння за зразком

 

 

   

В.4, с. 133

 

В.5, с. 134

 

 

 

В.4, с. 133

 

В.6, с. 134

 

 

81/5

 

Введення додаткових ЛО теми. Виконання тренувальних вправ для їх засвоєння 

В.1, с.135

 

 

 

[b], [e], [w],[ʃ]

В.2, с. 135

 

В.3, с. 136

 

 

 

 

 

 

82/6

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток навичок читання.

 

 

 

 

В.6, с. 138

В.4, с. 137

 

 

В.5, с.137

В.7, с. 138

 

В.6, с. 138

В.8, с. 138

 

83/7

 

Активізація ЛО в усному мовленні за поданою ситуацією. Складання діалогів .

В.1, с. 139

 

В.4, с. 140

 

В.2, с. 139

 

В.3, с. 139

 

 

В.4, с. 140

 

В.6, с. 140

 

 

84/8

 

Удосконалення нави-чок усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

 

В.1, с. 143

 

 

[n], [f], [k], [w] [z]

В.2, с. 143

 

В.3, с. 144

 

 

 

 

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

85/9

 

Розвиток навичок вико-ристання вивчених ЛО

в усному мовленні та розвиток навичок чита-ння та аудіювання

В.4, с. 144

 

Питальне речення з модальним дієсловом can

В.6, с. 145

В.7, с. 146

 

 

 

В.6, с. 145

В.8, с. 146

 

Обирати і вживати відповідні до ситуації вигуки

 

 

Працювати з підручником і словником

 

 

86/10

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок мовлення з опорою на малюнки.

В.1, с. 147

 

[r], [d], [o], [n], [f], [k]

В.2, с. 147

 

В.3, с. 148

В.4, с. 148

 

 

 

 

87/11

 

Розвиток навичок ауді-ювання  з виділенням необхідної інформації з прослуханого 

 

 

 

В.5, с. 149

 

В.6, с. 149

 

В.6, с. 149

 

 

 В.5, с. 149

 

 

В.7, с. 149

 

 

 

88/12

 

Розвиток навичок сві-домого читання тексту побудованого на знайо-мому мовному матеріалі

В.1, с. 150

 

[r], [d], [o], [n], [f], [k]

В.2, с. 150

 

В.3, с. 151

В.4, с. 152

 

 

 

 

89/13

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

В.5, с. 152

В.8, с. 154

 

 

 

В.7, с. 153

 

В.6, с. 153

 

 

90/14

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №7

 

 

 

 

 

 

 

ТО №7

91/10

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

92/11

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

93/12

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

94/13

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Повторення вивченого матеріалу в 2 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 2 клас (Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.)
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
398
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку