Календарно-тематичне планування " Біологія 11 клас рівень стандарт"

Про матеріал
Календарне планування уроків біології і екології 11 клас Рівень стандарту (70 годин – 2 години на тиждень) Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, біологія і екологія 10-11 класи. Рівень стандарту Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.) Підручник Біологія і екологія (рівень стандарту) для 11 класів ЗСО Костянтин Задорожний
Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології і екології  11 клас

Рівень стандарту (70 годин – 2 години на тиждень)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, біологія і екологія  10-11 класи. Рівень стандарту

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Підручник Біологія і екологія (рівень стандарту) для 11 класів ЗСО Костянтин Задорожний

№ з/п

Дата

ДЗ

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

                                                 Тема 5. Адаптації (20 год.)

1*

 

§1, стр. 4-8

Вступний  інструктаж з БЖД

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм

формулює:

- принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання;

- правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;

називає:

- основні властивості адаптацій;

- параметри екологічної ніші;

- способи терморегуляції організмів;

- основні форми симбіозу організмів;

- форми паразитизму;

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів;

наводить приклади:

- адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;

- адаптацій людини до різних умов проживання

- адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

описує:

- адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;

характеризує:

- коадаптації організмів;

 • типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні;

пояснює:

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем;

- відносний характер адаптацій;

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана;

- генетичну основу формування адаптацій.

Діяльнісний компонент:

визначає:

- ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання;

розпізнає :

- приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми;

порівнює:

- особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

- адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

складає схеми:

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів;

моделює:

- наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів;

Ціннісний компонент

робить висновок:

- про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу,

- про коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;

- про адаптивне значення фотоперіодизму.

дотримується правил:

- здорового способу життя для підвищення власного адаптивного потенціалу;

обґрунтовує судження:

- про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів,

виявляє ставлення до:

- підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму.

2

 

§2, стр. 8-12

Загальні закономірності формування адаптацій. Властивості адаптацій.

3

 

§3, стр.12-14

Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Стратегії адаптацій організмів.

4

 

§4, стр.14-18

Поняття про адаптивну радіацію.

5

 

§5, стр.18-20

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

6

 

§6, стр. 20-24

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

7*

 

§6, стр. 20-24

Водне середовище існування

8

 

§6, стр. 20-24

Наземно-повітряне середовище існування

9

 

§6, стр. 20-24

Ґрунтове середовище існування

10

 

§7, стр. 24-30

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

11

 

§8, стр. 30-34

Способи терморегуляції організмів.

12

 

§9, стр.34-36

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

13

 

§10, стр.36-40

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

14

 

§11, стр.40-42

Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

15

 

§12, стр.42-44

Симбіоз та його форми.

16

 

§13, стр.44-48

Паразитизм. Організм як середовище мешкання.

Практична робота№1

1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

17

 

§14, конспект

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна.

18

 

§14, конспект

Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

19

 

§15, стр.52-54

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

20*

 

 

Узагальнення з теми «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя ( 15 год.)

21

 

§16, стр.56-58

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

Знаннєвий компонент

оперує термінами:

- здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

називає:

- науки, що вивчають здоров’я людини;

- шляхи зараження інфекційними хворобами;

- чинники неінфекційних хвороб людини;

наводить приклади:

- профілактичних заходів щодо хвороб людини;

Діяльнісний компонент

характеризує:

- принципи здорового способу життя;

- імунну систему людини, особливості її функціонування;

пояснює:

- механізми взаємодії системи антиген-антитіло;

- заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);

Ціннісний компонент

оцінює:

- вплив регулярних тренувань і рухової активності,  на здоров’я людини;

- вплив харчування на здоров’я людини;

обґрунтовує судження про:

- необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;

- необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті;

- негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

виявляє власне ставлення:

- до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій;

- до особистої та громадської профілактики захворювань

робить висновки:

-  активний спосіб життя це основа збереження здоров’я;

- особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворю­вань.

22

 

§17, стр.58-62

Складові здорового способу життя:раціональне харчування,

23

 

§17, стр. 58-62

Рухова  активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

24

 

§18, стр. 62-66

Безпека і статева культура.

25

 

§19, стр. 66-67

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю,

26

 

§19, стр. 67-69

Негативний вплив на здоров’я людини куріння..

27*

 

 §19, стр. 69

Негативний вплив на здоров’я людини наркотиків.

28

 

§20, стр. 70-71

Вплив стресових факторів на організм людини.

29

 

конспект

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

30

 

§21, стр.72-73

Імунна система людини, особливості її функціонування.

31

 

§21, стр.74-75

Імунокорекція. Імунотерапія.

32*

 

 

Контрольна робота №1

33

 

§22,стр.76-83

Профілактика неінфекційних захворювань

34

 

§23,стр.84-87

Профілактика інфекційних, інвазійних  захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом.

Навчальний проект

«Особиста програма зміцнення здоров’я».

35*

 

 

Тематичний контроль

Практична робота №2 «Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань».

Тема 7. Екологія (орієнтовно 13 год.)

36

 

§24,стр.90-92

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками.

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

екологія, екологічні чинники, обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція, екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера;

називає:

 • екологічні закони і їхнє значення;
 • шляхи асиміляції, передачі та розсіювання енергії в екосистемах;
 • основні біоми Землі;
 • ключові біогеохімічні цикли;

наводить приклади:

 • екологічних чинників та їхньої взаємодії;
 • типів взаємодій популяцій у екосистемах;
 • трофічних ланцюгів та трофічних сіток;

характеризує:

- процеси і явища у популяціях, екосистемах та біосфері;

- дію екологічних чинників;

- принципи застосування екологічних закономірностей в практичній діяльності людини та їхні прояви в природі;

- властивості та характеристики екосистем.

Діяльнісний компонент

встановлює:

- елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами;

аналізує:

- залежність життєдіяльності організмів від середовища існування;

-дію в природі законів оптимуму, взаємо компенсації екологічних факторів;

- закономірності структур популяцій;

- механізми дії екологічних чинників;

- механізми інтеграції складових екосистеми;

складає схеми:

- біогеохімічних циклів;

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток;

порівнює:

Ціннісний компонент

висловлює судження щодо:

- значення встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для збереження виду;

37

 

§24,стр.93

Екологічні закони.

38

 

§25,стр.94-97

Екологічні чинники та їхня класифікація.

39

 

§26,стр.98-99

Закономірності впливу екологічних чинників на організми  та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види..

40

 

§27,стр.100-103

Популяції. Класифікація популяцій.

Структура та характеристики популяцій.

41

 

§28,стр.104-107

 Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

42*

 

§29,стр.108-109

Властивості та характеристики екосистем.

43

 

§29,стр.109-111

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

44

 

§30,стр.112-113

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

45

 

§31,стр.114-115

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

46

 

§32,стр.116-119

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

47

 

§33,стр.120-121

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

48*

 

 

Навчальний проект

Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

Узагальнення знань з теми « Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування ( 12 год.)

49

 

§34,стр.124-127

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

Знаннєвий компонент оперує термінами та поняттями:

сталий розвиток, екологічне мислення, природні ресурси, раціональне природокористування;

називає:

- екологічні проблеми в Україні та в світі;

- види забруднення довкілля;

- критерії забруднення довкілля;

- напрямки охорони природи в Україні та в світі;

описує:

- екологічний стан свого регіону;

наводить приклади:

- видів-вселенців свого регіону;

- джерел забруднення довкілля;

- видів, занесених до Червоної книги України;

характеризує:

- наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема;

- проблеми акліматизації та реакліматизації видів;

пояснює:

- необхідність правильної утилізації побутових та промислових відходів;

- необхідність міжнародної взаємодії державних установ та громадських організацій у справі охорони навколишнього природного середовища;

- необхідність раціонального використання природних ресурсів;

Діяльнісний компонент складає карту:

- екологічного стану свого регіону;

моделює:

- способи утилізації відходів;

порівнює:

- ступінь забруднення окремих територій України; застосовує:

- екологічні знання в повсякденній діяльності.

Ціннісний компонент дотримується правил:

- охорони навколишнього середовища;

- екологічної етики;

оцінює:

- вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів;

висловлює судження щодо:

- значення екологічних знань;

- значення концепції сталого розвитку;

- шляхів вирішення екологічних проблем свого регіону;

- шляхів раціонального використання природних ресурсів;

виявляє власну позицію щодо: дієвості екологічної політики в Україні.

50

 

§35,стр.128-129

Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

51

 

§36,стр.130-133

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

52

 

§37,стр.134-137

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

53

 

§38,стр.138-141

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

54*

 

§39,стр.142-145

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.

55

 

§40,стр.146-148

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

56

 

 §40,стр.149

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.  

57

 

§41,стр.150-151

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

Практична робота №3

«Оцінка екологічного стану свого регіону». 

58

 

§42,стр.152-155

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

59

 

§43,стр.156-159

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

60*

 

 

Узагальнення знань з теми « Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (10 год.)

61

 

§44,стр.162-165

Завдання та досягнення сучасної селекції.

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

селекція, біотехнологія, генетично модифіковані організми, клонування, біологічна безпека

називає:

- сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів;

наводить приклади:

- застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції;

- використання стовбурових клітин;

характеризує:

- явище гетерозису та його генетичні основи;

- досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства.

- пояснює:

- значення досягнень генетичної та клітинної інженерії.

Діяльнісний компонент

Порівнює

ефективність методів класичної селекції та сучасної біотехнології.

робить висновки про:

- застосування біотехнології в охороні навколишнього природного середовища;

застосування результатів біологічних досліджень у сучасній селекції та біотехнології

Ціннісний компонент

висловлює судження про:

 • внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини;
 • перспективи використання генетично модифікованих організмів;
 • клонування організмів;

- досягнення та ризики генної інженерії людини;

 • небезпеку створення та застосування біологічної зброї;

виявляє власну позицію щодо:

- дотримання  біоетики в біологічних та біомедичних дослідженнях.

62

 

§44,стр.166-167

Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

63

 

§45,стр.168-171

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

64

 

§46,стр.172-175

Явище гетерозису та його генетичні основи.

65

 

§47,стр.176-179

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

66

 

§48,стр.180-183

§49,стр.184-187

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини.

67*

 

 

Контрольна робота №2

  68

 

§50,стр.188-191

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

69

 

 

Навчальний проект. Клонування організмів. Нанотехнології в біології. Трансгенні організми: за і проти.

70

 

§51-52,

стр.192-201

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
31 серпня
Переглядів
757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку