Календарно-тематичне планування Біологія 7 клас

Перегляд файлу

Календарний план з біології 7 клас

Складений згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів    Біологія,   7 клас зі змінами,

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

з/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

                                                      Вступ (4 години)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

1

 

 

Первинний  інструктаж з ТБ під час занять з біології.

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

розпізнає: - клітини, тканини, органи, системи органів тварин;

описує: - будову тіла тварин, використовуючи опудала, муляжі, вологі препарати, колекції;

характеризує:- типи живлення: автотрофний та гетеротрофний;

порівнює:- клітини тварин,

рослин, грибів

оперує термінами:- тварини, автотрофний організм, гетеротрофний організмназиває:- середовища існування тварин; - прояви життєдіяльності тварин;- ознаки тваринної клітини;- тканини тварин, органи, системи органів та їхні функції;пояснює:- відмінності тварин від рослин та грибів

висловлює судження:

- щодо значення знань про тварин у природі та житті людини

2

 

 

Особливості живлення  тварин.

3

 

 

Будова тварин: клітини, тканини.

4

 

 

Будова тварин:  органи та системи органів

                                                      Тема№1 Різноманітність тварин (30 годин)

5

 

 

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

Розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин);

характеризує:

- пристосування тварин до життя у воді;

- пристосування тварин до життя на суходолі;

- пристосування тварин до життя у ґрунті;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих);

установлює зв’язок

- між будовою тварин і способом життя;

вдосконалює уміння

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

дотримується правил

- особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

оперує термінами:

- вид, безхребетні, хордові

- середовища існування та способи життя тварин;
- особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів;

- рідкісні види тварин України та свого краю;

наводить приклади:

- тварин зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

висловлює судження:

- щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення в житті людини;

- щодо значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин та власного здоров’я;

робить висновок:

- особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

6

 

 

Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин

7

 

 

Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

8

 

 

Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Лабораторні дослідження :

зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

9

 

 

Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування

10

 

 

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

11

 

 

Загальна характеристика типу Членистоногі

12

 

 

Загальна характеристика класу Ракоподібні. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

13

 

 

Загальна характеристика класу Павукоподібні

14

 

 

Загальна характеристика класу Комахи

15

 

 

Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

Практична робота:

1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

16

 

 

Загальна характеристика типу Моллюски  Лабораторні дослідження :

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

17

 

 

Класи Черевоногі та Двостулкові молюски

Міні-проект

Як утворюються перлини?

18

 

 

Клас Головоногі молюски

19

 

 

Паразитичні безхребетні тварини.

20

 

 

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

21

 

 

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні

Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

22

 

 

Загальна характеристика класу Кісткові риби

23

 

 

Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

24

 

 

Загальна характеристика класу Амфібії

25

 

 

Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

26

 

 

Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

27

 

 

Загальна характеристика класу Птахи Внутрішня будова й особливості життєдіяльності птахів

28

 

 

Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи

29

 

 

Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

30

 

 

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

Практичні роботи:

2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних  птахів.

31

 

 

Контрольна робота №1

32

 

 

Загальна характеристика класу Ссавці

33

 

 

Практична робота3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

34

 

 

Представлення міні-проектів Тварини – будівельники.

Зуби ссавців.

Тварини рекордсмени.

                                                      Тема№2 Процеси життєдіяльності тварин (17 годин)

35

 

 

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

розрізняє (на зображеннях):

- системи органів тварин;

- типи симетрії тіла тварин;

типи кровоносної системи;

- типи розвитку тварин;

характеризує:

- різноманітність травних систем тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття в різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

порівнює:

- органи та системи органів в різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин (живлення, травлення, дихання, виділення);

дотримується правил:

- роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням;

вдосконалює уміння:

- порівнювати, робити висновки

оперує термінами:

- живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст, розвиток

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання й газообмін, транспорт речовин, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання (газообміну), кровообігу, виділення;

- основні функції крові та типи кровоносних систем;

- види скелета;

- типи симетрії тіла;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини;

- типи розвитку;

пояснює:

- значення живлення, дихання, газообміну, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму

 

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане з удосконаленням

і розширенням функцій;

обґрунтовує:

взаємозв’язок між будовою органів та їхніми функціями

36

 

 

Різноманітність травних систем.

37

 

 

Дихання та газообмін у тварин.

38

 

 

Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

39

 

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

40

 

 

Практичні роботи:

4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

41

 

 

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

42

 

 

Узагальнення  матеріалів теми. Тематичне оцінювання

43

 

 

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

44

 

 

 Порівняння будови скелетів хребетних тварин

45

 

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

46

 

 

Органи чуття їх значення.

Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

47

 

 

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

48

 

 

Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях

49

 

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

50

 

 

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Лабораторні дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

51

 

 

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

                                                     Тема 3. Поведінка тварин( 10 годин)

52

 

 

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин

розпізнає (за описом та відеоматеріалами):

- форми поведінки тварин;

- типи угруповань тварин;

характеризує:

- біологічне значення вродженої та набутої поведінки;

- форми поведінки;

спостерігає та описує:

- поведінку тварин;

планує хід дослідження, прогнозує очікувані результати та фіксує їх

оперує термінами:

- інстинкт, научіння, поведінка тварин, міграція

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;

- угруповання тварин;

наводить приклади:

- міграцій тварин;

- способів орієнтування тварин;

- використання тваринами знарядь праці;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з віком;

- циклічні зміни поведінки

робить висновок про:

- пристосувальне значення поведінки в житті тварин;

виявляє:

- ціннісне ставлення до тварин

53

 

 

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

54

 

 

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна.

55

 

 

Соціальна поведінка тварин

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

56

 

 

Практичні роботи:

8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

57

 

 

Представлення міні-проектів (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

58

 

 

Комунікація тварин. Міні-проект (за вибором):

Як спілкуються тварини.

59

 

 

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

Міні-проект (за вибором):Як вчяться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці

60

 

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

61

 

 

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

                                                      Тема 4. Організми і середовище існування ( 6 годин)

62

 

 

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

характеризує:
- взаємодію організмів між собою та середовищем життя;

визначає:

- роль організмів як компонентів екосистеми

оперує термінами:

- екосистема, рослиноїдні тварини, хижі тварини, паразити, ланцюги живлення, охорона природи, Червона книга України

називає:

- чинники середовища існування;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);

висловлює судження:

- щодо взаємозв’язку між організмами в екосистемі;

усвідомлює значення:

- етичного ставлення до природи та її охорони;

виявляє:

- ціннісне ставлення до живої природи;

оцінює:

- стан заповідних територій України та свого краю

63

 

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

64

 

 

Співіснування організмів в угрупованнях.

65

 

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

66

 

 

Природоохоронні території.

Червона книга України.

67

 

 

Контрольна робота №2

                                                      Узагальнення( 3 години)

68

 

 

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій)

називає:- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом

робить висновок:

- про єдність живої природи

69

 

 

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

70

 

 

Екскурсія

Різноманітність тварин свого краю.

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Процюк Олександра
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
17 липня 2018
Переглядів
5053
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку