Календарно-тематичне планування для 10 класу (рівень стандарту) за Новою програмою 2017 року

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 10 класу з української літератури на 2018-2019 навчальний рік За Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи (рівень стандарту); / Р.В. Мовчан, С.Р. Молочко, Д.І. Дроздовський, Л.Т. Коваленко, А.М. Фасоля,В.І. Цимбалюк
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  для 10 класу з                             

                                                  УКРАЇНСЬКОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  на 2018-2019 навчальний рік

    За  Програмою  для загальноосвітніх навчальних закладів  10–11 класи  (рівень стандарту); / Р.В. Мовчан, С.Р. Молочко, Д.І. Дроздовський,  Л.Т. Коваленко, А.М. Фасоля,В.І. Цимбалюк.

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури у 10 класі

 

Семестри

І

 

ІІ

 

Рівень

 

стандарту

 

Контрольні роботи у формі:

3

Дата

3

Дата

  • контрольного класного твору*;

1

 

1

 

  • виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

 

2

 

Уроки розвитку мовлення**

2 (у+п)

 

2 (у+п)

 

Уроки позакласного

читання

1

 

1

 

Перевірка зошитів

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Календарно-тематичне  планування  з украї нської літератури

                                                                              10-й клас  на 2018-2019 навч.рік

(70 год., 2 год. на тиждень)

 

№/п

Дата

Дата

Кіл.

год

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

 

 

 

ВСТУП . РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА (5 годин)

 

1

 

 

1

Українська література другої половини ХІХ ст. Розвиток реалізму.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

характеризує в загальних рисах суспільно-культурні умови розвитку літератури 1870-1890 рр.;

розповідає про письменника, називає  його основні твори; коментує оцінку І.Франком творчого доробку І.Нечуя-Левицького; визначає жанр твору; коментує проблематику повісті; характеризує образи-персонажі, засоби їх зображення; порівнює образи дійових осіб; пояснює авторську позицію; виокремлює засоби комічного у творі, пояснює їхню роль.

Ключові компетентності

установлює причинно-наслідкові зв’язки між подіями твору; висловлює власну думку про українську

ментальність, національний характер, народну мораль і етику; застосовує набуті знання для порівняння творів української та зарубіжної літератур; зіставлення специфіки розкриття теми в різних видах мистецтва; визначає роль і місце української літератури у світовому контексті.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення основних рис української ментальності, її значення для самопізнання й успішної реалізації в сучасному суспільстві.

2

 

 

1

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

3

 

 

1

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

4

 

 

1

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей

5

 

 

1

Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

6

 

 

1

РЗМ (п) Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

 

7

 

 

1

Панас Мирний (П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»   (1, 4 частини) Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про життя прозаїка, його основні твори; розповідає про історію написання роману; коментує його сюжет (1,4 частини); характеризує головні образи-персонажі, зокрема Чіпки, пояснює його поведінку психологічними чинниками; визначає роль головних жіночих образів у творі, розкриває їх.

Ключові компетентності

порівнює роман  із «Кайдашевою сім’єю» І.Нечуя-Левицького; знаходить спільне та відмінне в художній манері прозаїків; коментує власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливі способи їхнього ствердження; переконливо й толерантно висловлює власні судження про ці поняття.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення правильності життєвого вибору для становлення й ствердження людини

8

 

 

1

Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом

9

 

 

1

Широта представлення народного життя. Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.

10

 

 

1

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

11

 

 

1

РЗМ (у) Люди «соціального дна» у романі. Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима)

12

 

 

1

Контрольний твір

13

 

 

1

Контрольна робота

 

 

 

 

 

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»  ( 4 години)

14

 

 

1

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного .

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.  Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про історію виникнення «театру корифеїв», його склад, популярність; називає авторів творів, написаних для професійного українського театру; знає про першу народну артистку України (УСРР).

Ключові компетентності

розуміє специфіку виражальних засобів театрального мистецтва

Емоційно-ціннісне ставлення

Прищеплення любові до театру, розвиток уміння цінувати красу й художню досконалість драматичного мистецтва.

Виховання відчуття гордості за «театр корифеїв», що зіграв важливу роль у формуванні національної самосвідомості народу.

Предметні компетентності

знає основне з життєвого і творчого шляху драматурга; розуміє причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника; визначає жанр драматичного твору; знає зміст п’єси «Мартин Боруля»; розповідає про історичну основу твору; характеризує головного героя; розуміє причини його особистої драми; дає характеристику іншим персонажам; визначає головний конфлікт твору; розкриває значення творчості І.Карпенка-Карого для розвитку української драматургії.

Ключові компетентності

визначає проблеми, порушені у творі, розуміє їх актуальність для сучасного життя; висловлює судження про духовні й матеріальні цінності; застосовує набуті знання для порівняльного аналізу творів української та зарубіжної літератур; розуміє специфіку виражальних засобів театрального мистецтва.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення думки, що життєва позиція кожного важлива для всього суспільства.

Усвідомлення можливих негативних наслідків компромісних рішень (компроміс переконань – шлях до зради).

15

 

 

1

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) «Мартин Боруля»

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

 

16

 

 

1

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя.

17

 

 

1

Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю

18

 

 

1

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого.

 

 

 

 

 

 

 

ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ . Іван Франко (10 годин)

19

 

 

1

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає біографію І. Франка, основні царини його громадсько-політичної, наукової, мистецької, перекладацької діяльності, розуміє її значення в історії української літератури; висловлює власне ставлення до І.Франка як багатогранної особистості.

Ключові компетентності

висловлює судження про проблему вибору людини у вирішальній ситуації, потребу вчитися впродовж життя для формування себе як багатогранної особистості.

Емоційно-ціннісне ставлення

Формування на прикладі життя І.Франка ціннісного переконання про можливість досягнення силою духу світових вершин інтелекту.

 

20

 

 

1

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає композицію збірки «З вершин і низин»; пояснює назви основних віршів; розуміє ключові смисли, закладені в поезіях; характеризує образ «вічного революціонера»; аналізує поетичні тексти; висловлює власну думку про актуальність поезії І. Франка для сучасності.

Ключові компетентності

розрізняє засоби художнього увиразнення в поезіях; пояснює роль уживання художніх засобів; дискутує з приводу порушених у віршах проблем; толерантно відстоює власну позицію.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення позитивного впливу поезії на людину. Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

Предметні компетентності

розповідає про зб. «Зів’яле листя»; виразно й осмислено читає твори,

аналізує їх; визначає й коментує засоби художнього увиразнення; знає і пояснює відмінність між громадянською та інтимною лірикою.

Ключові компетентності

висловлює судження про важливість кохання в житті людини; порівнює специфіку виражальних засобів у поезії і музиці в розкритті  інтимних мотивів; аналізує сучасні інтерпретації інтимної лірики І. Франка в музичних композиціях.

Вивчає напам’ять: 1 поезію (на вибір).

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення того, що кохання – найвеличніше з почуттів, яке надихає людину на шляхетні вчинки.

Предметні компетентності

знає філософську поезію І. Франка; пояснює провідні мотиви в «Легенді про вічне життя»; розуміє значення слова «легенда», подвійну природу дару; аналізує текст; визначає проблеми й підтекст твору; пояснює алюзію на Олександра Македонського; характеризує сутність дарунку богів; висловлює власну думку про те, чому він став неприйнятним для людей.

Ключові компетентності

висловлює власні міркування про вчинки й характер героїв, наскільки праведними й чистими є їхні помисли під час передаровування; аналізує та інтерпретує твір в аспекті загальнолюдських цінностей.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення відповідального ставлення до життя. Осмислення негативної ролі лицемірства в житті сучасної людини.

Предметні компетентності

знає місце поеми *«Мойсей» у творчому доробку І. Франка; пояснює поняття «філософська поезія», «терцини», «гімн», «сонет»; розуміє специфіку сюжетних ліній, найнапруженіші моменти поеми; характеризує алегоричність образу Мойсея; аналізує засоби художнього увиразнення в тексті; висловлює власну позицію щодо ролі провідника нації в долі народу та міркує про майбутнє.

Ключові компетентності

висловлює судження про те, як виховувати в собі риси відповідальності, мужності; як спрогнозувати можливі наслідки діяльності; зіставляє специфіку розкриття мотиву шукань землі обітованої в Біблії та художній літературі; шукає інформацію про українських письменників, які переосмислювали образ Мойсея; бере участь у дискусії щодо проблеми безвідповідальності в житті людини; зіставляє специфіку розкриття  теми в літературі й музиці.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення ролі кожного в історичному процесі, здатності брати на себе відповідальність за Батьківщину в її складні періоди.

21

 

 

1

Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

22

 

 

1

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)).

 

23

 

 

1

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»,

24

 

 

1

«Чого являєшся мені...» Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

 

25

 

 

1

«Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки Зів’яле листя».

26

 

 

1

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм.

Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про І. Франка як прозаїка; пояснює композицію та сюжет новели «Сойчине крило»; розуміє морально-етичні проблеми, порушені у творі; характеризує його модерністську специфіку; аналізує засоби художнього увиразнення; висловлює власну думку про актуальність творчості І. Франка для ХХІ ст.

Ключові компетентності

пояснює важливий моральний урок, який продемонстрували герої власним учинком; висловлює судження про кохання, яке долає час, про вірність, справедливість; швидко й ефективно шукає інформацію, використовуючи різні джерела.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення неминучості перемоги добра над злом. Шанобливе ставлення до творчості І.Франка. Усвідомлення його внеску у світову культуру.

27

 

 

1

Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели

28

 

 

1

Контрольна робота №2

29

 

 

1

Поема *«Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

 

30

 

 

1

Урок позакласного читання. Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність.

 

 

 

 

 

 

                                                             Календарно-тематичне планування  з украї нської літератури

                                                                             для  10 класу  на 2018-2019 навчальний  рік

                                                                                             (ІІ семестр)

(70 год., 2 год. на тиждень)

 

№/п

Дата

Дата

Кіл.

год

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

 

 

 

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

 

28

 

 

 

Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського

Предметні компетентності

Учень / учениця:

має загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х років; про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві; знає основні події життєвого і творчого шляху письменника; уміє розпізнавати й аналізувати новелістичний твір; визначає проблематику «Intermezzo»; пояснює глибокий психологізм новели, особливості її композиції; аналізує імпресіоністичну поетику (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні); пояснює символічні образи, ускладнені метафори; розкриває образотворчі засоби (внутрішній монолог, прийом контрасту);

знає зміст повісті «Тіні забутих предків»; уміє пояснювати образи й символи твору; аналізує образи Марічки та Івана, розкриває пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль; уміє показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур; пояснює роль образу природи у творі; характеризує мовний колорит повісті.

Ключові компетентності

уміє знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; ставиться толерантно до інших культур; береже природу й шанує людей, відчуває відповідальність за майбутнє свого народу; уміє пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; аналізує культуру рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України; порівнює особливості імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття. Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину.

29

 

 

 

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа

30

 

 

 

Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

31

 

 

 

Повість «Тіні забутих предків».

32

 

 

 

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю

33

 

 

 

Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті

34

 

 

 

УРМ(письмовий). Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

 

 

35

 

 

 

 

Ольга Кобилянська Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму .Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»).

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні віхи життєвого і творчого шляху О.Кобилянської; дає загальну характеристику творчості письменниці; аналізує новели, зосереджуючи увагу на створенні образів нових жінок-інтелектуалок; характеризує образи в їхньому порівнянні.

Ключові компетентності

логічно висловлює власні думки, дає оцінку героїням, використовуючи навички критичного мислення; виявляє лідерські якості за аналогією до героїнь художніх творів, бере на себе відповідальність за прийняття рішення; уміє визначати ситуації, у яких людина потребує підтримки, володіє засобами їх надання; на прикладі головних героїв твору шукає оптимальні шляхи вирішення життєвих проблем; висловлює власні судження про творчість Ф.Шопена; порівнює власні враження із впливом його музики на героїв

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідна умова розв’язання актуальних політичних, соціально-культурних та психологічних проблем

36

 

 

 

Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

37

 

 

 

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»)

38

 

 

 

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.

 

39

 

 

 

Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; коментує зміст новели «Камінний хрест» як модерністського твору; пояснює сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації; характеризує образ головного героя Івана Дідуха; розкриває історичну основу новели; пояснює багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя.

Ключові компетентності

установлює причинно-наслідкові зв’язки між подіями в житті героїв твору; аналізує життєву ситуацію з певної позиції.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення нерозривної єдності людини з рідною землею.

40

 

 

 

Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів.

41

 

 

 

Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.

 

42

 

 

 

Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.

Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні події життєвого і творчого шляху письменника, про його громадську та політичну діяльність; знає зміст, тематику й проблематику новели «Момент»; розкриває філософський підтекст твору; характеризує образ панни, роль героя-оповідача; аргументовано передає власні роздуми про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; розкриває імпресіоністичну поетику твору; висловлює свої судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем, аргументує їх прикладами з тексту; уміє означити місце В.Винниченка в українській літературі.

Ключові компетентності

проявляє активність, ініціативність в особистому чи/та суспільному житті; прагне бути рішучим/рішучою в реалізації особистісних і суспільних цілей; здатний/здатнавиявляти свої почуття, керувати ними; розуміє почуття інших людей; уміє пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлює власні думки; дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення.

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань

43

 

 

 

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

44

 

 

 

45

 

 

 

Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

Контрольна робота №3

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

46

 

 

 

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основне з життя і творчості письменниці; розкриває мотиви віршів; характеризує композиційні й ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи;

визначає основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»; розкриває фольклорну основу; характеризує образи; порівнює образи Мавки й Килини; уміє показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини й матері Лукаша, їхню  меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва; розкриває красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства; висловлює власні судження про життя і творчість Лесі Українки.

Вивчає напам’ять: «Contra spem spero!».

Ключові компетентності

уміє знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлює значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагне їх дотримуватися; уміє пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлює власні думки; дає оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі.

Емоційно-ціннісне ставлення

Виховання поваги до життя-подвигу славетної українки. Переконання, що за будь-яких обставин потрібно зберігати стоїцизм духу. Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду. Розуміння того, що любити «слово у вірші» – могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток естетичного смаку. Усвідомлення кохання як життєствердного почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини. Уміння бачити переваги високої духовності над буденністю.

 

47

 

 

 

Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contra spem spero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості

48

 

 

 

Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»).

49

 

 

 

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

50

 

 

 

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа

51

 

 

 

Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша

52

 

 

 

Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей

 

53

 

 

 

УРМ (усний). Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

 

 

54

 

 

 

Контрольний твір

 

55

 

 

 

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури.  Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»).

Учень / учениця:

знає основне про творчу біографію М. Вороного, маніфест символістів; розуміє природу символу в поезіях; характеризує специфіку символістської дійсності; аналізує основні мотиви у віршах М. Вороного; висловлює власну думку про природу й мистецтво; визначає жанр твору, ключові риси символістської поетики; пояснює смислову і настроєву значущість зорових, кольорових, тактильних образів.

Ключові компетентності

знаходить потрібну інформацію; творчо використовує  довідкові матеріали, словники для поглиблення знань про символізм у літературі й мистецтві; сприймає і розуміє естетику образного слова, його значення для розвитку естетичного смаку, естетичної розвиненості людини.

Вивчає напам’ять: «Блакитна Панна».

56

 

 

 

Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

 

57

 

 

 

Олександр Олесь. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості «З журбою радість обнялась...»

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основне із творчої біографії О.Олеся; розуміє природу символів у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізує основні мотиви у творчості; розмірковує, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлює власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначає жанр твору, ключові ознаки символістської поетики.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

усвідомлює важливість гармонійного розвитку особистості для самореалізації; дискутує з проблеми збереження мови;  презентує власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах; порівнює особливості розкриття  мотивів творів О.Олеся в літературі, музиці, образотворчому мистецтві.

Вивчає напам’ять: «Чари ночі».

58

 

 

 

«Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

59

 

 

 

Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник

60

 

 

 

Контрольна робота №4

 

61

 

 

 

Урок мовленнєвого розвитку. Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом

 

62

 

 

 

Література рідного краю

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).

 

63

 

 

 

Урок позакласного читання

 

64

 

 

 

Бесіда про вивчені твори української літератури

 

65

 

 

 

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку