28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури 11 кл 2018-2019 навчальний рік (за новою програмою)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 11 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

За новою програмою.

Перегляд файлу

  Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 11 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Календарно-тематичне планування

 

із зарубіжної літератури в 10 класі

 (рівень стандарту)

на 2018-2019 навчальний рік за новою програмою

 

 

 

Усього – 34  (35) години;

текстуальне вивчення творів – 30 годин;

розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на текстуальне вивчення);

позакласне читання – 2 години;

резервний час – 2  (3) години.

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 11 класі

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

 

Рівень стандарту

Академ. рівень

Профільний рівень

Контрольні роботи у формі:

2

2

3

3

4

4

·         контрольного класного твору;

1

1

1

1

1

1

·         виконання інших  завдань (тестів, відповідей  на запитання)

1

1

2

2

3

3

Уроки розвитку мовлення*

2

 (у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

3

1у+2п

3

2у+1п

Уроки позакласного

читання

1

1

1

1

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

 

 

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Кількість годин

Примітки

ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ (1 год.) 

 

1

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність

пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за посередництва художньої літератури;

розуміє значення художньої літератури (оригінальної і перекладної) для розвитку особистості та суспільства;

Діяльнісний компонент

висловлює судження щодо значення оригінальної і перекладної літератури для протистояння викликам сучасного світу, збереження миру й духовності;

Ціннісний компонент

усвідомлює гуманістичний потенціал світової літератури, значущість праці автора оригіналу та перекладача;

коментує висловлення, думки видатних українців про  зарубіжну літературу, роль читання для формування особистості й нації;

тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»;

Спілкування іноземними мовами

наводить і коментує прислів’я, приказки, крилаті вислови іноземною мовою (якою володіє) про літературу й культуру;

Математична компетентність

складає і коментує таблиці, схеми; 

Компетентності в природничих науках і технологіях

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Уміння вчитися

збирає інформацію і готує повідомлення про письменників-лауреатів, їхній внесок у розвиток художньої літератури й утвердження духовності.

1

 

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (3 год.)

 

2

Німеччина

Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).

Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості  композиції. Проблематика.

дає стислу характеристику німецькому Просвітництву;

знає основні етапи життєвого і творчого шляху письменника;

розуміє значення творчості Й. В. Ґете у світовому літературному процесі;

дає загальну характеристику змісту трагедії «Фауст»;

висвітлює питання про популяризацію «Фауста» в Україні;

Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, особливості композиції трагедії;

характеризує образи Фауста, Мефістофеля, Маргарити;  визначає жанрову своєрідність твору;

розкриває сутність протистояння Фауста і Мефістофеля;

висловлює ставлення до літературних персонажів;

порівнює образи Фауста і Вагнера;

Ціннісний компонент

усвідомлює цінність невпинного пошуку як сенсу людського буття, утіленого в образі Фауста;

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творі;

висловлює судження щодо сенсу життя;

аргументує власну позицію щодо проблеми щастя людини та її реалізації у світі;

обґрунтовує власну думку щодо боріння добра й зла як рушійної сили розвитку світу;

робить висновки про значення твору для світового культурного поступу загалом і розвитку українського культурного середовища зокрема;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «трагедія»;

розширює свій лексикон, засвоюючи нові слова, вирази, наявні у творі;

Спілкування іноземними мовами

читає уривок з художнього тексту німецькою мовою (за умови вивчення цієї мови в школі);

зіставляє уривок оригінального тексту з українським художнім перекладом (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Математична компетентність

складає таблиці, схеми;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору та еволюцією персонажів;

Компетентності в природничих науках і технологіях

критично оцінює застарілі способи пізнання природи й людини, про які йдеться у творі (визнання магії «наукою», возведення в абсолют відірваних від життя уявлень, догм тощо);

усвідомлює прогресивність поглядів Фауста на природу;

Уміння вчитися

усвідомлює цінність самостійного здобуття істини, утіленого в образі Фауста;

здійснює самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію, зіставляючи свої погляди з поглядами головних персонажів трагедії;

Соціальна та громадянська компетентності

визначає у творі актуальні соціальні проблеми та ідеї;

аналізує з позиції сучасного суспільства дві протилежні світоглядні позиції, утілені в образах Фауста і Мефістофеля;

усвідомлює значення вищих духовних поривань окремої особистості в розвитку суспільства, цінність активної життєвої позиції, високої мети й наполегливої праці («Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них»);

робить висновки про умови гармонійного розвитку особистості в соціумі (прагнення до самовдосконалення, самостійного здобуття істини, гармонійної згоди із собою тощо);

висловлює думку щодо порушених у творі соціальних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає трагедію «Фауст» у контексті доби Просвітництва та сучасної культурної ситуації;

аналізує й інтерпретує трагедію в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

усвідомлює вплив трагедії «Фауст» на розвиток світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя

усвідомлює цінність єдності людини з природою, гармонії зі світом.

 

 

1

 

3

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини.

1

 

4

Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.

Напам’ять Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя)

1

 

5

Розвиток мовлення (письмовий). Твір –роздум. Пошуки сенсу буття й призначення людини у п’єсі «Фауст» Й. Ґете

1

 

 

 

МОДЕРНІЗМ (6 год.)

 

 

 

6

Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі.

 

називає засновників модернізму в європейській прозі;

знає світоглядні й естетичні засади модернізму;

розповідає про основні віхи життя та творчості Ф. Кафки й М. О. Булгакова;

розуміє художнє новаторство модерністської прози початку ХХ ст.;

наводить приклади гротеску й сатири в прочитаних творах;

Діяльнісний компонент

виявляє традиції М. В. Гоголя у творчості Ф. Кафки; традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського в романі М. О. Булгакова;

розкриває проблему відчуження особистості в новелі «Перевтілення», абсурдність радянської дійсності в романі «Майстер і Маргарита»;

характеризує образ Замзи як «автопортрет» письменника й уособлення «маленької людини» ХХ ст.;

аналізує образи майстра й Маргарити;

досліджує проблематику, образну систему, особливості композиції і стилю прочитаних творів;

характеризує центральну метафору новели «Перевтілення»; світ радянської дійсності, біблійної давнини й фантастичної «дияволіали» в романі «Майстер і Маргарита»;

висвітлює зв’язки М. О. Булгакова з Україною;

Ціннісний компонент

осмислює трагізм долі митця (майстра) в романі М. О. Булгакова;

критично ставиться щодо зображеного в новелі «Перевтілення» світового буття як абсурдного;

робить висновки щодо ролі прочитаних творів для сучасного читача.

 

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «модернізм», «роман у романі», «гротеск», «сатира», готує власні сентенції  щодо прочитаних творів у різних жанрах усного й письмового мовлення;

Спілкування іноземними мовами

читає, наводить цитати з прочитаних творів іноземною мовою, порівнює оригінал і переклад творів (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

знає та використовує електронні сайти українських бібліотек, де представлені переклади творів Ф. Кафки і М. О. Булгакова;

створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, буктрейлери тощо) для популяризації творів Ф. Кафки та М. О. Булгакова;

Уміння вчитися

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість

обговорює прочитані твори в парах і групах, працює в команді;

Соціальна та громадянська компетентності

висловлює власну позицію щодо порушених у творах суспільних та моральних проблем;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

порівнює втілення сюжетів творів Ф. Кафки і М. О. Булгакова у різних видах мистецтва;

усвідомлює роль спадщини Ф. Кафки і М. О. Булгакова для розвитку світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя

розуміє значення читання художньої літератури для духовного здоров’я людини як засобу протидії насильству, аморальності,  агресії та іншим негативним явищам сучасного світу.

1

 

7

Німецькомовна проза

Франц Кафка (1883 1924). «Перевтілення».

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

1

 

8

Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

 

1

 

9

Росія

Михайло Опанасович Булгаков (1891 1940). «Майстер і Маргарита».

Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи. 

 

1

 

10

Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору. Взаємодія трьох світів у творі: світ радянської дійсності, біблійної давнини та фантастичної «дияволіали». Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури.

1

 

11

Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору. Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).

 

1

 

12

Контрольна робота. Твір. Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення» Ф. Кафки або

Зображення образу Майстра у романі «Майстер і Маргарита» М. Булгакова.

1

 

 

 ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (5 год.)

(твори 3-4 авторів за вибором учителя)

 

13

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст.

Франція

Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».

Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.

Напам’ять Ґійом Аполлінер (1 вірш за вибором учня)

дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в літературі;

знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних представників, основні етапи життєвого і творчого шляху письменників;

Діяльнісний компонент

визначає провідні теми й мотиви в ліриці митців;

розкриває особливості світобачення письменників;

характеризує образи ліричних героїв (героїнь);

висвітлює зв’язки поетів з Україною, українські теми й мотиви в їхній ліриці;

Ціннісний компонент

обґрунтовує власне судження, обстоює думку в обговоренні (дискусії);

робить висновки щодо загальнолюдського й національного в ліриці поетів;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

знає українські переклади творів митців, визначає їхню художню специфіку;

Спілкування іноземними мовами

має загальні уявлення про своєрідність оригіналів творів митців (специфіка назв, синтаксису, ритмомелодики, образності тощо);

Математична компетентність

порівнює модернізм і авангардизм (у вигляді схеми, таблиці);

Інформаційно-цифрова компетентність

створює літературний портрет письменника, представляє свою роботу у вигляді самостійно створеної продукції (презентації, обкладинки видання, постера тощо);

Ініціативність і підприємливість

створює рекламу улюбленого поетичного твору або збірки (книжки) митця;

Соціальна та громадянська компетентності

визначає роль творчої спадщини поетів у ствердженні суспільно значущих ідей для свого часу та сучасності;

розкриває сутність авторської позиції,

усвідомлює значущість боротьби письменників за мир, свободу, духовність;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

аналізує літературні явища в контексті доби, у зв’язках з історією літератури й культури;

знає і коментує твори різних видів мистецтва в аспекті розвитку течій модернізму й авангардизму; 

Екологічна грамотність і здорове життя

усвідомлює цінність духовно-емоційного світу людини, значення поезії для його розвитку;

осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини.  

 

1

 

14

Росія

Анна Андріївна Ахматова (А. А. Горенко, 1889 – 1966). Вірші (1-2 за вибором учителя

А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм.

Напам’ять  А. А. Ахматова (1 вірш за вибором учня)

 

1

 

15

Поема «Реквієм». Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.  

 

 

 

 

 

1

 

16

Володимир Володимирович Маяковський (1893 – 1930). В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці.

Напам’ять  Б. Л. Пастернак (1 вірш за вибором учня).

 

1

 

17

«А ви могли б?..»,  «Послухайте!», «Борг Україні»

Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова.

 

1

 

АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (2 год.)

 

18

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники.

Велика Британія

Джордж Оруелл (Ерік Артур Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма». Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально-історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця.

дає загальну характеристику змісту творів;

сприймає літературний твір у контексті епохи та історико-літературного процесу;

Діяльнісний компонент

виявляє ознаки антиутопії в тексті;

аналізує ідейно-тематичну сутність, сюжет, композицію, проблематику художнього твору;

обґрунтовує власну позицію щодо актуальних проблем, порушених у творі;

розкриває функції фантастики у творі-антиутопії;  

Ціннісний компонент

оцінює вчинки персонажів антиутопії;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

знаходить у тексті й коментує неологізми (в українському перекладі);

Спілкування іноземними мовами

наводить приклади засобів комічного в тексті оригіналу англійською мовою та інтерпретує їх (за умови володіння нею);

Математична компетентність

складає схеми, таблиці;

Інформаційно-цифрова компетентність

за допомогою цифрових технологій знаходить додаткову інформацію про письменників – представників антиутопії;

складає цитатний план твору-антиутопії;

Ініціативність і підприємливість

усвідомлює важливість рішучої боротьби проти тоталітарної системи, страху й рабської покірності;

бере участь у виконанні завдань дослідницько-пошукового характеру;

Ініціативність і підприємливість

висловлює власну позицію щодо того, як подолати наслідки тоталітарної системи в суспільстві й суспільній свідомості;

Соціальна та громадянська компетентності

установлює зв’язок антиутопії з розвитком суспільства XX ст.; обговорює соціально-історичні проблеми, порушені у творі;

усвідомлює небезпеку тоталітаризму для людини, культури, цивілізації;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

знаходить і  демонструє приклади творів-антиутопій у різних видах мистецтва;

Екологічна грамотність і здорове життя

визначає попереджальний зміст твору для сучасності;

усвідомлює особисту відповідальність за збереження миру, природи, демократичних засад, життя на планеті Земля.

 

1

 

19

Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.). 

 

1

 

20

Контрольна робота за темою «ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ» (Тестові завдання)

1

 

 

ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ. (4 год.)

 

21

Німеччина

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика.

Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти».

Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

 

виразно читає, коментує, аналізує літературні твори;

Діяльнісний компонент

розкриває особливості художньої побудови творів,

характеризує ідейно-тематичний зміст, сюжет, проблематику творів, художні образи;

визначає антивоєнний пафос творів, авторську позицію;

 Ціннісний компонент

аналізує теми та актуальні проблеми творів, висловлює власні судження щодо питань, порушених у творах митців, бере участь в обговоренні проблематики прочитаних текстів;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

розкриває  поняття «епічний театр»,

пояснює значення назв творів у зв’язку з їхнім ідейно-художнім змістом;

Спілкування іноземними мовами

наводить висловлювання видатних діячів України та світу щодо проблеми війни та миру іноземною мовою (якою володіють), коментує їх;  

Математична компетентність

створює таблиці, схеми;

розкриває внутрішній зв’язок між епізодами, образами творів; 

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує Інтернет для розширення уявлень про зв’язки письменників з Україною, утілення сюжетів творів митців в інших видах мистецтва;

Ініціативність і підприємливість

висловлює критичну думку щодо збагачення матінки Кураж за рахунок війни, вияву меркантилізму, прагматизму в людських стосунках;

розпізнає уявні і справжні життєві цінності, висловлює власне судження щодо цього;

критично оцінює вчинки та висловлювання героїні п’єси Б. Брехта;

Соціальна та громадянська компетентності

визначає історичну основу творів, їхню актуальність для сьогодення;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

виявляє засоби художнього відображення трагедії Другої світової війни у творах письменників XX ст.; 

Екологічна грамотність і здорове життя

висловлює судження про цінність людського життя;

виявляє у творах провідні символи, які спрямовані на протест проти війни й захист миру, розкриває їхній зміст.  

1

 

22

Генріх Белль (1917 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Образ школи як художня модель нацистської Німеччини.

1

 

23

Зображення війни з погляду важко пораненого юного солдата. Символічний зміст назви оповідання, її зв’язок з історією Спарти. Форма твору (внутрішній монолог). Специфіка змалювання образу головного героя (відсутність імені, виразних індивідуальних рис, байдужість до світу, зміни в його внутрішньому світі та ін.). Художні деталі. Підтекст. Авторська позиція.

 

1

 

24

Позакласне читання

Еко У. «Ім’я троянди»

 

1

 

25

Німецькомовна поезія

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».

Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця. Ключові метафори («чорне молоко світання», «могила в повітрі»)  як відтворення жахливої реальності Освенціму. Прийом протиставлення. Провідні мотиви та їхня роль у творі. Трансформація біблійних образів і мотивів у творі.

1

 

26

Розвиток мовлення (письмовий). Твір- роздум. Найжахітливіша потвора для людини – це війна (за вивченими творами)

 

1

 

ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (4 год.)

(2 твори за вибором учителя)

 

 

27

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст.

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море».

Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море».

знає основні відомості про життя і творчість Е. М. Гемінґвея,  Ґ. Ґарсіа Маркеса, Я. Кавабати;

розуміє значення творчості письменників у світовому літературному процесі;

Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів;

характеризує персонажів творів, стильові особливості прочитаних текстів;

виявляє й аргументує жанрові ознаки творів;

Ціннісний компонент

обговорює філософсько-етичні проблеми, порушені у творах;

висловлює судження щодо сенсу людського буття, морального вибору людини;

робить висновки про значення прочитаних творів для духовного зростання особистості;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «повість-притча», «магічний реалізм», «підтекст твору», «національний колорит»;

розширює свій лексикон завдяки новим словам і висловам, наявним у прочитаних творах;

Спілкування іноземними мовами

читає уривки з повісті «Старий і море» Е. М. Гемінґвея в оригіналі (за умови володіння англійською мовою), зіставляє їх з українськими перекладами;

Математична компетентність

доводить аксіому «Сила нації – у національних традиціях»;

Компетентності в природничих науках і технологіях

критично оцінює взаємини людини й природи, зображені в прочитаних творах;

Інформаційно-цифрова компетентність

створює електронну продукцію (презентації, постери тощо) для популяризації прочитаних творів;

Уміння вчитися

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Соціальна та громадянська компетентності

оцінює взаємини героїв зі світом, природою, іншими людьми; 

висловлює думки щодо моральних і соціальних проблем, порушених у творах;

усвідомлює роль випробувань у житті особистості;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює цінність національної самобутності, рідної культури і культурного розмаїття світу;

розуміє роль прочитаних творів у популяризації національних традицій різних країн і народів, а також розвитку світової культури;

Екологічна грамотність і здорове життя

висловлює судження про цінність людського життя;

усвідомлює єдність людини з природою як необхідну умову її здорового життя.

1

 

28

Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). Образ Сантьяго. Ознаки притчі у повісті. 

1

 

29

Колумбія

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927  2014). «Стариган із крилами».

Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

1

 

30

Відображення моральної деградації людства. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

Розвиток мовлення (усний). Есе. Чи прилетить янгол знову до людей?

1

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. (2 год.)

 

 

31

Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. 

Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах. 

Література постмодернізму

Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.

 

знає світоглядні й естетичні засади «театру абсурду», його ознаки;

рохуміє передумови розвитку постмодернізму, визначає основні принципи його поетики;

називає найвідоміших письменників літератури другої половини ХХ початку ХХІ ст.;

розрізняє явища масової та елітарної культури, наводить приклади;

розповідає про зв’язки письменників з Україною;

Діяльнісний компонент

аналізує проблематику, образну систему, художні особливості прочитаних творів;

характеризує образи персонажів;

розкриває зміст символів, метафор у прочитаних творах;

виявляє риси абсурдистської драми, літератури постмодернізму, роль гротеску та фантастики у текстах;

з’ясовує особливості стилю митців;

веде діалог щодо проблем, порушених у прочитаних творах;

Ціннісний компонент

усвідомлює художню цінність прочитаних творів;

обговорює проблеми морального вибору, сенсу людського життя;

робить висновки щодо значення творів для розвитку культури й формування сучасного читача.

 

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

обговорює прочитані твори, тлумачить поняття «театр абсурду», «постмодернізм», «інтертекстуальність»», «магічний реалізм», готує власні сентенції  щодо прочитаних творів у різних жанрах усного і письмового мовлення; збагачує власне мовлення, читаючи українські переклади творів;

Математична компетентність

на підставі прочитаного виокремлює головну та другорядну інформацію;

Інформаційно-цифрова компетентність

знає електронні сайти українських бібліотек, використовує їх у процесі навчання й читання художньої літератури; створює електронну продукцію (мультимедійні презентації, тощо);

Уміння вчитися

використовує різні джерела довідкової інформації (словники, енциклопедії, он-лайн ресурси) для отримання нових знань;

Ініціативність і підприємливість

обговорює прочитані твори у парах і групах, бере на себе ініціативу під час обговорення дискусійних питань; працює в команді;

Соціальна та громадянська компетентності

з повагою ставиться до культурних надбань інших народів;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

порівнює прочитані твори та їхнє втілення в інших видах мистецтва

1

 

32

Сербія

Милорад Павич (1929 2009). «Скляний равлик».

Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.

1

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

 

33

Австралія

Маркус Френк Зузак (нар. 1975). «Крадійка книжок».

Короткі відомості про митця. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер. Викриття згубного впливу нацизму у творі.

називає сучасних зарубіжних письменників, твори яких увійшли в коло юнацького читання;  

знає окремі факти життя сучасних зарубіжних письменників; зміст прочитаних творів;

розуміє зв’язок творчості письменника з національними літературними традиціями та сучасними тенденціями світової літератури;

Діяльнісний компонент

аналізує ідейно-тематичний зміст, сюжет, композицію, проблематику художніх творів;

характеризує образи персонажів;

порівнює прочитані твори з текстами дотичної тематики та проблематики, розглянутими в курсах зарубіжної та української літератури;

Ціннісний компонент

коментує художні образи, у яких утілено позитивні й негативні явища;

висловлює судження про особливості стилю письменників, їхню роль в історії національної та світової культури;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

пояснює символічний зміст назв творів;

Спілкування іноземними мовами

використовує іноземні сайти для пошуку інформації про митців та їхні твори;

Математична компетентність

класифікує прочитані твори за жанровою належністю;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує ресурси Інтернету для створення доповіді, презентації;  

Уміння вчитися

створює учнівський проект;

Ініціативність і підприємливість

висловлює власні ідеї щодо залучення молоді до читання, реалізує їх, розміщуючи в соцмережах актуальну інформацію про цікаві книжки різних країн і народів; 

Соціальна та громадянська компетентності

аналізує соціальні, моральні, політичні, історичні проблеми, порушені у прочитаних творах, висловлює судження про них;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

сприймає твори сучасної літератури в контексті культури країни, яку репрезентує художній твір;

зіставляє літературні твори з їхнім утіленням у різних видах мистецтва (кіно, театр, образотворче мистецтво);

Екологічна грамотність і здорове життя

коментує результати людської діяльності в природному та суспільному середовищі, відображені у творах літератури.

 

1

 

34

Образи «маленьких людей», які опинилися в умовах фашистської системи. Ідеї людяності, добра, порятунку життя й культури. Книга як символ збереження духовності в жорстокому світу. Форми оповіді. 

1

 

 

 

ПІДСУМКИ (1 год.)

 

 

 

35

Позакласне читання.

Маркес Ґ. «Сто років самотності»

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

1

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Вяльцева Людмила Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ксьонз Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
9655
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку