10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ 9 клас

Про матеріал
Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Фізика. 9клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік
Перегляд файлу

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

З ФІЗИКИ  9 клас

(105год, 3 год на тиждень)

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика. 9клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

 

 

уроку

9-А

дата

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

I-СЕМЕСТР

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Демонстрації

 1. Постійні магніти.
 2. Конфігурації магнітних полів.
 3. Магнітне поле Землі.
 4. Дослід Ерстеда.
 5. Електромагніт.
 6. Дія магнітного поля на струм.
 7. Електродвигун.
 8. Явище електромагнітної індукції.
 9. Генератори індукційного струму

1

 

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, магнітної левітації;

матеріальність магнітного поля, гіпотезу Ампера;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, принцип дії електромагніту, електродвигуна, електровимірювальних приладів;

знає прояви магнітного поля Землі.

Діяльнісний компонент:

застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

графічно зображає магнітне поле;

визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

складає електромагніт.

Ціннісний компонент:

оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо

2

 

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції.

Магнітне поле Землі

3

 

Магнітне поле струму. Правило свердлика

 

4

 

Розв'язування задач

 

5

 

Сила Ампера

6

 

Розв'язування задач

7

 

Розв'язування задач

8

 

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

9

 

Електромагніти та їх застосування

Тематична

10

 

Розв'язування задач

 

11

 

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

12

 

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

13

 

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

14

 

Розв'язування задач

 

15

 

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

16

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

17

 

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

 

18

 

Захист учнівських проектів

 

 

Тематична

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Демонстрації

1. Прямолінійне поширення світла.

2. Відбивання світла.

3. Зображення в плоскому дзеркалі.

4. Заломлення світла.

5. Хід променів у лінзах.

6. Утворення зображень за допомогою лінзи.

8. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).

9. Модель ока.

10. Інерція зору.

11. Розкладання білого світла за допомогою призми

19

 

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, тонкої лінзи;

формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи, показник заломлення світла); закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла;

принцип дії найпростішихоптичних приладів;

вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору;

одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи, спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів і під час виконання лабораторних робіт;

пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо

20

 

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

21

 

Розв'язування задач

22

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

23

 

Розв'язування задач

24

 

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

25

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

26

 

Розв'язування задач

27

 

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

28

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Тематична

29

 

Лінзи. Оптична сила лінзи

30

 

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

31

 

Розв'язування задач

32

 

Розв'язування задач

33

 

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

34

 

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

35

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

36

 

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

37

 

Захист учнівських проектів

 

Тематична

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Демонстрації

 1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.
 2. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.
 3.  Залежність висоти тону від частоти коливань.
 4. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль.
 5. Шкала електромагнітних хвиль

38

 

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних та електромагнітних хвиль;

формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону); 

знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій, залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Ціннісний компонент:

оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

39

 

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

40

 

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

41

 

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

42

 

Шкала електромагнітних хвиль

43

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

44

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

45

 

Захист учнівських проектів

46

 

Семестрова контрольна робота №1

 

Тематична

 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Демонстрації

1. Модель досліду Резерфорда.

2. Модель атома. Модель ядра атома.

3. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок.

4. Дозиметри (за наявності)

47

 

 

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає сучасні моделі атома та ядра;

описує досліди Резерфорда, йонізаційної дії радіоактивного випромінювання;

знає поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда, ядерної та термоядерної реакцій;

розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір;

знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Діяльнісний компонент:

пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

користується дозиметром (за наявності);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання тощо

48

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

 

Тематична

 

 

II-СЕМЕСТР

 

49

 

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

50

 

Розв'язування задач

51

 

Розв'язування задач

52

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

53

 

Розв'язування задач

54

 

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

55

 

Розв'язування задач 

56

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

57

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

58

 

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

59

 

Захист учнівських проектів

 

Тематична

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина І

Демонстрації

1. Рівноприскорений рух.

2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі.

3. Рух тіл під дією кількох сил.

4. Явище інерції.

5. Взаємодія тіл.

6. Реактивний рух.

7. Закони збереження

60

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття інерціальної системи відліку, прискорення, імпульсу тіла, прискорення вільного падіння; перший, другий та третій закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон збереження імпульсу;

наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

основні закони і закономірності, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;

історію розвитку фізичної картини світу;

роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства;

сучасну фізичну картину світу.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів та під час виконання лабораторних робіт;

характеризує рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху;

застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

 

Ціннісний компонент:

оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на безпеку руху, інформація про досягнення України в освоєнні космосу, гігієну опорно-рухового апарату, толерантне поводження і допомогу людям з вадами опорно-рухового апарату тощо

61

 

Розв'язування задач

 

62

 

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

 

63

 

Розв'язування задач

 

64

 

Розв'язування задач

 

65

 

Розв'язування задач

 

66

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

 

67

 

Другий закон Ньютона

 

68

 

Розв'язування задач

 

69

 

Третій закон Ньютона

 

Тематична

70

 

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

 

71

 

Розв'язування задач

 

72

 

Розв'язування задач

 

73

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

 

74

 

Розв'язування задач

 

75

 

Розв'язування задач

 

76

 

Рух тіла під дією кількох сил

 

77

 

Розв'язування задач

 

78

 

Розв'язування задач

79

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

80

 

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Тематична

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Частина ІІ

81

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

82

 

Розв'язування задач

83

 

Розв'язування задач

84

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

85

 

Розв'язування задач

86

 

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

87

 

Розв'язування задач

88

 

Розв'язування задач

89

 

Розв'язування задач

90

 

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

91

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

92

 

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

93

 

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Тематична

 

94

 

Захист учнівських проектів

95

 

Захист учнівських проектів

96

 

Захист учнівських проектів

97

 

Семестрова контрольна робота №2

98

 

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

 

Фізика та екологія

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі

99

 

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання;

фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля відвикидів;

фізичні основи безпечної енергетики.

 

Діяльнісний компонент:

визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

100

 

Альтернативні джерела енергії

101

 

Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення вченого  матеріалу

102

 

Магнітні явища. Світлові явища

 

103

 

Механічні та електромагнітні   хвилі

 

 

104

 

Фізика  атома та  атомного  ядра.  Фізичні  основи атомної  енергетики.  

Рух   і  взаємодія .  Закони  збереження.

 

 

105

 

Підсумковий урок

 

Тематична

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
4 серпня 2019
Переглядів
785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку